Oktatóink

Dr. Rosta Andrea

PhD, tanszékvezető egyetemi docens | CV, publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: rosta.andrea@btk.ppke.hu

Rosta Andrea 1997-ben végzett a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Intézetében, eredeti végzettsége okleveles szociológus szakos bölcsész és középiskolai tanár.

Az egyetem befejezése után kezdte el PhD. tanulmányait a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetében. Doktori értékezésének címe a Fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés. Doktori munkáját 2006-ban védte meg, és szerezte meg a jogtudományok doktori címét.

Eközben párhuzamosan két hazai felsőoktatási intézményben posztgraduális képzésben vett részt. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézetében európai unió szakértő végzettséget szerzett 2004-ben, illetve a Rendőrtiszti Főiskolán 2007-ben bűnmegelőzési szervező diplomát kapott.

Szakmai érdeklődése a deviáns viselkedések – s ezen belül elsősorban a bűnözés - szociológiai és pszichológiai vonatkozásai, illetve a társas viszonyok pszichológiája – ezen belül jellemzően a családi viszonyok - felé irányul. Kitüntetett kutatási területe a bűnmegelőzés és a fiatalkori kriminalitás.

A Magyar Kriminológiai Társaság, a Magyar Börtönügyi Társaság és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családpolitikai Kollégium tagja.

2009-től a társadalmi tanulmányok BA képzés szakfelelőse. 2010 óta a PPKE BTK egyetemi docense, az egyetem Szociológiai Intézetének (Társadalomkutatási Tanszék) 1998 óta főállású oktatója. Az MA képzésben előírt kötelező szakmai gyakorlat koordinátora.

Emellett óraadóként más hazai felsőoktatási intézményben is oktatott/oktat (Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet; Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék; Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszék; Eötvös Lóránd Tudományegyetem ÁJK Kriminológia Tanszék).

2013 júliius 1. óta a Szociális Tanulmányok tanszék vezetője.

 

Rostáné Dr. Riez Andrea
PhD, egyetemi adjunktus, szociálpedagógia szakmai gyakorlat felelőse
felelőse | CV, publikációk
Szociális Tanulmányok Tanszék

E-mail: rostane.riez.andrea@btk.ppke.hu

Szociálpedagógusként végzett a Vitéz János Római Katolikus Főiskolán, majd 2001-ben diplomázott az ELTE BTK szociális munka szakán, 2004-ben pedig Európai Unió szakértő végzettséget szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. Doktori tanulmányait a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Doktori Iskolájában végezte. 2014-ben védte meg „A közösségi gazdálkodás érvényesítése a szociális szolgáltatások területén, különös tekintettel a családok támogatására" című doktori értekezését.

1999 óta vesz részt a szociális képzésben, kezdetben terepkoordinátorként, majd oktatóként. Szakmai gyakorlatot szerzett a család- és gyermekvédelem területén. Kiemelten fontosnak tartja az elméleti és a gyakorlati képzés szintézisét.

Kutatási területe a gyermekvédelmi és a szociális szolgáltatások elemzése, fejlesztése, különös tekintettel a családok komplex támogatásának lehetőségeire 

 

Dr. Szabó József
PhD, egyetemi adjunktus | CVpublikációk

E-mail: szabo.jozsef@btk.ppke.hu

Szabó József 1991 óta dolgozik a kórházi ellátásban. 1997-ben szerzett általános szociális munkás, majd 2005-ben okleveles szociális munkás diplomát. Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása és rehabilitációja tárgykörben szociális szakvizsgát tett.  A narratív pszichológiai megközelítések addiktológiai alkalmazási lehetőségei című doktori értekezését 2012 januárjában védte meg.

1993 óta dolgozik a pszichiátriai ellátásban 1997-től szociális munkásként és terapeutaként. Vezetett tartós bentlakásos rehabilitációs intézményt és nappali kórházat, 10 évig volt tereptanár, 5 évig főállású egyetemi oktató a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán. Fő érdeklődési területe a stresszkezelés, a pszichotraumatológia és az alvásterápia. Egyetemi oktatói munkája mellett részállásban a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Inszomnia Szakrendelésén dolgozik. A Zala Különleges Mentők egyesület pszichológiai elsősegélynyújtó csoportjának ENSZ (INSARAG) minősítéssel rendelkező tagjaként önkéntes segítő tevékenységet folytat.

Fő kutatási területei: pszichotraumatológia, mentalizáció alapú terápiák, narratív pszichológia.

