Gerstner Károly

 

 

Rövid önéletrajz

 • Dorog, 1952
 • ELTE BTK magyar– német szak (1976)
 • MTA Nyelvtudományi Intézet (1976-tól); Lexikográfiai Osztály, tudományos főmunkatárs
 • PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék (1994-től óraadóként, 2010 óta egyetemi docens)
 • Egyéb oktatási tapasztalat:
  • ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti és Dialektológiai Tanszék (óraadó; 1978–1981, 1988–1998)
  • Groningeni Állami Egyetem (RUG) Finnugor Tanszék (magyar nyelvészeti vendégoktató, 1981–1986)
  • MTA Szótári Munkabizottság titkára (2006–2011)
  • MTA Nyelvtudományi Bizottság titkára (2012–2017)
 • Akadémiai Díj (megosztva) (1996)
 • Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat (2018)


CV

 • 1970: jeles érettségi a budapesti Eötvös József Gimnáziumban (német tannyelvű osztály)
 • 1971–1976: ELTE BTK magyar–német szak, jeles minősítésű oklevél (636/1976)
 • 1978: summa cum laude minősítésű bölcsészdoktori cím az ELTE-n; téma: magyar–német kétnyelvűség (110/1977-78)
 • 1995: PhD-cím az ELTE-n az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen-ben végzett lexikográfiai – szócikkírói és szerkesztői – tevékenységért (O-75/1995)


Oktatói tevékenység

 • 1978–1981: ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék – szerződéses tanársegédként, illetve adjunktusként szemináriumok vezetése hangtanból és nyelvjárástanból;
 • 1981–1986: Groningeni Állami Egyetem (Rijksuniversiteit Groningen, Hollandia) Finnugor Tanszék – vendégtanárként szemináriumok vezetése és előadások tartása magyar leíró és történeti nyelvészetből, magyar nyelvjárástanból és lexikológiából, fordítási gyakorlatok vezetése hollandról magyarra;
 • 1988–1998: ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék – szerződéses adjunktusként, majd docensként szemináriumok vezetése magyar nyelvtörténetből és nyelvjárástanból; nyelvészeti proszemináriumok vezetése; szakdolgozati témavezetés;
 • 1994 szeptemberétől 1998 decemberéig óraadóként, 1999 januárjától 2002 decemberéig a Széchenyi Professzori Ösztöndíj keretében, majd 2003 januárjától megbízott előadóként, 2004 decemberétől címzetes egyetemi docensként, 2010 szeptemberétől egyetemi docensként jelenleg is a PPKE Magyar Nyelvészeti Tanszékén magyar nyelvtörténeti, nyelvjárástani, lexikológiai, névtani, alaktani és helyesírási szemináriumok vezetése; előadások tartása magyar nyelvtörténetből, illetve a fordító- és tolmácsképzésben nyelvhasználati-nyelvhelyességi kérdésekről; szakdolgo­zati témavezetés; több alkalommal is záróvizsga-bizottsági elnök;
 • 2003-tól a PPKE Nyelv és Irodalomtudományi, majd Nyelvtudományi Doktori Iskolájának tagja (egy fokozatot szerzett hallgató);
 • 2016-tól a PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola tanácsának tagja.
 • 2004. április–május, 2006. május és 2008. május: az Erasmus Középtávú Oktatói Mobilitás keretében vendégtanári tevékenység a Groningeni Állami Egyetem (Rijksuniversiteit Groningen, Hollandia) Finnugor Tanszékén: szemináriumok magyar nyelvtörténetből (magyar és holland nyelven), szakszeminárium etimológiai kérdésekről (holland nyelven);
 • 2012. február, 2013. július, 2016. június, 2017. június, 2018. június: Erasmus Középtávú Oktatói Mobilitás keretében vendégtanári tevékenység a Ludwig-Maximilians-Universität (München) Finnugor Tanszékén: ómagyar kori nyelvemlékek elemzése; a magyar szókészlet története; magyar hangtörténet; magyar történeti morfológia (német nyelven).


