Dr. Lyavinecz-Ugrin Marianna

Tudományos önéletrajz

Oktatási tevékenység

Orosz nyelv, nyelvfejlesztés (kezdő, középfokú és felsőfokú szinten), fonetika, fonológia, morfológia, stilisztika, lexikológia, frazeológia, orosz stílusgyakorlat, ukrán nyelv (kezdő, középfokú és felsőfokú szinten), az ukrán mint második szláv nyelv, ukrán nyelvfejlesztés, ruszin nyelv (kezdő és középfokú szinten), ruszin mint második szláv nyelv, ruszin lexikográfia, bevezetés a szláv nyelvtörténetbe


Szakterület:

Az orosz nyelv története Magyarországon 19. században, a ruszin nyelv története, az orosz mint idegen nyelv oktatása, az ukrán mint idegen nyelv oktatása


Tudományos fokozat:

PhD (szlávnyelvtudomány) 2017


Oktatói fokozat:

adjunktus


Elérhetőség:

mariann.ljavinecz@gmail.com


Publikációk:

MTMT →

Szakmai önéletrajz:

Születési hely, év: Kijev (Szovjetunió), 1973.05.04.

Tanulmányok:

 • 1980-1990 Kijev (Szovjetunió), Alexandr Dovzsenko 87. számú általános és közép iskola
 • 1990–1992 Kijevi Művészeti és kulturális főiskola rendezői szak
 • 1998-2004 ELTE BTK orosz nyelv és irodalom szak
 • 1998-2005 ELTE BTK ukrán nyelv és irodalom szak
 • 2008-2017 ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv nyelvészeti doktori program
 • 2018- ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Nyelvtudományi Doktori Iskola Orosz nyelvészeti doktori program


Idegennyelv-tudás:

 • orosz nyelv: C1 (diploma)
 • ukrán nyelv: C1 (diploma)
 • ruszin nyelv: anyanyelv
 • angol nyelv: A 2


Munkahelyek beosztások:

 • 2020 adjunktus, PPKE BTK Közép-Európa Intézet Orosz Tanszék
 • 2019 óraadó, PPKE BTK Közép-Európa Intézet Orosz Tanszék
 • 2018 óraadó, BME Tolmács- és Fordítóképző Központ, BME Idegen Nyelvi Központ
 • 2009–2017 lektor, ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Ukrán filológia Tanszék


Kutatások:

Kutatási területeim egy része az orosz és az ukrán nyelv mint idegen nyelvoktatás módszertanához kapcsolódik, nagyobbrészt azonban a disszertációban is kibontakozó fő kutatási irányhoz, az oroszos és a ruszin nyelv és művelődés témaköréhez illeszkedik. Kutatásaim egy része a jelenlegi ruszin nyelv helyzetével foglalkozik. Fő kutatási témáim a ruszin nyelv története és az orosz nyelv funkcionálás története Magyarországon a XIX. században.

2010-től hazai és nemzetközi folyóiratokban orosz, ukrán és ruszin nyelven publikálok. Összes publikációim száma: 42, ebből könyvfejezet: 6 (ebből 5 idegen nyelvű); folyóiratcikk: 7 (ebből 7 idegen nyelven, 1 külföldön jelent meg); konferencia-kiadványban: 13 (ebből 13 idegen nyelvű); konferencia-előadás: 25 (ebből 25 idegen nyelven, 17 külföldön megtartott). 2008-ban szerkesztésem alatt nalvilágot látott a Ruszin reneszánsz első kötete a XX. század ruszin veres antológia. 2011-ben Ruszin ábécéskönyv magyarországi iskolások számára c. tankönyvet adtam ki.

Több nemzetközi és hazai konferencia munkájában vettem részt: külföldön – Ukrajna (Kijev, Beregszász), Szerbia (Újvidék, Belgrád), Szlovákia (Eperjes), Románia (Kolozsvár), Oroszország (Róma), Lengyelország (Varsó) – és Magyarországon (Budapest, Nyíregyháza, Szeged, Pécs).

Doktori disszertációmat summa cum laude minősítéssel védtem meg 2017-ben, jelenleg az értekezés a publikálási átdolgozáson dolgozom. Úgy szintén folyamatban van általam felkutatott és publikáslásra előkészített Fenczik Eugén ruszofil ruszin írónak a Lelki szegények ’Нищіе духомъ’ (1891–1895) című mű első megjelentetése. A kötet nem csak elsőként bemutatja a  művet, hanem a nyelvi szövetének a vizsgálatával és az elemzésével kíván foglalkozni.

