Klasszikus antikvitas II. - Kamrada Dolores

Tematika és irodalomjegyzék

 

Klasszikus antikvitás II.
Vallástörténet MA; 2 k.
2009-10 tavaszi félév
Oktató: Kamrada Dolores

1. óra: Bevezető. A hellenisztikus és hellenisztikus-római világ – történeti áttekintés. Társadalmi és kulturális folyamatok, alapvető vallási jelenségek, tendenciák
2. óra: Misztériumkultuszok (eleusziszi Démétér, Dionüszosz, Ízisz, Kübelé-Magna Mater kultusz)
3. óra: A szinkretizmus, mint vallási jelenség és annak különféle formái (Szerápisz, Atargatisz kultusz)
4. óra: Vallásfilozófia a hellenizmusban (sztoicizmus, epikureizmus, középső platonizmus)
5. óra: A Mithrász kultusz
6. óra: A hellenisztikus zsidóság. Septuaginta; apokaliptikus és bölcsességirodalom; Alexandriai Philón; a hellenisztikus zsinagóga.
7. óra: A római vallás alapvetői jellegzetességei és fogalmai
8-9. óra: Az archaikus római vallás rekonstruálása irodalmi szövegek és tárgyi emlékek alapján. Az indoeurópai összehasonlító vallástörténet eredményei. Kutatástörténet.
10. óra: Hellenisztikus uralkodókultusz és római császárkultusz
11. óra: A kereszténység megjelenése és fejlődése. A császárkor szellemi irányzatai. Újpythegoreus és újplatonikus eszmerendszer, hermetikus iratok.
12. óra: A gnoszticizmus. Keresztény és nem keresztény gnosztikus irányzatok.

Kötelező irodalom:
Boronkay I.-Trencsényi-Waldapfel I. (ed.): Római regék és mondák (Móra, Budapest, 1960)
Dumézil, G.: Mítosz és eposz (Gondolat, Budapest, 1986), 7-156.
Gáspár D.: Eskü a rómaiknál és a sacramentum militiae (Akadémiai kiadó, Budapest, 1982)
Hegyi D.: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe (Osiris, Budapest, 2002), 64-71.
Köves-Zulauf, T.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe (Telosz, Budapest, 1995)
Levi, P.: A görög világ atlasza (Helikon, Budapest, 1994), 159-213.
Tripolitis, A.: Religions of the Hellenistic-Roman Age (Eerdmans, Grand Rapids- Cambridge, U.K., 2002)

Ajánlott irodalom:
André, J.-M.: Griechische Feste, Römische Spiele (Reclam, Leipzig, 2002)
Bowman, A.K.: Egypt after the Pharaohs. 332 BC - AD 642 (British Museum Press, London, 1996)
Copenhaver, B.P.: Hermetica (The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a new English translation with notes and introduction; Cambridge U.P., Cambridge, 1997)
Cornell, T.J.: The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (Routledge, London-New York, 1995)
Dodds, E.R.: Pagan and Christian in an Age of Anxiety (Cambridge U.P., Cambridge, 1965)
Dumézil, G.: Archaic Roman Religion I-II (tr. P. Krapp; The Johns Hopkins U.P., Baltimore-London, 1996)
Green, P.: Alexander to Actium. The Hellenistic Age (Thames and Hudson, London, 1993)
Lautner P.: Pogány teológia I. Szövegértelmezés és rendszeralkotás a Plótinosz utáni újplatonistáknál (Kairosz, Budapest, 2004)
Luft, U.: Istenek, szentek, démonok Egyiptomban. Hellénisztikus és császárkori vallástörténeti szövegek (Kairosz, Budapest, 2003)
MacMullen, R.: Chritianizing the Roman Empire. A.D. 100-400 (Yale U.P., New Haven-London, 1984)
Millar, F.: The Roman Near East. 31 BC – AD 337 (Harvard U.P., Cambridge MA-London, 1996)
Witt, R.E.: Isis in the Ancient World (The Johns Hopkins U.P., Baltimore-London, 1997)

x