Szakmai testületi tagság, szakmai közéletben való részvétel

 • 1976-tól a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja, 1996-tól a Társaság magyar nyelvészeti szakosztályának titkára, 2000 decemberétől a Társaság titkára, 2005 decemberétől a Társaság pénztárosa, a választmány tagja;
 • 1990–1995-ig az Acta Linguistica Hungarica nemzetközi folyóirat szerkesztője, 1998-ig a folyóirat szerkesztőbizottságának tagja;
 • 1995-től a Névtani Értesítő szerkesztőbizottságának tagja;
 • 1992–1994-ig az OTKA nyelvészeti zsűrijének tagja;
 • 2000-től az MTA Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Szótári Munkabizottság tagja; 2006-tól 2011-ig titkára;
 • 2004-től a Lexikográfiai Füzetek szerkesztőbizottságának tagja;
 • 2008-tól a Földrajzinév-bizottságnak az MTA Nyelvtudományi Intézet által delegált tagja;
 • 2008 szeptemberétől az MTA Nyelvtudományi Bizottságának, illetve a mellette működő Magyar Nyelvi Bizottságnak (később: Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságnak) a tagja;
 • 2009 májusától 2012 decemberéig az MTA Nyelvtudományi Intézete Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, az intézeti tanács tagja;
 • 2010 májusától 2016 februárjáig az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője;
 • 2012-től 2017 decemberéig az MTA Nyelvtudományi Bizottságának titkára;
 • 2012 februárjától 2014 februárjáig az OTKA Nyelvészeti zsűrijének tagja;
 • 2016 decemberétől a Magyar Nyelv szerkesztőbizottságának tagja.

 

 • Kandidátusi és PhD-disszertációk opponense, bírálóbizottságok tagja (titkárként is);
 • Habilitációs és az MTA Doktora címért lefolytatott eljárásokban bizottsági tag és titkár;
 • A MAB felkérésére akkreditációs kérvények szakértői véleményezése;
 • OTKA- és Bolyai-pályázatok és zárójelentések véleményezése.


Kurzusok

A tantárgyleírásokat lásd itt →

 • BBNMN00100 Bevezetés a nyelvtudományba előadás
 • BBNMN10500 Nyelvészeti proszeminárium (alapozó ismeret)
 • BBNMN03200 Hangtörténet gyakorlat
 • BBNMN01800 Nyelvtörténet előadás
 • BBNMN01900 Nyelvemlékelemzés gyakorlat
 • BBNMN10600 Helyesírás gyakorlat
 • BBNMN00800 Szó- és alaktan gyakorlat
 • BBNMN01000 Mondattan gyakorlat
 • BBNMN11700 Lexikológia gyakorlat
 • BBNMN02000 Dialektológia gyakorlat
 • BMNMN10100M A nyelv- és irodalomtudomány intézményrendszere előadás
 • BMNMN05100M A magyar nyelv rendszertörténete I. Hangtörténeti kérdések gyakorlat
 • BMNMN05900M A szókészlet története gyakorlat
 • BMNFT005000M A fordítás nyelvhelyességi kérdései előadás


