Specializáció-ismertető

Klinikai- és Egészségpszichológiai szakirány célja hogy a hallgatókat felkészítse szaktudásuk szakszerű és hatékony alkalmazására az egészséges és kórosan megváltozott pszichés folyamatok tudományos igényű vizsgálatában, az igazságügyi intézményekben, a pszichés és testi betegségekkel küzdő emberek diagnosztikájának és kezelésének pszichológiai támogatásában, valamint a betegségmegelőzéssel és egészségfejlesztéssel foglalkozó teamek munkájában.

A Klinikai- és Egészségpszichológia szakirányon végzettek ismerik:

  • a klinikai pszichológia és tanácsadás elméleteit, a pszichopatológiát, a klinikai pszichodiagnosztikát,
  • a személyiség fejlődésének elméleteit, az életkorhoz kötődő pszichopatológiát és a pszichodiagnosztikát,
  • a pszichoterápiás elméleteket és az intervenciós módszereket,
  • az egészségpszichológia elméleteit, a klinikai egészségpszichológiát, az egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció jellemzőit,
  • a stressz és a stresszel való megküzdés pszichológiáját,
  • az egészség-pszichofiziológia anatómai és élettani alapjait, a magatartástudomány, a neuropszichológia, a pszichofarmakológia és az addiktológia klinikai és egészségpszichológiában hasznosítható eredményeit,
  • a deviáns viselkedésmódok kialakulásának elméleteit, pszichodiagnosztikáját, a rehabilitáció és megelőzés kérdéseit
  • igazságügyi pszichodiagnosztika speciális kérdéseit
  • az igazságszolgáltatás intézményei működésének jogi és pszichológiai vonatkozásait


A Klinikai- és Egészségpszichológia szakirányon végzettek alkalmasak:

Szaktudásuk szakszerű és hatékony alkalmazására az egészséges, az igazságügy látókörébe került személyek és a kórosan megváltozott pszichés folyamatok tudományos igényű vizsgálatában, a pszichés és testi betegségekkel és viselkedészavarokkal küzdő emberek diagnosztikájának és kezelésének pszichológiai támogatásában, valamint a betegségmegelőzéssel, a devianciák megelőzésével és az egészségfejlesztéssel foglalkozó teamek munkájában;


Szakmai törzsanyag - differenciált szakmai ismeretek

A Klinikai és Egészségpszichológiai szakirány a következő területeken nyújt differenciált szakmai ismereteket:

A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai, pszichopatológia és klinikai pszichodiagnosztika, a személyiségfejlődés, életkorhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika, pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszertan, az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa, klinikai egészségpszichológia, egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia, egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció, stressz és megküzdés, deviáns viselkedés pszichológiája, igazságszolgáltatás pszichológiája, rehabilitáció és bűnmegelőzés, társtudományi alapozás (az egészség-pszichofiziológiai anatómiai és élettani alapjai, idegrendszer anatómiája, élettana és működési zavarai, neuropszichológia, pszichofarmakológiai és addiktológia alapismeretek, pszichiátria).

Szakmai/gyakorlati tevékenység terepen illetve intézményen belül: klinikai pszichológia és az egészségpszichológia területén, klinikai esetprezentációk, az egészség szociális reprezentációja, egészségpszichológiai, kriminálpszichológiai és az igazságszolgáltatással kapcsolatos empirikus kutatások, dinamikus interjú, egészségpszichológiai edukációs programok, szuggesztív hatások egészségügyi vonatkozásai, klinikai diagnosztika, komplex esetelemzések, választható módszertani specializáció, vezetett kutatómunka.

A képzés – hazánkban egyedülálló módon – igazságügyi pszichológiai stúdiumokkal egészül ki. Ezek az alábbiakra terjednek ki: Tanácsadás igazságügyi intézményekben, Resztoratív eljárások alkalmazása a konfliktusok kezelésében, Kriminálpszichológia, Büntető- és polgári jogi ismeretek, Gyermekkori szocializációs zavarok kialakulásának elméletei, Igazságügyi pszichológia, Igazságügyi pszichodiagnosztika.


A Klinikai- és Egészségpszichológia szakirány felépítése

A 4 féléves képzés alatt az elméleti és gyakorlati ismeretek előadásai és szemináriumai 6 fő tematikus tantárgycsoportot alkotnak. Az alapszintű elméleti ismeretekre fokozatosan épülnek rá a differenciált szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlatok. A szakmai gyakorlatok és a gyakorlatban alkalmazható módszerek a képzés hangsúlyos részét képezik a szakirányon.


