Dr. Bertók Gábor

Kutatási területek

 • Roncsolásmentes régészeti kutatás (légi régészet, geofizika), tájrégészet, régészeti topográfiai kutatás
 • Római kori településszerkezet a Dél-Dunántúlon
 • Baranya megye neolitikuma
 • Mohácsi csatatér kutatása

 

Iskolák

 • 1990-1995 Janus Pannonius Tudományegyetem, történelem szak, római provinciális régészeti specializáció
 • 1996 University of Glasgow, Aerial Photography with Geophysical Survey in Archaeology (posztgraduális), Master of Philosophy in Archaeology
 • 2010 ELTE Régészettudományi Intézet, PhD.

 

Munkahelyek

 • 1997-1998 - Janus Pannonius Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, tudományos segédmunkatárs. Feladatok: a Tanszék régészeti légi régészeti fényképgyűjteményének rendezése, meghatározása, tanszéki ásatások helyszíni felügyelete, EU RAPHAEL projekt keretén belül nemzetközi légi régészeti kiállítás, workshop szervezése, a kiállítás magyarországi anyagának kiválasztása, meghatározása.
 • 1998-2001 - MTA Régészeti Intézete, Topográfiai Csoport, tudományos munkatárs (fiatal kutatói ösztöndíjasként), Nyugat-Tolna légi régészeti topográfiája
 • 2001-2002 Pécsi Tudományegyetem és a Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege közös ásatása, Zülpich, Németország, régész-technikus, ásatásvezető-helyettes.
 • 2003-tól Echtelion Szolgáltató Bt. (fő tevékenysége: humán kutatás-fejlesztés) vezetője
 • 2005-től A BMMI alkalmazottjaként az M6-M60 autópálya megelőző feltárások térinformatikai koordinátora, régész, projekt-koordinátor
 • 2012-től PPKE BTK Régészeti Tanszék – adjunktus

 

Szakmai tevékenység

Régészeti feltárások

 • 1997-1999 Babarc, római villa feltárásán az ásatásvezető (Dr. Visy Zsolt) helyettese
 • 2006 október 4 – December 12: geofizikai felmérés és szondázó ásatás vezetője a Szemely-Hegyes lelőhelyen a levegőből azonosított neolitikus körárokrendszer területén
 • 2008 – Feltárásvezető az M6-M60 autópálya megelőző feltárásán B106 lelőhelyen (Babarc, Kápolna-dűlő, KÖSz-BMMI)
 • 2010 Feltárásvezető a Szigetvár Tinódi Lantos Sebestyés Általános Iskola és Zrínyi Miklós gimnázium területén végzett megelőző feltáráson
 • 2004-2011 közt évente feltárásvezetője a lentebb említett két Európai Uniós projekthez kapcsolódó, Baranya megye területén folyó légi régészeti, geofizikai és terepi topográfiai kutatásoknak

 

Kutatási projektek

 • 1997-1998: EU-Raphael program: Luftbildarchäologie in Zentraleuropa (feladat: terepkutatás, légifelvétel-katalógus elkészítése)
 • 1998-2000: OTKA projektvezető, A Kapos-Koppány-völgy légi régészeti topográfiája
 • 2004-2007 az Európai Bizottság Culture 2000 keretprogramja által támogatott European Landscapes - Past, Present, and Future BMMI társpályázói projektjének vezetője
 • 2005-2009: részvétel a Magyar-Szír Régészeti Misszió munkájában. Tevékenység: régészeti terepmunka, térinformatikai feldolgozás, geofizikai felmérések Margat várában, a damaszkuszi Citadellában és Amritban
 • 2006 augusztus – október:l a Szíriai Magyar Régészeti Misszió tagjaként topográfiai kutatás, térinformatikai feldolgozás Tartus megyében (MÖB ösztöndíjjal)
 • 2007-2008 A Baranya megyei neolitikus körárkok kutatását szolgáló két NKA pályázat projekt-koordinátora, feltárásvezetője (Szemely – Hegyes, Belvárdgyula - Szarkahegy)
 • 2009 április: régészeti geofizikai mérések Egyiptomban (Taposiris Magna, Királyok völgye) a Horus alapítvány missziójában
 • 2009-től a BMMI és a Hadtörténeti Intézet Hadszíntérkutató Csoportjának közös, a mohácsi csatateret vizsgáló projektjében vezető kutató, feltárásvezető (3 NKA pályázat, 2009, 2010, 2011)
 • 2010-(2015) projektvezető és General Management Board tag a BMMI által társpályázóként elnyert ArchaeoLandscapes Europe című EU Bizottság Culture 2007 keretprogramja által támogatott, modern régészeti kutatási módszerek alkalmazását támogató projektben (www.archaeolandscapes.eu)
 • 2012 június: Sárisáp - Quadriburg korabronzkori és római kori település és temető kutatása (geofizikai felmérés, ásatás)
 • 2012 október 5-25: geofizikai mérések a Apollonia görög város illetve a közeli Shtyllas templom területén Albániában. A Deutsches Archaologisches Institut Rom feltárása, vezető: Manuel Fiedler.

