BA szakos tájékoztató

 

Tájékoztató a PPKE BTK Nemzetközi tanulmányok BA alapszak felépítéséről
 
Kedves nemzetközi tanulmányok szakos hallgató!
 
Az alábbiakban szeretnénk Önnek röviden ismertetni a Nemzetközi tanulmányok alapszak felépítését, és útmutatással szolgálni ahhoz, hogy a szak által nyújtott lehetőségek, alternatívák közül megtalálhassa az igényeinek leginkább megfelelőt.
 
Ez a tájékoztató kizárólag a Nemzetközi tanulmányok alapszakkal foglalkozik. Amennyiben az általános tanulmányi szabályokkal szeretne megismerkedni, figyelmébe ajánljuk a PPKE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát (TVSz), amely megtalálható a Kar honlapján a „Szabályzatok” menüpont alatt, valamint ennek Kari Átmeneti és Kiegészítő Rendelkezéseit (megtalálható ugyanott). Az ezekben lefektetett szabályok minden Kari oktatóra és hallgatóra érvényesek. Amennyiben pedig konkrét tanulmányi jellegű kérdése, problémája van, keresse fel a Kar honlapján a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) menüpontot, ahol a leggyakrabban előforduló kérdésekre megkapja a választ.
 
A nemzetközi tanulmányok szak a társadalomtudományi képzési terület része, ezért egységes, 180 kreditpontból álló tantervvel rendelkezik. Külön, más szakokon meghirdetett minor program vagy specializáció felvételére tehát sem szükség, sem lehetőség nincsen.
 
Az alapozó törzstárgyak olyan társadalomtudományi alapismereteket és módszertani tudnivalókat közvetítenek, melyek elvégzése nélkül a későbbi félévek során meghirdetett szakmai törzstárgyak nem, vagy csak nagyon nehezen követhetők. Nagyon ajánlott tehát e tárgyakat a mintatantervnek megfelelően az első két félév során felvenni és elvégezni. Különösen igaz ez azokra a tárgyakra, melyek egymásra épülnek, illetve két félévesek, mint pl. a Szociológia 1-2, vagy a Közgazdaságtan 1-2. E körben nem csupán a korai felvételre, hanem az egyes tanegységek egymásra épülésére is érdemes figyelni.
 
A tanegységek egymásra épülése a szakmai törzstárgyak esetében is előfordul, pl. a Diplomáciatörténet 1-2, vagy a Kínai kultúra 1-2 esetében, de e körben a tárgyak felvétele nem feltétlenül olyan kötött, mint az alapozó tárgyak esetében. Ennek oka, hogy az alapozó ismereteket feltételezve e tárgyak igen széles spektrumban biztosítanak szakmai elmélyülést, ám ezek között nincs feltétlenül szoros kapcsolat. Egy példával illusztrálva: a diplomáciatörténet felvehető és elvégezhető a kínai kultúra ismerete nélkül is, de a pénzügytan megértése lehetetlen a közgazdaságtani alapozó ismeretek hiányában. Ugyanakkor az előfeltételes tanegységek esetében nem csupán arra kell ügyelni, hogy az adott tanegység előfeltételei korábban teljesüljenek, hanem az ún. párhuzamos előfeltételre is. Ilyen tárgy a Nemzetközi jog 1-2, mely előadást és szemináriumot egyaránt magában foglal. Itt a szeminárium felvétele önmagában nem lehetséges, mivel párhuzamosan az előadást is fel kell hozzá venni, hiszen a szemináriumi gyakorlatok, példamegoldások teljesítése az előadások anyagának ismerete nélkül nem lehetséges.
Tanszékünk nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai integrációra vonatkozó tanegységeket ne vegyék fel a mintatantervben meghatározott 5. és 6. félév előtt, mert e tárgyak olyan sajátos ismereteket követelnek meg, melyek birtokában kizárólag az első két év elvégzését követően lesznek a hallgatók.
Az idegen nyelvek közül azon nyelvek választhatóak, melyeket a tanszék hirdet meg és Nemzetközi tanulmányos kódszámmal rendelkeznek. A választott két idegen nyelv tanegységeihez és csoportjaihoz történő besorolásra a nyelvi szintfelmérőt követően kerül sor, mely a beiratkozást-regisztrációt követő első héten esedékes a tanulmányaikat első évben megkezdők esetében. A továbbiakban e besorolást alapul véve felmenő rendszerben, immáron automatikusan történik az előre haladás. Nagyon fontos tudnivaló, hogy a szaknyelvi tanegységek felvételére (bármelyik nyelv esetében) csak három, általános nyelvi tanegység elvégzését követően van lehetőség. Ez nem feltétlenül a hallgatók nyelvi kompetenciáival, hanem a társadalomtudományi ismeretek hiányával áll összefüggésben: teljesen értelmetlen és haszontalan pl. gazdasági szaknyelvet tanulni bármelyik idegen nyelven, amíg a közgazdaságtan alapvetéseit, magyar nyelvű terminusait sem ismerik a hallgatók.
 
