Szakdolgozat

Szakdolgozati témaválasztás és a szakdolgozat benyújtása

A szakdolgozati témaválasztás és a szakdolgozat benyújtásának módját a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 40.§-a szabályozza.  Az alábbiakban a BTK Kari kiegészítő rendelkezéseiből foglaltuk össze a szakdolgozat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos legfontosabb információkat:

 • (1) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 40. § alapján a szakdolgozati témákat az egyes szakok oktatásában közreműködő intézetek és tanszékek hirdetik meg, a szakfelelős jóváhagyásával.
 • (2) Hallgató a szakdolgozat témáját, címét és témavezetőjét az adott intézet vagy tanszék vezetőjével előzetesen köteles jóváhagyatni.
 • (3) A hallgató a felajánlott szakdolgozati témák mellett egyéb témát is választhat, amennyiben ehhez a felkért témavezető és a szakfelelős előzetesen írásban hozzájárultak.
 • (4) A szakdolgozatokat minden félév november 15. napjáig, illetve április 15. napjáig lehet benyújtani a Tanulmányi Osztályon és a Neptun rendszeren keresztül. A szakdolgozat a Tanulmányi Osztályon az ügyfélfogadási rendhez igazodva nyújtható be. A Tanulmányi Osztály a papír alapú szakdolgozat-benyújtáskor meggyőződik arról, hogy a hallgató szakdolgozatát a Neptun rendszeren keresztül is megfelelően benyújtotta-e, és ennek hiányában nem fogadja be a dolgozatot. Amennyiben a hallgató szakdolgozatát az előírt határidőben nem nyújtotta be papír alapon, úgy hiába nyújtotta be a határidőn belül elektronikus formában, a szakdolgozat benyújtása elkésettnek minősül.
 • (5) A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményeiről a szakos tantervek rendelkeznek.


A szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos további információkat lásd a TVSZ megfelelő fejezetében.


A plágiumnyilatkozat

Külön felhívjuk a figyelmet a plágiumnyilatkozatra, amelyben a hallgató nyilatkozik arról, hogy az elkészült dolgozatot saját maga készítette az önálló publikálás szabályainak megfelelően. A plágiumnyilatkozat a szakdolgozat részét képezi. A plágiumnyilatkozat formanyomtatványa itt érhető el.


A szakdolgozati címbejelentő

Hallgató a szakdolgozat témáját, címét és témavezetőjét az adott intézet vagy tanszék vezetőjével előzetesen köteles jóváhagyatni. A címbejelentő formanyomtatványt a témavezetői aláírás után a Pszichológiai Intézet titkárságán (Soph 411) kell leadni. A Titkárság továbbítja a dokumentumokat intézetvezetői aláírásra/jóváhagyásra.

A szakdolgozati címbejelentő leadási határideje a szakdolgozat benyújtási határidejét megelőző 30 nap –
A címbejelentő formanyomtatványa itt érhető el.


A vészhelyzet miatt bevezetett átmeneti rendelkezések

A COVID-19 helyzet miatt hozott rendelkezések, amelyek érintik a PPKE szabályzatában megfogalmazott egyes rendelkezések átmeneti módosításait, beleértve a szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos információkat az alábbi linkeken találja:


Az átmeneti szabályozásokat tartalmazó rendelet teljes szövege itt érhető el.

A rendelet szövegéből kiemeljük azt a részt, ami speciálisan a szakdolgozat benyújtására vonatkozó módosításokat tartalmazza:

„21. § (1) A TVSZ 40. § (6) bekezdésének a szakdolgozat nyomtatott formátumú beadására vonatkozó rendelkezése felfüggesztésre kerül. (2) A TVSZ 40. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazása felfüggesztésre kerül. (3) A hallgató a szakdolgozat elektronikus példányához – aláírt, digitalizált formában – csatolja saját nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat kizárólagosan saját szellemi terméke, valamint elkészítéséhez csak az abban feltüntetett forrásokat, és csak a feltüntetett mértékben használta, továbbá a dolgozatot korábban más szakdolgozatként nem nyújtotta be. (4) A témavezető nyilatkozatát arról, hogy a szakdolgozat benyújtásra alkalmas, e-mailben – az érintett Kar által meghatározott formanyomtatványt alkalmazva – juttatja el az adott Kar által megjelölt szervezeti egységhez.”

A vészhelyzet miatt bevezetett átmeneti rendelkezések visszavonásig érvényesek. Kérjük hallgatóinkat, hogy folyamatosan kövessék a PPKE központi honlapján, valamint a PPKE BTK Kari honlapján (lásd fentebb jelölt linkek) az aktuálisan frissített információkat!


MA szakdolgozat követelményei

A Pszichológia mesterképzés szakdolgozat szakspecifikus követelményei →


MA szakdolgozat részletes útmutató

A részletes útmutató feltöltése folyamatban van.


Szakdolgozati témavezetés

A hallgatók az alábbiakban tájékozódhatnak arról, hogy a Pszichológiai Intézet tanszékeinek oktatói a pszichológia mely területein vállalnak szakdolgozati témavezetést, illetve szakdolgozati konzultációt.


