Horváth Géza

Oktatott tantárgyak
Orosz nyelv, A szláv irodalom- és kultúratudomány alapjai, Az orosz kultúra, Fejezetek az orosz kultúra és civilizáció történetéből, Bevezetés az orosz irodalom történetébe, Műértelmezések a 19-20-21. századi orosz irodalomból, Az orosz irodalom európai kontextusban

Szakterület
orosz irodalom és irodalomkutatás, 19. századi orosz és európai próza, irodalomelmélet, prózapoétika, kultúraelmélet, komparatisztika, nyelvfilozófia

Tudományos fokozat
PhD (irodalomtudomány), 2001
Habilitáció (irodalomtudomány) 2014

Oktatói fokozat
Habilitált docens

Elérhetőség
horvath.geza.1@ppke.hu

 

Publikációk →

Szakmai önéletrajz
• Születési hely, év: Budapest, 1971.06.24.
• Tanulmányok:
1985-1989 Budapest, Szent László Gimnázium
1989-1994 ELTE BTK orosz nyelv és irodalom szak
1989-1995 ELTE BTK történelem szak
1994-1997 ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Orosz irodalom és irodalomkutatás doktori program
• Idegennyelv-tudás:
orosz: felsőfok
francia: szakmai középfok
angol: olvasás, publikálás, előadó-képesség

Munkahelyek, beosztások:
2018- egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Közép-Európa Intézet
2011-2017 dékán, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
2015–2016 – Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet – mb. intézetigazgató
2010–2011 rektori megbízott
2007–2018 egyetemi docens, Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (korábban: Magyar Irodalomtudományi Tanszék)
2001–2006 egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem (korábban: Veszprémi Egyetem) Tanárképző Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék
1999–2001 főiskolai adjunktus, Budapesti Gazdasági Főiskola (korábban: Külkereskedelmi Főiskola), Orosz Nyelvi Tanszék
1994–1999 főiskolai tanársegéd, Külkereskedelmi Főiskola, Orosz Nyelvi Tanszék 1984-ben

Kutatások
Az írás irodalmi antropológiája az orosz és az európai regényben, Dosztojevszkij regénypoétikája, Mihail Bahtyin irodalmi antropológiája. 1995-től orosz, magyar és angol nyelven publikálok. 2001-2004 között elnyertem az MTA Bolyai-ösztöndíját a személyes beszédmód irodalmi diszkurzívái című pályázatával. Kutatási témáimból két monográfiát jelentetettem meg. Négy hazai csoportos OTKA kutatópályázatban vettem részt, jelenleg az NKFI által támogatott „A kánonképződés folyamatai komparatív megközelítésben: közép-európai és kelet-közép-európai kánonok a modernség kontextusaiban" című NN125791 pályázat résztvevője vagyok.

Tagság tudományos testületekben, szerkesztőbizottságban
2016 – az Association For Slavic, East European, &Eurasian Studies tagja
2015 – 2018 MTA VEAB Irodalomtudományi Munkabizottság elnöke
2015 – a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság Magyar Nemzeti Tagozatának tagja
2011 – A Свеске című kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (ISSN 1451-9976)
2010 – 2015 az MTA Filológiai Közlöny szerkesztőbizottságának tagja (ISSN 0015-1785)
2010 – a The Dostoevsky Journal: An Independent Review szerkesztőbizottságának tagja (ISSN1535-5314)
2011– MTA VEAB – Irodalomtudományi Munkabizottságának tagja
2009 – a Magyar Tudományos Akadémia Köztestület tagja
2008 – a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja
2004 –2006 az ELTE államvizsga-bizottsági tagja
2004 – az International Dostoevsky Society tagja, 2007-ben koordinátora

Konferenciák, előadások
• A kelet-közép-európai irodalomelméleti kánon. Előadás a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara és a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete által közösen szervezett „Műfordítás, transzkulturalizmus, kánonok" című konferencián. Szlovákia, Nyitra, 2018. április 26.

