Horváth Kornélia

 

Magyar Irodalomtudományi Tanszék
habilitált egyetemi docens, PhD
E-mail: horvath.kornelia@btk.ppke.hu
Szoba: Z épület 513.

Oktatott tárgyak:

BA: Bevezetés az irodalomtudományba, Modern magyar irodalom 3 (előadás és szeminárium), Világirodalom 4, Modern és/vagy posztmodern magyar irodalom, A líra alakulástörténete 2–3, A mai magyar irodalom

MA: Korszak- és diszkurzusformációk, A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai diszkurzusban, Retorika, Korszakok, poétikák, kánonok,

PhD: Poétika, Retorika, Modern nyelvek irodalma 1

Szakterület:

Modern magyar irodalom (XX–XXI. század), különösen az 1945 utáni magyar irodalom; Irodalomelmélet (azon belül különösen: 1. Poétika és retorika, 2. Verselmélet, líraelmélet); XIX. századi orosz és olasz irodalom (elsődlegesen Puskin, Gogol és Leopardi); XIV. századi olasz irodalom (Dante, Petrarca, Boccaccio); XX. századi orosz és olasz irodalom (főként Bulgakov, Mandelstam, Ahmatova, illetve Pascoli, Pirandello, Ungaretti, Eco, Calvino és Baricco)

Rövid életrajz:

Középiskola: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium 1985–1989
Egyetem, diploma: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Magyar nyelv és irodalom szak (tanári) 1989–1994.
Orosz nyelv és irodalom (tanári) szak 1989–1994.
Olasz nyelv és irodalom (tanári) szak 1990–1996.
Doktori képzés: ELTE BTK Magyar Irodalomtudományi Doktoriskola 1994–1997.
PhD-fokozat: 2000
Habilitáció: PPKE BTK, 2009

Munkahely: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet: óraadó (1994. szeptember–1997. december),
egyetemi tanársegéd (1998. január–2002. szeptember), egyetemi adjunktus: (2002.
szeptember–2004. július), egyetemi docens (2004. július–), valamint 2010. februártól:
Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék
Doktori iskolai tagság:
1. 2004-től PPKE BTK Nyelv- és Irodalomtudományi Doktoriskolájának, majd 2009-től az Irodalomtudományi Doktoriskolájának alapító és törzstagja, ez utóbbi képzési tervének kidolgozója.
2. 2010-től a nyitrai Konštantín Filozófus Egyetem Középeurópai Tanulmányok Kara Hungarológiai Doktoriskolájának külső tagja.
3. 2010-től a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Nyelv- és Irodalomtudományi Doktoriskolájának törzstagja.

Nyelvtudás:
orosz nyelv: felsőfok
olasz nyelv: felsőfok
angol nyelv: középfok
latin nyelv: alapfok
francia nyelv: szakirodalom olvasása

Ösztöndíjak:
1. Perugiai nyári egyetem (2 hónap) Az ösztöndíj adományozója a magyar állam.
Ideje: 1991. 07-08.
2. Szentpétervár, részképzés a Herzen Pedagógiai Főiskolán (4 hónap).
Adományozó: a magyar állam. Ideje: 1993. 09-12.
3. PhD-ösztöndíj (3 év) Adományozója a magyar állam. Helye: Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi
Doktoriskola, Általános Irodalomtudomány alprogram. Ideje: 1994-1997.
4. A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatói Ösztöndíja (3 év).
Elnyerve: 2001, folyósítva: 2002-2005.

Pályázatok:
1. OTKA Tematikus Pályázat (4 év): A szó mint trópus a költői szövegben. Poétikai elemzések a XX. századi magyar irodalom köréből. Elnyerve 2002. február, folyósítva 2002. február-2005. december. Száma: T038029.
2. OTKA Posztdoktori Pályázat (3 év): a Magyar verstani tradíció és a kortárs
magyar líra. Elnyerve: 2008, folyósítva: 2009. január-2011. december. Száma: PD
76152.

