Dr. Kiss P. Attila

Tudományos fokozat: PhD


Elérhetőségek

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet, Régészeti Tanszék
Anselmianum 209.
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.

E-mail cím: lordkisss@gmail.com


Oktatott tárgyak

Késő antikvitás és kora középkor története, Kárpát-medence népvándorlás kora, a hun kor régészete, germánok régészete, avar korszak régészete


Kutatási terület

A Kárpát-medence kora népvándorlás korának története és régészete, Hun korszak régészete, Tisza-vidéki gepida kori régészeti leletanyag, Népvándorlás kori fegyvertörténet, Germán népek hiedelemvilága, A Kárpát-medence népvándorlás korára vonatkozó írott források


Kutatások

2013–2014 A Kárpát-medencei Gepida Királyság története és régészete Nemzeti Kiválóság Program Jedlik Ányos Doktorjelölti ösztöndíj (TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 azonosító számú) (SZTE BTK Történeti Segédtudományok és Régészet Tanszék).

2016–2019 Vezető kutató az OTKA PD-16 pályázatban: Téma: A Kárpát-medence 5-6. századi fegyver mellékletes sírjai és a férfi társadalom rekonstrukciója (PTE BTK Régészeti Tanszék).


Fontosabb konferenciák, előadások

2008

A hun uralom alatt élő gótokkal kapcsolatban felmerülő problémák Jordanes Getica-ja alapján. Fikció és propaganda az ókorban 8. Magyar Ókortudományi Konferencia. Szeged. (http://www.arts.uszeged.hu/cla/Conf/people.htm)

Észrevételek a gepida fegyveres temetkezések értékelésével kapcsolatban. „Hadak útján”. Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XIX. Konferenciája. Győr.


2010

Die awarenzeitlichen Gepiden in Transdanubien? Gemischte Argumentationen in Forschung bei dem Weiterleben der Gepiden. Primary year of Conference V4 doctoral candidates in Ostrava. Faculty of Arts Univerity of Ostrava.

Per arma adoptio. Eine gotische Sitte in den frühmittelalterlichen schriftlichen Quellen. Romania Gothica II. The frontier world. Romans, barbarians and the military culture (Budapest).


2011

A kőbe vésett évszámok nyomában (567). A Tisza-vidéki gepida soros temetők legkésőbbi horizontja. „Hadak útján” A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XXI. Konferenciája. Szeged.


2012

Istenek halála héroszok felemelkedése, avagy kit ábrázolt a kölkedi csat? „Hadak útján” A népvándorlás kor fiatal kutatóinak XXII. Konferenciája. Visegrád.

Byzantinisch-mediterraner Einfluss und Funde in Gepidien. Bemerkungen zu den byzantinisch-gepidischen Kontakten im Spiegel der Archaologie. Byzanz und das Abendland. Begegnungen zwischen Ost und West. Budapest, Eötvös József Kollégium.


2013

Das Epithapium von dem gepidischen König Thrasarich. Gedanken zur Umwertung der gepidisch-byzantinischen Beziehungen im ersten Dittel des 6. Jahrhunderts. International PhD Student Conference Sapiens Ubique Civis. Szeged.

„Jártam a földalatti országokban, a múlt népeinél”, avagy valóban rekonstruálható a gepida társadalom? VIII. Medievisztikai PhD-konferencia. Szeged.

The death of gods and the ascension of heroes or who does the buckle of Kölked depict? 19th European Association of Archaeologists Annual Meeting. Pilsen. http://proposal.eaa2013.cz/programme/abstract.php?sessionid=40&paperid=1329

Die Vergleichung der gepidischen und langobardischen Bewaffnungen und Waffengräber im Karpatenbecken. IX. Protohistorickej konferencie. Faustova sieň Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici. Bratislava.


2015

Germán pajzsok és nomád íjak. Egy szokatlan kora avar kori fegyverkombináció értelmezési lehetőségei. III. Ókori és kora középkori had-és fegyvertörténeti konferencia. Debrecen.

1. Zwischen Wotan und Christus. Kult und Religion im gepidenzeitlichen Karpatenbecken. 2. Waffengräber in den gepidenzeitlichen Reihengräberfeldern. Typologie, Kombinationen, Chronologie. Kollaps–Neuordnung–Kontinuitäten. Das Theißgebiet nach dem Untergang des Hunnenreiches. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.


2016

Migráció, technikai innováció, zsoldosok? Az 5. század második felében a Kárpát-medencén kívül előkerülő keskeny pengéjű langsaxok eredete. „Hadak útján”. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVI. konferenciája. Gazdaság–Kereskedelem–Kézművesség. ELTE BTK Régészettudományi Intézet. Budapest


2017

The military force and weapons of the Gepids in light of the written and archaeological sources. 24th International Medieval Congress, Leeds.


