Oktatóink

Dr. habil. Bögre Zsuzsanna
PhD, egyetemi docens | CV, publikációk
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék
 
E-mail: bogre.zsuzsanna@btk.ppke.hu
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Hidas Zoltán
intézet- és tanszékvezető egyetemi tanár | publikációk
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék
 
E-mail: hidas.zoltan@btk.ppke.hu
 

1995-ben közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Filozófiai tanulmányokat folytatott az ELTE Bölcsészettudományi Karának filozófia szakán, majd szociológiai tanulmányokat a Heidelbergi Egyetemen. Posztgraduális tanulmányait az Erfurti Egyetemen végezte, ahol 2001-ben PhD fokozatot szerzett.

Kutatási területe a szociológiaelmélet, a szociológiai gondolkodás története, a kultúraszociológia és a vallásszociológia.

2010 óta a Szociológiai Intézet vezetője.

 

Dr. Keszei András
PhD, egyetemi docens | publikációk
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék

E-mail: keszei.andras@btk.ppke.hu

 

1997-ben szerzett diplomát az ELTE BTK történelem szakán, doktori tanulmányokkal folytatta ugyanitt, a társadalomtörténeti programon. A PhD fokozatot 2006-ban szerezte meg. Kutatási területei: magyar és európai társadalomtörténet, mentalitástörténet, a kollektív emlékezet és a történeti antropológia.

Az intézet TDK-felelőse.

 

Dr. Kisdi Barbara
PhD, egyetemi docens | publikációk
Társadalomkutatási Tanszék
 

E-mail: kisdi.barbara@btk.ppke.hu

2002-ben diplomázott az ELTE kulturális antropológia és tibeti szakán. Korai terepmunkáit az indiai Ladakhban, majd egy nemzetközi ösztöndíjprogram keretében Kínában végezte, ám három gyermeke születésekor érdeklődése a szülés kulturálisan meghatározott természete felé fordult. Doktori értekezését már az otthon szülés témakörében írta. Kutatásainak fókuszában az alternatív életmód-mozgalmak állnak, amelyet orvosi antropológiai és vallástörténeti szempontból közelít meg.

2000 óta tagja a Magyar Kulturális Antropológiai Társaságnak.

 

 

Luxné Dr. Prehoda Anna
PhD, egyetemi adjunktus | publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: luxne.prehoda.anna.beata@btk.ppke.hu

2009-ben társadalmi tanulmányok alapszakon végzett a PPKE BTK-n, ahol 2011-ben szerzett szociológia mesterszakon diplomát. 2011 tavaszán ösztöndíjjal az Universitat Wien hallgatója. 2011 szeptemberétől az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskolában, a Szociológia Doktori Program keretében kezdte meg doktori tanulmányait, ahol 2016 tavaszán nyújtotta be PhD disszertációját, melyben a 2010-es magyarországi vörösiszap katasztrófa helyi társadalomra gyakorolt hatásait vizsgálta. 2017-ben PhD fokozatot szerzett.
2012-től a PPKE BTK Szociológiai Intézet óraadó oktatója, 2017-től itt egyetemi tanársegéd.
Jelenleg egy magyarországi vallási változásokkal foglalkozó kutatásban vesz részt.

Szakmai érdeklődési területei elsősorban a szociálpszichológia vizsgálati kérdései – különös tekintettel a trauma, a traumafeldolgozás és az altruizmus témaköreire –, az emlékezet működésének vizsgálata, a katasztrófaszociológia, az 1945 utáni magyar társadalomtörténet és a kvalitatív kutatási módszerek.

 

 

dr. Pári András
egyetemi tanársegéd | CV | Publikációk

E-mail: pari.andras@btk.ppke.hu 

2006-ban szociológus diplomát szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (PPKE-BTK) szociológia nappali szakon, 2013-ban pedig jogász végzettséget a Károli Gáspár Református Egyetem, levelező szakon. 2010 és 2015 között a Központi Statisztikai Hivatalban (KSH), 2015 és 2020 között az EMMI, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságán dolgozott osztályvezetőként. 2020 októberétől a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) kutatási vezetője. 2015/16-os tanév tavaszi félévétől kezdve óraadó tanár, 2020/2021 tanév őszi félévétől egyetemi tanársegéd a PPKE-BTK Szociológia Intézetben. Jelenleg a Pécsi Egyetem Demográfia és Szociológia Doktori Iskolájának doktorandusza.

