Kultúra, művészet, irodalom modul

Tárgyak: Az orosz kultúra, Bizánci művészet, Bevezetés az orosz irodalom és kultúra tanulmányozásába, Bevezetés az orosz irodalom történetébe, Műértelmezések a 19-20-21. századi irodalomból, Közép- és Kelet-Európa szláv művelődéstörténete, Klasszikus és modern szláv irodalmak, A szláv irodalom- és kultúratudomány alapjai. Választható tárgyak: Az orosz irodalom európai kontextusban, A mai lengyel és orosz irodalom, Szláv film- és színházművészet, Az orosz humántudományi gondolkodás sajátosságai, Művek párbeszéde.

Az orosz kultúra

A kurzus áttekintést nyújt az orosz mentalitás és kulturális identitás főbb összetevőiről, történetéről, az orosz kultúra önértelmezésének szimbolikus formáiról, az orosz kulturális emlékezet formáiról és főbb szövegeiről. Témakörök: az orosz kulturális öntudat gyökerei; az orosz birodalmi tudat történelmi, kulturális és irodalmi összetevői; Pétervár és a pétervári szöveg az orosz kultúra történetében; az orosz építészet, képzőművészet és zene (a középkortól a 20. századig); az orosz színház és film a 19-20. században; a 20. századi szekularizált orosz kultúra; a posztszovjet Oroszország (politika, szubkultúrák, mindennapi élet, populáris kultúra, kortárs művészet)

Bizánci művészet

A tantárgy célja a bizánci művészet legfontosabb korszakainak tárgyalása mellett a bizánci művészet sajátosságainak bemutatása. A stílustörténet mentén felépített kurzus a kora bizánci, közép bizánci és késő bizánci időszak legfőbb építészeti, festészeti és iparművészeti emlékeit a használat, funkció, a megrendelői viszonyok figyelembe vételével vizsgálja, esztétikai, ikonográfiai és részben technikatörténeti fogalmakat is tisztáz.

Bevezetés az orosz kultúra és irodalom tanulmányozásába

A kurzus során egyfajta kulturális szótár mintájára vizsgáljuk meg az orosz kultúra jelenségeit történeti és irodalmi kontextusban szócikkek, szépirodalmi szövegek, filmszemelvények és tudományos szövegek segítségével.  A kurzus célja, hogy bemutassa a mindennapi élet, a folklór és az irodalmi szövegek összefüggéseit, valamint a rajtuk keresztül kibontakozó orosz szemléletmódot. Néhány témakör: Térképzetek az orosz kultúrában és irodalomban (etnokulturális terek, a városi tér és az orosz vidék); A szó, a nyelv és a hallgatás az orosz kultúrában; A„szentség” megnyilvánulási formái (pravoszlávia, hit, ikontisztelet, kolostor, óhitűek, raszkolnyikok, szkopecek stb.); Pénz, üzlet, megállapodás, szerződés, kereskedelem; Ünnepek, szokások, rítusok; Az étel és az étkezés kultúratörténetéből.

Bevezetés az orosz irodalom történetébe

A kurzus az orosz irodalom sajátosságaiba kívánja bevezetni a hallgatókat. Az irodalmat nem a hagyományos nemzeti irodalomtörténeti keretek között tárgyalja, hanem irodalmi problémák mentén, európai kontextusban közelíti meg, rávilágítva egyben az irodalomértés orosz sajátosságaira is. Elsősorban a világirodalmi mércével klasszikusnak számító 19-20. századi alkotókra és művekre koncentrál.

Szláv film és színházművészet

A kurzus áttekintést ad a 20-21. századi szláv színház nagy műhelyeiről (stilizált színház, naturalista színház, egzisztencialista színház, avantgárd színház) és újítóiról (Mejerhold, Sztanyiszlavszkij, Grotowski, Kantor, Ljubimov), továbbá betekintést nyújt a cseh új hullám (Forman, Menczel), a lengyel filmiskola (Wajda, Kieślowski, Zanussi), valamint az orosz film (Eizenstein, Tarkovszkij) legfontosabb alkotóinak művészetébe. A kurzus külön figyelmet szentel a lengyel és orosz irodalom rangos filmadaptációinak (pl. Pan Tadeusz, Ördögök stb.).

Mai lengyel és orosz irodalom

Bemutatjuk a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján történt korszakváltást, az irodalmi intézményrendszer átalakulását, a kortárs irodalom legfőbb tendenciáit és kiemelkedő képviselőit. Témák: klasszicisták és barbárok a költészetben, cselekményes és a fabuláris próza, a mai lengyel tényirodalom és az új lengyel dráma; a kortárs orosz regény (Jerofejev, Bitovn Ulickaja, Pelevin,  Vodolazkin, Petrusevszkaja); a kortárs dráma (Akunyin, Szadur, Griskovec, Ugarov); az orosz emigráció irodalma (Dovlatov, Limonov).

x