Dr. Bukharbayeva Kuralay

Idegennyelvi lektor


Tudományos önéletrajz

Oktatási tevékenység

Orosz nyelv, szláv nyelvi hátterü diákok oktatása, nyelvfejlesztés (középfokú és felsőfokú szinten), orosz szaknyelvi oktatás, современный русский язык


Szakterület:

Kétnyelvűség az orosz és más nyelvek kapcsolatában, lexikológia, nyelvi kapcsolatok, az orosz mint idegen nyelv oktatásának metodikája, ontolingvisztika


Tudományos fokozat:

CsC (orosz nyelvtudomány) 2003


Oktatói fokozat:

egyetemi docens


Jelenleg beosztás:

idegennyelvi lektor


Elérhetőség:

buchkural@mail.ru 


Szakmai önéletrajz:

2002-2019 Satpayev Egyetem (Almaty, Kazahsztán), oktató, 2011-től egyetemi docens
Az orosz nyelv mint idegen nyelv oktatása az egyetem külföldi diákjainak, valamint  orosz műszaki nyelv oktatása nem orosz anyanyelvű kazah diákoknak

2014-2019 Satpayev Egyetem Almaty, Kazahsztán. Orosz üzleti nyelv oktatása

2010-2014 a Kazah Nemzeti Műszaki Egyetem Új Technológiák és Fenntartható Fejlődés Intézetének admisztrativ igazgatóhelyettese

2005-2007 az Al-Mashani Kazah Nemzeti Műszaki Egyetem (Almaty) Természettudományi és Bölcsészettudományi Intézetének tudományos és oktatási Osztály igazgatója.

2002-2004 Satpayev Kazah Nemzeti Műszaki Egyetem, tanársegéd

2000-2002 az Abai Almaty Állami Egyetem Orosz és Általános Nyelvtudományi Tanszékének  kutatója


Tanulmányok, tudományos fokozatok:

2013 Március- December között  a University of Reading Egyesült Királyság ösztöndijasa,  „1,76 T Pedagógiai diagnózis, értékelése és kezelése az oktatás minősége" cimű ösztöndij programban.

2009-ben elnyerte az "A Nyelvészet Akadémiai Docense " egyetemi cimet.

2007- 2009 között  Másoddiplomás közgazdasági szakot  végzett a Satpayev Állami Egyetemen.

2005-ben és 2007-ben . két alkalommal  elnyerte a “Kazah Köztársaság tehetséges fiatal tudósa”  cimet, az ezzel járó  állami tudományos ösztöndíjjal.

2003 júniusában az al-Farabi  Kazah Nemzeti Egyetemen sikeresen megvédte a PH.D diplomáját: "A Számítógép terminológia és lexikográfiai leírása" cimen ( 10.02.01.).

1998- 2000 az Abai Almaty Állami Egyetemen  "Orosz nyelv és irodalom" ("Általános nyelvészet") szakon mester fokozatot szerezett.

1994-1998 Az Abai Almaty Állami Egyetemen   „Az orosz nyelv és irodalom oktatása a nem orosz tannyelvű iskolákban” alapszakon elvégezése kitüntetéssel.


Nyelvismeret:

Orosz nyelv: anyanyelv

Angol nyelv: IELTS 5,5 nyelvvizsga (2013)

Magyar nyelv: alapfokú nyelvvizsga (2017)

Kazah nyelv: anyanyelv


Személyes adatok:

Születési adatok: 1977 dec. 1. Balhasszkij, volt Szovjetúnió. Magyar állampolgár férjemmel 2016-ban költöztünk Magyarországra , két gyermekünkkel  Budapesten élünk.


Tudományos tevékenység, további szakképzettségek:

Munkám mellett, folyamatosan képzem magam. Az alábbi okleveleket szereztem meg a szakterületemmel kapcsolatban: "A modern szoftverek területe" Satpayev Kazah Nemzeti Műszaki Egyetem (Almaty, 2002), „Az orosz nyelv tanítási módszerei a felsőoktatásban” (Nyevszkij Intézet Nyelv és Kultúra, St. Petersburg, 2005), „Az orosz retorika elmélete” (Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem.) „A nyelvészet elméleti problémái” (AS Puskin Állami Orosznyelvi Intézet, Moszkva, 2007), „Az orosz nyelv tanítása, mint idegen nyelv” (AS Puskin Állami Orosznyelvi Intézet, Moszkva, 2009), "A filológia és a modern európai felsőoktatási rendszer" (University of Mazurszki, Olsztyn, Lengyelország, 2012).


Publikációk:

1. Изменение семантической структуры слова по данным лексикографических источников // Функциональная грамматика с позиции когнитологии: Межвузовский сборник научных трудов. – Алматы: Алматинский государственный университет имени Абая, 1999. – С. 37 - 43.

