BA/MA szakdolgozati tájékoztató

Szakdolgozati tájékoztató

 

SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ BA/MA KÉPZÉSŰ HALLGATÓK RÉSZÉRE

 

• A kommunikáció- és médiatudomány szak minden szakdolgozó hallgatójának egy, a kommunikáció tágan értelmezett témakörébe vágó, tudományos igényű (nem publicisztikai jellegű) szakdolgozatot kell írnia.

• A szakdolgozat témáját és címét (A kommunikáció és Médiatudományi Intézetben) a szakdolgozat leadása előtt minimum két hónappal (február 15-ig, valamint szeptember 15-ig) kötelező a szakdolgozónak a Tanulmányi Osztályon leadnia. Az ehhez szükséges Szakdolgozat nyilvántartólap a honlapról letölthető. A témavezető személyét az Intézet főállású oktatói közül a hallgató szabadon választja ki. A témát és a címet a témavezetővel előzetesen egyeztetni kell.

• A szakdolgozat témáját az erre a célra rendszeresített, fentiekben említett Szakdolgozat nyilvántartólapon (azután, hogy a témavezető azt már aláírta) az intézetvezető hagyja jóvá. A Szakdolgozat nyilvántartólapot végül a Tanulmányi Osztályon, a hallgató saját tanulmányi előadójánál kell adni. A Szakdolgozati nyilvántartólapok közül legalább egy példánynak eredetinek kell lennie, a másik két példányt elegendő másolatban hozni.

• A szakdolgozattal kapcsolatos bármilyen változást (cím, témavezető, stb.) be kell jelenteni az Intézetvezetőnek egy új Szakdolgozat nyilvántartólap kitöltésével, ugyanúgy, ahogyan azt az eredeti Szakdolgozat nyilvántartólappal már korábban is megtette a hallgató.

• A szakdolgozat elkészítésében a hallgatót témavezető (konzulens) tanár segíti. A hallgató indokolt esetben témavezetőnek megbízott előadót, vagy kivételes esetben külső szakembert is felkérhet, de ebben az esetben előzetesen az intézetvezető jóváhagyását kell kérnie.

• A szakdolgozat benyújtásának határideje: minden év április és november hó közepére esik, 2018 őszi  félévében a szakdolgozat leadásának határideje november 15-e! Benyújtáskor a hallgatónak igazolnia kell a témavezetővel folytatott rendszeres konzultációt, és csatolnia a témavezető nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat benyújtásra alkalmas. (Igazolás – szakdolgozat benyújtásához) A Szakdolgozat nyilvántartólap és a szakdolgozat  leadási időpontjának módosítása nem engedélyezhető.

• A szakdolgozat benyújtása egy bekötött papíros példány beadásával és a szakdolgozat Neptun rendszerbe történő feltöltésével valósul meg.

• A szakdolgozat bekötött példánya csak akkor fogadható el, ha a hallgató előzőleg feltöltötte a szakdolgozatát a Neptun rendszerbe. A szakdolgozatot PDF formátumban kell feltölteni. A feltöltendő fájl nevének tartalmaznia kell a hallgató nevét, a kar kódját, a képzés kódját és a témavezető nevét. Pl: Teszt Elek, BTK, BANB-XAN, Dr. Oktató Péter.


• A szakdolgozat feltöltése a Neptun rendszerben:
Tanulmányok – Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés. Amennyiben a Beosztás eredménye mezőben zöld pipa van, a sorvégi + jelre kattintva a Szakdolgozat feltöltése gomb aktív. Megnyomása után meg kell adni a szakdolgozat címét, majd a Fájl feltöltése gombbal kiválasztani a megfelelő állományt és a Mentés gomb után megkezdődik a feltöltés. A visszajelző üzenetben zöld pipa jelzi a sikeres feltöltést. Ha van feltöltött szakdolgozat, a Szakdolgozat megtekintése gomb aktívvá válik és megtekinthető a dokumentum. Hallgatói webről nem törölhető a feltöltött szakdolgozat.