Kutatás

MTA Nyelvtudományi Intézet

 • 1976–1978: tudományos ösztöndíjas gyakornok; 1981-ig tudományos segédmunkatárs; 1995-ig tudományos munkatárs; 1995-től jelenleg is tudományos főmunkatárs.
 • 1976 és 1981, illetve 1986 és 1996 között: részvétel az intézet Nyelvtörténeti és Dialektológiai Osztályán folyó munkálatokban: anyaggyűjtés a Kárpát Nyelvatlasz-hoz, illetve az anyag közzététele; szótörténeti, etimológiai és bibliográfiai előkészítő munkálatok az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen-hez; részvétel az országos földrajzinév-gyűjtésben és -közzé­tételben (különösen a dunántúli megyék német nemzetiségiektől is lakott területein); az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen (Band 1–2, főszerk.: Benkő Loránd, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993–1995.) munkálataiban való részvétel szócikkíróként (kb. 1920, főleg germanisztikai vonatkozású saját szócikk, ez a teljes szótári anyagnak mintegy 20%-a), szerkesztőként és német nyelvi lektorként, illetve a szótár mutatójának egyik szerkesztőjeként (ez utóbbiban OTKA-pályázat témavezetőjeként is); kódolt számítógépes nyelvtörténeti adatbázis létrehozását célzó munka vezetése (OTKA-pályázat témavezetőjeként).
 • 1997–2001: az intézet Lexikográfiai és Lexikológiai Osztályának vezetőjeként A magyar nyelv nagyszótára munkálatainak irányítása (OTKA- és OKTK-támogatások pályázati megbízottjaként is); a Magyar értelmező kéziszótár 2. kiadásában való részvétel (elsősorban az etimológiai utalások átdolgozása).
 • 2002 januárjától: az NKFP támogatásával folyó, Nemzeti kulturális örökségünk nyelvi letéteményesei (történeti szótári korpusz, középkori magyar kódexek, Új magyar tájszótár) című pályázati munkálatok vezetője (2004 júliusáig); a Magyar értelmező kéziszótár új kiadásában való részvétel (elsősorban az etimológiai utalások átdolgozása, illetve szerkesztési részfeladatok ellátása; 2003-ig); jelenleg is: A magyar nyelv nagyszótáránának szótári főmunkatársaként a megírandó szócikkek címszavainak kijelölése, az elkészült szócikkek lektorálása; az Új magyar etimológiai szótár munkálatainak irányítása.


K+F-pályázatok

 • OTKA T 017857; 1,4 millió Ft; 1995–1997; Mutató az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen című műhöz; témavezető
 • OTKA T023645; 2,2 millió Ft; 1997–2000; Kódolt számítógépes magyar nyelvtörténeti adattár; témavezető
 • NKA Digitális Kultúra 058438-02/1997; 2 millió Ft; 1998; A Nagyszótár elektronikus adatbázisának bővítése; pályázati megbízott
 • OKTK A.1619/VIII.a; 5 millió Ft; 1999; A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára; pályázati megbízott
 • OKTK A.1619/VIII.a; 5 millió Ft; 2000; A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára; pályázati megbízott
 • OTKA T30297; 25,589 millió Ft; 1999–2002; A magyar irodalmi és köznyelv nagy­szó­tára; pályázati megbízott
 • NKFP 5/142/2001; 78,359 millió Ft; 2001. szeptember–2004. július; Nemzeti kulturális örökségünk nyelvi letéteményesei (történeti szótári korpusz, középkori magyar kódexek, Új magyar tájszótár); projektvezető
 • OTKA K81854; 5,068 millió Ft; 2010. február–2012. február; A magyar nyelvjárások mondattani alapú elhatárolása; társkutató (témavezető: Hegedűs Attila – PPKE BTK)
 • OTKA K83540; 39,593 millió Ft; 2011. február–2016. február; Új magyar etimológiai szótár; témavezető.
 • NKFIH K124127; 32,594 millió Ft; 2017. szeptember–2012. augusztus; Új magyar etimológiai szótár. Második ütem; témavezető