• Mészöly: Saulus – Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. – A Modern Líraelméleti és Líratörténeti Kutatócsoport IV. konferenciája. A modern magyar próza világirodalmi kapcsolatai. 2017. május 19–20. Budapest, PPKE BTK, Sophianum (2017)

• A Csehov-dráma helye Peter Szondi drámaelméletében. – A filológusi megismerésről. A Peter Szondi Műhely második nemzetközi konferenciája. Pannon Egyetem, Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet, 2016. Veszprém, szeptember 28-30. (2016)

• Dostoevsky's Idea of the Golden Age: Modern Subjectivity in Poetic and Philosophical Perspesctive (from Besy to Podrostok) – 48th Annual Convention ASEEES (Association fot Slavic, East European and Eurasian Studies. Global Conversation. Konferencia helye, ideje: Washington, Amerikai Egyesült Államok, 2016.11.17-2016.11.20. (2016)

• Роман «Алая буква» Н. Готорна и «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. [ Hawthorne: Skarlát betű, Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés] XVI Symposium of the International Dostoevsky Society: The Legacy of F.M. Dostoevsky: 150 Years since the Publication of "Crime and Punishment". Konferencia helye, ideje: Granada, Spanyolország, 2016.06.07-2016.06.10. Granada: University of Granada. (2016)

• A csönd hangjai Csehov poétikájában. Szitár Katalin emlékkonferencia. Az MTA VEAB Irodalomtudományi Munkabizottsága és a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának Irodalom- és Kultúratudományi Intézete által szervezett tudományos konferencia. Veszprém, 2016. augusztus 31. - szeptember 1. (2016)

• Mit modellál a művészet? A művészi és kulturális modellek kérdéséhez. –Előadás az MTA VEAB és a Pannon Egyetem MFTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézete által szervezett „A tudomány kultúrája" című sorozatban. 2016. március 16. Veszprém (2016)

• Megjegyzések Csehov térpoétikájához. – Térmetszetek. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar- Nyelv és Irodalomtudományi Intézete valamint a Pannon Egyetem Irodalom-és Kultúratudományi Intézete által rendezett tudományos szimpozion. 2015. szeptember 25. Nyitra, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem (2015)

• Хронотоп, metalepsis, parabasis - три метафигуры романного дискурса. [Kronotoposz, metalepszis, parabászisz – a regénydiskurzus három metaalakzata] Bakhtin 120. International Conference: After Cognition: Word, Act and Culture as Event of Being. Konferencia helye, ideje: Veszprém, Magyarország, 2015.05.28-2015.05.29. (2015)

• A szingularitás a történeti poétika horizontján (Rabelais-től Rabelais-ig). Konferencia-előadás a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság Magyar Nemzeti Bizottságának A szinguláris c. nemzetközi komparatisztikai konferenciáján. Szeged, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 2014. dec. 8-9. (2014)

• A groteszk test a regényben. – Travesztív hagyomány a regényirodalomban. V. Veszprémi Regénykollokvium. 2013. szeptember 19–21. (2013)

• A test költészete és poétikája Mihail Bahtyin irodalomelméletében. – Test-koncepciók és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. Nemzetközi workshop. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola. 2013. április 18-19. (2013)

• Author and Hero in the Genre of Confession – Generic Identity in the European Literary Tradition. A Pannon Egyetem MFTK Magyar Irodalomtudományi Tanszéke és az Université de Haut-Alsace-Mulhouse ILLE által szervezett nemzetközi komparatisztikai konferencia. Veszprém, Pannon Egyetem, 2012. november 22–23. (2012)

• Anti-écriture: Verbal Gesture in the History of the Novel (Don Quijote, Tristram Shandy, Jacques, le Fataliste, The Overcoat, Poor Folk) – 43rd Annuel Convention of Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies. Washington, DC, November 17–20, 2011. (2011)

• Ирония vs. пародия: две жанрообразующие фигуры романа [Irónia vs. paródia: a regény két műfajképző alakzatáról] – Humour in Irony, Irony in Humour. Univerzita Konstantina Filozofia v Nitre. Fakulta stredoeuróskch stúdií. Katedra areálovích kultúr. Nitra, September 22–23, 2011. (2011)

• Проблема внутреннего диалога у Бахтина и русская парадигма мышления ХХ века.[A belső dialógus problémája Mihail Bahtyinnál és az orosz gondolkodás XX. századi paradigmája] –The XIV Bakhtin Conference. Bakhtin: Through the Test of Great Time. July, 4–8. 2011, University of Bologna, University Centre of Bertinoro (Forli-Cesena), Italy (2011)

• Лукач и Бахтин: две теории романа (влияние и параллельность) [Lukács és Bahtyin: két regényelmélet (hatás és párhuzamosság)] – Дёрдь Лукач и Михаил Бахтин, Культурный центр Венгерской Республики, Москва, 28 сентября, 2010. (2010)

