Dr. Andok Mónika

Docens

e-mail cím: andok.monika@btk.ppke.hu

Végzettség:

1990-1995    József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-történelem szak
1992-1997    József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar kommunikáció szak
1997-2002    Pécsi Tudományegyetem – Budapesti Műszaki Egyetem Társadalmi kommunikációs doktori programjának hallgatója
2006    Ph. D. fokozat megszerzése (kommunikációelmélet)

Szakképzettség    magyar – történelem szakos középiskolai tanári (oklevél száma: 2/1995, minősítése jó – 4.46)
okl. kommunikációs szakember közéleti újságírás és public relations szakirányon (száma 4/1997, minősítése: kitüntetéssel)
Jelenlegi munkahely, munkakör:    Eszterházy Károly Főiskola, Eger
főiskolai docens
Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA):    - Ph. D. fokozat, tudományág: kommunikációelmélet. A disszertáció címe: A hír mint szövegtípus konstruálódása a társadalmi kommunikációban
Tudományos / művészeti / akadémiai tagság (MTA tagság); MTA doktora (DSc); "dr habil" cím:    -
A Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja    -
Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő):    1997-98    tanársegéd - JATE Médiatudományi Tanszék, oktatott tárgyak: kommunikációelmélet, társadalmi kommunikáció
1999-2001    meghívott előadó - a JATE Médiatudományi Tanszék
oktatott tárgyak: kommunikációelmélet, társadalmi kommunikáció
2003-tól    folyamatosan meghívott oktató

Veszprémi Egyetem, Antropológia és Etika Tanszéki Csoport,

oktatott tárgy: kommunikáció

Veszprémi Egyetem – Szegedi Egyetem egészségtan tanár,

oktatott tárgy: kommunikációelmélet

Veszprémi Egyetem Tanácsadó, Továbbképző és Távoktatási Intézete – szakképzésben (ügyintéző titkár, oktatott tárgy: kommunikáció)

Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi Menedzser szak,

oktatott tárgy: tárgyalástechnika, kommunikáció

Kodolányi János Főiskola – Vörösmarty Gimnázium Ajka, intézményi kommunikátor szak,

oktatott tárgyak: kommunikációelmélet, általános médiaismeretek, prezentáció, sajtóműfaj-elmélet, szóvivői ismeretek, médiaetika
2004-től Eszterházy Károly Főiskola, Eger – Kommunikáció Tanszék,
oktatott tárgyak: kommunikációelmélet, társadalmi kommunikáció,                  szemiotika, kultúraközi kommunikáció
2007-től Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola: társadalmi kommunikáció, közéleti kommunikáció, általános kommunikációelmélet.

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása:

1993-1997    gyakornok - Délmagyarország c. szegedi napilapnál - Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdió - Szegedi Városi Televízió - Public Relations gyakorlat a Matáv Rt. Szegedi Igazgatóság
1994-1995    résztvevője az Amerikai Független Médiaközpont intenzív nyári kurzusainak, nyári egyetemeinek (AJCB Summer School 1994, SIMBAH Journalis Summer School 1995)
1995-1996    Főszerkesztő (Szegedi Egyetem, a JATE lapja)
1996-1998    Felelős szerkesztő, az Egyházfórum című folyóiratnál
1996-1999    Főszerkesztő a SZOTE Naplónál
2001-2002    kommunikációs tanácsadó - Tájsebészet című környezetvédelmi program, a médiakampány kidolgozása, kommunikációs tréning tartása a program résztvevői számára
2001–    a Teleház Szövetség megbízásából részt vesz oktatói programjuk kidolgozásában, ahová a Prezentáció című fejezetet írta.
2002–    Kommunikációs tanácsadó – Udvarhelyi Ügyvédi Iroda
2002.    Részvétel a Veszprémi Egyetemen indítandó kommunikáció szak akkreditációs anyagának összeállításában
2002–    a Felnőttképzési Akkreditációs Testület Akkredtitációs szakértője (programakkreditáció, általános besoroláson belül: kommunikációs programok)
2003.    Részvétel a Környezetvédelem és média című programban, mely konferenciaszekció-vezetést jelent, s egy oktatóprogram összeállítását.
2003–    az Oktatási Minisztérium Szakiskolai Fejlesztési Programjának szakértője
2003–    az IMAS Consulting számára médiaelemzési munkákat készít
Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);    2006 Beágyazódások a hírszövegekben, a média mint önmaga kontextusa
In.: Kontextus – Filológia – Kultúra. Tanulmányok. Eszterházy Károly Főiskola – Univerzita Mateja Bela. Eger – Banská Bystrica 2006. pp.: 56-69.
2006 A hírek mint kulturális szimbólumok
In.: Balázs Géza – H. Varga Gyula (szerk.): Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica Agriensis 2-3. Kiadó: Magyar Szemiotikai Társaság Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006. pp.: 170-180.
2005 A bulvár-tabloid hírek a magyar sajtóban 1780-tól
In.: Ivaskó Lívia (szerk.): Érthető kommunikáció. Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2005.
2003 A hír mint szövegtípus. Iskolakultúra 2003/11. 68-77.
2001 A sajtóhírek a tudományos diskurzusban. Szemiotikai Szövegtan 14. kötet, JGYTF Kiadó, Szeged, 2001. 109-137.

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)    2008 A hír mint szövegtípus történeti kialakulása. In.: Szöveg,
szövegtípus, nyelvtan. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. (Szerk. Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor) Tinta Könyvkiadó, Budapest 113- 126

2007 A rádiós hír mint szövegtípus. In.: Tanulmányok a
kommunikációkutatás köréből (Szerk.: H. Varga Gyula) Líceum Kiadó, Eger 51–74.
2007 Kódok a konvencionalitás és a kulturalitás erőterében. In.:
Tanulmányok a kommunikációkutatás köréből (Szerk.: H. Varga Gyula) Líceum Kiadó, Eger 146 – 151.
2007 A hírek megközelítései a rituális modell alapján. In.: A médiahír mint rítus. (szerk. Andok Mónika) Eger EKF Kiadó Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum  Medialium pp. 15-22
2007 The News as Text Type vs. Genre Alternation in the Age of  Information Society In.: Glavanovics Andrea – Szele Bálint (ed.): The Europe of Regions: Literature, Media, Culture. Kodolányi János University College

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása:
OTDK dolgozatok bírálása, országos döntő zsűrizése 2009-től

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság tagja
A Magyar Szemiotikai Társaság tagja
A Miskolci Akadémiai Bizottság Kommunikációtudományi szakbizottságának tagja

Balatonalmádi Kósa György Zeneiskoláért Alapítvány kurátora
A Magyar Pax Romana tagja

Andok Mónika online publikációs jegyzéke

 

x