Konferenciák

Részvétel nemzetközi kongresszusokon, illetve konferenciákon

 • II. békéscsabai nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia, Békéscsaba, 1980 – Kétnyelvűség és nyelvi váltás Leányváron.
 • Flurnamen-Kolloquium, Gießen (NSZK), 1984 – Flurnamen in mehrsprachigen Dörfern in Ungarn.
 • Orstnamenwechsel-Symposion, Bamberg (NSZK), 1986 – Zum Ortsnamenwechsel in Ungarn.
 • A magyar nyelvészek V. nemzetközi kongresszusa, Budapest, 1988 – A német jövevényszavak vizsgálata a TESz. megjelenése óta.
 • The First International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Budapest, 1993 – Dialekterscheinungen in ungarndeutschen geographischen Namen.
 • A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusa, Eger, 1994 – Német jövevényszók a TESz.-ben és az EWUng.-ban.
 • Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Groningen (Hollandia), 1996 – Die deutschen Lehnwörter im neuen Etymologischen Wörterbuch des Ungarischen.
 • Finnougrier und Indogermanen: Kontakt der Sprachen, Kontakt der Kulturen. Groningen (Hollandia), 2001 – Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Ungarischen.
 • The Tenth EURALEX Congress, EURALEX. Koppenhága (Dánia), 2002 – Über die ety­mologisch-lexikographischen Prinzipien und Methoden des Etymolo­gischen Wörterbuches des Ungarischen.
 • 38. Linguistisches Kolloquium: Sprache und Sprachverarbeitung. Katholische Péter-Pázmány Universität. Piliscsaba, 2003 – Lexikologische Qualifizierung im Etymolo­gi­schen Wörterbuch des Ungarischen.
 • Konferenz-Workshop Lexikographie. ELTE BTK Germanistisches Institut. Budapest, 2003 – Die ungarische Dialektlexikographie im Überblick.
 • VII. Nemzetközi Magyar Nyelvészeti Kongresszus. Budapest, 2004 – A szóeredet, a szótörténet és a szókészleti helyzet közötti összefüggésről.
 • Language and Identity in the Finno-Ugric World. Groningen (Hollandia), 2006 – Über den mutmaßlichen Zusammenhang zwischen Herkunft und lexikologischer Position im ungarischen Wortschatz.
 • 6. Arbeitstreffen deutschsprachiger Akademiewörterbücher. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 02.–05. 2009, Berlin. – Das Großwörterbuch des Ungarischen – Tradition und Innovation. (Felkért plenáris előadóként.)
 • 11th International Congress for Fenno-Ugric Studies (CIFU 11). Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba (Hungary), 09.–14. 08. 2010. – Die Rolle des Großwörterbuches des Ungarischen in der ungarischen Kulturgeschichte
 • Fifth International Symposium on Finno-Ugric Languages in Groningen (The Netherlands): The Finno-Ugric contribution to international research on folklore, myth and cultural identity. University of Groningen, 7 to 9 June 2011. – Stehende Wendungen als Ausdrücke der volkstümlichen Denkweise im Neuen ungarischen Dialektwörterbuch.
 • Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie. Europäischer Workshop vom 25.–27. März 2012 in Berlin (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) – Grammatik im Großwörterbuch des Ungarischen.


Részvétel hazai (nem nemzetközi jellegű) konferenciákon, valamint egyéb tudományos előadások