• A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató egyetemi tanulmányai során megfelelő elméleti és gyakorlati alapokat szerzett ahhoz, hogy egy, a kommunikáció- vagy médiatudomány területéhez kapcsolódó (bármely szakirányos, vagy általában vett kommunikációelméleti vagy médiaelméleti) témát a rendelkezésre álló hazai és külföldi szakirodalom alapján egyéni megközelítésben feldolgozzon.

Néhány alapvető útmutatás a szakdolgozat elkészítéséhez

• Olyan kommunikáció-, illetve médiatudományi, vagy bármely szakirányos szakdolgozati témát válasszon a hallgató, amely érdeklődési körének megfelel, és amely tanulmányai során felkeltette a figyelmét. A téma végleges kiválasztása előtt konzultáljon tanárai közül azzal, ill. azokkal, akiknek szakterülete közel áll a választott témához.

• Megfelelő, kifejező, rövid címet kell választani. A cím pontosan fedje a dolgozat tartalmát.

• Készítsen előzetes, ideiglenes kutatási tervet, melyet menet közben természetesen módosíthat.

• Igyekezzen a kutatás témáját és időkeretét a lehető legpontosabban körülhatárolni, felépítését meghatározni.

• Nézzen át néhány friss, másodlagos forrást, azaz lexikont, enciklopédiát, kézikönyvet, és az áttekintő folyóiratok egy-egy vonatkozó tanulmányát. Ezek segítségével pontosítsa a problémát, találja meg a dolgozat sajátos tárgyát, majd a tárgy alapvető terminusai, kulcsszavai segítségével állítson össze egy olyan bibliográfiát, amely a téma elsődleges kidolgozását segíti.

• A megtalált téma segédanyagain – könyv, folyóirat, kép, mozgókép, grafikon stb. – túl tájékozódjon a témát érintő, a témára vonatkozó másodlagos (szekunder) irodalomról!

• Olvassa el és jegyzetelje ki az elsődleges forrásokat. Természetesen az egyes tanulmányok bibliográfiái alapján tovább bővítheti az irodalmat. Az irodalom olvasását mindig a legfrissebb és a legátfogóbb művekkel kezdje.

• A jegyzeteket rendszerezze, próbálja meg kialakítani saját tanulmánya szerkezetét.

• A szükséges jegyzeteket, hivatkozásokat pontosan össze kell állítani.

• Csak legvégül kell a szöveget fejezetekre, alfejezetekre tagolni, majd stilizálni.

• Ha a kézirat teljesen kész, érdemes újraolvasni, ajánlott mással átolvastatni, és kritikus elemzésnek alávetni.

• Fontos: A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei dokumentum szabályozza a nyelvtani és nyelvhelyességi hibák súlyát és jelentőségét a szakdolgozati bírálat vonatkozásában.

 

A szakdolgozatok általános követelményrendszere

További információk: https://btk.ppke.hu/hallgatoinknak/tanulmanyi-informaciok/szakdolgozat-zarovizsga

Tartalmi követelmények:

• Tudományos igényű (nem publicisztikai), elméleti vagy empirikus jellegű, megfelelő bibliográfiai apparátussal ellátott dolgozatokat fogadunk el a kommunikáció- médiatudomány területéről vagy a választott szakirány témakörében. Olyan témakört kell választani, melynek szakirodalma elég bő ahhoz, hogy kellő alapot nyújtson egy szakdolgozat elkészítéséhez. (A szakdolgozat műfajából fakadóan nyilvános írásmű, ezért Intézetünk nem fogad el a szakdolgozatra vonatkozó titkosítási igényt!)

• TÉMA: A szakdolgozatnak tükröznie kell a hallgató széles körű szakirodalmi tájékozottságát a választott témában. A szakdolgozó tehát sajtótörténeti, médiatörténeti, intézménytörténeti vagy egyéb leíró, helyzetelemző munkát is készíthet a tanult kommunikációtudományi fogalmi keret segítségével. A témát az adott elméleti vagy szakirányos tájékozódásának megfelelően dolgozza fel.

