Szakdolgozati témajavaslatok

Antal Z. László
óraadó

 • környezetszociológia, ökológia


Bögre Zsuzsa

 • Az 1950-es szerzetesrendek feloszlatásának megéléstörténetei. Több résztéma lehetséges, megbeszélés szerint. Témakör társadalomtörténeti, módszer mélyinterjú.
 • Az 1956–os forradalomban való részvétel és annak következményei. Több résztéma lehetséges, megbeszélés szerint. Témakör társadalomtörténet, módszer mélyinterjú és levéltári kutatás.
 • Megtérés és Identitás. Témakör: vallásszociológia, módszer: élettörténeti interjú.

 
Hidas Zoltán

 • Bármilyen szociológiatörténeti és elméleti szociológiai téma, pl. szerzők koncepcióinak meghatározott szempontú összehasonlítása.
 • Elméleti jellegű vallás- vagy kultúraszociológiai témák.


Keszei András

 • Bármilyen társadalomtörténeti, településtörténeti téma.


Kisdi Barbara

 • Egészségszociológia, orvosi szociológia és -antropológia.
 • Szubkultúrák szociológiai-antropológiai vizsgálata.
 • Interpretív közösségek szociológiai-antropológiai vizsgálata.
 • Nemek viszonya, gender.
 • Távol-keleti népcsoportokkal, vallásokkal kapcsolatos szociológiai-antropológiai vizsgálatok.


Koudela Pál
óraadó

 • témakörök: városszociológia, nemzetközi vándorlás


Kristóf
Luca
óraadó

 • témakörök: értelmiség, elit, kultúraszociológia, társadalmi rétegződés


Luxné Prehoda Anna

 • Természeti, vagy ipari katasztrófák társadalmi hatásainak vizsgálata. Módszer: élettörténeti interjú / félig-strukturált interjú.
 • Traumatikus események hatása adott közösségre. Módszer: élettörténeti interjú / narratív interjú.


Pári András
óraadó

 • témakörök: család-és ifjúságszociológia, demográfia (pl. népesedés, születésszám, párkapcsolatok, egyszülős családok, ikres családok, családok helyzete), ikerstatisztika, ikerszociológia, statisztikát és társadalomkutatást érintő adatvédelem


Pillók Péter

 • empírikus kutatásmódszertan (elsősorban kvantitatív)
 • ifjúságszociológia
 • szervezetszociológia
 • média, közösségi média
 • piackutatás
 • közvéleménykutatás


Rosta Andrea

 • Egy tetszőleges deviáns viselkedés (bűnözés, öngyilkosság, alkoholizmus, mentális megbetegedések, kábítószer-fogyasztás stb.) szociológiai és demográfiai hátterének bemutatása országos, és/vagy adott helyi viszonylatban (az elmélet és empíria tükrében).
 • A hazai bűnmegelőzés rendszere.
 • A fiatalkori kriminalitás kriminálszociológiai vizsgálata.
 • Családon belüli erőszak.
 • Társadalmi előítéletek.
 • Férfi-női társadalmi szerepek és/vagy egyenlőtlenség.
 • Családi krízisek.

Továbbá egyeztetve az oktatóval, a hallgató saját elképzelése a deviancia, kriminálszociológia, a nemek szociológiája, a sportszociológia és a szociálpszichológia témaköreiből.


Rosta Gergely

 • Vallási változás
 • Ifjúság és vallás
 • Ifjúság és értékek
 • Társadalmi struktúra és mobilitás


Rostáné Riez Andrea

 • Az állam szerepe a szociális gondoskodás területén
 • Szociális szolgáltatások helyzetének vizsgálata – Szolgáltatástervezés – Alternatív szociális szolgáltatások (Adott település/régió ellátórendszerének bemutatása és a fejlesztés lehetőségei.)
 • Gyermek- és családvédelem – a családok megerősítését biztosító szolgáltatások
 • Családokkal végzett komplex segítő tevékenység
 • Idősekkel végzett segítő munka
 • Krízis és krízisintervenció – a segítő szakember szerepe, feladata
 • Csoportmunka egy kiválasztott célcsoporttal – projektmunka (konkrét projekt kidolgozása és bemutatása)
 • Közösségfejlesztés – projektmunka (konkrét projekt kidolgozása és bemutatása)
 • A segítő szakember személyisége, a készség- és személyiségfejlesztés lehetőségei és a kiégés megelőzése
 • A segítő szakember és a mentálhigiéné


Szabó József

 • Mentálhigiéné, mentálhigiénés tanácsadás
 • Szociális munka szenvedélybetegekkel
 • Szociális munka pszichiátriai betegekkel
 • Szociális munka traumatizált személyekkel
 • Pszichoszociális segítségnyújtás katasztrófahelyzetben


Török Balázs

x