Mit fogsz tanulni?

A Politikatudomány nappali MA szak négy féléves képzés, amelynek során a hallgatóknak összesen 120 kreditet (Kr) kell teljesíteniük ahhoz, hogy megszerezhessék diplomájukat.


a) Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges ismeretkörök: 18-20 kredit

társadalomtudományi alapismeretek: társadalomtörténet, közgazdaságtan, kommunikáció, értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek: eszmetörténet, filozófia, pszichológia.


b) A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 30-35 kredit

a politikatudomány története, intézményesülése, ismeretelméleti kérdései, politikaelmélet, politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gondolkodás részterületei, politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány, közpolitika és közigazgatás, a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatív módszerei, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, jogtudomány, alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet;


c) a szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 35-40 kredit


d) differenciált szakmai ismeretek:

politikai kutatás módszertana, komparatisztika, a politika intézményei (állam, kormányzat, pártok, pártrendszerek stb.), ágazati politikák, közigazgatás, regionalizmus, európai integráció, politikai rekrutáció, elitek, politikai kommunikáció, média, politikai menedzsment;


Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-20 kredit

A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit

A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35-40 kredit

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális érteke: 15 kredit

A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40 %.


Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegen nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.


A politikatudományi MA képzés tanterve →

x