Kutatási területe családszociológia, ikerdemográfia, ikerstatisztika illetve az ikres családok életkörülményeinek és szociológiai jellemzőinek a vizsgálata.

 

 
 
Dr. Pillók Péter
PhD, egyetemi adjunktus | publikációk
Társadalomkutatási Tanszék
 

E-mail: pillok.peter@btk.ppke.hu

2002-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében, kutató szakirányon. 2002 és 2014 között a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, a Mobilitás, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet ifjúságkutatója, majd 2012-2014 között kutatási főosztályvezetője. Emellett piac-, és médiakutatási területen szerzett tapasztalatot; 2002 óta dolgozik piackutatási projektekben, illetve 2012-ig a Ringier Kiadó Kft kutatási tanácsadójaként dolgozott. 2012 óta a Századvég Alapítvány vezető kutatója.
Részt vett többek között az Ifjúság2000, Ifjúság2004 és Ifjúság2008 kutatásokban, dolgozott TÁMOP projektben ifjúságügyi pillérvezetőként, továbbá a Bázisiskola Program mérési-értékelési moduljának tervezője és vezető kutatója.

Disszertációját 2011-ben védte az ELTE Szociológiai Doktori iskolájában nem mintavételi hibák témakörben.

Demonstrátorként, később pedig óraadóként az ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertan illetve Statisztika Tanszékén oktatott több módszertani és elemzési tárgyat, kutatástervezést, piac- és közvélemény kutatást.
Kutatási területei: ifjúságkutatás, ifjúságpolitika, kutatásmódszertan, új kutatási eszközök, társadalmi struktúra.

 

Dr. habil. Rajki Zoltán
PhD, főiskolai tanár | CV, publikációk
Társadalomkutatási Tanszék
 

E-mail: rajki.zoltan@btk.ppke.hu

Teológiából szerzett főiskolai diplomát 1993-ban az Adventista Teológiai Főiskolán, majd a történelem és szociológia szakokat végezte el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 1998-ban, illetve 2000-ben. PhD fokozatát az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájában szerezte 2002-ben, majd szintén az ELTE BTK-n habilitált 2010-ben.

2000 és 2010 között az Adventista Teológiai Főiskolán, majd 2010 és 2012 között a Pannon Egyetemen dolgozott főállású oktatóként. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2012 ősze óta dolgozik főiskolai tanárként és 2013 júliustól 2016-ig a Vitéz János Tanárképző Központ Felnőttképzési és Művelődési Tanszék megbízott vezetője volt.

Az élethosszig tartó tanulás jegyében 2014 őszétől a Budapesti Gazdasági Főiskolán kereskedelem és marketing szakon folytat tanulmányokat.

Fő kutatási területe: magyarországi újprotestáns entitások története és társadalmi helyzete.

 

Dr. Rosta Andrea
PhD, egyetemi docens | CV, MTMT
Társadalomkutatási Tanszék
 
E-mail: rosta.andrea@btk.ppke.hu
 

Rosta Andrea 1997-ben végzett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Intézetében, eredeti végzettsége okleveles szociológus szakos bölcsész és középiskolai tanár.

Az egyetem befejezése után kezdte el PhD. tanulmányait a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetében. Doktori értékezésének címe a Fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés. Doktori munkáját 2006-ban védte meg, és szerezte meg a jogtudományok doktori címét.

Eközben párhuzamosan két hazai felsőoktatási intézményben posztgraduális képzésben vett részt. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézetében európai unió szakértő végzettséget szerzett 2004-ben, illetve a Rendőrtiszti Főiskolán 2007-ben bűnmegelőzési szervező diplomát kapott.