2. Семантическое развитие в сфере компьютерной терминологии // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Материалы VII Международной научной конференции, 14-15 апр. 2000, Гродно – Гродно: Гродненский государственный университет, 2000. – С. 392 – 394.

3. Компьютерная технология обучения как лингвистическая компонента в подготовке специалистов негуманитарного профиля // Язык образования и образование языка: Материалы международной научной конференции (Великий Новгород, 11-13 июня 2000 года). – Великий Новгород: изд-во НовГУ, 2000. – С.43-44.

4. Лингвистическая компонента как обязательный элемент в технологии компьютерного обучения // Новые информационные технологии в образовании / Материалы первой Алматинской международной научно-практической конференции. – Алматы: ГЦНТО, 2000. – С. 34-36

5. Полисемия в компьютерной терминологии // Вестник Казахского государственного университета.Серия филологическая 9 (43). –Алматы: 2000. – С. 166-171

6. Номены в современной компьютерной терминологии // Мир языка: Материалы второй международной научно-теоретической конференции, посвященной 80-летию проф. М.М. Копыленко. – Алматы: Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, 2001. –С.31-34

7. Принципы описания компьютерной лексики в современной терминографии // Вестник Алматинского государственного университета имени Абая. Серия “Филологические науки” №1 (3) – Алматы, 2001. – С. 38-42.

8. Компьютерная терминология и современные модели обучения // Русский язык в социально-культурном пространстве ХХI века. Международная конференция МАПРЯЛ. Тезисы докладов и сообщений. – Алматы, 2001. – С.162

9. Компьютерная терминология с позиции теории номинации // Актуальные проблемы исследования языка и речи: Материалы международной научной конференции, Минск, 30-31 октябрь 2001.: Часть 1. – С. 32-34.

10. Терминологическая лексика в профессиональном образовании (виды определения компьютерных терминов) // Новые информационные технологии / Материалы второй Алматинской международной научно-практической конференции – Алматы: ГЦНТО, 2001. – 38-40.

11. Структурно-семантический подход к исследованию компьютерной терминологии // “Образование и наука Независимого Казахстана” – XXIX Жансугуровские чтения. – Талдыкорган, 2001. – II часть – С. 151-155.

12. Функциональный подход к исследованию компьютерной терминологии // Казахстанская филология: проблемы и перспективы: Материалы Международной конференции. 6-8 мая 2002 г. – Алматы, 2002. – С. 35-36.

13. Компьютерная терминография в Евразии// Тюркославистика как феномен мировой культуры: Материалы научно-практической конференции профессорско – преподавательского состава Алматинского государственного университета имени Абая, 2002. – С. 47-53

14. Тематические группы в компьютерной терминологии // Новые информационные технологии в образовании. Материалы Третьей Алматинской Международной научно-практической конференции. Сборник статей, 15-16 ноября 2002 г. – Алматы, 2002. – С. 48 – 52.

15. Компьютерная лексика с позиции функционального подхода // Вестник Алматинского государственного университета имени Абая. Серия филологическая № 2 (2) – Алматы, 2002. – С. 15-22.

16. Становление и развитие компьютерной терминографии // Вестник Казахского национального университета. Серия филологическая № 8 (59). – Алматы, 2002. – С. 35-40

17. Статистические параметры частотного свода компьютерной терминологии // Мир языка. Материалы международной научно-практической конференции. – Алматы, 2002, С. 403 – 406.

18. Электронный гипертекст как реализация компьютерных технологий в терминографии // Русский язык в Кыргызстане: Материалы Международной научной конференции / Кыргызско - Российский Славянский университет – Бишкек, 2003 – С. 126-132.

19. Гиперо-гипонимы в компьютерной терминологии // Вестник Казахского национального университета. Серия филологическая. № 3 (65). Алматы, 2003. – С. 28-31 


Публикации после защиты кандидатской диссертации 

20. Гипертекст как средство оптимизации эпистемической функции языка // Психолингвистика и социолингвистика: состояние и перспективы: Материалы Международной конференции, посвященной 70-летию Казахского национального университета им. аль-Фараби – Алматы, 2003. – С. 229-230

21. Эквиполентные семантические оппозиции в компьютерной терминологии русского языка // Функциональная лингвистика: состояние и перспективы: Материалы Международной научной конференции. 21-23 октября 2003 г. – Алматы, 2003 – С. 218-226

22. Онтологические источники эмоционально-оценочного значения // Молодые ученые – будущее науки: Труды Республиканской научной конференции. Часть 1. – Алматы, 2004. – С. 417-420 (в соавторстве с Турбекова С.А., Даирбекова С.А.)

