India II - Hinduizmus - Gáthy Vera

Tematika és irodalomjegyzék

 

A Vallástörténész MA hinduizmus kurzusának tematikája

Az előadások kronologikus sorrendben követik nyomon a hinduizmus történetét. Az Indus-völgy kultúráktól kezdve hosszabban időzik a védikus kornál és a szent iratoknál, valamint néhány fontosabb áldozatot is megismernek a hallgatók. Közben figyelemmel kísérhetik a társadalom változásait. Az első négy előadással párhuzamosan a szemináriumokon a hallgatóság megismerkedik India történetének főbb állomásaival, korszakaival. A védikus korszakot az upanisadok kora, a vallási viták és újabb vallási mozgalmak, valamint upanisadok alapján, ill. azok ellenére kibontakozó filozófiai irányzatok (a 6 ortodox rendszer, a heterodox rendszerek) bemutatása követi, majd a sruti irodalom után a szmriti irodalom ismertetésének keretében az eposzok vallási vonatkozásait tárgyalja a következő előadás. Ezt követően Manu törvényeinek bizonyos részeivel foglalkozik a kurzus. A puránák kora keretében megismerteti a ciklikus indiai időszámítást, foglalkozik a két nagy kultusz, a vaisnavizmus és a saivizmus kialakulásával, majd részletesen elemzi a hinduizmus legfontosabb szent könyvét, a Bhagavad-gítát, illetve röviden foglalkozik a bráhmanizmus átalakulásával, azzal, ahogy a buddhizmus (és dzsainizmus, valamint a különböző filozófiai irányzatok) hatására számos változáson esett át, és az új változat, amelyben már a nagy kultuszok formát öltöttek, a hinduizmus, amely máig él, noha állandóan változik. A harmadik, inkább módszereiben gyökeresen különböző irányzat, a bhakti déli, majd északi kibontakozásának bemutatását követően a kurzus foglalkozik az Indiát ért külső hatásokkal, elsősorban az iszlám hatásával, majd az európai misszionáriusok tevékenységével, illetve az indológia kialakulásával, amely feltárta a külvilág számára az indiai filozófiát és vallásokat. A továbbiakban áttekinti az új vallás, a szikhizmus születését és gyakorlatát, majd részletesen foglalkozik a legfontosabb hindu reformmozgalmakkal, a nagy vallási tanítókkal és a vallási reform politikai (a függetlenség kivívása) törekvéseivel. A továbbiakban a kurzus a rítusokkal foglalkozik, különös tekintettel azokra, amelyek az életciklus főbb állomásaihoz kapcsolódnak. A továbbiakban bemutatja a legfontosabb vallási ünnepeket. A kurzus befejező előadásai bemutatják a modern indiai állam és a vallások viszonyát, és megismertetik a hallgatót a hindu fundamentalizmus tartalmával és politikájával. Végül sor kerül a templom, mint vallási, szociális és gazdasági egység ismertetésére, építészetére, az istenábrázolásokra és néhány ikonográfiai elem ismertetésére. A kurzus befejezéseképpen az előadó látogatást tervez a csillaghegyi Krisna templomba és a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumba tárlatvezetéses magyarázattal.

Vallástörténész MA kurzus kötelező és ajánlott olvasmány-jegyzéke

A. Kötelezők

Tankönyv gyanánt:

Brockington, J. L.: A szent fonál. General Press, Budapest, 2007.

Rigvéda. Teremtéshimnuszok. Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995. c. kötetből:

RV. I. 164. (103.old.)-ból: 119-123. old.: „Ennek a szeretett …”
RV. X. 71. (125-129. old.): A Szó Urához
RV. X. 81. (131-133. old.): Mindentformáló
RV. X. 90. (139-145. old.): Az Ember feláldozása
RV. X. 129. (147-149. old.): A teremtés himnusza, ill.: 153-154: Szabó Lőrinc fordítása.

