Oktatóink

Prof. Dr. Hidas Zoltán
intézet- és tanszékvezető egyetemi tanár
Elméleti és Történeti Szociológia Tanszék
Társadalomkutatási Tanszék

E-mail: hidas.zoltan@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd 15.45-16.15 és péntek 12.00-12.30, továbbá megbeszélés szerint, Sop 302/A

1995-ben közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Filozófiai tanulmányokat folytatott az ELTE Bölcsészettudományi Karának filozófia szakán, majd szociológiai tanulmányokat a Heidelbergi Egyetemen. Posztgraduális tanulmányait az Erfurti Egyetemen végezte, ahol 2001-ben PhD fokozatot szerzett.

Kutatási területe a szociológiaelmélet, a szociológiai gondolkodás története, a kultúraszociológia és a vallásszociológia.

2010 óta a Szociológiai Intézet vezetője.

  

Dr. Rosta Andrea
PhD, tanszékvezető egyetemi docens | CV, publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: rosta.andrea@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: szerda 10.00-11.00, Sop 301. tanári, előzetes bejelentkezés szükséges (március közepéig)

Rosta Andrea 1997-ben végzett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Intézetében, eredeti végzettsége okleveles szociológus szakos bölcsész és középiskolai tanár.

Az egyetem befejezése után kezdte el PhD. tanulmányait a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetében. Doktori értékezésének címe a Fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés. Doktori munkáját 2006-ban védte meg, és szerezte meg a jogtudományok doktori címét.

Eközben párhuzamosan két hazai felsőoktatási intézményben posztgraduális képzésben vett részt. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézetében európai unió szakértő végzettséget szerzett 2004-ben, illetve a Rendőrtiszti Főiskolán 2007-ben bűnmegelőzési szervező diplomát kapott.

Szakmai érdeklődése a deviáns viselkedések – s ezen belül elsősorban a bűnözés - szociológiai és pszichológiai vonatkozásai, illetve a társas viszonyok pszichológiája – ezen belül jellemzően a családi viszonyok - felé irányul. Kitüntetett kutatási területe a bűnmegelőzés és a fiatalkori kriminalitás.

A Magyar Kriminológiai Társaság, a Magyar Börtönügyi Társaság és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családpolitikai Kollégium tagja.

2009-től a társadalmi tanulmányok BA képzés szakfelelőse. 2010 óta a PPKE BTK egyetemi docense, az egyetem Szociológiai Intézetének (Társadalomkutatási Tanszék) 1998 óta főállású oktatója. Az MA képzésben előírt kötelező szakmai gyakorlat koordinátora.

Emellett óraadóként más hazai felsőoktatási intézményben is oktatott/oktat (Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet; Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék; Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszék; Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK Kriminológia Tanszék).

2013 júliius 1. óta a Szociális Tanulmányok tanszék vezetője.

 

Rostáné Dr. Riez Andrea
PhD, egyetemi adjunktus, szociálpedagógia szakmai gyakorlat felelőse
felelőse | CV, publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: rostane.riez.andrea@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd 9.00-10.00, Sop 301. tanári (előzetes egyeztetés szükséges)

Szociálpedagógusként végzett a Vitéz János Római Katolikus Főiskolán, majd 2001-ben diplomázott az ELTE BTK szociális munka szakán, 2004-ben pedig Európai Unió szakértő végzettséget szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Doktori tanulmányait a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Doktori Iskolájában végezte. 2014-ben védte meg „A közösségi gazdálkodás érvényesítése a szociális szolgáltatások területén, különös tekintettel a családok támogatására" című doktori értekezését.

1999 óta vesz részt a szociális képzésben, kezdetben terepkoordinátorként, majd oktatóként. Szakmai gyakorlatot szerzett a család- és gyermekvédelem területén. Kiemelten fontosnak tartja az elméleti és a gyakorlati képzés szintézisét.

Kutatási területe a gyermekvédelmi és a szociális szolgáltatások elemzése, fejlesztése, különös tekintettel a családok komplex támogatásának lehetőségeire

 

Dr. Temesváry Zsolt
PhD, egyetemi adjunktus | CV, publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: temesvary.zsolt@btk.ppke.hu
Fogadóóra a szorgalmi időszakban: kedd 15.00-15.45, Sop 301. tanári


2003-ban végzett a Szegedi Tudományegyetemen szociális munkásként. Szociálpolitika egyetemi diplomáját 2008-ban szerezte meg az ELTE-n. Doktori disszertációját 2015-ben védte meg az ELTE Szociológia Doktori Iskolájában Szociálpolitika és szociális munka szakirányon. 2013-ban a Trentói Egyetem képzésén szerzett oklevelet társadalomtudományi módszertani kutatások területen, majd 2014-ben a Bázeli Egyetemen folytatott kutatásokat.

A gyakorlatban öt évig az SZTE Tüdőgyógyászati Tanszékén dolgozott klinikai szociális munkásként, majd egy évig Svájcban a Bázeli Vöröskeresztnél tevékenykedett koordinátorként.

Oktatóként 2008 és 2011 között az SZTE szociális munka képzésében vett részt, majd doktoranduszként az ELTE szociális munka és szociálpolitika képzésében tanított 2011 és 2013 között. 2015-től az ausztriai Management Center Innsbruck Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének oktatója. Kutatóként a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetben tevékenykedett 2009 és 2014 között, ahol számos területi szociálpolitika és családpolitika témájú projektet vezetett.

Főbb kutatási területei: szociális munka az egészségügyben, szociális munka elméletek, a feltételekhez kötött jóléti transzferek működése, családpolitikai kutatások, nemzetközi szociálpolitikák összehasonlító elemzése.

