Dr. Pálóczi Horváth András

Elérhetőségek

Levelezési cím

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Történettudományi Intézet, Régészeti Tanszék
Anselmianum 209
2087 Piliscsaba, Egyetem út 1.

Telefon: +36 26 577-000 / 2931


Kutatási terület

Középkori nomád népek (kunok, besenyők) régészete és története

Középkori településtörténet, középkori magyar falu régészeti kutatása

Történeti ökológia, környezeti régészet, középkori kerttörténet

Történeti demográfia


Munkahelyek

Kuny Domokos Múzeum, Tata (1966-1967)

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára (1967-1968)

Országos Műemléki Felügyelőség (1968-1971)

Magyar Nemzeti Múzeum Középkori Osztálya (1971-1986)

Musée Cirta, Constatine, Algéria (1975-1977)

Magyar Mezőgazdasági Múzeum (1986-2006)


Oktatási tevékenység

1989-1998 óraadó oktató:

ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék

Miskolci Egyetem BTK Kulturális Antropológia Tanszék

Gödöllői Szent István Egyetem

Egyetemi hallgatók múzeumi gyakorlatának vezetése: Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum

1998-2010 Károli Gáspár Református Egyetem BTK történelem szak főállású oktató, 2000-től tanszékvezető.


Nemzetközi és hazai tudományos tevékenység

Az európai középkori falu kutatóit egyesítő Association Ruralia – Ruralia Committee tagja

Tájtörténeti Tudományos Konferenciák szervező bizottsága

Archeocomp Egyesület tagja

Folyamatos szakmai kapcsolat francia, angol, ír, svéd, dán, belga, német és cseh kutatókkal és intézeteikkel


Legfontosabb ásatások

Rakacaszend román kori temploma és középkori temetője (1970-1971)

Magyarszecsőd román kori temploma (1971)

Szentkirály középkori falu lakóházai, temploma és temetője (1969-1990)

Visegrád, Királyi Palota középkori gyümölcsöskertje (1993-2001)


Kutatási programok

A visegrádi királyi palota középkori kertjeinek feltárása (1993-1996, OTKA T006808)

A középkori Szentkirály falu régészeti, településtörténeti, építéstörténeti kutatásának feldolgozása (OTKA T006766, 1993-1996)

Középkori települések mikrokörnyezetének rekonstrukciója (OTKA T025554, 1998-2002)


Válogatott publikációk

Könyvek, önálló kiadványok:

1986. Szállások, halmok, temetők. (Kisújszállás településtörténete az őskortól a török kor végéig.) In: Tóth Albert–Pálóczi Horváth András: Kisújszállás város története I. Szerk.: Szabó László. Kisújszállás, Karcagi Nyomda. 97–170, 181–202. Képek: 1–26. Térképek: 2, 6–8. ISBN 963 03 2493 8.

1989. Besenyők, kunok, jászok. (Hereditas) Budapest, Corvina. 124 old. 73 kép, 78 t. ISBN 963 13 2351 X.

1989. Petschenegen, Kumanen, Jassen. Steppenvölker im mittelalterlichen Ungarn. (Hereditas) Budapest, Corvina. 143 old. 73 kép, 78 t. ISBN 963 13 2739 6.

1989. Pechenegs, Cumans, Iasians. Steppe peoples in medieval Hungary. (Hereditas) Budapest, Corvina. 142 old. 73 kép, 78 t. ISBN 963 13 2740 X.

1994. Hagyományok, kapcsolatok és hatások a kunok régészeti kultúrájában. Traditions, connections and influences int the archaeological culture of the Cumanians. (Keleti Örökségünk 2.) Karcag, Karcag Város Önkormányzata. 248 old. 24 kép. ISBN 963 03 3601 4.

1996. Élet egy középkori faluban. Szentkirály régészeti kutatásának eredményei. – Katalógus. In: Élet egy középkori faluban. 25 év régészeti kutatása a 900 éves Szentkirályon. Life in a medieval village. 25 years archaeological research in the 900 years old Szentkirály. Kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban. Budapest, Vajdahunyadvár. 1996. június 28.–1996. december 31. Exhibition in the Agricultural Museum. Budapest, Vajdahunyad-castle. 28 June–31 December 1996. Szerk.: Pálóczi Horváth A. Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum – Szentkirály Község Önkormányzata. 68 old. 16 t. ISBN 963 7092 293. [PHA tanulmányai: 3–28, 45–68. old.]

1997. Pečeneghā, kumānhā wa yashā. Pechenegs, Cumans, Iasians. Translated by Roqiieh Behzadi. Tehran, 1997. [perzsa nyelvű illegális kiadás, kiadó megnevezése nélkül]


Könyvfejezetek

1992. Túrkeve története a honfoglalástól a török idők végéig. The History of Túrkeve from the Hungarian Conquest up to the end of the Turkish period. In: Túrkeve földje és népe. I. Szerk.: Örsi Julianna. Túrkeve, Túrkeve Város Képviselőtestülete. 49–112., 1–18. kép. ISBN 963-03-3518-2-Ö.

