Nyelvészeti modul

Tárgyak: Orosz nyelv 1-2., Fonetika, fonológia, Orosz nyelvfejlesztés 1-4., Bevezetés a szlavisztikába, A mai orosz nyelv rendszere (1-3.), A keleti szláv nyelvek története, Az orosz média nyelve és műfajai, Választható szláv nyelv (1-2.). Választható tárgyak: Orosz fordítási gyakorlatok 1-2., Üzleti nyelv, A turizmus-vendéglátás szaknyelve, Magyar országismeret orosz nyelven, Orosz nyelvű szakszövegek olvasása és fordítása,Tanulmányírás orosz nyelven.

A mai orosz nyelv rendszere 1-3. (morfológia, szintaxis, lexikológia, frazeológia, stilisztika)

A három féléves kurzus első féléve a morfológiai alapfogalmak tisztázása után két nagy témakörre oszlik: 1. a névszó 2. az ige és az igenevek. A második kurzus célja, hogy elméleti leíró jellegű stúdium keretében megvilágítsa az orosz mondatrészek egymáshoz való viszonyát, morfológiai kifejezését és szövegszervező kapcsolódásait. A harmadik kurzus az orosz jelentéstan, szókészlettan, a szóalkotástan, a tulajdonnévtan, a szakszókincstan, a frazeológia és a szótártan alapjaiba vezeti be a hallgatókat.

Orosz fordítási gyakorlatok 1-2.

A 2 féléves kurzus célja, hogy a Nyelvfejlesztés 1–4. tanegység mellett elmélyítse a hallgatók szövegértését, bővítse a lexikát, valamint kialakítsa és fejlessze a fordítási készséget. A fordítási és szövegértési gyakorlatok az idegen nyelvű kifejezőkészség erősítését is szolgálják.

Az orosz média nyelve és műfajai

A napi sajtó rendszeres olvasása segítségével a hallgatók megismerik az állandóan változó orosz valóság nyelvi arculatát, aktualizálják a mai valóságra vonatkozó ismereteiket. A kurzus továbbá megismerteti a hallgatókat az orosz írott és elektronikus orosz média műfajaival (rövidhír, sajtóközlemény, rap, riport, interjú, kommentár, körkérdés, közvélemény-kutatás, oknyomozó riport, esszé, tárca, blog, recenzió, véleménycikk stb.), valamint az Oroszországban és más országban megjelenő legfontosabb orosz nyelvű sajtótermékekkel, periodikákkal.

Üzleti orosz nyelv

A tárgy célja, hogy azok a szlavisztika alapszakos hallgatók, akik az orosz nyelv alapjait már elsajátították, olyan speciális nyelvi ismeretekhez jussanak, amelyeket jól tudnak hasznosítani a munkavállalásban és a munkaerő piacon. A kurzus egyaránt fókuszál az orosz üzleti nyelv írott (a hivatalos levelezés formai szabályai, levéltípusok a hivatalos kommunikációban, szerződések előkészítése, hivatalos találkozások szervezése, meghívók, reklámok készítése) és beszélt formáira (telefonbeszélgetés, személy és cég bemutatása, bemutatkozás, meghívás, a partner fogadása).

Magyar országismeret orosz nyelven

A tárgy célja, hogy a szlavisztika alapszakos hallgatók olyan speciális nyelvi ismeretekhez jussanak, amelyeket jól tudnak hasznosítani a turisztikával kapcsolatos területeken. Főbb témakörök: Magyarország történelme; a magyar állam és az állami szimbólumok; magyar ünnepek; a jelenlegi Magyarország politikai berendezkedése, választási rendszere, alkotmánya; Magyarország külpolitikája és belpolitikája; Magyarország természeti és gazdasági földrajza; Magyarország turisztikai régiói, főbb nevezetességei; a magyarországi művészetek (építészet, festészet, szobrászat, zene, irodalom); a magyarországi egyházak; népművészet, hazai népszokások; a magyar konyha stb.

A turizmus-vendéglátás szaknyelvi színterei

A tantárgy keretén belül rendszerezésre kerülnek a turizmus összetevői, összefüggései és piaci jellemzői. A nyelvileg és szakmailag naprakész tananyag figyelembe veszi a mai orosz nyelvhasználat gyors változásait a turizmus-vendéglátás kommunikációs színterein és használható nyelvtudást nyújt mindazoknak, akik idegenvezetőként vagy kísérő tolmácsként szeretnék nyelvismeretüket hasznosítani. Témakörök: a turizmus-vendéglátás, mint szociális-gazdasági kategória; a turizmus fajtái; a szállodai és vendéglátó-ipari szolgáltatások rendszere és gyakorlata.

x