 • III. Magyar Névtudományi Konferencia. Veszprém, 1980. szeptember 22–24. – Magyar-német kettős földrajzi nevek Komárom megyében.
 • V. Magyar Névtudományi Konferencia. Miskolc, 1995. augusztus 28–30. – Vizes helyekre utaló földrajzi nevek a Dunántúlon.
 • Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada, 1996. október 10–12. – Ómagyar kori nyelvemlékek.
 • Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. Az MTA Nyelvtudományi Intézet alapításának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszak. Budapest, 1999. október 19. – Cédulák és fájlok.
 • Gedenktagung zu Ehren von Claus Jürgen Hutterer und Karl Mollay am 24. November 2000. – Karl Mollay und die ungarische Lehnwortforschung.
 • IV. Dialektológiai Szimpózium. Szombathely, 2001. augusztus 23–25. – A terepgyakorlatok szerepe a dialektológiai oktatásban (Fodor Katalinnal közösen tartott előadás).
 • A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III. Magyar és finnugor jelentéstörténet. Szeged, 2003. – Idegen nyelvek hatása magyar szavak jelentésére.
 • A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Szótárak a Nyelvtudományi Intézetből c. előadássorozat keretében 2006. november 13-án a Magyar Tudományos Akadémián – A magyar nyelv nagyszótárának címszóállományáról (A–D).
 • A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. Szeged, 2007. április 26. – A lexikológiai helyzetváltozás tükröződése A magyar nyelv nagyszótárában.
 • VI. Névtani Konferencia. Balatonszárszó, 2007. június 23. – Helynevek magyar–német nyelvi és kulturális környezetben.
 • V. Dialektológiai Szimpózium. Szombathely, 2007. augusztus 23. – A magyar nyelv nagyszótárának tájnyelvi metszetéről.
 • Az MTA Nyelvtudományi Intézete megalapításának 60. évfordulója alkalmából 2009. november 19-én az intézetben rendezett emlékülésen – Nyelvújítási gyökerek és európai kapcsolatok: A magyar nyelv nagyszótára.
 • A Magyar Nyelv Éve alkalmából a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 2009. december 3-án rendezett konferencián tartott előadás – Kazinczy kora, A magyar nyelv nagyszótára és a mezőgazdasági szókincs.
 • Pázmány hatása a bölcsész- és társadalomtudományokra: jubileumi konferencia Pázmány Péter egyetemalapításának 375. évfordulója tiszteletére. PPKE BTK, Piliscsaba, 2010. április 14. – Pázmány Péter hatása a magyar nyelvre és nyelvtörténetre.
 • A nyelvföldrajztól a névföldrajzig: szakmai tanácskozás. NyME SEK BTK, Szombathely, 2010. június 8. – Mutatvány a hazai német (kisebbségi) családnevekből.
 • A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében rendezett konferencia, 2010. szeptember 30. – Az adat és érvénye a (történeti) lexikográfiában.
 • 7. Félúton Konferencia. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Konferenciája. 2011. október 6–7. Meghívott plenáris előadás, 2011. október 6. – A szóeredet és a szókészleti helyzet (lehetséges) összefüggéséről.
 • A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév – helynév – kisebbségek (szimpózium). Győr, 2011. november 5. – Személynevek hazai német földrajzi nevekben.
 • Nyelvelmélet és dialektológia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2011. november 15–16. – Regionális különbségek a vonzathasználatban a nyelvi relativizmus nézőpontjából (Hegedűs Attilával közösen tartott előadás).
 • Benkő Loránd emlékezete. Tudományos emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián. Budapest, 2011. november 28. – Etimológia és szótárszerkesztés.
 • Emlékülés Kiss Lajos 90. születésnapja alkalmából. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2012. október 2. – Kiss Lajos, az etimológus.
 • Nyelvelmélet és kontaktológia. Műhelykonferencia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, 2012. november 13–14. – A magyar nyelv ótörök jövevényszavai az újabb kutatások tükrében.
 • Velünk élő nyelvtudomány: a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián rendezett előadássorozat keretében, 2013. november 11-én. – A Nyelvtudományi Intézetben készülő Új magyar etimológiai szótár munkálatairól.
 • Czuczor Gergely-emlékkonferencia. Szervező: Magyar Nyelvstratégiai Intézet. Budapest, 2016. szeptember 9. – A szótáríró Czuczor Gergely: A magyar nyelv szótára.
 • Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak. Szervező: Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2017. november 29. – Tulajdonnevek a történeti és etimológiai szótárakban.
 • „…nekem nincs saját nyelvtanom, csak nyelvtani elgondolásaim”. Emlékkonferencia Elekfi László tiszteletére. Szervező: MTA Nyelvtudományi Intézet Szótári Osztály. Budapest, 2019. május 30. – Pályakép Elekfi Lászlóról.


Publikációs jegyzék

MTMT →

x