2016–2017 között Magyarországon ruszin-magyar nyelven megjelenető Ruszin Almanach c. folyóírat felelősszerkesztője voltam.

Jelenleg az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet Nyelvtudományi Doktori Iskola Orosz nyelvészeti doktori program másodéves hallgató vagyok. Az új disszertációm témája „Az orosz nyelv funkciónálás története Magyarországon a XIX. században”.


Tudományos-közéleti tevékenység

 • 2015 – POLYSZLÁV szlavisták egyesületének (Association of Slavists POLYSLAV) tagja
 • 2015 – Ruszin Nyelv- és Kultúraőrző egyesület (Association for Protection of Rusyn language and culture) tanácsának a tagja
 • 2014 – Ukrainisták Nemzetközi Egyesületének Magyarországi tagozatának (MAU) titkára
 • 2014 – Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesületben (HORUE) titkára


Kitüntetések:

 • 2010 – Hodinka Antal díj


Konferenciák, előadások:

2020. február 2–9. Международная научная конференция «X Римские Кирилло-Мефодиевские чтения» (Язык. Текст. Образ). Центр междисциплинарных исследований славянской книжности института Славяноведения РАН, Universitá degli Studi „Rome Tre”, Sapienza universitá de Roma, Universitá di Pisa, Кафедра славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, Róma–Pisa. Азъ-Буки-Веди (Андрей Бачинский Владыка) Кириллические циркуляры епископа А. Бачинского (AzBukiVedi (Andrey Bachinsky Vladyka (bishop)) Cyrillic Circulars of Bishop A. Bachinsky).

2019. szeptember 26–27. Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в эпоху глобализации». Русский центр и Кафедра славянской филологии Печского университета, Pécs. К вопросу изучения истории русского языка в Венгрии в ХІХ веке (Русские грамматики).

2019. május 23–24. Міжнародний науковий семінар «Еміль Балецький – мовознавець, поет, освітянин», присвячений 100-річчю від дня його народження. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ., Кафедра філології Науково-дослідний центр імені Антонія Годинки // II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Beregszász. Новые страницы биоргафии Эмиля Балецкого (New pages of the biography of Emil Baleczky).

2019. február 4–9. Международная научная конференция «IX Римские Кирилло-Мефодиевские чтения», Центр междисциплинарных исследований славянской книжности института Славяноведения РАН, Pontificio Istituto Orientale (Папский Восточный Институт), Кафедра славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, Кафедра Славистики университета Салерно, Róma–Salerno. К вопросу изучения карпаторусинских памятников письменности: Гукливская летопись (To the history of Carpatho-Rusyns writing language monuments: Huklyvyi Сhronicle).

2018. augusztus 20–27. XVI Международный съезд славистов. Меħународни комитет слависта, Савез славистичних друштава Србиjе, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Српска академиjа наука и уметности, Belgrád. Тенденции использования венгерской орфографии в русинском языке (Trends in the use of Hungarian orthography in the Rusyn language).

2018. október 17. – 19. 20 rokov vysokoškolskej rusinistiky na Slovensku. Medzinárodná vedecká konferencia. Prešsovská univerzita v Prešove, Ústav Rusínskeho jazyka a kultúra, Prešov (Eperjes). К вопросуизглядованяисторії лексикоґрафіїрусиньскогоязыка (To the history of the development of the Rusyn lexicography).

2017. október 20–21. Международная лингвистическая конференция «Русская лексика: история и современность». ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék // Кафедра русского языка и литературы филологического факультета Будапештского университета им. Лоранда Этвеша, Budapest. К вопросу изучения истории русско-венгерской лексикографии (To the history of Russian-Hungarian lexicography).

2017. szeptember 11–13. Международная научная конференция Polyslav XXI. Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Novi Sad. Философияязыковойконцепциикарпаторусинскихписателей-русофиловнарубежеXIX иXXвеков (Philosophy of the language concept of Carpatho-Rusyns writers Russophiles at the abroad of the 19th and 20th century).

2017. február 6–11. Международная научная конференция «VII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения». Центр междисциплинарных исследований славянской книжности института Славяноведения РАН, Accademia Ambrosiana, Classe di Slavistica, Universitá degli Studi „Rome Tre”, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Кафедра славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, Róma–Miláno. К истории книги Михаила Лучкая Grammatica slavo-ruthena (1830) (To the history of the book Michaelis Lutskay Grammatica slavo-ruthena (1830)).

