Hidas Zoltán

 

 

Tanulmányok

1990–1995: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
1993–1996: ELTE Bölcsészettudományi Kar, filozófiai tanulmányok
1996–1998: Universität Heidelberg, szociológiai tanulmányok
1998–2000: Universität Erfurt, Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien

Tudományos fokozatok

1995: okleveles közgazdász (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem)
2001: PhD (Universität Erfurt, honosítva: ELTE, TÁTK, 2009)

Nyelvismeret

német (felsőfokú állami, szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga); svéd (felsőfokú állami, szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga); angol (középfokú nyelvvizsga); dán és norvég (olvasás); francia (olvasás)

Oktatási tevékenység

1998–2001: Universität Erfurt
2002–2004: megbízott előadó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet)
2004–2008: egyetemi adjunktus (PPKE, BTK, Szociológiai Intézet)
2008–2010: egyetemi docens (Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet), megbízott előadó (PPKE, BTK, Szociológiai Intézet)
2010–: egyetemi docens (PPKE, BTK, Szociológiai Intézet), megbízott intézetvezető (PPKE, BTK, Szociológiai Intézet)

Kutatási terület

szociológiatörténet, szociológiaelmélet, kultúraszociológia, vallásszociológia, a társadalomtudományok filozófiai határterületei

Oktatott tárgyak

szociológiatörténet; szociológiaelmélet, kultúraszociológia; vallásszociológia

Publikációk

(1) Könyv

Hidas, Z.: Entzauberte Geschichte. Max Weber und die Krise des Historismus, Frankfurt: Peter Lang, 2004.

Hidas Z. (szerk.): Max Weber: Világvallások gazdasági etikája. Vallásszociológiai tanulmányok, összeállította, jegyzetekkel ellátta, a fordításokat ellenőrizte Hidas Z., Budapest, Gondolat, 2007

(2) Tanulmány

„Az egyes és az őhozzá intézett kérdés. Kierkegaard és Buber”, in: Pannonhalmi Szemle, 1996, IV/3, 41. o. skk.

„A ’szerencsétlen tudat’ szociológiája”, in: Molnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika. A „100 éves a Protestáns etika” konferencia előadásai, Századvég, 2005, 201–214. o.

„Az utópikus tett – és ideológiája”, in: 2000, 2006/5, 58. o. skk., megjelent még in: Hegedűs R.–Révay E. (szerk.): Úton. Tanulmányok Tomka Miklós tiszteletére, Szeged, 2007, 33. o. skk.

„Szakrális földrajz. Egy térképtörténeti kiállítás katalógusához”, in: Pannonhalmi Szemle, 2007/1, 118. o. skk.

„Szociológiai-politikai arcélek, avagy egy korszakos szociológia szociológiája”, in: BUKSZ, 2008/2, 109. o. skk.

„Megváltó identitás. Fogalomszociológiai vázlat, in: Pannonhalmi Szemle, 2008/1, 73. o. skk.

„Francia szociológia, francia történetírás, francia történetiség”, in: Takács Erzsébet: Közös kaland? A szociológia és a történelem(tudomány) viszonya a XX. századi Franciaországban. (A durkheimi paradigma problematikája), 2010, 1. o. skk.

(3) Fontosabb szakfordítások

Kierkegaard, Søren: Filozófiai morzsák, Budapest, Göncöl, 1997 (ford. és a jegyzeteket összeállította Hidas Zoltán)

Crane, T. − Wiggins, D.: „Metafizika”, in: Grayling, A. C. (szerk.): Filozófiai kalauz, Budapest, Akadémiai, 1997 (ford. Hidas Zoltán)

Kierkegaard, Søren: A keresztény hit iskolája, Budapest, Atlantisz, 1998 (ford. Hidas Zoltán)

Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, Budapest Atlantisz, 1999, 20042 (ford. Hidas Zoltán)

Kierkegaard, Søren: Szerzői tevékenységem szempontja, Debrecen, Latin Betűk, 2000 (ford. Hidas Zoltán)

Burckhardt, Jacob: Világtörténelmi elmélkedések. Bevezetés a történelem tanulmányozásába, Budapest, Atlantisz, 2001 (ford. Báthori Csaba és Hidas Zoltán, szerk. és a jegyzeteket készítette Hidas Zoltán)

Koselleck, Reinhart: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája, Budapest, Atlantisz, 2003 (ford. Hidas Zoltán)

Nietzsche, Friedrich: „Schopenhauer mint nevelő”, in: uő: Korszerűtlen elmélkedések, Budapest, Atlantisz, 2004 (ford. Hidas Zoltán)

Edelman, Murray: A politika szimbolikus valósága, L’Harmattan, 2004 (ford. Hidas Zoltán)

Vorgrimler, H.: Új teológiai szótár, Göncöl, 2006 (ford. Hidas Zoltán és mások)

Weber, Max: Világvallások gazdasági etikája. Vallásszociológiai tanulmányok, Budapest, Gondolat, 2007 (ford. Hidas Zoltán és mások)

Assmann, Jan: Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában, Atlantisz, 2008 (ford. Hidas Zoltán)

Belting, Hans: A hiteles kép. Képviták mint hitviták, Budapest, Atlantisz, 2009 (ford. Hidas Z.)

(4) Kontrollszerkesztés, szerkesztés

Paul Feyerabend: A módszer ellen, Atlantisz, 2002 (ford. Mesterházi Miklós, szerkesztette Hidas Zoltán)

Harald Weinrich: Léthé. A felejtés művészete és kritikája, Atlantisz, 2002 (ford. Mártonffy Marcell, a fordítást az eredetivel egybevetette Hidas Z.)

Friedrich Nietzsche: Korszerűtlen elmélkedések, Atlantisz, 2004 (ford. Tatár György, Zoltai Dénes és mások, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és a fordításokat az eredetivel egybevetette Hidas Z.)

Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája, Atlantisz, 2004 (ford. Kis János, szerkesztette és a fordítást az eredetivel egybevetette Hidas Z.)

Hans Blumenberg: Paradigmák egy metaforológiához, Atlantisz, 2005 (ford. Király Edit, a fordítást az eredetivel egybevetette Hidas Z.)

Ernst Cassirer: A felvilágosodás filozófiája, Atlantisz, 2008 (ford. Scheer Katalin, a fordítást az eredetivel egybevetette Hidas Z.)

x