• MÓDSZER: A szakdolgozat tárgya tehát elvileg bármi lehet, ami a kommunikáció- és médiatudomány tárgyát képezi, a feldolgozásmódja azonban nem történeti, nem sajtótörténeti, nem intézménytörténeti vagy pszichológiai, esztétikai, filmelméleti stb., hanem kommunikáció- és médiatudományi. Ennek fogalmi bázisát tehát a kommunikáció- és médiaelméleti, valamint a szakirányos elméleti és gyakorlati tárgyak szolgáltatják.

• A hallgatónak a szakdolgozat címlapját követően (még a tartalomjegyzék előtt), külön betétlapon, az alábbi szövegrész beillesztésével és aláírásával nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozat saját szellemi terméke, azt más szakon szakdolgozatként nem nyújtották be, és csak a megjelölt segédeszközöket használta:

„Kijelentem, hogy a jelen munkát önállóan készítettem, és semmilyen más segédeszközt nem használtam a feltüntetetteken kívül. Kijelentem azt is, hogy munkám részben vagy egészben eddig sehol meg nem jelent, és hogy azt más intézményben szakdolgozatként nem nyújtották/ nyújtottam be.

Dátum, aláírás..."

• A jelöletlen hivatkozások súlyos etikai vétségnek minősülnek, ezért a plágium vétségébe eső dolgozat automatikusan elégtelen osztályzatot kap.

Formai követelmények:

• A szakdolgozat vázlatát, nyers fogalmazványát és a bibliográfiáját minél korábban ajánlott bemutatni a témavezetőnek.

• A dolgozat formátuma: Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, sorkizárt, másfeles sortávolság. A lap bal oldalán célszerű 3 cm-es margót hagyni, jobb oldali 2,5 cm, az alsó és felső margó 2,5 cm. Az oldalszámozás a jobb alsó sarokba kerüljön.

• A szakdolgozat terjedelme – bibliográfia és mellékletek nélkül – minimum 60 000 leütés (másfél szerzői ív), kb. 30 oldal! Mellékletek lehetnek fotók, filmképek, grafikonok, táblázatok stb. (A 60 000 leütésnél rövidebb szöveg automatikusan elégtelen!)

• A külső borítón fel kell tüntetni: SZAKDOLGOZAT, a készítő nevét és a készítés évét.

• A belső borítónak a dolgozat címén kívül tartalmaznia kell a készítés évét, a készítő nevét és szakját, a témavezető nevét és a borítólap tetején a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar feliratot.

• A címlap, majd a szerzői nyilatkozat után következzen a dolgozat tartalomjegyzéke.

• A tanszék kizárólag olyan szakdolgozatokat fogad el, melyek irodalomjegyzéke szabályszerű bibliográfiai címleírásokat tartalmaz. (Következetesen egyféle bibliográfiai szabályt alkalmazzon a dolgozatban!)

 

A szakdolgozat értékelése

• A BA szakdolgozatot egy bíráló, az opponens véleményezi és jeggyel értékeli. A szakdolgozat végső jegyét az opponens által adott jegy adja.

• Az MA szakdolgozatot két bíráló, a témavezető és az opponens véleményezi és jeggyel értékeli. A szakdolgozat végső jegyét a két jegy átlaga adja – felfelé kerekítve. (Ha a bírálók által javasolt jegyek között két jegy, vagy annál nagyobb eltérés van, abban az esetben az intézetvezető egy harmadik személy bírálatát kérheti, vagy maga dönt a végső jegyről.)

A BA szakdolgozat minősítési szempontjai:

- témaválasztás

- a dolgozat szerkezeti felépítése

- forrásgyűjtés

- filológiai követelmények betartása

- érvelésmód

- nyelvi megformáltság

- kommunikációs relevancia

Az MA szakdolgozat minősítési szempontjai:

- témaválasztás

- a dolgozat szerkezeti felépítése

- forrásgyűjtés

- filológiai követelmények betartása

- érvelésmód

- kommunikációs relevancia

- tudományos eredmények

 

Szakdolgozat nyilvántartólap

Igazolás szakdolgozat leadásához

A SZAKDOLGOZAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

x