Történelem, civilizáció, politika, társadalom modul

Tárgyak: A keleti és a nyugati szlávok története, Oroszország története, Fejezetek az orosz kultúra és civilizáció történetéből, Az ortodox kereszténység, Közép- és Kelet-európai szláv eszmetörténet, Választható tárgy: Az új Oroszország fejlődése 1991 után.

A keleti és nyugati szlávok története

A Kijevi Rusz és Lengyelország megkeresztelkedésétől, az államalapítástól kezdve napjainkig tárgyaljuk a legfontosabb történelmi eseményeket, különös tekintettel azokra, amelyek fontos szerepet játszottak a nemzeti mitológiában (harc a tatárok ellen, Napóleon hadjárata). Kiemelten kezeljük az Orosz Birodalom, a Tengerköz és Közép-Európa viszonyát. A hallgatók megismerkednek a keleti és nyugati szláv országok történeti földrajzával és a tárgyalt témakörökhöz tartozó alapvető lexikai és terminológiai fogalmakkal. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá a kelet-európai országok 20. század végi és 21. századi társadalom- és politikatörténetére.

Az új Oroszország története 1991 után

A kurzus első, alapvetően a belpolitikai eseményekre fókuszáló része a Szovjetunió utolsó évtizedére és a bomlás időszakára tett rövid történeti kitekintéssel indul, ezt követően megvizsgáljuk Oroszország működését a Jelcin-érában, különös tekintettel a létrejövő orosz demokrácia és kapitalizmus sajátosságaira. A két Putyin-ciklus főbb belpolitikai eseményeit nemcsak az előző időszakkal, de Dmitrij Medvegyev elnökségével, a „tandem” működésével is összevetjük. A következő nagyobb témakört az orosz kül- és biztonságpolitika áttekintése jelenti (beleértve az energiapolitika és a külpolitika viszonyát is), kiemelten is tanulmányozva az orosz-USA, orosz-EU és orosz-kínai viszonyt.

Fejezetek az orosz kultúra és civilizáció történetéből

A szemináriumi kurzus interdiszciplináris megközelítésben válogat az orosz kultúra és civilizáció meghatározó korszakaiból. Az anyag feldolgozása források, szaktanulmányok, irodalmi művek és filmrészletek segítségével történik. Főbb témakörök: I. Péter és kora: Oroszország határhelyzetben (XVIII. század); Puskin Oroszországa (XIX. század első fele); az orosz értelmiség születése és bukása: 1820-1930 (dekabristák, szlavofilek, nyugatosok és „talajosok”;  a 60-asok plebejus értelmisége; az orosz irodalmi és társadalmi kritika; az értelmiség a sztálini megtorlások éveiben); a 20. század eleji Oroszország (társadalomtörténet; művészi irányzatok, szellemi törekvések, csoportok; az orosz tudományosság; Bélij Pétervára, Bulgakov Moszkvája; az orosz emigráció szellemi teljesítménye.

Az ortodox kereszténység

A kurzus átfogó tájékoztatást nyújt az ortodox kereszténységről és a Pravoszláv Egyházról, annak történetéről és lelkiségéről. Főbb témakörök: az ortodox kereszténység hittanításai (a Szentírás, az egyházatyák, a kánonok, Krisztus, az ember, a szentek, Mária, az Egyház, a szentségek); az ortodox istentisztelet (az ortodox templom, istentiszteleti tárgyak és ruhák, szertartáskönyvek, napi istentisztelet, Szent Liturgiák, az egyházi naptár); az egyházi szláv nyelv és egyházi költészet; a szerzetesség; az egyházművészet (templomépítészet, és ikonfestészet, egyházi zene). A kurzus kitér az Ortodoxia magyarországi történetére, valamint Európán kívüli kapcsolataira is.

x