 

2003-2010 szabadfoglalkozásúként jelentősebb régészeti munkák

 • 2002-2003:Visy Zsolt: A ripa Pannonica Magyarországon c. könyvének angol nyelvre fordítása
 • 2003-2004 – A Kulturális örökségvédelmi Hivatal megbízásából a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Adattárából a KÖH adatbázisába bevitt adatok revíziója, kiegészítése
 • 2003-2005: Pécsi Légirégészeti Téka számára régészeti légifelvételek térképezése és interpretációja
 • 2004-(2007) Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (BMMI) részére: European Landscapes: Past, Present and Future EU Culture 2000 régészeti pályázat magyar részpályázatának megírása, a nyertes pályázat bonyolítása és szakmai végrehajtása
 • 2006-2007-ben a szekszárdi Meridián Mérnöki Iroda Kft. (Szekszárd, Ybl M. u. 3) megbízásából az M6 autópálya nyomvnalán végzett régészeti feltárások számára légifelvételek készítése és georeferálása, fotótérképek készítése
 • 2007-2012 Geofizikai felmérések vezetése, kivitelezése több magyarországi régészeti lelőhelyen (többek közt Szemely – Hegyes, Belvárdgyula – Szarka-hegy, Zengővárkony – Igaz-dűlő, Hajdúböszörmény - Prod neolit körárkok,  Pécs-Székesegyház, Pécs, Jókai utca, Villányövesd neolit körárok, Szentpéterszeg neolit tell, Vokány - Trinitás, Sárisáp - )

 

Publikációk

MTMT →

Bertók, G.: Contra Bononia - a Roman Fort in the Barbaricum. Kunow, J. (hrsg.): Luftbildarchäologie in Ost- und Mitteleuropa/Aerial Archaeology in Eastern ans Central Europe. Internatioales Symposium 26.-30. Sept. 1994 Kleinmachnow, Land Brandenburg. Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg 3, 1995. 219-226.

Bálek, M. – Bertók G. – Bewley, R. H. – Gojda, M. – Kokkotidis, K. G. – Kovárnik, J. – Kuzma, I. – Oexle, J. – Rajtár, J. – Smrž, Z. – Stilke, H. – Visy, Zs.: Bildkatalog. In: Judith Oexle (hrsg.), Aus der Luft - Bilder unserer Geschichte: Luftbildarchäologie in Zentraleuropa/Történetünk képei madártávlatból - a légirégészet Közép-Európában. Dresden, 1997, 90-203.

Bertók, G.: Workshop Pécs: 22-24 January 1998: Summary. AARGNews 16, March 1998, 36.

Bertók, G.: "Item a Sopianas Bregetione m. p. CXS: Iovia XXXII m. p. ..." (Adalékok a Dél-Dunántúl római kori településtörténetéhez: Iovia lokalizációja – New Data on the Settlement History of Southern Transdanubia: the Localization of Iovia) Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XXII (2000), 101-112.

Bertók, G.: A 23, 87, 126, 151, 193, 202, 247, 275, 286, 317, 318, 322, 365, 368 sz. lelőhelyek leírása. Régészeti kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary 2000, Budapest, 2003.

Bertók, G.: Az 1, 10, 113, 156, 194, 206, 234, 314, 336, 400, 434. sz. lelőhelyek leírása. In: Régészeti kutatások Magyarországon – Archaeological Investigations in Hungary 2006, Budapest, 2007.

Bertók Gábor, Thomas Burns: Description of the features fund during the excavations and the evolution of the Roman villa, Passauer Universitätsschriften zur Archäologie, 2007

Bertók Gábor: The coins, Passauer Universitätscshriften zur Archäologie, 2007

Bertók G. - Kovaliczky G.: Római villa Bakonya-Csucsa-dűlőben. In: FIRKÁK I. Fiatal római koros kutatók I. konferenciakötete. Győr, 2008, 345-350.

Bertók Gábor, Gáti Csilla: Adalékok Baranya megye kora bronzkori településszerkezetéhez, Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 2009

Bertók G., - Gáti, Cs. - Vajda, O.: Előzetes jelentés a Szemely-Hegyes lelőhelyen (Baranya megye) található neolitikus körárok-rendszer kutatásáról (Preliminary report on the research at the neolithic Kreisgrabenanlage at Szemely - Hegyes, Baranya County, Hungary). Archaeologiai Értesítő 133 (2008), 85-106.