Szakmai érdeklődése a deviáns viselkedések – s ezen belül elsősorban a bűnözés - szociológiai és pszichológiai vonatkozásai, illetve a társas viszonyok pszichológiája – ezen belül jellemzően a családi viszonyok - felé irányul. Kitüntetett kutatási területe a bűnmegelőzés és a fiatalkori kriminalitás.

A Magyar Kriminológiai Társaság, a Magyar Börtönügyi Társaság és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családpolitikai Kollégium tagja.

2009-től a társadalmi tanulmányok BA képzés szakfelelőse. 2010 óta a PPKE BTK egyetemi docense, az egyetem Szociológiai Intézetének (Társadalomkutatási Tanszék) 1998 óta főállású oktatója. Az MA képzésben előírt kötelező szakmai gyakorlat koordinátora.

Emellett óraadóként más hazai felsőoktatási intézményben is oktatott/oktat (Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet; Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék; Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszék; Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK Kriminológia Tanszék).

2013 júliius 1. óta a Szociális Tanulmányok tanszék vezetője.

 

Dr. Rosta Gergely
PhD, egyetemi docens | CV, MTMT
Társadalomkutatási Tanszék
 
E-mail: rosta.gergely@btk.ppke.hu
 
1996-ban diplomázott közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ugyanitt végezte szociológia doktori tanulmányait, 2005-ben szerzett PhD fokozatot.
 

2000 óta a Szociológiai Intézet oktatója, 2009 és 2016 között a Münsteri Egyetem Vallásszociológia Tanszékének tudományos munkatársa.


Kutatási területei: vallásszociológia, értékszociológia, ifjúságszociológia, kvantitatív kutatásmódszertan

 

Rostáné Dr. Riez Andrea
PhD, egyetemi adjunktus, szociálpedagógia szakmai gyakorlat
felelőse | CV, publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: rostane.riez.andrea@btk.ppke.hu
 

Szociálpedagógusként végzett a Vitéz János Római Katolikus Főiskolán, majd 2001-ben diplomázott az ELTE BTK szociális munka szakán, 2004-ben pedig Európai Unió szakértő végzettséget szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Doktori tanulmányait a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Doktori Iskolájában végezte. 2014-ben védte meg „A közösségi gazdálkodás érvényesítése a szociális szolgáltatások területén, különös tekintettel a családok támogatására" című doktori értekezését.

1999 óta vesz részt a szociális képzésben, kezdetben terepkoordinátorként, majd oktatóként. Szakmai gyakorlatot szerzett a család- és gyermekvédelem területén. Kiemelten fontosnak tartja az elméleti és a gyakorlati képzés szintézisét.

Kutatási területe a gyermekvédelmi és a szociális szolgáltatások elemzése, fejlesztése, különös tekintettel a családok komplex támogatásának lehetőségeire.

 

Dr. Szabó József
PhD, egyetemi adjunktus | CV, publikációk

E-mail: szabo.jozsef@btk.ppke.hu
Fogadóóra: szorgalmi időszakban csütörtöki napokon 12 és 14 óra között, előzetes időpontegyeztetés alapján Sop 301. tanári

Szabó József 1991 óta dolgozik a kórházi ellátásban. 1997-ben szerzett általános szociális munkás, majd 2005-ben okleveles szociális munkás diplomát. Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása és rehabilitációja tárgykörben szociális szakvizsgát tett.  A narratív pszichológiai megközelítések addiktológiai alkalmazási lehetőségei című doktori értekezését 2012 januárjában védte meg.

1993 óta dolgozik a pszichiátriai ellátásban 1997-től szociális munkásként és terapeutaként. Vezetett tartós bentlakásos rehabilitációs intézményt és nappali kórházat, 10 évig volt tereptanár, 5 évig főállású egyetemi oktató a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán. Fő érdeklődési területe a stresszkezelés, a pszichotraumatológia és az alvásterápia. Egyetemi oktatói munkája mellett részállásban a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Inszomnia Szakrendelésén dolgozik. A Zala Különleges Mentők egyesület pszichológiai elsősegélynyújtó csoportjának ENSZ (INSARAG) minősítéssel rendelkező tagjaként önkéntes segítő tevékenységet folytat.