• Of Divine Mystery in Things. – Dostoevsky. Philosofical Mind, Writer's Eye. XIVth International Dostoevsky Symposium. Universita degli Studi di Napoli „L'Orientale", Instituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 2010. június 13–20. (2010)

• Загадка письма у Достоевского. [Az írás rejtélye Dosztojevszkijnél] – Русская словесность в мировом культурном контексте. III Международный симпозиум. [Az orosz irodalmiság a világ kulturális kontextusában. II. Nemzetközi Szimpózium]. Az Orosz Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének [ИМЛИ РАН им. А.М. Горького], Orosz Irodalmi Intézetének [Пушкинский Дом РАН], Orosz Nyelvtudományi Intézetének [ИРЯ РАН им. В.В. Виноградова], valamint a Gorkij Irodalmi Intézetnek [Литературный нститут им. А.М. Горького] és az Orosz PEN Központnak [Русский ПЕН-центр] a harmadik nemzetközi szimpóziuma. Moszkva/Pokrovszkoje, 2009. december 18–22. (2009)

• Fikció és medialitás a belső monológban. – A regény és a médiumok. Harmadik Veszprémi Regénykollokvium. – Veszprém, 2008. szeptember 29 – október 1. (2008)

• A szöveg szemantikája és ontológiája. – Társadalmak, nyelvek, civilizációk. A Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Karának konferenciája. Veszprém, 2007. november 23–24. (2007)

• Внутренний монолог и проблематика письма у Достоевского. [A belső monológ és az írás problémája Dosztojevszkijnél] – 13th Symposium of the International Dostoevsky Society. F. M. Dostoevsky in the Context of Cultural Dialogues. Budapest, 2007. július 3–8. (2007)

• Сиротство как метафора повествования в романе «Униженные и окорбленные.» [Az árvaság mint az elbeszélés metaforája a Megalázottak és megszomorítottak című regényben.] – Dostojevskij dnes. A Cseh Dosztojevszkij Társaság Nemzetközi Dosztojevszkij-szemináriuma a Dosztojevszkij család 500 éves évfordulója alkalmából. Prága, 2006. november 27. (2006)

• Az idő trópusai Dosztojevszkij Szelíd teremtés című művében. – A megértés útjain. Irodalom- és világmagyarázatok a XXI. század elején. Berzsenyi Dániel Főiskola, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomelméleti Tanszék – Romanisztika Tanszék. Szombathely, 2006. november 8–9. (2006)

• A 'gyermeki' motívuma Dosztojevszkij prózájában (Antropológiai és elbeszéléselméleti aspektusok). Tudományos előadás az ELTE Spanyol Irodalom- és Nyelvtudományi Tanszék doktori klubjában – 2006. október 15. (2006)

• Детский дискурс у Достоевского. [A gyermek-diskurzus Dosztojevszkijnél] – Летние чтения в Даровом. Научная конференция в рамках празднования 500-летия родов Достоевских в г. Зарайске, с. Моногарове и усадьбе «Даровое». Tudományos konferencia a Dosztojevszkij család 500 éves évfordulója tiszteletére. Oroszország, Darovoje, 2006. augusztus 27–29. (2006)

• Dosztojevszkij posztstrukturalista olvasatai. – Orosz filológia a harmadik évezredben. Nyelv- és irodalomtudományi konferencia az Eötvös József Collegium rendezésében. Budapest, 2005. december 15. (2005)

• Az én destrukciója mint a narráció eredete. – A regény és a trópusok. Második Veszprémi Regénykollokvium. Pannon Egyetem, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Veszprém, 2005. szeptember 29.–október 1. (2005)

• Слово как троп у Достоевского. [A szó mint trópus Dosztojevszkijnél] – XII Symposium of the International Dostoevsky Society. University of Geneva (Switzerland), Geneve, 2004. szeptember 1–5. (2004)

• A költői szóképzésről (paranomasia, anagramma, nomináció, metaforizáció). Tudományos előadás A szó mint trópus a költői szövegben c. kutatás résztvevői számára (a PPKE és a KGRE OTKA által támogatott kutatócsoportja) – Budapest, 2004. november 4. (2004)

• Az Aranykor nyelve és a nyelv aranykora (Rousseau, Dosztojevszkij). – A regény nyelvei. Az első veszprémi regénykollokvium. Veszprémi Egyetem, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Veszprém, 2003. november 20-22. (2003)