Tudományos közéleti tevékenység:
Németh László társaság (tag) 1998–2006
Associazione Internazionale dei Professori d'Italiano (tag) 2006–
Magyar Irodalomtörténeti Társaság (tag) 2008–
Magyar Dantisztikai Társaság (tag) 2009–

Témavezetések:

Eddig kb. 140 szakdolgozatnak voltam a témavezetője a PPKE BTK-n, s kb. 40-nek a Selye János Egyetemen. OTDK-s témavezetéseim száma 20 körüli.

Doktori témavezetés összesen (a PPKE-n, a Selye János Egyetemen és a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen): 19, ebből 5 fő már megszerezte a PhD fokozhatot.

Kutatások:

A szó mint trópus a költői szövegben (2002-2005), az OTKA T38029 sz. pályázata által támogatott kutatócsoportot létrehozó kutatás. Két tanulmánykötet jelent meg ennek keretében: a/ Szó- Elbeszélés –Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből, Bp., kijárat, 2003. b/ Vers –Ritmus –Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből, Bp., Kijárat, 2006.

 A magyar verstani tradíció és a kortárs magyar líra (2009-2011), az OTKA  PD 76152 sz. pályázata által támogatott kutatás. Ennek keretében két kötet jelent meg: a/ Verselméleti tradíció és a modern magyar líra. Ritmus és interpretáció kérdéseiről, Bp., Ráció, 2012. b/ Petri György költői nyelvéről. Poétikai monográfia, Bp., Ráció, 2012.

A modern magyar líra elmélete és története. Ennek keretében Horváth Kornélia létrehívta a Modern Líraelméleti és Líratörténeti Kutatócsoportot, mely ezidáig két konferenciát rendezett: a/ 2013. márc. 2., PPKE BTK Stephaneum, b/ 2014. dec. 5-6., PPKE BTK Sophianum. Az utóbbi anyaga kötetben is megjelenik 2015 folyamán a Gondolat kiadó kiadványaként. Továbbá e kutatás keretében jelenik meg 2015. január folyamán Horváth Kornélia önálló kötete: Költészet és forma. Líraszemléleti kérdések a modern magyar irodalomban, Bp., Gondolat, 2014.

Régi és modern olasz irodalom. E kutatás keretében részint a középkori-reneszánsz olyan kiemelkedő alkotóinak munkáiról adtam és adok elő (magyar, olasz és angol nyelven) konferenciákon, valamint írtam és fogok írni tanulmányt, mint Dante vagy Boccaccio, részint a XIX. századi olasz romantikus líra kiemelkedő képviselőjéről írtam és tervezek tanulmányokat (és majdan egy tanulmánykötetet), részint a XX. századi olasz költészettel és prózával is foglalkozom hasonló (konferencia-előadások, tanulmányok publikálása) szinten(D’Annunzio, Pascoli, Ungaretti, Pirandello, Calvino, Eco, Baricco stb.)

A XIX. századi orosz irodalom. Itt elsődlegesen Puskin és Gogol munkássága és művei kapcsán végzek kutatásokat, tartottam és tartok előadásokat, illetve publikálok magyar és orosz nyelven.

Konferenciák:

XXI. OTDK, Szombathely, 1993. április: Gogol Az arckép című novellájának elemzése.

A komparativisztika mai állása, elmélete és gyakorlata. ELTE BTK, 1993. ápr. 22-23.: Lételméleti, kulturális, kompozíciós és poétikai párhuzamok Oszip Mandelstam és Weöres Sándor költészetében.

XXII. OTDK. Debrecen, 1995. április: Oszip Mandelstam Voz’mi na radost’ kezdetű versének elemzése.

„A diszkurzus szubjektuma”. Nemzetközi russzisztikai konferencia. Budapest, 1996. Szeptember 19-21.: Жанр и философия искусство в повести Гоголя „Портрет”. (Műfaj és művészetfilozófia Gogol Az arckép c. elbeszélésében)

International Conference of PhD Students. Miskolc, 11-17 August 1997: Umberto Eco in the Theory of Criticism.

