Jeruzsálem története - Kőszeghy Miklós

Tematika és irodalomjegyzék

 

Jeruzsálem története a kezdetektől Kr. u. 70-ig
Ókortörténeti gyakorlat, PPKE BTK 2010 tavaszi félév, vezeti: Dr. habil. Kőszeghy Miklós egyetemi docens
1. Bevezetés
Technikai tudnivalók, referátum-témák kiosztása, Jeruzsálem történetének vázlata.
2. Jeruzsálem az izraeliták érkezése előtt
Kötelező olvasmány: Ezekiel 16,1-35
Referátum-1.: Ezekiel könyvének irodalomtörténete
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, Budapest, több kiadás, vonatkozó hely.
Ezechiel, Book, of, in: Anchor Bible Dictionary, New York, 1995, vonatkozó hely (a továbbiakban: ABD)
3. Dávid és Jeruzsálem
Kötelező olvasmány: 2Sámuel 5,6-10, 1Krón 11,4-9
Referátum-2.: Dávid és Jeruzsálem kapcsolatrendszere
Kőszeghy Miklós: Dávid, Budapest, 2001, 83-88
B. Mazar: Jerusalem and the Biblical Period, in.: szerk.: Y. Yadin: Ancient Jerusaelm Revealed, Jerusalem, 1976, 4-6.
4. Salamon és Jeruzsálem
Kötelező olvasmány: 1Királyok 6,11-38
Referátum-3.: A templom politikai jelentősége Palesztinában a Kr.e. I. évezred első felében
G. W. Ahlström: Royal Administration and National Religion in Ancient Palestine, Leiden, 1982, 27-43.
Kőszeghy Miklós: Salamon, Budapest, 2005, 81-84.
Referátum-4.: A templom vallási jelentősége Salamon államában
W. A. Hurowitz: I Have Built You an Exalted House, Sheffield, 1992, 135-163.
5. A Ciyyon-teológia és a királyi hatalom összefüggésrendszere
Kötelező olvasmány: Zsolt 72 és 110
Referátum-5.: A jeruzsálemi királyideológia
R. Albertz: Religionsgeschichte Israel in alttestamentlicher Zeit, Göttingen, 1992, 190-212.
G. Buccellati: The Enthronement of the King and the Capital City…, in: A.L. Oppenheim-emlékkönyv, Chicago, 1964, 54-61.
Kőszeghy Miklós: Dávid, Budapest, 2001, 101-114.
6. Szín-ahhé-eriba, asszír nagykirály és Jeruzsálem
Kötelező olvasmány: Izaiás/Ézsaiás/ Jesaja 36. fejezet
Referátum-6.: Szín-ahhé-eriba hadjárata Kr.e. 701-ben
A. Mazar: Archaeology of the Land of the Bible, New York 1990, 417-424.
W. R. Callagher: Sennacherib’s Campaign to Judah, Leiden, 1999, 263-274.
Referátum-7.: A Siloah alagút
V. Fritz: Die Stadt im alten Israel, München, 1990, 124-131.
Y. Shiloh: Underground Water Systems in tehe LAnd of Israel int he Iron age, in: szerk.: R. Reich et al.: Architecture in Ancient Israel, Jerusalem, 1992, 275-293.
Kőszeghy Miklós: cseréplevelek, Budapest, 2003, 97-112.
7. Az első krízis és az első kilábalás: Jeruzsálem és a babiloni fogság
Kötelező olvasmány: Jeremiás 24,1-10, Ezsdrás 1, Nehemiás 2,11-18
Referátum-8.: Politikai kommunikáció Jeruzsálemben a babiloni fogság előestéjén
Kőszeghy Miklós: Babilontól jeruzsálemig, Aetas 2002, 36-49.
Kőszeghy Miklós: Der Streit um Babel in den Büchern Jesaja und Jeremia, Stuttgart, 2007, 139-163.
Referátum-10.: A fogság utáni Jeruzsálem, avagy mennyire lehet elpusztítani egy várost?
E. Vogt: Das Wachstum des alten Stadtgebietes von Jerusalem, Biblica 48, 1967, 345-348.
B. Mazar: Archäologie auf den Spuren des Christentums, Bergisch-Gladbach, 1979, 1773-182.
8. A Hasmóneusok Jeruzsáleme
Kötelező olvasmány: 1 Makkabeus 4,36-61
Referátum-11.: A Makkabeusok könyveinek irodalomtörténete
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, Budapest, több kiadás, vonatkozó hely.
9. Heródes jeruzsálemi palotái
Kötelező olvasmány: Josephus Flavius: A zsidó háború, V. könyv 5. fejezet
Referátum-12.: Heródes mint történeti jelenség
M. Sasse: Geschichte Israel sin der Zeit des Zweiten Tempels, Neukirchen, 2004, 245-259.
Krasszon István: Izrael története, Budapest, 2009, vonatkozó fejezet
10. Heródes és a jeruzsálemi templom
Kötelező olvasmány: -
Referátum-13.: A heródesi Templomhegy rekonstrukciós kérdései
K. és L. Rithmeyer: Reconstructing Herod’s temple Mound, in: 22-42. (két fő számára)
11. A keresztény Jeruzsálem felé
Kötelező olvasmány: Jelenések könyve 21,9-27
Referátum-14.: A Szent Sír Templom
G. Kroll: Jézus nyomában, Budapest 1986, 476-520.
12. Zárthelyi dolgozat

x