Bertók Gábor, Gáti Csilla, Vajda Olga: Előzetes jelentés a Szemely-Hegyes lelőhelyen (Baranya megye) található neolitikus körárok-rendszer kutatásáról., Archeológiai Értesítő, 2008

Bertók Gábor, Gáti Csilla, Lóki Róbert: Előzetes jelentés a Belvárdgyula határában (Baranya megye) talált késő neolitikus település és körárok kutatásáról, Ősrégészeti Levelek, 2009

Bertók Gábor, Gáti Csilla: Korabronzkori erődített telepek Baranya megyében. In: Várak, kastélyok, templomok 2011. április, 12–16.

Bertók Gábor, Gáti Csilla, Lóki Róbert:Preliminary report ont he reseach on the Late Neolithic settlement and rondel at Belvárdgyula, Barany County, Hungary. In: „... eleitől fogva", Régész – Tanár – Ember. A 75 éves Makkay János köszöntése. Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et Archaeologicae Universitatis Quinqueecclesiensis, suppl. XI, Pécs 2011, 19–37.

Bertók Gábor - Polgár Balázs: A mohácsi csatatér és a középkori Földvár falu régészeti kutatása. in: Hadtörténelmi közlemények 2011/3. 919-928.

Bertók Gábor, Gáti Csilla: Neue Angaben zur spätneolithischen Siedlungsstruktur in Südosttransdanubien, Acta Archaeologica Hungarica, 2011. 1-28.

 

Kiállítások

 • 2007 február: Légirégészeti kutatások Baranya megyében 2005-2006. címmel kiállításszervezése, anyagainak összeállítása a BMMI Culture 2000 projektjének (European landscapes - pat, Present, Future) eredményeiből (Helyszín: Árkád Bevásárlóközpont, Pécs)
 • 2009 január részvétel az pécsi Árkád bevásárlóközpontban rendezett autópályás kiállítás anyagának összeállításában
 • 2011 április régészeti kiállítás egyes posztereinek elkészítése a pécsi Septichora látogatóközpontban
 • 2012 február „Régi idők új módszerek" kiállítás társzervezése (Gáti Csillával), anyagának összeállítása. Kiállítva: Múzeum Galéria, Pécs, 2012.02-2012. 08.
 • 2012. október 4-től „Régi idők új módszerek" kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban

 

Tudományos ismeretterjesztés

 

Konferenciák, előadások

 • 1994 Luftbildarchäologie in Ost- und Mitteleuropa/Aerial Archaeoogy in Eastern ans Central Europe. Internationales Symposium 26.-30. Sept. 1994 Kleinmachnow, Land Brandenburg, Németország.
  Előadás: Contra Bononia - a Roman Fort in the Barbaricum (közölve)
 • 1995 16th Roman Frontier Studies Kerkrade, Holandia 1995
  Előadás: Ripa Sarmatica: Roman Counterfortifications in the Barbaricum (közölve)
 • 2001 Aerial Archaeological Research Group konferencia, Berlin
  Előadás: Aerial Archaeological research in Western Tolna County, Hungary
 • 2004 Internazionale Tagung über Römische Villen in Pannonien, Baláca, 2004
  Előadás: Erste Ergebnisse der Grabungen der römische Villa bei Babarc (1996-1999)
 • 2006 szeptember 11-14 Aerial Archaeological Research Group konferencia, Bath, Nagy-Britannia
  Előadás: Results of the European Landscapes: Past, Present and Future EU Culture 2000 Research Project in Baranya County, Hungary
 • 2006 szeptember 18-21 Remote Sensing Techniques and the Assisting Systems konferencia (GORS, Sabboura, Damaszkusz, Szíria):
  Előadás: The Syro-Hungarian Archaeological Mission 2000-2006 – Remote Sensing Applications in the Archaeological Fieldwork
 • 2008 december: előadás a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat légi régészettel kapcsolatos ülésén.
  Előadás: Neolitikus körárokrendszerek kutatása Baranya megyében.
 • 2010 szeptember:, Bukarest: Aerial Archaeological Research Group konferencián
  Előadás: An Emerging Late Neolithic  Landscape in Baranya County, Hungary.
 • 2011 szeptember Poznan, Aerial Archaeological Research Group konferencián
  Előadás: From an EuLandscape to an ArchaeoLandscape:  non-destructive archaeological research in Baranya County, Hungary, 2005-2011
 • 2011 november Fiatal középkoros régészek III. konferenciája
  Poszter (Bertók G.-Szajcsán É-Gábor. O.): A vokányi (Baranya m.) Szent Trinitás kolostor földradaros kutatásának eredményei
x