• A szókép és a nyelv képe. – Nyelv, meggyőzés, érvelés. Az ELTE BTK Filozófiai Intézete és az MTA – TKI Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja által szervezett tudományos konferencia. Budapest, ELTE 2003. október 2–4. (2003)

• Понятия «художественный текст» и «дискурс» в современном литературоведении и в современной русистике. [A „művészi szöveg" és a „diskurzus" fogalma a mai irodalomtudományban és a mai ruszisztikában] – Dzieło literackie jako dzieło literackie./ Литературное произведение как литепатурное произведение. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. [Az irodalmi műalkotás mint irodalmi műalkotás. Nemzetközi tudományos konferencia ] Akademia Bydgoska Im. Kazimierza Wielkiego, Instytut Filologii Rosyjskiej i Lingwistyki stosowanej. Bydgoszcz, 2001. szeptember 6-8. (2001)

• Nyelvi szubjektum, beszédszubjektum, szövegszubjektum. – Nyelvészeti Doktoranduszok 3. Országos Konferenciája. Szeged, SZTE, 1999. november. (1999)

• Семантический мир маленькой трагедии «Скупой рыцарь» А.С. Пушкина. [A fukar lovag szemantikai világa.] – Александр Сергеевич Пушкин и русский текст. V. Международный Пушкинологический Коллоквиум. [Alekszandr Puskin és az orosz szöveg. V. Nemzetközi Puskin-konferencia.] Budapest, Eötvös Kollégium, 1999. szeptember. (1999)

• Жанровый состав романа Ф.М. Достоевского «Подросток» [A kamasz című regény sokműfajúsága]. – Literaturewissenschaft im 21. Jahrhundert. Texte und Kontexte der russichen Literatur. Internazionale Konferenz junger Philologen. [A 21. század irodalomtudománya. Textus és kontextus az orosz irodalomban. Fiatal filológusok nemzetközi konferenciája.] Konferencia helye, ideje: Németország, München, 1999. április 19-21. (1999)

• Метафоризация «грязи» и «разложения» в романе Подросток. [A piszok és a felbomlás metaforizációja Dosztojevszkij A kamasz című regényében] – Σκουπιδά/Purgamenta/Śmiecie/Мусор в быту, в языке/культуре и в искусстве/литературе. Международная Научная Конференция. [A szemét a köznapi életben, a nyelvben/kultúrában és a művészetben/irodalomban]. Institut Slawistyki Polskiej Akasemii Nauk. Warszava, 1998. december 3-5. (1998)

• Скупой и кощей: Oдин фольклорный архесюжет маленькой трагедии А.С. Пушкина Скупой рыцарь. [A fukar és a Koscsej: Puskin A fukar lovag c. kistragédiájának egyik népköltészeti pretextusa.] VI. Međunarodni slavistički dani – VI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. Konferencia helye, ideje: Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1998. V. 29-30. (1998)

• Архитектоника нарративного текста. [A narratív szöveg architektonikája.] – Текст, жанр, автор. Второй Международный Коллоквиум Докторантов и Студентов. [Szöveg, műfaj, szerző. Második nemzetközi doktorandusz és hallgatói konferencia] Budapest, ELTE-Eötvös József Kollégium, Orosz irodalom és irodalomkutatás Doktori Iskola, 1997. szeptember 4-6. (1997)

• Субъект действия и субъект рассказа (Достоевский: Подросток) [A cselekvés szubjektuma és a szöveg szubjektuma (Dosztojevszkij A kamasz)] – Субъект дискурса. V. международный коллоквиум в Будапеште. [A diszkurzus szubjektuma. V. Budapesti Kollokvium. Nemzetközi tudományos konferencia.] Budapest, ELTE-Eötvös József Kollégium, 1996. szeptember. (1996)

• Межтекстовые мотивы как текстопорождающие парадигмы. (Пушкин и Достоевский). [A szövegközi motívumok mint szövegképző paradigmák (Puskin és Dosztojevszkij).] – Литературоведение XXI века. Анализ текста: метод и результат. [A XXI. század irodalomtudománya. Szövegelemzés: módszer és eredmény.] Nemzetközi filológiai doktorandusz konferencia. Oroszország, Szentpétervár, 1996. április 19-21. (1996)

 

 

 

x