VI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. Szombathely, 1998. Május 29-30.: Автор и читатель в рассказе „Марья Ивановна” А. П. Чехова.

Nyelvészeti Doktoranduszok Országos Konferenciája. Szeged, 1999. november 18-20. Etimológia a költői nyelvben.

Újraolvasó – József Attila konferencia. Miskolc, 2000. április 6-8.: Versnyelv és költői szemantika József Attila Rejtelmek című versében.

Литературное произведение как литературное произведение. Międzynarodova Konferencja Naukowa. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 6-8 IX 2001. О статусе слова и субъекта в стихотворном тексте (на примере произведения Пушкина «Птичка»). (A szó és a szubjektum státusza a versszövegben – Puskin Madárka c. versének példáján)

Hodnotové kriteriá v literatúre a dielo básnika Jána Ondruša. Seminár v dñoch 23. a 24.5.2002., Pudmeric. Jazykové, estetické a etické súvt’ažnosti dnešnej madarskej       poézie. (Nyelvi, esztétikai és etikai kérdések a kortárs magyar költészetben)

III Convegno Scientifico di Civiltá e Cultura Italiana. Szombathely, 8 e 9 ottobre 2002. Interpretazione de Il primo amore di G. Leopardi. (Leopardi Il primo amore c. versének értelmezése)

Nyelv, meggyőzés, érvelés. ELTE BTK Filozófia Intézet. Bp., Múzeum krt. 4. „i” ép. 2003. 10. 2-4. A szó mint metafora (A retorika, a jelelmélet és a nyelvelmélet egy összefüggéséről).

IV Convegno Scientifico di Civiltá e Cultura Italiana. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Olasz nyelv és Irodalom Tanszék, 6-7 ottobre 2004. Leopardi sulla lingua e sulla poesia.

Retorika és kommunikáció az oktatásban. Sík Sándor Tanáregylet, Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, Bp., Városligeti fasor 42. 2004. december 4. Irodalom, retorika, poétika.

Találkozások. József Attila és a XX. századi Isten-kereső költészet. Konferencia József Attila centenáriumán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2005. szeptember 15-16. Piliscsaba-Budapest. A világhiánytól a szövegig.

I cent’anni di Attila József. L’uomo, il poeta, il suo tempo. Trieste, Biblioteca Statale Largo Papa Giovanni XXIII, 6. 23-24 settembre 2005. La poetica di Attila József alla fine degli anni Venti. (Szervezők: Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia „Pier Paolo Vergerio” és Scuola di Studi Superiori „Berzsenyi Dániel” di Szombathely, Dipartimenti di Italianistica, Letteratura Ungherese, Scienze Letterarie)

Száz év magány –József Attila száz éve – (Nemzetközi konferencia). Szombathely, Művészetek Háza, 2005. október 5-6. A „keletkező szó” poétikája József Attila költészetében. (Szervezők: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Irodalomelméleti tanszék, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia „Pier Paolo vergerio”, Savaria University Press Alapítvány)

XVII Convegno dell’Associazione Internazionale dei Professori d’italiano: Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana. Ascoli Piceno 23-26 agosto 2006. Questioni di tempo, narrativa e identitá nei romanzi di Alessandro Baricco „Novecento” e „Seta”.

A szöveg mint rejtekhely. (Az Álnév és szerep az irodalomban című kiállításhoz kapcsolódó konferencia) Petőfi Irodalmi Múzeum, Lotz-terem. Bp., 2006. szept. 21-22. Az én költői alakváltozatai – versbeszéd és textualitás.

Metafora, trópusok, jelentés. ELTE BTK Filozófia Intézet. Bp., Múzeum krt. 4., 2006. szeptember 28-29. Metafora és retorika I. A. Richards és Paul de Man írásaiban.