 

dr. Balogh Zoltán
óraadó | CV

E-mail: dr.balogh.zoltan@freemail.hu
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogász végzettséget 2001-ben, jogi szakvizsgáját jeles eredménnyel, 2005-ben tette le.

2005 és 2008 között a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán doktori képzésben vett részt, ahol abszolvált.

2009-ben kriminalisztikai szakképesítést szerzett.

2001-ben katonai ügyészségi fogalmazóként kezdte ügyészségi munkáját a Budapesti Katonai Ügyészségen. 2012. január 1. óta a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztályán főügyészségi katonai ügyész, valamint a Központi Nyomozó Főügyészség sajtószóvivőjeként az országban indult valamennyi katonai büntetőeljárással összefüggő sajtószóvivői feladatot is ellátja.

2003 szeptemberétől óraadóként kriminológiát, valamint büntető anyagi jogot tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Szociális képzési és neveléstudományi tanszékén. 2006-tól a tanszék tanársegédjeként, e két tárgy mellett család- és gyermekvédelmi jogot, szociális jogot, médiajogot, polgári jogot, munkajogot, valamint közigazgatási jogot is oktatott. Más szakokon szintén végzett oktatói tevékenységet

2006-ban részt vett a szociálpedagógia BA képzés akkreditációs folyamatában, amelynek keretében a szak mintatantervének és a képzés keretén belül oktatott jogi tárgyak tematikájának a kidolgozásában is közreműködött.

2011-ben részt vett a szociálpedagógia MA képzés kidolgozásának az előkészítésében.

2012-ben adták ki Fábiánné Andrónyi Katalin társszerzővel jegyzett Romológiai ismeretek című egyetemi tankönyvét.

2014-től a Tatabányai Nyomozó Ügyészség vezető ügyésze.

 

Dr. Baróti Enikő
óraadó

E-mail: baroti@oktataskutato.hu
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján


 

Dr. Jankó Krisztina
óraadó | CV, publikációk

E-mail: krisztinajanko@gmail.com
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

Jankó Krisztina 2002-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK nappali tagozatán, okleveles szociológusként. Szakirányú végzettsége a település-és kisebbségkutatás, valamint a szociálpolitikára irányult.

Az egyetemi tanulmányok ideje alatt, 1998 őszi szemeszterében ösztöndíjprogram keretében vett részt a Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnbergi egyetem szociológia előadásain.

Neveléstudományi, illetve a kisiskolák iránti érdeklődése már gimnáziumi tanulmányai alatt megmutatkozott, a nevelési alapismereteket két éven keresztül tanulta fakultáció keretében, majd ismereteit tovább mélyítette a főiskolai tanulmányai alatt. Falutörténetből írt szakdolgozatot a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, ahol 1993-ban okleveles tanítói képesítést szerzett. A főiskola befejezése után az általános iskola alsó tagozatán tanított, mely során mélyebben megismerhette a kisiskolák belső világát és a tanítási módszerek gyakorlati alkalmazását.

A német nyelvet közép- és felsőfokon a Bécsi Egyetem - Wiener Internationale Hochschulkurse - nyelvkurzusain sajátította el, 1995, 1996 és 1997 nyarán, ahol külföldi diákokkal együtt ösztöndíjprogram keretében tanulhatott és sikeres eredménye miatt harmadik helyezést ért el.
2002-ben angol nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát.

PhD tanulmányait 2004-ben kezdte el a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományok Doktori Program keretében és 2012-ben szerezte meg a doktori (PhD) tudományos fokozatot a bölcsészettudományok területén a neveléstudományokban. Doktori értekezésének a címe: „Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai."

2004-től az Országos Közoktatási Intézet, jogutódlással 2007-től az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási Központjának a munkatársa.

Szakmai érdeklődése a közoktatás, oktatáspolitika, pedagógia, szociálpolitika, az oktatás-és nevelésszociológia, településszociológia, városszociológia felé irányulnak. Különös figyelmet szentel az oktatáspolitika és területfejlesztés összefüggéseinek, kisiskolák helyzetének, iskolakörzetesítéseknek.

A Magyar Szociológiai Társaság, valamint a Magyar Nevelés– és Oktatáskutatók Egyesületének tagja. A European Agency for Development in Special Needs Education (Agency) szervezésében 2011. november 5-7-én Brüsszelben a „Young Views on Inclusive Education - European Hearing" – "Fiatalok hangja" című konferencián a magyar delegáció szakmai közreműködőjeként vett részt.
2014. szeptember 1. óta a PPKE BTK Szociológiai Intézet (Szociális Tanulmányok Tanszék) megbízott oktatójaként a Bevezetés a pedagógiába, Egészségtudományi alapismeretek, Hátránycsökkentő pedagógiai módszerek, Speciális nevelési szükségletű gyermekek pedagógiája című tantárgyakat tanítja.
Óraadóként más hazai felsőoktatási intézményben is oktatott: SOTE Magatartástudományi Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Apor Vilmos Tanítóképző Főiskola.

 

Forgács Judit
óraadó

E-mail: Forgacs.Judit@uni-nke.hu
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

Janurikné Csonka Erika Irén
óraadó

E-mail: csonkaerika@freemail.hu
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

Lévai Márta
óraadó

E-mail: levai.alive@gmail.com
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

Negrea Vidia
óraadó

E-mail: vidia.negrea@gmail.com
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

  

Nistor Mihaela
óraadó

E-mail: nistor.mihaela@indamail.hu
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

Vidáné Ugrin Erzsébet
óraadó

E-mail: ugrinerzsi@gmail.com
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

Vighné Vincze Erzsébet
óraadó

E-mail:vigherzsi62@gmail.com
Fogadóóra: személyes vagy e-mailben történő egyeztetés alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x