A tantárgycsoportok felépítését az alábbi táblázat szemlélteti:

Tantárgy csoportok

I. félév

II. félév

III. félév

IV. félév

Alapozó mesterkurzusok

Kognitív pszichológiai, 

Fejlődéslélektani, Személyiség-
pszichológiai  mesterkurzusok

Szociálpszichológiai mesterkurzus

 

 

Klinikai pszichopatológia, klinikai zavarok és pszichoterápiás alapismeretek

Általános és részletes pszichopatológia

Neuropszichológia

Pszichoterápiás alapismeretek és módszerek

 

Addiktológia

 

 

Pszicho-farmakológiai alapismeretek

 

Pszichodiagnosztika és szakmai készségfejlesztés

Pályaszocializáció, pszichológus etika

Pszichodiagnosztika elmélet és gyakorlat

Kommunikációs készségfejlesztés

Rorschach diagnosztika alapjai

Klinikai pszichodiagnosztika

Rorschach diagnosztika

Önbeszámolós módszerek a pszicho-diagnosztikában

Rorschach  diagnosztika haladó

Szakmai gyakorlat a klinikumban

Intézményi megfigyelés módszertana: haladó

Egészségpszichológiai ismeretek és terepgyakorlat

 

Egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció

Klinikai egészségpszichológia

Stressz és coping Terepgyakorlat (Szakmai gyakorlat egészségügyi, vagy igazságügyi intézményben)

Intézményi megfigyelés módszertana alapozó

Egészség pszichofiziológia és pszichoneuro-immunológia

Igazságügyi pszichológia

Egészségpszichológia és kriminalitás

Egészség-pszichológia és igazság-szolgáltatás

 

Tanácsadás igazságügyi intézményekben

 

Kutatásmódszertan

 

Módszertani készségfejlesztés:többváltozós statisztika elméleti alapjai,

Többváltozós statisztika, regressziós eljárások

Kutatásmódszertan

 

Módszertani készségfejlesztés, többváltozós statisztika ANOVA és adatredukciós módszerek

 

Vezetett kutatómunka,

 

Tudományos prezentáció előkészítése, Szakdolgozati konzultáció


A képzés részletes struktúrája
:

1. félév

Az első félév a mesterszintű alapozó ismereteket tartalmazza a kognitív, a fejlődés-, a szociál- és a személyiségpszichológia fő területein. Emellett sor kerül a klinikai pszichológusi munka alapját képező pszichopatológiai ismeretanyagának részletes elsajátítására is. A hallgatók betekintést nyernek az egészség- és az igazságügyi pszichológia tudományterületeibe, elsajátítják a pszichológus pálya szakmai és etikai szempontjainak alapjait, valamint alapozó ismereteket szereznek a statisztikai módszerek többváltozós eljárásaiban és a kutatástervezésben.


2. és 3. félév

A 2. és a 3. félévben a hallgatók a klinikai- az egészség és az igazságügyi pszichológia differenciált szakmai ismereteinek elméleti és gyakorlati alapjait sajátítják el. A tantárgycsoportok az alábbi ismereteket nyújtják:


Klinikai pszichopatológia, klinikai zavarok és pszichoterápiás alapismeretek

Ez a tantárgycsoport bevezetést nyújt a pszichopatológiai fő modelljeibe, megközelítési módjaiba. Áttekinti az egyes nozológiai rendszerekbe tartozó klinikai zavarokat és a pszichopatológia részletes ismeretanyagát, mely a diagnosztikus munka alapját képezi. A képzés utolsó félévében kerül sor a pszichoterápiás elméletek és módszerek alapozó szintű megismerésére.


Pszichodiagnosztika, szakmai készségfejlesztés

A tárgycsoport bevezeti a hallgatókat a korszerű pszichodiagnosztika elméletébe és módszertanába. Külön hangsúly helyeződik a hazai és nemzetközi gyakorlatban leggyakrabban használt eszközök készségszintű elsajátítására, a diagnosztikus jelek értelmezésére. A hallgatók megismerik a legfontosabb tünetbecslő skálák, önkitöltéses személyiségteszteket, projektív módszereket, intelligencia és neuropszichológiai teszteket valamint a diagnosztikus interjútechnikákat.


Egészségpszichológiai ismeretek

Az egészségpszichológiai tantárgycsoport keretében a hallgatók elmélyítik az egészségpszichológia alapfogalmaival, szemléleti keretével, módszereivel kapcsolatos tudásukat. Részletesen tárgyalásra kerül a klinikai egészségpszichológia és a pszichoneuroimmunológia tudományterülete, illetve az egészségmagatartás és az egészségfejlesztés elmélete és gyakorlata szintén a tárgycsoport hangsúlyos részét képezik. 


Igazságügyi pszichológia

Ez a tantárgycsoport bevezetést ad a deviáns viselkedésmódok és a bűnelkövetés létrejöttének új elméleteibe és az igazságságszolgáltatás működésének pszichológiai kérdéseibe. A tantárgycsoport speciális prevenciós és diagnosztikus technikák elsajátításával egészül ki.