A megértés útjain. Irodalom- és világmagyarázatok a XX. század elején. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Irodalomelméleti Tanszék, 2006. november 8-9. Ritmus és interpretáció. A versritmus elméleti kérdéseiről.

Humor az irodalomban. Komárom, Szlovákia, Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2007. április 20. Irónia és én-szerkezet Petri György lírájában

„Ezért tanultam járni!” Apokrif-konferencia – Szombathely–Bozsok–Velem, 2008. április 18-19. Léptek és rovátkák. Az Apokrif ars poeticája

VI Convegno Scientifico di Civiltà e Cultura Italiana. Szombathely, 2-4 ottobre 2008. „spesso… volgerommi indietro”: Le forme della ricorrenza nel linguaggio poetico de Il passero solitario

Réécriture-Rewritings. Colloque international organisé par l’Université de Cergy-Pontoise dans le cadre du projet de recherche Roman européen 1960-2009 à Budapest le 30 et le 31 janier 2009. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest V., Károlyi Mihály u. 16. Rewriting and Innovation Baricco’s Novels (Novecento and Silk).

Journées internationales de doctorants. Mercredi 24 et Jeudi 25 Juin 2009, Cergy, Paris. (Organisées en partneraitat entre L’Université de Cergy-Pontoise (C. Mayaux et J. Nowicki) et l’Université Catholique Péter Pázmány de Piliscsaba, Budapest (D. Szávai et K. Horváth). Béla Hamvas’s Theory of Novel and Kertész’ Fateless.

„A lélek hossza”. Levél a hitveshez-konferencia, Abda, 2009. szeptember 25-27. (Sem) emlék, (sem) varázslat? A „józanság” értelmezési lehetőségei a Levél a hitveshez című versben.

Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában (Nemzetközi tudományos konferencia). Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Quaestura Tanácsterem, 2009. november 27-28. „Magyarázatok”: Dante és Petri.

Hajnali részegség-konferencia, Újvidék, Újvidéki Egyetem, 2010. április 23-25. Versnyelv és lírai narratíva Kosztolányi Hajnali részegségében.

„Tények melankóliája”. Konferencia Turczi István (költői) életművéről, Magyar Írószövetség, 1062, Budapest, Bajza u. 18., I. emelet, 2010. április 26-27. Turczi István költői nyelvéről.

Leggere Dante oggi: interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario. Convegno internazionale 24-26 Giugno 2010, Accademia d’Ungheria in Roma,Via Giulia, 1 – Roma. Osservazioni a margine della poetica dantesca ne La Vita Nuova.

Regényművészet és íráskultúra. Negyedik Veszprémi Regénykollokvium, 2010. 09. 16-18, Veszprém, Pannon Egyetem Modern Társadalomtudományi és Filológiai Kar Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Vár u. 39. A belső beszédtől az elbeszélő szövegig (Ottlik Géza: Iskola a határon)

„…Káromkodásból katedrálist?” Ki viszi át a Szerelmet-konferencia. Veszprém – Ajka – Iszkáz, 2010. 09. 24-26. A „Szerelem” Nagy László-i poézise

A Lengyel-Magyar Barátság Napja és Hungarológiai Műhely. Poznan, 2011. 03. 23-25. Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetben (plenáris előadás)

Le regard sur l’histoire dans le roman européen (1960-2011). Colloque International, co-organisé par l’Université ELTE (Budapest) et l’Université de Cergy-Pontoise, Mercredi 29 et jeudi 30 juin 2011, Université de Cergy-Pontoise Site des Chénes II, Salle des Thèses. History as Text and Text as History in Péter Esterházy’s Novel  „The Glance of Countess Hahn-Hahn”

A Petri-vers poétikája. Univerzita J. Selyho – Selye János Egyetem, Zborník III. Medzinárodnej Vedeckej Konferencie Univerzity J. Selyeho „Veda a vzdelávanie na podporu vzdelanostnej spolócnosti”. A Selye János Egyetem „A tudomány és az oktatás a tudásközpontú társadalom szolgálatában” III. nemzetközi tudományos konferenciája, 2011.

