Nyelvelmélet és kontaktológia műhelykonferencia (2009) 2009. december 11.

A PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti és Magyar Nyelvészeti Tanszékei konferenciát rendeztek Nyelvelmélet és kontaktológia címmel 2009. november 17–18-án.

A PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti és Magyar Nyelvészeti Tanszékei konferenciát rendeztek Nyelvelmélet és kontaktológia címmel 2009. november 17–18-án.

 

Egy-egy nyelv generációról generációra való módosulását és térbeli szétfejlődését, azaz, a nyelvtörténeti és a dialektális változásokat gyakran külső nyelvi hatások idézik elő. A nyelvi kapcsolatok a szókölcsönzésekben mutatkoznak meg leglátványosabban, azonban a nyelvek közötti kölcsönhatás — különösen kiterjedt kétnyelvűség esetén — a nyelvek grammatikáját: hangrendszerét, alaktanát és mondattanát is befolyásolhatja.

A két- vagy többnyelvűség mindenhol és minden történelmi korban gyakori. A mai magyar beszélőknek mintegy ötöde kétnyelvű. Kétnyelvű környezetben az anyanyelvi grammatikába a másodnyelvből elvont tények is beépülhetnek. Vizsgálandó kérdés, hogy például a mai magyar nyelvjárások hangrendszerei közötti eltérések visszavezethetők-e kontaktushatásokra. Egyes alaktani archaizmusok (például az összetett igeidők) megőrződésével kapcsolatban már elmerült a beszélők másodnyelvének konzerváló szerepe. Igaz lehet ez a grammatika más területein is. A nyelvi kölcsönhatás a mondattanban érhető tetten a legnehezebben.

Minden bizonnyal kontaktushatás az ún. Sprachbund-effektus, azaz, egy-egy grammatikai jelenségnek egy különféle, gyakran genetikailag nem rokon nyelveket magában foglaló földrajzi területen való elterjedtsége.

Konferenciánkra olyan előadásokat vártak, melyek a magyar vagy más nyelv valamely időbeli vagy földrajzi változatának egy grammatikai (tehát nem lexikai, hanem mondattani, alaktani vagy hangtani) jelenségét egy másik nyelv hatásával magyarázzák, kontaktusjelenségként értelmezik. Az esettanulmányok általánosabb tanulságokhoz is elvezethetnek — például azzal kapcsolatban, hogy milyen grammatikai tényezők segítik elő, illetve gátolják két grammatika interferenciáját; milyen szerepet játszik például a két érintkező grammatika közelsége vagy távolsága. Érdekes lehet a kérdéskör pszicholingvisztikai aspektusa is, illetve annak vizsgálata, hogy milyen szociolingvisztikai környezet szükséges a másodnyelvi hatások rögzüléséhez és továbbterjedéséhez.

Előadásvázlatok

Benő Attila

Csepregi Márta és Gugán Katalin

Cser András

Domokos György

Egedi Barbara

É. Kiss Katalin

Földes Csaba

Haader Lea

Hegedűs Attila

Huber Dániel és Balogné Bérces Katalin

Kádár Edit

Kassai Ilona

Kozmács István

Oszkó Beatrix és Larisza Pomomarjova

Presinszky Károly

Salvi Giampaolo

Sándor Anna

Simon Zsolt

Szentgyörgyi Rudolf

Várnai Zsuzsa - Wagner-Nagy Beáta 

x