Fő kutatási területei: pszichotraumatológia, mentalizáció alapú terápiák, narratív pszichológia.

 

Dr. Török Balázs
PhD, egyetemi docens | CV, publikációk
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék

E-mail: torok.balazs@btk.ppke.hu

 
 
 

 

 

 

 

Velkey György
egyetemi tanársegéd | publikációk
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék

 

E-mail: velkey.gyorgy.laszlo@btk.ppke.hu

Velkey György László 2010-ben végzett a PPKE-BTK magyar nyelv és irodalom, valamint szociológia szakán. Ezt követően az Université Paris-VIII egyetemen folytatott irodalom- és társadalomelméleti tanulmányokat, majd a PPKE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában kezdte meg doktori kutatását. Készülő disszertációjában az 1960-as évek magyar irodalmi nyilvánosságát elemzi. Kutatási területei: irodalom- és kultúraszociológia, francia társadalomelmélet, szociológiaelmélet és -történet, valamint az 1945 utáni magyar irodalom.   

 

Dr. Antal Z. László
óraadó
E-mail: Antal.Laszlo@tk.mta.hu 

Dr. Balogh Zoltán
óraadó
E-mail: dr.balogh.zoltan@freemail.hu 

Barkász Heléna
óraadó
E-mail: barkaszh@gmail.com 

Bauer Béla
óraadó
E-mail: bauerbela@gmail.com 

Dr. Bódy Zsombor
óraadó 
E-mail: body.zsombor@btk.ppke.hu 

Erőss Gyuláné
óraadó
E-mail: erosseva67@gmail.com 

Forgács Judit
óraadó
E-mail: forgacs.judit@uni-nke.hu 

Galambos László
óraadó
E-mail: galamboslaszlo@t-online.hu 

Gondi Bokányi Zita
óraadó
E-mail: b.zita89@gmail.com 

Illyés Dubecz Dorottya
óraadó 
E-mail: dubeczdorka@gmail.com 

Imre Nóra
óraadó
E-mail: imrenora@gmail.com 

Jankó Krisztina Julianna
óraadó
E-mail: krisztinajanko@gmail.com 

Janurikné Csonka Erika Irén
óraadó
E-mail: csonkaerika@freemail.hu 

Koudela Pál
óraadó
E-mail: pkoudela@yahoo.com 

Kováts Bence
óraadó
E-mail: bence.kovats@googlemail.com 

Kristóf Luca
óraadó
E-mail: kristof.luca@tk.mta.hu 

Ludányi Balázs
óraadó
E-mail: ludanyi.balazs@btk.ppke.hu 

Magyar Erika
óraadó
E-mail: erika.magyar80@gmail.com 

Máthé Áron
óraadó
E-mail: mathe.aron@gmail.com 

Molnár Anett
óraadó
E-mail: molnar.anett@btk.ppke.hu 

Molnár Hedvig
óraadó
E-mail: hedosz@gmail.hu 

Morauszki András
óraadó
E-mail: morauszki.andras@gmail.com 

Mózer Péter
óraadó
E-mail: mozer65@gmail.com 

Roboz Zsóka
óraadó
E-mail: robozzsoka@gmail.com 

Sófalvi Timea
óraadó
E-mail: sofalvi.timi@gmail.com 

Szarvák Mónika
óraadó
E-mail: szarvakm@gmail.com 

Szloboda Eszter
óraadó
E-mail: szlobesz@gmail.com 

Vesztergombi Klára
óraadó
E-mail: veszti71@gmail.com 

Vidáné Ugrin Erzsébet
óraadó 
E-mail: ugrinerzsi@gmail.com 

Vighné Vincze Erzsébet
óraadó
E-mail: vigherzsi62@gmail.com 

Wirthné Diera Bernadett
óraadó
E-mail: bdiera@gmail.com  

x