Dr. Grynaeus András

Személyes adatok

1968. augusztus 6-én, Budapesten születtem. Szüleim orvosok. Gimnáziumi tanulmányaimat a budapesti Piarista Gimnáziumban végeztem, ahol 1986-ban kitűnő eredménnyel érettségiztem. Előfelvételis sorkatonai szolgálatom letöltése után kezdtem meg tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem, majd régészet-történelem szakon. 1993. januárjában szereztem meg régészet-történelem szakos diplomámat.

1993. szeptember 1-től 1996. augusztus 31-ig TMB ösztöndíjasként dolgoztam az ELTE Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszékén. Kutatási területem és kandidátusi disszertációm témája a dendrokronológiai kormeghatározás és az eljárás magyarországi alkalmazása volt. Ezen időszak alatt létrehoztam az ország első, és máig is egyetlen, dendrokronológiai laboratóriumát, ahol az e kormeghatározási eljárás alkalmazásához szükséges vizsgálatokat el lehet végezni.

1996. szeptember 1-től november 30-ig a miskolci Herman Ottó Múzeum alkalmazásában az "M30-42. lelőhely - Muhi, késő-középkori mezőváros" néven ismert leletmentésén dolgoztam, folytatva az előző években ott megkezdett munkámat.

1996. december 1-től fizetés nélkül folytattam a korábban megkezdett vizsgálatokat az ELTE-n. 1997. február 3-tól regisztrált munkanélküli voltam. 1997. június 1-vel egy évre az ELTE Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszékére kaptam helyettesi tanársegédi kinevezést egy évre.

1997. december 5-én, 100 %-os eredménnyel védtem meg Dendrokronológiai kutatások Magyarországon című kandidátusi disszertációmat.

1998. májusának végén a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesített, melyet 3 évre ítéltek meg nekem. Mivel az Ösztöndíj nem jelentett munkaviszonyt, 1998. szeptember 1-től a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola főállású történelemtanárává váltam.

2000. szeptemberétől a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola történelem munkaközösségének vezetését is végzem. Osztályfőnöki teendőket a 2001/2002-es tanév kezdete óta látok el.


Felsőfokú oktatói tevékenység

1993-tól kutatómunkámmal párhuzamosan részt vettem az ELTE Középkori és Koraújkori Régészeti Tanszékének oktatási tevékenységében is, félévente általában két -a kutatásaimmal összefüggő témájú- szeminárium vezetésével. Az 1997/98-as tanévtől a másod, illetve az elsőéves középkori-régészet szakos hallgatók főkollégiumhoz kapcsolódó szemináriumának vezetését is végzem.

Az 1995/96. tanév második félévében régészeti és műemlékvédelmi ismereteket oktattam felkért előadóként a zsámbéki Katolikus Tanárképző Főiskolán.

2002. szeptembere óta –karitatív alapon– minden őszi félévben speciálkollégiumot vezetek Kázmér Miklós tanszékvezető egyetemi tanárral közösen az ELTE-TTK Őslénytani Tanszékén.

2005. szeptemberében kezdtem el oktatni, megbízott előadóként, a Károli Gáspár Református Egyetemen, a történelem szakmódszertant, előadás és hozzá kapcsolódó szeminárium formájában, valamint részt veszek a pedagógus diplomát szerző hallgatók államvizsgáztatásában is.

2012. augusztusától tagja vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszéke és a libanoni Université Saint Esprit de Kaslik közös régészeti missziójának, ami a Libanon-hegység északi részének középkori kolostorait kutatja.

2013. szeptemberétől oktatok régészeti módszertani órákat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékén.


Tudományos tagságok

1993 óta a Középkortudományi Társaság tagja vagyok.

MTA X. Földtudományok Osztálya Geokémiai és Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottságának Archeometriai Munkabizottsága tagja vagyok.

A Kutató Tanárok Szövetségének, valamint a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagja, a Magyar Régész Szövetség alapító tagja vagyok.

A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének 1998 óta vagyok tagja.


Elismerések

Egyetemi tanulmányaim alatt három alkalommal részesültem Köztársasági Ösztöndíjban.

1995-ben Greguss Pál emlékérmet kaptam a VIII. Magyar Növényanatómiai Szimpóziumon.

Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának kuratóriuma az 1998-2001 között végzett tudományos munkámat 2002-ben elismerő oklevéllel jutalmazta.

2004. decemberében tevékenységemet a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíjjal ismerte el. 


Publikációk

x