1993. A környezeti régészet szerepe Magyarországon a középkor kutatásában. In: Európa híres kertje. Történeti ökológia tanulmányok Magyarországról. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes– Kósa László. Budapest, Orpheusz Könyvkiadó. 44–66. ISBN 963 7971 39 4.

2000. Középkori településeink környezetrégészeti kutatásának lehetőségei. In: Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Budapest, Osiris. 273–286. ISBN 963 389 055 1.

2013. Kisújszállás határának benépesülése és településtörténete az újkőkortól a török kor végéig. In: Kisújszállás város története a legrégibb időktől 2012-ig. Főszerk.: Tóth Albert. Kisújszállás, 2013, Kisújszállási Városvédő és –Szépítő Egyesület. 90–112. ISBN 978-963-08-5494-8.


Tanulmányok, közlemények 2009 előtt:

1974.  A kunok megtelepedése Magyarországon. L'établissement des Comans en Hongrie. Archaeologiai Értesítő 101. 244-259.

1980. Le costume coman au moyen âge. Acta Archaeologica ASH 32. 403-427.

1986. Régészeti és településtörténeti adatok a kunok letelepedéséhez. (Egy középkori kun falu, Szentkirály feltárásának eredményei) Archaeological and settlement-historical data to the settlement of Cumanians. (Results of exploring of a medieval Cumanian village called Szentkirály). In: Falvak, mezővárosok az Alföldön. Villages, country towns in the Great Hungarian Plain. Dörfer, Markt Flecken auf der grossen Ungarischen Tiefebene. Szerk.: Novák L. - Selmeczi L. Az Arany János Múzeum Közleményei. Acta Musei de János Arany Nominati. IV.  Nagykőrös. 215-236. ISBN 01 6999 1.

1989. Steppe traditions and cultural assimilation of a nomadic people: the Cumanians in Hungary in the 13th–14th century. In: Archaeological Approaches to Cultural Identity. Ed. by Shennan, S. London, 1989, Unwin Hyman. 291–302. ISBN 0-04-445016-8.

1991. Les structures d'un village hongrois médiéval (Szentkirály, 15e–16e siècles). In: Methoden und Perspektiven der Archäologie des Mittelalters. Tagungsberichte zum interdisziplinaren Kolloquium vom 27.–30. September 1989 in Liestal (Schweiz). Herausgegeben von Jürg Tauber. Archäologie und Museum, 020. Berichte aus der Arbeit des Amtes für Museen und Archäologie des Kantons Baselland. Liestal, 1991, Amt für Museen und Archäologie BL. 239–258. ISBN 3-905069-15-6.

1996. L'archéologie de l'environnement écologique et les recherches des villages désertés médiévaux en Hongrie. In: Ruralia I. Conference Ruralia I – Prague, 8th–14th September 1995. Eds. J. Fridrich – J. Klápště – Z. Smetánka – P. Sommer. Památky Archeologické – Supplementum 5. Prague, 1996, Institute of Archaeology. 262–268. ISBN 80-901934-7-1.

1997. Recherches archéologiques sur l'environnement écologique du jardin médiéval du palais royal à Visegrád (Hongrie). In: Environment and Subsistence in Medieval Europe. Papers of the 'Medieval Europe Brugge 1997' Conference. Vol. 9. Ed. by Guy De Boe – Frans Verhaeghe. I.A.P. Rapporten 9. Zellik 1997. 181–186. ISBN 90-75230-10-9.

1998. Variations morphologiques des villages désertés en Hongrie et la société rurale du moyen âge. Ruralia II. Conference Ruralia II – Spa, 1st–7th September 1997. Eds.: J. Fridrich – J. Klápště – Z. Smetánka – P. Sommer. Památky Archeologické – Supplementum 11.Prague, Institute of Archaeology. 192–204. ISBN 80-86124-11-8.

2001. Assimilation et survivances dans la Hongrie médiévale. L’exemple des peuples orientaux. In: Conquête, acculturation, identité: des Normands aux Hongrois. Les traces de la conquête. Textes rassemblés et présentés par Piroska Nagy. (Cahiers du GRHIS, Identité et pratiques sociales). Rouen, 2001, Université de Rouen. 65–78. ISBN 2-87775-309-3.

2002. Development of the Late-Medieval House in Hungary. In: Ruralia IV. The rural house from the Migration Period to the oldest still standing builidings. Ruralia IV, 8.–13. September 2001, Bad Bederkesa, Lower Saxony, Germany. Jan Klápštĕ (ed.) Památky Archeologické – Supplementum 15. Prague, 2002, Institute of Archaeology. 308–319. ISBN 80-86124-36-3.

