P. Vásárhelyi Judit

az MTA doktora, egyetemi tanár
Magyar Irodalomtudományi Tanszék

 

 

Szakterület:
XVI–XVII. századi magyar irodalom- és művelődéstörténet, könyvtörténet és retrospektív bibliográfia.

Rövid önéletrajz:
1950. február 25-én születtem Budapesten. A középiskola elvégzése után a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1973-ban magyar-latin szakos tanári diplomát szereztem. 1973. szeptember 1.-től az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lettem. 1974. január 1.-től a Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztőségbe kerültem, ahol 1989-től osztályvezetőként dolgozom. Az Osztály jelenlegi neve: Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztálya.
Szenci Molnár Albert utolsó évei című disszertációmmal 1976-ban az ELTE BTK-n doktori címet szereztem. 1981-ben védtem meg Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében című kandidátusi értekezésemet. 2005. június 6-án volt A Vizsolyi biblia kiadásai a XVII. század első felében (Előzmények és fogadtatásuk) című akadémiai értekezésem vitája, amelyért megkaptam az MTA doktora címet. 2013. szeptember 1-től egyetemi tanár és törzstag vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Irodalomtudományi Doktori Iskolájában.

Kutatások, témavezetések:
Saját kutatási területem már az egyetemi évek óta a XVI–XVII. századi magyar irodalom- és művelődéstörténet, elsősorban Szenci Molnár Albert munkássága. Számos művét rendeztem sajtó alá.
Kutatásaim és tanulmányaim másik része a könyvtörténethez és a retrospektív nemzeti bibliográfiához kapcsolódik. Több külföldi könyvárban is kutatva vettem és veszek részt abban az Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Osztályán folyó szisztematikus munkában, amely egy-egy gyűjtemény összes, 1801 előtt megjelent magyar nyelvű, a mindenkori Magyarországon megjelent, illetve külföldön idegen nyelven magyarországi szerző által publikált nyomtatványainak a teljes körű feltárására irányul.
1992 és 1998 között koordináltam a Bernhard Fabian münsteri professzor úr által szerkesztett Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa című sorozat magyarországi kötetének munkálatait, amely 33 magyarországi könyvtárnak és azok német anyagának az ismertetését adta közre. (Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa. Bd. 5. Ungarn. Bearbeitet von Judit P. Vásárhelyi unter Mitarbeit von Katalin Rákóczi und Sándor Dörnyei. Hildesheim - Zürich - New York, 1998, Olms Weidmann).
Témavezetésemmel a „Kulturális emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása" elnevezésű MTA kutatási főirány, majd OTKA program (témaszáma: 6668) segítségével készült el a Magyarországi szerzők külföldön, idegen nyelven, 1480 és 1711 között kiadott nyomtatványainak bibliográfiai kiegészítése öt füzetben (RMK III. Pótlások, kiegészítések, javítások. Szerk.: Dörnyei Sándor és Szálka Irma. 1-5. füzet. Bp., 1990-1993., 1996. OSZK). A hungarus szerzők nyomtatott munkáinak eme bibliográfiáját – ugyancsak az OTKA támogatásával – egészen 1800-ig kiterjesztettük (T 034678 és T 48316). E kutatómunka eredményeként jelent meg az RMK III/XVIII. század bibliográfia két kötetben. Az I. kötet az 1712 és 1760 közötti, a II. pedig 1761 és 1800 közötti korszakra vonatkozik (szerk.: Dörnyei Sándor és Szávuly Mária. Bp., 2005., 2007., OSZK). A megjelenést a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta.
A régi hazai szerzők standardizált névalakjának megállapításához nélkülözhetetlen segédeszközt, a Régi Magyarországi Szerzők I. A kezdetektől 1700-ig című adattárat az OTKA Publikációs pályázatával (OTKA Pub K 72821) jelentette meg az OSZK. Az összeállító, Wix Györgyné sajnálatos halála miatt munkájának befejezője, a kötet egyik szerkesztője és az OTKA-pályázat témavezetője én voltam. Sikerrel pályáztam a Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. kötetének (1656-1670) megjelentetése érdekében is az OTKÁ-hoz. Publikációs támogatásuknak köszönhetően a kötet 2012-ben látott napvilágot (OTKA Pub K 85330).
Borsa Gedeon nyugdíjba vonulása után szakmai tanácsadásommal a „Kulturális emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása" elnevezésű MTA kutatási főirány keretében folyt a "Magyarországi gyűjtemények 16. századi antikva-katalógusai" téma az ország több könyvtárában. A FSZEK és a székesfehérvári Püspöki Könyvtár katalógusa elkészült, és nyomtatásban megjelent Bp., 2001, 2008).
Az elmúlt években több Domus Hungarica ösztöndíjat elnyert erdélyi kutató budapesti közgyűjteményekben folytatott kutatásait segítettem, mint magyarországi témavezető. Egyikük sikeres PhD disszertációt nyújtott be és védett meg Kolozsvárott könyvtörténeti témában.

Konferenciák, előadások:
Több bel- és külföldi nemzetközi konferencián tartottam németül előadást régi magyar irodalom, illetve könyvtörténet és bibliográfia témában. Pl.:
Antike Rezeption und nationale Identität in der Renaissance insbesondere in Deutschland und Ungarn. Pécs, 1991;
Frankfurter Buchmesse. Frankfurt, 1999;
Konferenz aus Anlaß des Mauerfalls. Halle, 1999;
A 15–18. századi nyomtatványok feltárásának és digitalizálásának kérdései. Budapest, 2004 Egyetemi Könyvtár;
Orbis Helveticorum. Smolenice, 2007;
Kultur und Literatur im Donau-Karpatenraum in der Frühen Neuzeit. Szeged, 2008; Fortunatus, Melusine, Genofeva. Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit, Eger, 2008;
Internationales VD 17 Symposium. München, 2009;
Tagung über die deutsch-ungarischen literarischen und kulturgeschichtlichen Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Budapest, 2009.
Exchange of Information and Knowledge between Europe and Divided Hungary, 1541–1699. Budapest, ELTE Történeti Tanszék. 2013.
Visszajáró előadó vagyok a szlovákiai Szencen, az ottani őszi Szenci Molnár Albert Napok rendezvényein (1990, 2008).
2009-ben az újvidéki Apáczai Nyári Akadémián voltam vendégelőadó.
Tagja vagyok az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Bizottságának. Rendszeresen tartok előadást, illetve vállalok elnöki szerepet az OSZK éves rendszerességgel megrendezett tudományos ülésszakain. Magam is több konferenciát szerveztem, pl. a Régi Magyarországi Nyomtatványok III. (1636-1655) és IV. (1656-1670) kötetének megjelenése alkalmából 2000-ben, majd 2012-ben.

Publikációk

x