2015. szeptember 23-25. IV. Міджінародный конґрес русиньского языка «Русиньскый язык на Словакії 20 років кодіфікації // IV. International Congress of the Rusyn Language. The Rusyn Literary language in Slovakia 20th anniversary of its codification, Prešsovská univerzita v Prešove, Ústav Rusínskeho jazyka a kultúra, Prešov (Eperjes). Русиньскый язык в масмедіальній сферї.

2015. szeptember 14-16. Международная научная конференция Polyslav XIX. Faculty of Polish Studies of University of Warsaw, Varsó. Русинский народный язык в произведении Е. А. Фенцика «Нищіе духомъ».

2015. május 21-23. Международный научный симпозиум «Диалог славистов в начале XXI века» (VIII). Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Litere Departamentul de Limbi şi Literaturi Slave, Cluj-Napora (Kolozsvár). К истории Мараморошских обителей в Угорской Руси (Письмо Е. Сабова А. Кралицкому).

2015. március 26-28. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia “Nyelvi és kulturális sokszíműség Kelet-Közép-Európában: értékek és kihívások”. Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ., Кафедра філології Науково-дослідний центр імені Антонія Годинки // II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Beregszász. «Особый» язык Евгения Фенцика (На основе материалов журнала «Листокъ»).

2015.február 3–6. Международная научная конференция «V Римские Кирилло-Мефодиевские чтения». Центр междисциплинарных исследований славянской книжности института Славяноведения РАН, Pontificio Istituto Orientale (Папский Восточный Институт), Кафедра славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, Róma. К истории Общества святого Василия Великого (презентация проекта).

2014. május 22–24. Международный научный симпозиум «Диалог славистов в начале XXI века» (VII). Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Litere Departamentul de Limbi şi Literaturi Slave, Cluj-Napora (Kolozsvár). Языковые регистры русинского языка Е. Фенцика.

2014. április 9–10. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы русской филологии: теория, методика, перевод». Киевский национальный лингвистический университет, Kijev. Причины русскоязычия в русинской литературе.

2014. február 17 – 22. Международная научная конференция «IV Римские Кирилло-Мефодиевские чтения». Центр междисциплинарных исследований славянской книжности института Славяноведения РАН, Pontificio Istituto Orientale (Папский Восточный Институт), Кафедра славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, Universitá degli Studi de Bari „Aldo Moro”, Róma-Bari. «Перекресное преподавание итальянского и славянских языков: проблема национальной идентичности» (круглый стол).

2014.október 10 VII. Ukranisztikai Konferencia / VI Kонференція україністів. Szegedi Tudományegyetem BTK Szláv Intézet, Szeged. «К истории Общества святого Василия Великого (переписка Я. Головацкого и А. Кралицкого)».

2013.május 27–június 1. Международная Школа славистики. Nyíregyházi egyetem, Nyíregyháza. «Причины русскоязычия в русинском литературном языке: «Особый» язык Евгения Фенцика (На основе материалов журнала «Листок»)».

2012. október 18 – 19. Міжнародна наукова конференція «Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність». Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ., Кафедра філології Науково-дослідний центр імені Антонія Годинки // II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, Beregszász. «Рецепти «боротьби» зі скукою на заняттях (Використання ігрових ситуацій на заняттях української мови як іноземної)».

2012. április 20 – 21. Медзинародна наукова конференция велькосц малих язичних, литературних, културних и историйних традицийох (30 рoки Кaтeдри зa руски язик и литературу, 60 рoки чaсoпису Швeтлoсц, Наукова чaсц IV Кoнґрeсa русинского язикa). Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Андревлє. «Кодификация русинского язика у Мадярскей».

2012. március 25. XVII. Международная научно-практическая конференция «Современный язык: функционирование и проблемы преподавания». Orosz Kulturális Központ, Budapest. «Игровые задания на уроках русского языка».

2011. szeptember 30. VI. Ukranisztikai Konferencia/VI Kонференція україністів «Україністика в Угорщині: сьогодення і майбутнє». Szegedi Tudományegyetem BTK Szláv Intézet, Szeged. «Особый язык Евгения Фенцика».

2011. március 25. XVI. Международная научно-практическая конференция «Современный язык: функционирование и проблемы преподавания». Orosz Kulturális Központ, Budapest. «Проблематика преподавания близкородственных языков».

2010. május 25-26. Udvari István emlékkonferencia.  Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza. «Роботы проф. Удварія у сочасных русинськых новынках».

x