Linguistic Humour or Polilinguistic Narration in Kálmán’s Mikszáth’s „Saint Peter’s Umbrella”. Humor v irónii – irónia v humore/  Humour in Irony, Irony in Hunour. Medzinárodná konferencia. Faculty of Central European Studies and Faculty of Arts, Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara – Bölcsészettudományi Kar, Nyitra (Szlovákia), 22-23. 09. 2011.HumourH

 

Kutatócsoportokban, más felsőoktatási intézményekben, doktoriskolákban, továbbképzéseken stb. tartott előadások:

„A szó mint trópus a költői szövegben” (OTKA: T 038029) kutatócsoportnak tartott előadás, Bp., Piarista Gimnázium, Mikszáth Kálmán tér 2., 2002. szeptember 27. Szent Péter esernyője – 4. fejezet: A bábaszéki intelligencia

„A szó mint trópus a költői szövegben” (OTKA: T 038029) kutatócsoportnak tartott előadás, Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, PIM-ce terem, 2003. február 14. A poétika fogalmáról

„A szó mint trópus a költői szövegben” (OTKA: T 038029) kutatócsoportnak tartott előadás, Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös terem, 2004. március 26. A versritmustól a diszkurzív alanyiságig. Puskin Madárka című versének elemzése

4. Evangélikus magyartanárok továbbképzése. Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest, 2006. március 22. Nemes Nagy Ágnes költészete

Az ELTE BTK Spanyol Nyelv és Irodalom Tanszék Doktori Klubjában tartott előadás, 2007. április 26. A költői én szerkezete: versbeszéd és textualitás (József Attila: Ki-be ugrál..., Rimay János: Világon, ég alatt…)

Szaktárgyi tanácskozás középiskolai magyartanárok részére. Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképző Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42., 2008. április 14. A táj poétikai szerepe József Attila lírájában

Habilitációs előadások a PPKE BTK-n 2009. április 15-én:

I. Tantárgyi előadás: Az „én” nyelvi-poétikai közvetítettsége az elbeszélésben (Ricoeur: A narratív azonosság) (50 perc)

II. A tantárgyi előadás idegen nyelvű összefoglalója: Sulla teoria ricoeuriana dell’identità narrativa (20 perc)

III. Tudományos kollokvium: A költői „én” szerkezete (József Attila és Rimay János költészetéből vett példákkal) (50 perc)

A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén a Bolyai Társaság vendégelőadói pályázatának keretében felkérésre az alábbi két előadást tartottam 2011. 05. 20-án:

I. Petri György költészete

II. Gogol (és a köpönyegében Bulgakov)

ELTE BTK és KGRE BTK Irodalomtudományi műhely vezetőjének, Kovács Árpád professzornak meghívására az alábbi címmel tartottam előadást 2011. 05. 4-én: Az irónia Petri György költészetében

 

Konferenciaszervezés:

Az irodalom „tudománya”? A műértelmezés lehetőségei. Irodalomtudományi és műértelmező workshop a PPKE BTK-n a magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia által a 2007. november 1-30. között meghirdetett „A tudomány iskolája” című rendezvénysorozat keretében, 2007. november 14.

Journées internationales de doctorants. Mercredi 24 et Jeudi 25 Juin 2009, Cergy, Paris. (Organisées en partneraitat entre L’Université de Cergy-Pontoise (C. Mayaux et J. Nowicki) et l’Université Catholique Péter Pázmány de Piliscsaba, Budapest (D. Szávai et K. Horváth) (a konferencia anyagából társszerkesztésemben tanulmánykötet született 2011-ben).

 Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Nemzetközi tudományos konferencia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Quaestura Tanácsterem, 2009. november 27-28. (a konferencia anyagából társszerkesztésemben tanulmánykötet született 2011-ben).

Publikációk

x