Szakdolgozat és Záróvizsga

A TVSz (171–173.§) értelmében a BA diploma megszerzésének elengedhetetlen feltétele a szakdolgozat benyújtása és annak elégtelennél jobb jeggyel történő elbírálása után a záróvizsga sikeres letétele. Az alábbiakban arról szeretnénk tájékoztatni, hogyan zajlik ez a folyamat a gyakorlatban.

Szakdolgozat

A TVSz értelmében (171.§) a szakdolgozathoz szükséges egy témavezető, aki a szak oktatói közül kerül ki, lehetőleg (de nem kizárólag) a főállású oktatók közül. Kivételes és indokolt esetben más szak oktatója vagy akár külső oktató is lehet témavezető, ám ez a szak vezetőjének engedélyéhez kötött, és a gyakorlatban ritkán fordul elő. A szakdolgozat témáját a szakdolgozó és a témavezető közösen alakítja ki; ez általában időigényes folyamat, hiszen több személyes találkozást, konzultációt, együttgondolkodást igényel. Éppen ezért célszerű minél korábban, lehetőleg már a 4. félévben megkeresni akár több oktatót is elképzeléseikkel, ötleteikkel. Amennyiben tanácstalanok, akkor tájékozódjanak a tanszék honlapján az oktatók szakterületéről, érdeklődéséről, esetlegesen az általuk javasolt vagy támogatott szakdolgozati témákról.

A hivatalos szakdolgozati címbejelentésre akkor kerülhet sor, ha a hallgató és a témavezető már megegyeztek a szakdolgozat témájában és a témavezető elvállalta annak vezetését. Ekkor kell a hallgatónak kitöltenie az erre a célra szolgáló űrlapot, amelyet a témavezető és a szakvezető is aláírásával hitelesít. Utóbbira azért van szükség, mert a szakvezetőnek is jóvá kell hagynia az adott szakdolgozati témát.

Az űrlap leadásának határideje a záróvizsgát megelőző félév szorgalmi időszakának utolsó napja.

A szakdolgozatok benyújtásának határideje a tavaszi félévben április 15, az őszi félévben november 15 (Kari kieg. rend. 13.§). Ez a határidő teljesen szigorúan értelmezendő, vagyis ha valaki eddig a napig nem nyújtja be szakdolgozatát, akkor az adott félévben nem bocsátható záróvizsgára, szakzárása tehát legkevesebb egy félévet késni fog. A szakdolgozatot két gépelt (nyomtatott) példányban (ebből egyet bekötve, egyet fűzve), és elektronikusan egy CD lemezen is be kell benyújtani.

A szakdolgozatot akkor érdemes benyújtani, ha a hallgató vagy már megszerezte abszolutóriumát, vagy pedig a szakdolgozat benyújtásának félévében megszerzi azt (a szabályzat a korábbi benyújtást sem zárja ki, ám ekkor a hallgató még nem bocsátható záróvizsgára, tehát szakdolgozatának védésére csak későbbi félévben kerülhet sor). Az abszolutórium bejegyzése akkor lehetséges, ha a hallgató összes tanulmányi kötelezettségének eleget tett a Karon, azaz megszerezte a diplomához szükséges kreditmennyiséget (leszámítva a szakdolgozatért járó krediteket), és elvégezte az összes kötelezően előírt szakos és nem szakos kurzust és letette az összes előírt vizsgát, kivéve a nyelvvizsgát (TVSz 172.§). Az abszolutóriumot a Tanulmányi Osztály állítja ki. Az abszolutórium megszerzése után a hallgató több kurzust nem vehet fel a Karon, azaz nem lehet több aktív féléve, viszont a továbbiakban sem tandíjat, sem egyéb költségtérítést nem fizet (leszámítva a hallgatói jogviszonyon kívüli záróvizsgára jelentkezés esetleges díját).

A felsőoktatási törvény értelmében a szakdolgozat benyújtásának nincs felső időhatára, azaz az abszolutóriummal rendelkező hallgató akár több év múlva is jelentkezhet szakdolgozat benyújtására. Mindazonáltal nem javasoljuk, hogy a szakdolgozat elkészítését túlságosan későre halasszák, mert így diplomájukat csak késve szerezhetik meg, továbbá a szakdolgozat elkészítése is sokkal nehezebb munka mellett, esetleg gyermekvállalás után, amikor a hallgató már "elszokott" az ilyen jellegű feladatok elvégzésétől.