2003. The Survival of Szentkirály in the Ottoman Era. In: Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Papers of the conference held at the Hungarian national Museum, Budapest, 24–26 May 2000. Gerelyes, Ibolya – Kovács, Gyöngyi (eds.). (Opuscula Hungarica III.) Budapest, 2003, Hungarian National Museum. 201–206. ISBN 963-9046-95-7.

2004. Középkori települések környezettörténeti kutatása. Beszámoló az OTKA támogatásával végzett paleoökológiai és történeti ökológiai kutatásokról. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2001–2004. Szerk.: Estók János. Budapest, 2004. 73–92.

2005. Az alföldi késő középkori falusi lakóház: vázszerkezetek és falazatok. Late Medieval Dwelling Houses ont he Hungarian Plains: Structures and Walls. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a hatvan esztendős Dám László tiszteletére. Szerk.: Szabó Sarolta. (A Jósa András Múzeum Kiadványai 58.) Nyíregyháza, 2005, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága. 95–130. ISBN 963 7220 57 7.

2006. Az elpusztult késő középkori falvak morfológiai variációi. The morphological variations of the ruined villages from the late medieval ages. Morphologische Variationen der zerstörten Dörfer aus dem späten Mittelalter. In: Arrabona 44/1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei. Ünnepi kötet a 65 éves Tomka Péter tiszteletére. Főszerk.: Székely Zoltán. Győr, 2006. 357–390.

2006. Le rôle des Comans païens dans le royaume chrétien de la Hongrie médiévale au vu des sources historiques et iconographiques. In: Mélanges d’archéologie médiévale. Liber amicorum en hommage à André Matthys. Les Cahiers de l’Urbanisme. Septembre 2006 Hors-série. Namur–Liège, 2006, Ministère de la Région Wallonne–Mardaga. 162–167. ISBN 2-87009-938-x.


Tanulmányok, közlemények 2009 és 2014 között:

2009. Középkori települések környezettörténeti kutatása. Environmental historical research of medieval settlements. In: Környezettörténet. Az elmúlt 500 év környezeti eseményei történeti és természettudományi források tükrében. Szerk.: Kázmér Miklós. Budapest, 2009, Hantken Kiadó. 289–294. ISBN 978-963-87015-9-6.

2009. Településtörténeti kutatások a középkori kun szállásterületen. Investigations into settlement history in the area of medieval Cumanian qarters: the case of Nagykunság (Great Cumania). In: „Kun-kép”. A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Rosta Szabolcs. Kiskunfélegyháza, 2009, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kiskun Múzeuma. 217–232. ISBN 978-963-06-8652-5.

2009. Szentkirály középkori háztartásai és a régészeti leletanyag feldolgozásának szempontjai. The method of processing of the archaeological material and the medieval households of the deserted village of Szentirály. In: „In terra quondam Avarorum…” Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára. Szerk.: Somogyvári Ágnes – V. Székely György. (Archaeologica Cumanica 2.) Kecskemét, 2009, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Múzeuma. 215–224. ISBN 978-963-9815-17-9.

2011. Kun régészeti kutatások a Kiskunságban. In: Kunok és jászok 770 éve a Kárpát-medencében. A Jászkunság kutatása 2009. Szerk.: Bartha Júlia. Szolnok, 2011, Kun Összefogás Konzorcium, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága. 9–21. ISBN 978-963-9273-60-3.

2012. Nomád betörések Magyarországra a 10–11. században. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk.: Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Budapest, 2012, ELTE Eötvös Kiadó. 27–37. ISBN 978-963-312-095-8.

2013. A középkori alföldi lakóház és telek a szentkirályi ásatási eredmények alapján. In: A Jászkunság kutatása 2012. Legújabb eredmények a Jászkunság régészeti, történeti, nyelvészeti és néprajzi kutatásában. Szerk.: Mészáros Márta. Kiskunfélegyháza, 2013, Kun Összefogás Konzorcium, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma. 29–41. ISBN 978-963-08-5918-9.


Múzeumi kiállítások rendezése

Érdy János emlékezete (Magyar Nemzeti Múzeum, 1971)

III. Béla (Magyar Nemzeti Múzeum, 1973)

Szentkirály népei (Katona József Múzeum, Kecskemét,1983)

A kunok emléke Magyarországon (Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, 1985; Thorma János Múzeum, Kiskunhalas, 1986; Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag, 1986; Finta Múzeum, Túrkeve, 1987)

Zúduló sasok (Gyula, Erkel Ferenc Múzeum, 1996)

Élet egy középkori faluban (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1996-2004, kb. 800000 látogató)

A magyar mezőgazdaság 1000 éve (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2000)

A visegrádi Királyi Palota északi kertjének kutatása (Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 2003)

A magyar mezőgazdaság története a legrégibb időktől napjainkig: A Kárpát-medence mezőgazdasága a honfoglalás előtt; Az Árpád-kor vége és a késő középkor (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 2005-2006)

x