Kutatásmódszertan elmélete és kutatási gyakorlat

A tárgycsoport célja, hogy megismertesse a hallgatókat a klinikai, egészség és igazságügyi  pszichológiai kutatás alapjaival. Az 1. félévben elsajátított alapozó statisztikai ismereteket a 2. és 3. félévben haladó kutatásmódszertani stúdiumok egészítik ki. Ez a tantárgycsoport előkészíti a 4. félévben az önálló kutatás - a szakdolgozati munka - végzéséhez szükséges módszertani tudást és készségeket.


4. félév

Klinikai és egészségpszichológiai szakmai terepgyakorlat

Ez a tantárgycsoport felkészíti a hallgatókat a klinikai és egészségpszichológiai terepmunkán végzendő gyakorlatra. Praktikus ismereteket szereznek a pszichológusi munka etikai kérdéseiben és speciális kommunikációs helyzeteiben, valamint a klinikai gyakorlatban tudják alkalmazni a képzés első három szemeszterében elsajátított elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket. Ugyanez érvényes az egészségügyi és igazságügyi intézményekben végzendő gyakorlatra


Szakmai gyakorlatok a Klinikai- és Egészségpszichológia szakirányon

Szakmai gyakorlat a klinikumban

A 4. félévben a hallgatók 75 órás klinikai pszichológiai terepgyakorlaton vesznek részt. A klinikai pszichológiai szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az adott pszichiátriai/pszichoterápiás intézmény profiljával, az ott folyó klinikai intervenciós, diagnosztikai és terápiás tevékenységgel, valamint a klinika pszichológus osztályos feladataival, szerepével. Az intézményi tutor szupervíziója mellett a lehető legszélesebb körben részt vesznek a diagnosztikai és a terápiás munkában. A gyakorlat során az elméleti pszichodiagnosztikai ismeretek alkalmazásával egyénileg betegvizsgálatot végeznek és önálló pszichológiai véleményt készítenek. Az intézményi tapasztalataikat egyetemi gyakorlati szemináriumon dolgozzák fel.


A klinikai szakmai gyakorlat akkreditált gyakorlóhelyei:

SE Kútvölgyi Klinikai Tömb, Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály

Szent János Kórház Pszichiátriai és Pszichiátriai rehabilitációs Osztály

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Pszichiátriai Osztály


Szakmai gyakorlat az egészégpszichológiában

A hallgatók a 75 órás szakmai gyakorlatuk keretében megismerkednek az általuk választott egészségügyi- vagy igazságügyi intézmény gyakorlati működésével, annak jogszabályi hátterével, a pszichológusok szerepével, tevékenységével. Tanulmányozzák a pszichológusok módszereit: diagnosztikai eljárásait, az alkalmazott tréning és terápiás módszereket. Gyakorlatvezető irányításával önállóan végzik az intézményben folyó tevékenységet, bekapcsolódnak a prevenció folyamatába.

Szerződéskötést követően voltaképpen bármilyen egészségügyi intézményben (pl. kórházak szomatikus és pszichoszomatikus osztályain, immunológiai klinikákon, hospice házakban) elvégezhetik a hallgatók a gyakorlatot. Az igazságügyi gyakorlóhelyek a rendőrségen, börtönökben, javító-intézetekben vannak, egyéni kérelem alapján mindig engedélyezik a hallgatók gyakorlati munkáját az adott intézményben


Önálló kutatómunka és szakdolgozat írás

A 4. félévben a szakmai gyakorlat mellett a hallgatók önálló kutatómunkát végeznek, melyből szakdolgozatot készítenek. A szakdolgozati munkához kapcsolódó szemináriumok a kutatás vezetéséhez adnak segítséget, valamint felkészítik a hallgatókat a tudományos prezentáció és publikáció készítésében való jártasságra.


Szakdolgozati kutatás

A diplomamunka egy önállóan tervezett és szupervízió mellett végzett kutatás bemutatása. A kutatás témája választható, kapcsolódhat a mesterszintű alapozó tárgyak, vagy a szakirányú ismeretek tematikájához. A szakdolgozatban a hallgató bizonyítja a kutatás témájához kapcsolódó elméletekben, a kutatás tervezésében, módszertanának megválasztásában, a vizsgálatok kivitelezésében, a statisztikai feldolgozásban, az eredmények értelmezésében és az etikai kérdésekben megszerzett jártasságát.

A szakdolgozat terjedelme: minimum 100.000 maximum 150.000 karakter. A mellékletek a terjedelmen felül csatolandók.

Képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120. Ezen belül a szakdolgozat kreditértéke: 20.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles pszichológus

Idegennyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyek közül egyik az angol – államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

 

2020.08.26.

x