Izrael és a diaszpóra - előadás - Kőszeghy Miklós

Tematika és óraleírás

 

Izrael és a diaszpora története – előadás
PPKE BTK, 2010, tavaszi félév
Hétfő 12,00-13,30, Augustineum 108.


1. A helyszín és a források
Palesztina geográfiája, az Ószövetség jellege, az Ószövetség és a történeti kutatás.
2. A kezdőpont problematikája
Miért nem a Kivonulás és miért nem az ősatyák kora jelenti az előadás kezdőpontját?
3. Az izraeli törzsek honfoglalása
A tengeri népek vándorlása, nagyhatalmi vákuum Palesztinában, a honfoglalás hipotézisei és geográfiája.
4. Az izraeli monarchia létrejötte
Saul: az olaj, a depresszió és a filiszteusok, Dávid: a siker és titkai.
5. Salamon és állama
A hatalom megszerzése, a Templom és a palota, finanszírozás és külpolitikai kapcsolatrendszer.
6. Izrael és Júda a Kr.e. IX-VIII. században
Izrael és Júda a nemzetközi porondon: egy csata, egy ostrom és egy alagút.
7. A babiloni fogság
Az Újbabiloni birodalom mint történeti jelenség, Júda bukása, a babiloni fogság kialakulása és jellege.
8. A zsidóság története a perzsa korban
Hazatérés a fogságból, az Akhaimenida birodalom mint történeti jelenség.
9. A zsidóság története a hellenisztikus korban
A hellenizmus fogalma és definíciói, A Kr.e. III. század problémái, a Makkabeusok lázadása.
10. Róma és a zsidóság politikai kapcsolatai
Egy kapcsolatrendszer modelljei: a pompeiusi, a heródesi és a Heródes utáni modell.
11. A Jézus-történet és kontextusa
A procuratorok kora mint történeti háttér, hatóságok és politikai irányzatok Jézus körül.
12. Nem palesztinai zsidó csoportok ókori történetének vázlata
Egyiptom, Babilónia, Kisázsia, Róma zsidó cspoportjai.


Kötelező irodalom:
Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul, Piliscsaba, 1998, 5-34.
Jagersma, H.: Izráel története 2, Nagy Sándortól Bat Kochbáig, Budapest, 1991, 1-104.
Karasszon István: Izrael története, Kréné 10, Új Mandátum, Budapest, 2009
Kőszeghy Miklós: Dávid, Kréné 1, Új Mandátum, Budapest, 2001
Kőszeghy Miklós: Salamon, Kréné 5, Új Mandátum, Budapest, 2005
Roaf, M.: A mezopotámiai világ atlasza, Helikon, Budapest, 1998, 164-167; 176-180; 185-191; 198-199; 203-206.A kollokvium követelményei:
– az előadások anyaga
– a kötelező irodalom anyaga
– az előadáson tárgyalt források ismerete

x