23. Аббревиация как распространенный способ наименования компьютерных терминов // Молодые ученые – будущее науки: Труды Республиканской научной конференции. Часть 1. – Алматы, 2004. – С. 491-494 (в соавторстве с Турбекова С.А.)

24. Оптимизация процесса обучения русскому языку студентов-казахов // Молодые ученые – будущее науки: Труды Республиканской научной конференции. Часть 1. – Алматы, 2004. – С.494-497 (в соавторстве с Кадржанов К.К., Адскова Т.П.)

25. Новые технологии и их реализация в учебно-методическом комплексе при обучении второму языку // Межкультурная коммуникация и актуальные проблемы казахской, русской филологии: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной Году России в Казахстане и 60-летию Казахского государственного женского педагогического института (г. Алматы, 29-30 октября 2004 г.) Том 2. – Алматы: С. 352 – 360. (В соавторстве с Адскова Т.П.)

26. Обучение студентов-оралманов (репатриантов) в условиях новой кредитной системы // Теоретические и методологические аспекты языкознания: Материалы Международной научно-теоретической конференции, посвященной 60-летию доктора филологических наук, профессора Жаналиной Л.К. 30 ноября – 1 декабря 2004 г. – Алматы: КазНПУ, 2004. – С.422-427 (в соавторстве с Адскова Т.П., Кадржанов К.К.)

27. Концепция личностно ориентированного подхода и ее реализация при обучении второму языку // Теоретические и методологические аспекты языкознания: Материалы Международной научно-теоретической конференции, посвященной 60-летию доктора филологических наук, профессора Жаналиной Л.К. 30 ноября – 1 декабря 2004 г. – Алматы, 2004. – С.435-440 (в соавторстве с Адскова Т.П.)

28. Особенности преподавания русского языка как иностранного для студентов-репатриантов (оралманов) // Инженерное образование и наука в XXI веке. Труды Международной конференции. Том 4. “Проблемы совершенствования подготовки инженерных кадров” – Алматы, 2004. – С. 349-352

29. Метафора в компьютерной терминологии // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы докладов III Международной научной конференции под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 7-9апреля 2005 г. – С. 175-177

30. К вопросу о функционировании символов метаобщения в электронных жанрах // Лексико-семантические инновации в современных славянских языках: Материалы II Международной научной конференции / Днепропетровск 14-15 апреля 2005 г. – Днепропетровск, 2005. – С. 53-55

31. Изучение терминологической лексики в неязыковом вузе // Труды II Международной научно-практической конференции “Естественно-гуманитарные науки и их роль в подготовке инженерных кадров” – Алматы, 2005. – С.272-274

32. Способы образования компьютерных терминов путем метафорического переноса значений // Материалы XXXIV Международной филологической конференции. Выпуск 9. Лексикология. Лексикография (русско-славянский цикл). Часть 3. 14-19 марта 2005 г. – Санкт – Петербург, 2005. – С.11-17

33. Применение информационных технологий в практическом курсе русского языка // Культура народов Причерноморья, 82, т.1, – Симферополь, 2006 г. –  С. 48-51.

34. Практикум по научному стилю речи для студентов, изучающих экономику. Учебное пособие. – Алматы, 2006. – 76 с. (в соавторстве с Адскова Т.П.)

35. Текстоцентрический подход при обучении второму языку в техническом вузе // Естественно-гуманитарные науки и их роль в реализации программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан”, посвященной 100-летию академика А. Ж. Машанова – 1-2 февраля, 2007 г. – Алматы, 2007 –  С. 302-304 (в соавторстве с Адскова Т.П.)

36. О проекте создания типовой программы по русскому языку как иностранному // Естественно-гуманитарные науки и их роль в реализации программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан”, посвященной 100-летию академика А. Ж. Машанова – Алматы, 2007. – 315-317 (в соавторстве с Адскова Т.П.)

37. К вопросу составления переводного словаря компьютерных терминов // Материалы XII международной конференции “Нормативное и описательное терминоведение”. Вып 1, 24 -25 мая, 2007 г. – Москва, 2007 г. – С. 11-12

38. Учебно-методические комплексы по дисциплине Русский язык для студентов Казахского национального технического университета им. К.И.Сатпаева по специальностям:

– 050706 – Геология и разведка месторождений полезных ископаемых, 050805 – Водные ресурсы и водопользование, (6 п.л.)

– 050723 – Техническая физика, (6 п.л.)

– 050708 – Нефтегазовое дело, 050721 – Химическая технология органических веществ (6 п.л.) в соавторстве с Адсковой Т.П. и др

39. Русский язык в техническом вузе: общественно-политическая и социально-культурная сфера жизни. Учебное пособие. – Алматы, 2008 г. 87 с.

