Pszichológia mesterszak

A Pszichológia mesterképzési szak célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori, vagy szakképzés keretében történő folytatásához.

A mesterképzési szakon tanulók elsajátítják a pszichológiatudomány történetét és meghatározó elméleti nézőpontjait, az alkalmazott pszichológiai területek és a társtudományok alapismereteit, a pszichológia tudományának módszereit, az adatok feldolgozásának, kezelésének szakmai-etikai szabályait, a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit, valamint a választott szakirány speciális ismereteit és módszertanát.

Letölthető MA képzési szerkezet

A Pszichológia mesterképzés specializáció a Pázmányon

Pszichológia mesterképzésünk specialitását négy specializáció adja, melyek közül a mesterképzési szakra jelentkezők választhatnak.
Az interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az interperszonális kapcsolatok, a kultúra és a vallás pszichológiai elméleteit és módszereit, a mediáció, a konfliktuskezelés, a pár- és családterápiás technikák alapjait, valamint a csoportkutatás, a kommunikációtudomány és a kultúrakutatás interperszonális és interkulturális pszichológiában használható eredményeit.
A klinikai és egészségpszichológiai specializáció célja, hogy a hallgatókat felkészítse szaktudásuk szakszerű és hatékony alkalmazására az egészséges és kórosan megváltozott pszichés folyamatok tudományos igényű vizsgálatában, a pszichés és testi betegségekkel küzdő emberek diagnosztikájának és kezelésének pszichológiai támogatásában, valamint a betegségmegelőzéssel és egészségfejlesztéssel foglalkozó teamek munkájában.
A Fejlődés és klinikai gyermekpszichológia specializáció a fejlődési sajátosságok, a szocializációs zavarok, a csecsemő-, gyermek és ifjúkor problémáinak felismerésére, elemzésére, és diagnosztikájára, valamint a fejlődéslélektani és a klinikai gyermekpszichológiai kutatómunkában való jártasságra készít fel.
A Szervezet- és társadalompszichológiai specializáció felkészíti a hallgatókat a szervezeti, társadalmi folyamatok
értelmezéséhez, elemzéséhez szükséges különböző elméleti – így szociálpszichológiai, politikai- és történeti pszichológiai, szervezetelméleti, szervezetfejlesztési,művészetpszichológiai, gazdaság- és kommunikációtudományi -megközelítések felhasználására, valamint ehhez szervesen kapcsolódva, lehetőséget ad a vizsgálat, kutatás során alkalmazható eljárások, módszerek megismerésére, valamint gyakorlati alkalmazására.

A képzés során elsajátított kompetenciák

A tudományos módszertani protokoll és szakmai eszköztár ismerete képessé teszi a végzett pszichológus szakembert - mindegyik specializáción- az adott szakterületen kutató-fejlesztő munka végzésére, a pszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások használatára. A szakon végzettek - megfelelő szakmai szupervízió mellett - alkalmassá válnak a pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol szakirányuknak megfelelő munka folyik. Mindezek lehetőséget biztosítanak a doktori-, vagy szakképzés keretében történő tanulmányok folytatásához. Hivatástudatuk képessé teszi őket a szakmai etikai szabályok és a humánus értékek melletti elkötelezettségben.

Képzési idő: 4 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles pszichológus


A mesterfokozat megszerzéséhez szükséges ismeretkörök

A Pszichológia mesterképzés minden szakirány esetében közös alapozó és szakmai törzstárgyakból áll. Erre épülnek a szakirányonként specializált kötelező és differenciált szakmai ismeretek és a gyakorlati tevékenység.

Alapozó törzstantárgyak

A kognitív pszichológiai, a fejlődéslélektani, a személyiséglélektani és a szociálpszichológiai mesterkurzusok a BA képzés során elsajátított ismeretekre épülnek.


A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei

A pályaszocializáció, a pszichológus etika, a szocializációs zavarok gyermek- és ifjúkorban, valamint a kutatásmódszertani és kommunikációs készségfejlesztés stúdiumai mesterszinten alapozzák meg a szakirányonként differenciált szakmai ismeretek elsajátítását.


A szakmai törzsanyag szakirányonként differenciált ismeretkörei

A differenciált szakmai ismeretek szakirányonként eltérő, speciális elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását jelentik.

Szakmai gyakorlat a mesterképzésben

A szakmai gyakorlat a képzőhelyen, vagy külső intézményben, megfelelő tudományos fokozattal, illetve gyakorlati szakképesítéssel rendelkező pszichológus irányításával végzett gyakorlat. A terepgyakorlat formájában végzett szakmai gyakorlat és kutatómunka 150 óra, melyhez a gyakorlati tapasztalatokat feldolgozó szemináriumok kapcsolódnak.


Pszichológia MA diplomamunka

A diplomamunka egy önállóan végzett kutatás szakdolgozat formájában való bemutatása. A kutatás témája választható, kapcsolódhat az alapozó törzstárgyak, vagy a szakirányú ismeretek tematikájához. A szakdolgozatban a hallgató bizonyítja a kutatás témájához kapcsolódó elméletekben, a kutatás tervezésében, módszertanának megválasztásában, a vizsgálatok kivitelezésében, a statisztikai feldolgozásban, az eredmények értelmezésében és az etikai kérdésekben megszerzett jártasságát.


Idegennyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyek közül egyik az angol – államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

 

x