Átalános Lélektan tanszék

Kovács Ilona

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témákban:

 • Serdülőkori agyi és kognitív fejlődés
 • Az alvás és a tanulási képességek összefüggései a fejlődés során
 • Perceptuális fejlődés és pszichiátriai zavarok


Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan tanszék

Berán Eszter

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témákban:

 • Narratívum és pszichopatológia összefüggései
 • Narratív identitás fejlődése
 • Gender: női és férfi identitás, transgender, anyaság, női szerepek Kapcsolati háló kutatása: egészséges személyekkel, pszichopatológiában szenvedő személyekkel
 • Tudatelmélet: egészséges gyermekkori fejlődés, patológiás fejlődés
 • Pszichoterápiás folyamat kutatása
 • Trauma kutatás
 • Felnőttkori pszichopatológia és fejlődés kérdései
 • Egyéb fejlődéslélektani témák


Berta Judit

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témákban:

 • A média szerepe a szocializációs folyamatban
 • Szocializációs zavarok és elakadások
 • Értékszocializáció serdülőkorban
 • A társadalmi nem fejlődéslélektani vonatkozásai


Csabai Krisztina

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témákban:

 •  Evészavarok és kötődés
 •  Családi kapcsolatok és kötődés
 •  Testkép és párkapcsolat
 •  Testkép gyermekkorban
 •  Testkép, evészavarok és várandósság
 •  Testkép, evészavarok és szoptatás


Hámori Eszter

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témákban:

 • Szülő-gyermek kapcsolat vizsgálata: interakciós vizsgálatok csecsemő és kisgyermekkorban
 • Kötődés vizsgálata gyermek- és serdülőkorban
 • Kötődés vizsgálata felnőttkorban
 • Klinikai zavarok és kötődés
 • Fejlődéslélektan klasszikus területei
 • Fejlődéslélektan speciális és alkalmazott területei (pl. kötődés témakörével kapcsolatos területek; örökbe fogadás; válás hatása; bántalmazás, stb).
 • Klinikai zavarok és pszichopatológia gyermek- és serdülőkorban


Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

Batta Barbara

 •  az emlékezeti befolyásolhatóság individuális és kognitív háttere közötti kapcsolat vizsgálata - életkori változások
 • alkalmazott pszichológia: közlekedéspszichológiai kérdésfeltevés: Teljesítménymintázat és kockázatvállalás
 • kogníció és személyiség kapcsolata, illetve annak életkori változása: végrehajtó funkciók, emlékezet és a személyiségvonások összefüggéseinek változása
 • az alvászavarok háttere - személyiség- és kognitív mintázat
 • az autizmus kognitív mintázata - fejlődés-neuropszichológiai megközelítés
 • politikai pszichológia: politikai irányultság és személyiség kapcsolata
 • tudat és éntudatosság - elméleti kutatás


dr. Boros János

 • Erőszakos és vagyon elleni bűnelkövetők személyiségjellemzőinek összehasonlítása
 • A kognitív interjú alkalmazása különböző típusú tanuk kihallgatására
 • A fogvatartottak alkalmazkodási technikái a börtönben


Géczy Anna

A látáscsökkenés bio-pszicho-szociális összefüggéseinek vizsgálata


Gyimesi Júlia

 • az új vallási mozgalmak pszichológiája
 • nyugati ezotéria és spiritualitás
 • pszichológia metaelméleti kérdései, demarkáció és határmunkálatok
 • a pszichoanalízis tudományos és társadalmi reprezentációja


Hargitai Rita

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témában:

 •  A traumafeldolgozás spektrumszemlélete


Matuszka Balázs

 •  Agresszióval kapcsolatos témák
 • Viselkedéses függőségek pszichológiai háttértényezőivel kapcsolatos kutatások
 • A dohányzás és az alkoholfogyasztás pszichoszociális háttértényezői
 • A Buss-Perry Agresszió Kérdőív alkalmazása speciális csoportoknál
 • Mérőeszközök adaptálásával és pszichometriai vizsgálatával kapcsolatos kutatások
 • Stressz, szorongás, megküzdés témájú kutatások
 • Klinikai egészségpszichológiai kutatások
 • Már folyó kutatásban való aktív részvétel:
  • Önkontroll-kutatás
  • A munka és jóllét összefüggéseinek kutatása
  • A negatív gyermekkori élmények összefüggései a felnőttkori egészségkárosodással
  • Egyéb, előzetesen egyeztetett egyéb téma


Urbán Szabolcs

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témákban:

 • A vallásosság, a vallásos tapasztalatok és vallásos jelenségek pszichológiai kutatása;
 • Személyiségmodellek empirikus vizsgálata
 • A személyiség működésének rendszerszemléletű megközelítése


Zsila Ágnes

 • Internethasználat és pszichés egészség, internetfüggőség
 • Közösségioldal-használat, FoMO, közösségioldal-függőség
 • Gamerek videojáték-használati sajátosságai, motiváció, videojáték-függőség
 • Cyberbullying, cyberchondria
 • Sztárok, influencerek iránti rajongás és hírnév iránti vágy
 • Célközönség-specifikus médiatartalmak (pl. amerikai rajzfilmek, anime) és pszichés egészség


Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

Mészáros Noémi

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témákban:

 • Nemzeti azonosulás
 • Kollektív áldozattudat és csoportközi kapcsolatok
 • Csoportalapú jelenségek, kollektív bűntudat, felmentő stratégiák
 • Munkakör-átalakítás (job crafting)
 • Gamification a szervezetben
 • Kontraproduktív szervezeti viselkedés
 • Egyéb szociál- és szervezetpszichológiai témák


Kővágó Pál

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témákban:

 • Kollektív áldozattudat
 • Nemzeti identitás/nemzettel való azonosulás
 • Művészetpszichológia
 • Tartalomelemzés
 • Klímaváltozás pszichológiája
 • Egyéb szociál- és szervezetpszichológiai témák

 

Kengyel Gabriella

Szakdolgozat vezetését vállalja a következő témákban:

 • Transzgenerációs értékátadás
 • Nemzeti identitás
 • Akkulturáció
 • Társadalmi nem, nemi szerepek, szexizmus
 • Narratív pszichológia
x