Titkos tanítások. Válogatás az upanisadokból. Helikon Kiadó, Budapest, 1987. c. kötetből:
 Ísá upanisad: Az Úr lakozik mindenben. 5–6. old. Mándúkja upanisad: az Óm.  132–133. old. Cshándógja upanisad: VI. 1–7. (92–95. old.), VI. 8–16. (95–99. old.) 
Mahábhárata és Rámájana. Magyar Helikon, Budapest, 1964.
Szemelvények:
81. old.: A világtenger megköpülése
325. old.: A vízözön
541–42: Visnu mint vadkan
548–553: A kígyó és a Végzet

647–48: A vers születése
661–671: A Gangá alászállása
784–805: Szítá eltaszítása
806–814: Ráma nagy útrakelése

Vagy: Sankara: A védánta filozófiája. Farkas Lőrinc Imre Kiadó, Budapest, 1996.
5–12, 21–25, 159–169 old. 
Szemelvények az ókori kelet jogforrásaiból. Studia Orientalia 2. PPKE Piliscsaba, 2003:
53–57, 60–63, 64–71, 81 (a 221. verstől)–89 (325. versig) old. (Manu törvényeiből)

A Magasztos szózata. Bhagavad-gítá. Európa, Budapest, 1987.

1. énekből: Ardzsuna kétségbeesése: 12-14. oldal.
2. ének: 17-28. old. 
3. ének: 31-32. old.: A Magasztos szólt: 1-7 versszak, 33. old. 3-6. versszak, 34. old. 1., 3-6. versszak, 35. old. 3. versszak, 36. old. 3-5. versszak
4. ének: Krisna jelzi isteni voltát. A tett jógája c. tanítás.
5. ének: a tettről való lemondás jógája: 53. old. 1. és utolsó versszak, 52. old. 1. versszak, 53. old.  1-2. versszak
6. ének: az elmélkedés jógája: 60. old. 1-6. versszak, 66. old. 1-2. versszak és az utolsó versszak, amely a bhakti követelménye.
7. ének: Visnu feltárja önmagát. Minden út az istenséghez vezet.
8. ének: 78. old. 5. versszak: a Védák tudóinak bírálata. 79. old. 1. versszak: az Óm fontossága. Az ének az örök Brahman tanítása.
9.  ének: A királyi tudás tanítása: Visnu a világ ura, bármely formában és bármely istent tisztel is valaki, őt tiszteli, felszólít mindenkit, hogy csak őt szeresse.
10.  ének: Visnu tovább feltárja önmagát. 
11.  ének: A látomás folytatódik: 104-108. old.
12.  ének: A bhakti követelménye: a szeretet. 115. old. utolsó versszak, 116. old. 1-5. versszak
13.  ének: az anyag és szellem azonossága: 124. old: 1. versszak
14.  ének: az összhang, szenvedély és sötétség tanítása.
15.  ének:  Az Énfölötti Én tanítása: Visnu elmondja, hol lakik. 137. old. végig.
16.  ének: az isteni és a démoni sors tanítása – a lókájata iskola heves bírálata.
17. ének: a háromféle hitről: a három fontos szó: Óm, Tat, Szat, 152-153. old.:152: utolsó két szakasz és 153. old. végig
18. ének: a lemondás és megváltás jógája. 157-168. 
Szemelvények Patandzsali Jógaszútrájából
Sri Aurobindo elmélkedései (Terebess e-tár)
Vivékánanda: I. kötet: The Hindu Religion (329-332); The Vedanta Philosophy (357-365)
 III. kötet: Definition of Bhakti (31-36)
 IV. kötet: Thoughts on the Gita (102-110); What We Believe In (356-360) (Ez utóbbiakat az előadó biztosítja)

V. D. Savarkar: Hindutva. Essentials of Hindutva
Internet: HindusArise.com – Hindu Activists Unite (Home)


B. Ajánlott irodalom:
Sankara: A Brahma-szútra magyarázata. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996.
Gáthy Vera (2008): India – kasztrendszer és modernizáció. In: Valóság LI. évf. 5. sz.,  36–46.

x