A választható tárgyak előadásokat és szemináriumokat egyaránt magukban foglalnak. S bár e tárgyak szabadon, bármelyik félévben felvehetőek, tanácsos e lehetőséggel a 3. félév után, az alapozó törzstárgyak ismeretkörének birtokában élni. A választható tárgyak között a részletes civilizációs ismereteket közvetítő előadások mellett helyet kapott a kínai nyelv 1-2 és a szaknyelv 1-2 is. Utóbbinak oka, hogy kötelezően egy nyelvből kell szakmai nyelvi tanegységet elvégezni, de elébe menve a hallgatói igényeknek, biztosítani kívánjuk azt is, hogy több nyelvből lehessen szakmai nyelvórát látogatni.
 
A diploma kiadásának feltétele a szakmai gyakorlat elvégzése, mely nincs időhöz kötve. Ennek ellenére a tanszék azt javasolja, hogy a 4. és az 5. félév közötti időre eső nyári hónapokban teljesítsék a hallgatók e gyakorlatot, mert ebben az időben nem ütközik a gyakorlat a tanrendi órákkal, ugyanakkor már rendelkeznek elegendő ismerettel ahhoz, hogy a szakmai gyakorlat tapasztalatai valóban hasznosuljanak. A szakmai gyakorlatra vonatkozó részletes tudnivalók külön dokumentumban találhatók a tanszéki honlapon.
 
Az abszolutórium kiállításának feltétele, hogy a mintatantervben szereplő valamennyi kötelező tárgyat, a választható tárgyak közül pedig 12 kreditpontot teljesítsenek. Fontos tudni, hogy a záróvizsga írásbeli részét képező szakdolgozat leadása nem előfeltétele az abszolutóriumnak! A szakdolgozatot a hatodik félév tavaszán nyújtják be, amikor a hallgatók még aktív félévet teljesítenek, tehát az abszolutóriumot természetesen még nem lehet kiállítani. Fontos azonban, hogy ebben a félévben összes tárgyukat teljesíteniük kell a záróvizsga-időszak kezdetéig, mert záróvizsgára már csak abszolutórium birtokában bocsáthatók! A szakdolgozat készítésére és az államvizsgára vonatkozó részletes tudnivalók a tanszéki honlapról elérhető külön dokumentumokban szerepelnek.
 
Összességében tehát elmondható, hogy a honlapon is szereplő mintatanterv követése nemcsak ajánlott, hanem egyben kívánatos is, mivel e rendszer garantálja az ismeretek egymásra épülésén keresztül az újabb tanegységek anyagának megértését és elvégezhetőségét. Továbbá, a tanegységek mintatanterv szerinti felvétele biztosítja a tanulmányok három éven belüli befejezését, mivel tanszékünk a tanegységeket csak a mintatantervben megjelölt félévben hirdeti meg. Ha tehát valaki eltér a mintatantervtől, akkor előfordulhat, hogy néhány tanegységet nem lesz képes megfelelő időben felvenni, és ezáltal nem tudja tanulmányait a hatodik félév végére befejezni.
 
 
 
Mire érdemes figyelni?
 
  • Időben válasszon szakdolgozati témát! A szak előírásai szerint a szakdolgozat címének bejelentése 7 hónappal megelőzi annak benyújtását, tehát amennyiben a 6. félévben kíván szakdolgozni, úgy az 5. félév szeptemberében a címbejelentésnek, a témavezető igazolásának és a téma elfogadásának meg kell történnie. Érdemes tehát a szakdolgozat témáját már a megelőző félévben kiválasztani.
 
  • Figyeljen az elvégzett kreditek számára! A TVSz értelmében az első két félév alatt minimum 30 kreditet, az első négy félév alatt összesen pedig minimum 60 kreditet teljesíteni kell, különben kizárják a Karról. Nappali tagozatos hallgatók esetében pedig, ha bármely két egymás utáni félévben nem teljesít összesen 30 kreditet, a Kar átsorolja őt költségtérítéses képzésbe. Másfelől viszont a Kar a jogszabályok értelmében csupán a diplomához szükséges kreditmennyiséget, valamint további 10%-ot köteles külön térítés nélkül biztosítani a hallgatóknak. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a követelményeken túl sok tárgyat végez el, akkor könnyen túlléphet az állami finanszírozású hallgatók számára térítésmentesen biztosított kreditszámon .
 
x