A szakdolgozat egyes formai kritériumai:

A dolgozat hossza 25-35 word oldal, 1,5-ös sorközzel, 12 pontos betűmérettel, beleértve a bibliográfiát. A dolgozat egy problémát dolgozzon fel, vessen fel kérdéseket, legyen benne következtetés. A dolgozat elkészítéséhez a primér irodalmon kívül minimum 5 spanyol nyelvű szakirodalmat dolgozzon fel a hallgató: kézikönyv, monográfia, cikk, tanulmány, internetes oldalak (kerülendő a feleslegesen sok internetes hivatkozás). Az internetes hivatkozások esetében jelenjen meg a letöltés dátuma is. A bibliográfiai címleírás formája legyen egységes az egész szövegben, javasoljuk az MLA stílus által előírt formai követelmények követését.


Záróvizsga

A spanyol szakos záróvizsgára csak az a hallgató jelentkezhet, aki az adott félévben határidőre benyújtotta szakdolgozatát, és azt elégtelennél jobb jegyre értékelte a bíráló, továbbá aki a záróvizsgára bocsátásig megszerezte abszolutóriumát, tehát legkésőbb a záróvizsga-hetet megelőző héten teljesítette utolsó vizsgáit.

A spanyol szakos záróvizsga részei:

a. A szakdolgozat bemutatása, megvédése (ppt prezentáció)
b. Szaktárgyi záróvizsga (irodalmi, nyelvészeti vagy civilizációs téma)
c. Vita

a.) A szakdolgozat védése során a szakdolgozat bírálója (vagy az ő kényszerű távolléte esetén a témavezető) felteszi azokat a kérdéseket, melyeket korábban bírálata végén megfogalmazott. A bíráló kérheti a téma bővebb kifejtését, egyes hibák szóbeli korrigálását, homályos pontok magyarázatát. A vizsgázó teljesítményét egy érdemjeggyel értékeli. A ppt prezentációra 15 perc áll rendelkezésre.

b.) A szaktárgyi záróvizsgán a hallgatók a kötelező áttekintő irodalmi, nyelvészeti és civilizációs kurzusokon szerzett tudásukról adnak számot úgy, hogy a szak honlapján feltüntetett tételsorból véletlenszerűen kiválasztott témakört önállóan kidolgozzák és szóban kifejtik.

Amennyiben a hallgató irodalmi tételt húz, úgy lehetősége van választani, hogy a kihúzott "hagyományos" tételt fejti-e ki, vagy pedig az irodalmi projekteket választja. Ez utóbbi esetén a 4 irodalmi projekthez előzetesen készített ppt prezentáció egyikét kell bemutatnia. Tehát az irodalmi projektek választása esetén:

  • a hallgató minden projekthez elkészít egy 10 perces ppt prezentációt.
  • mindegyik prezentációnak legalább 2 szakirodalmi és legalább 4 irodalmi művet/szöveget kell bemutatnia.
  • a vizsgán a záróvizsga-bizottság tagjai döntik el, hogy a 4 prezentáció közül melyiket mutassa be a hallgató.


Nyelvészeti és civilizációs témakörökben a hallgatónak a szakzáróvizsga tételsorából húzott témát kell kifejtenie.

Szaktárgyi záróvizsga végére: A téma kifejtésére 10 perc áll rendelkezésre.

A szaktárgyi záróvizsgát jeggyel értékelik a vizsgáztatók.

A záróvizsga osztályzatát tehát összesen három részosztályzat átlaga határozza meg: a szakdolgozaté, a szakdolgozat-védésé, valamint a szaktárgyi záróvizsgáé. Amennyiben bármelyik részjegy elégtelen, a záróvizsga összosztályzata is elégtelen lesz.

c) A Vitán a hallgatónak a védés és a szaktárgyi vizsga témakörével kapcsolatos kérdésekre kell válaszolnia. A vitára 10 perc áll rendelkezésre.


BA Záróvizsga tételek →

x