40. Изучение русского языка как второго в условиях кредитной системы обучения // Труды IV Международной научно-практичной конференции “Естественно-гуманитарные науки и их роль в реализации программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан”, посвященной 75-летию Казахского национального технического университета им. К.И.Сатпаева. – Алматы, 2009. – 275-280


Публикации после получения звания доцента 

41. Антонимо-синонимичная парадигма в компьютерной терминосистеме // Язык. Время. Культура: Материалы Международного симпозиума. – Алматы, 2010 - С.27-32

42. Обучение инженеров-бакалавров терминологической лексике русского языка в аспекте профессионального общения (на примере компьютерной терминологии) // Обучение языкам в условиях би- и полилингвизма: проблемы, инновации, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции. – Алматы, 2010. – С. 329-334 (в соавторстве с Сарбаева Т.М.)

43. Элективный курс русского языка в техническом вузе // Обучение языкам в условиях би- и полилингвизма: проблемы, инновации, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции. – Алматы, 2010. – С.366-369 (в соавторстве с Турбекова С.А., Сарсембаева А.А.)

44. Информационные инновационные технологии в профессиональном образовании (о формировании корпуса параллельных научно-технических текстов и составлении двуязычных электронных словарей технической терминологии) // Обучение языкам в условиях би- и полилингвизма: проблемы, инновации, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции. – Алматы, 2010. – С.227-232 (в соавторстве с Бадагулова Г.М.)

45. Методическая карта изучения русского языка мультикультуральной аудитории // Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова. Серия филологическая № 1-2, 2010, С. 194-197

46. Проект по составлению словаря терминов языков программирования // Труды XII Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Русский язык и литература во времени в пространстве». Том 1. 10-15 мая, 2011 г. Шанхай, Китай. - С.702-706

47. Корпус специальных текстов как база для терминографии // Труды международной конференции «Высокие технологии – залог устойчивого развития» 25-27 мая 2011. Алматы – С. 90-96 (в соавторстве с Бадагулова Г.М., Сарсембаева А.Ж.)

48. Межкультурные отношения в мультикультуральной среде // Коммуникативное пространство как мир без границ. Сборник научных трудов I Международной конференции Казахстанской коммуникативной ассоциации. – Алматы, 27-28 июня 2011. – С. 64-67

49. Толерантность как базовая составляющая межкультурной коммуникации // Языкознание № 4 (48), 2012. С.103-108

50. Профессиональный русский язык: задачи, содержание и усвоение // Язык и инновации. Международная конференция «Ахановские чтения» под эгидой МАПРЯЛ (материалы докладов и сообщений)  Алматы, 2012. – С. 128-131

51. Концепция и модель учебного курса «Профессиональный русский язык» // Русское языкознание: теория и лингводидактика. Труды Международной научно-теоретичной конференции, посвященной 85-летию профессора Шеляховской Л.А. – Алматы, 2013. – С.167-170

52. Общее и различное в мультикультуральной среде обучающихся русскому языку // в печати

53. Особенности лексикографирования терминов компьютерной науки. // XIII КОНГРЕСС МАПРЯЛ «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры» Том 7. НАПРАВЛЕНИЕ 6 Современная русская лексикография: теория и практика – г. Гранада, Испания, 13-20 сентября 2015 г. – С.64 -68 // http://ru.mapryal.org/wp-content/uploads/2015/10/MAPRYAL_T7_A5.pdf

54. Метафоризация как способ вторичной номинации в компьютерной терминологии // Вестник Кокшетауского государственного университета имени Ш.Уалиханова. Серия Филологическая. - № 2, 2015. – С. 45-50

55. Отражение процесса категоризации в языке компьютерной науки// Вестник Казахского национального университета. Серия филологическая. - № 4 (156), 2015. – С. 34-39

56. Некоторые аспекты преподавания элективного курса по деловому общению для студентов-нефилологов // Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания. Вестник № 31 – Будапешт 2017. С. 100-105 http://ruscenter.hu/beta/upimg/Vestnik2017.pdf

57. Развитие детской речи в условиях поликультурного общения// Русское слово в многоязычном мире: Материалы XIV Конгресса МАПРЯЛ (г. Нур-Султан, Казахстан, 29 апреля — 3 мая 2019 года) [Электронный ресурс] / Ред. кол.:  Н. А. Боженкова, С. В. Вяткина, Н. И. Клушина и др. — СПб.: МАПРЯЛ, 2019. — 1 электрон. опт. диск (CD). — С.765-770

58. А, Баба-яга существует? Почему у Федоры горе? (из опыта чтения книг на русском, казахском и венгерском языках детям 4 лет)// Дети и книги в поликультурном мире: материалы І Международного  конгресса / Отв. ред. М.Д. Шаймерденова. – Алматы: КазНАИ имени  Т.К. Жургенова, 2019. – С. 55-59

 

x