Önéletrajz

 • 1999–2003. Tömörkény István Gimnázium, Szeged
 • 2003–2008. SZTE BTK régészet
 • 2004–2008 SZTE BTK Magyar őstörténet speciális képzés
 • 2005–2007 SZTE BTK Latin nyelvi fakultatív képzés
 • 2007–2009 Erasmus szakkollégium. Tutor: Vida Tivadar. Téma: A Kárpát-medencei Langobard és Gepida Királyság külkapcsolatai
 • 2008–2011 SZTE-BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Medievisztika alprogram
 • 2011–2012 SZTE BTK Történeti Segédtudományok Tanszék (TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012” című pályázat keretében)
 • 2015. PhD fokozat megszerzése (doktori oklevél száma: BTK-2/2015; OM-azonosító: FI62198). Disszertáció címe: „…ut strenui viri…” A gepidák Kárpát-medencei története Témavezető: Olajos Terézia
 • 2014–2015. Az ember és környezet kapcsolata a Maros mentén az avar kor első felében a régészeti leletanyag és interdiszciplináris vizsgálatok alapján című OTKA program kutatócsoportjának tagja. SZTE TTIK Föld és Őslénytani Tanszék.Vezető: dr. Gulyás Sándor.


Tanulmányutak, ösztöndíjak

 • 2004–2007: Köztársasági ösztöndíj
 • 2007: Szegedi Tehetségkutató pályázat ösztöndíja
 • 2007–2008: Szeged városi ösztöndíj
 • 2011, 2012: fiatal kutatói ösztöndíj a bécsi Collegium Hungaricumban
 • 2015: Mainz, Römisch-Germanisches Zemtralmuseum (Campus Hungary)
 • 2015: A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj – Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíj.


Felsőoktatási tevékenység

2008 – 2015 Egyetemi előadások és szemináriumok tartása BA és MA szakos hallgatóknak az SZTE BTK Régészeti Tanszékén és a Segédtudományok Tanszékén (Kurzusok: Attilától Bajánig. A Kárpát-medence germán korszakának története és régészete (454–567); A VI. századi Kárpát-medence története és régészete; A népvándorlás kori germán történelem forrásai; Attila és hunjai; Bevezetés a népvándorláskor régészetébe; Germán hitvilág és mitológia; Kora középkori latin nyelvű krónikák olvasása; A kora avar régészeti kultúra germán és bizánci elemei; A népvándorláskor kutatásának vitatott kérdései; Bevezetés a régészetbe; Népvándorláskori fegyvertörténet; Az ásó és a toll. Történész– régész viták; Hunok, germánok és avarok a Kárpát-medencében; A Kárpát-medence régészeti emlékei a keltáktól a honfoglalókig; Középkori fegyvertörténet; Szakdolgozói szeminárium)

2016 – Egyetemi előadások és szemináriumok tartása BA és MA szakos hallgatóknak a PTE BTK Régészeti Tanszékén (A római kori Barbaricum; Latin forrásolvasás; A Kr. u. 6. század régészete a Kárpát-medencében; Rítusok, reprezentáció és művészet a népvándorlás korban; Vallás és művészet a Kr. u. 9–10. században ; Az avar kor régészete; Gazdaság és Társadalom a Császár-és Népvándorlás korban; Szakdolgozati szeminárium)


Kiállítások

2008 „Évezredek öröksége” című időszaki kiállítás Tari László Múzeum (Csongrád). A népvándorlás kori és a középkori rész rendezése. http://www.museum.hu/museum/temporary_hu.php?IDT=7759&ID=283

2016 Szent Márton és Pannónia – Ókeresztény kultúra és művészet a római világ határán (Szombathely, Pannonhalma) című kiállítás Germán hitvilág nyomai a Kárpát-medencében részéhez anyag válogatásához javaslat és a kapcsolódó témában tanulmány írása a kiállítási katalógusba.


Konferencia szervezés

 • 2011. június 1–3. A VII. Medievisztikai PhD-konferencia megszervezése (Szeged). A konferencián elhangzott előadások anyagát megjelentető Középkortörténeti tanulmányok VII. szerkesztése.
 • 2011. november 23–25. A Népvándorlás kor Fiatal Kutatóinak XXI. Konferenciája. Szeged.
 • 2012. május 21–22. 2012. május 21–22 „ A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc” nemzetközi konferencia, c. konferencia, Szeged.


Szakmai tagságok

2009 – Magyar Bizantinológiai Társaság tag


Díjak

 • 2007 – XXVIII. OTDK Humán Tudományi Szekció, Régészet szekciójának I. helyezése. A dolgozat címe: „Gondolatok a gepida fegyverzetről az írott források és a régészeti leletanyag tükrében.”
 • 2015 – Kristó Gyula-díj

 
Előadások →


Publikációk →

x