 

Óraadók

dr. Balogh Zoltán
óraadó | CV

E-mail: dr.balogh.zoltan@freemail.hu

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogász végzettséget 2001-ben, jogi szakvizsgáját jeles eredménnyel, 2005-ben tette le.

2005 és 2008 között a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán doktori képzésben vett részt, ahol abszolvált.

2009-ben kriminalisztikai szakképesítést szerzett.

2001-ben katonai ügyészségi fogalmazóként kezdte ügyészségi munkáját a Budapesti Katonai Ügyészségen. 2012. január 1. óta a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztályán főügyészségi katonai ügyész, valamint a Központi Nyomozó Főügyészség sajtószóvivőjeként az országban indult valamennyi katonai büntetőeljárással összefüggő sajtószóvivői feladatot is ellátja.

2003 szeptemberétől óraadóként kriminológiát, valamint büntető anyagi jogot tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Szociális képzési és neveléstudományi tanszékén. 2006-tól a tanszék tanársegédjeként, e két tárgy mellett család- és gyermekvédelmi jogot, szociális jogot, médiajogot, polgári jogot, munkajogot, valamint közigazgatási jogot is oktatott. Más szakokon szintén végzett oktatói tevékenységet

2006-ban részt vett a szociálpedagógia BA képzés akkreditációs folyamatában, amelynek keretében a szak mintatantervének és a képzés keretén belül oktatott jogi tárgyak tematikájának a kidolgozásában is közreműködött.

2011-ben részt vett a szociálpedagógia MA képzés kidolgozásának az előkészítésében.

2012-ben adták ki Fábiánné Andrónyi Katalin társszerzővel jegyzett Romológiai ismeretek című egyetemi tankönyvét.

2014-től a Tatabányai Nyomozó Ügyészség vezető ügyésze.

 

Dr. Baróti Enikő
óraadó

E-mail: baroti@oktataskutato.hu

 

Dr. Jankó Krisztina
óraadó | CV, publikációk

E-mail: krisztinajanko@gmail.com

Jankó Krisztina 2002-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK nappali tagozatán, okleveles szociológusként. Szakirányú végzettsége a település-és kisebbségkutatás, valamint a szociálpolitikára irányult.

Az egyetemi tanulmányok ideje alatt, 1998 őszi szemeszterében ösztöndíjprogram keretében vett részt a Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnbergi egyetem szociológia előadásain.

Neveléstudományi, illetve a kisiskolák iránti érdeklődése már gimnáziumi tanulmányai alatt megmutatkozott, a nevelési alapismereteket két éven keresztül tanulta fakultáció keretében, majd ismereteit tovább mélyítette a főiskolai tanulmányai alatt. Falutörténetből írt szakdolgozatot a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán, ahol 1993-ban okleveles tanítói képesítést szerzett. A főiskola befejezése után az általános iskola alsó tagozatán tanított, mely során mélyebben megismerhette a kisiskolák belső világát és a tanítási módszerek gyakorlati alkalmazását.

A német nyelvet közép- és felsőfokon a Bécsi Egyetem - Wiener Internationale Hochschulkurse - nyelvkurzusain sajátította el, 1995, 1996 és 1997 nyarán, ahol külföldi diákokkal együtt ösztöndíjprogram keretében tanulhatott és sikeres eredménye miatt harmadik helyezést ért el.
2002-ben angol nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát.

PhD tanulmányait 2004-ben kezdte el a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományok Doktori Program keretében és 2012-ben szerezte meg a doktori (PhD) tudományos fokozatot a bölcsészettudományok területén a neveléstudományokban. Doktori értekezésének a címe: „Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai."

2004-től az Országos Közoktatási Intézet, jogutódlással 2007-től az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási Központjának a munkatársa.

Szakmai érdeklődése a közoktatás, oktatáspolitika, pedagógia, szociálpolitika, az oktatás-és nevelésszociológia, településszociológia, városszociológia felé irányulnak. Különös figyelmet szentel az oktatáspolitika és területfejlesztés összefüggéseinek, kisiskolák helyzetének, iskolakörzetesítéseknek.

A Magyar Szociológiai Társaság, valamint a Magyar Nevelés– és Oktatáskutatók Egyesületének tagja. A European Agency for Development in Special Needs Education (Agency) szervezésében 2011. november 5-7-én Brüsszelben a „Young Views on Inclusive Education - European Hearing" – "Fiatalok hangja" című konferencián a magyar delegáció szakmai közreműködőjeként vett részt.
2014. szeptember 1. óta a PPKE BTK Szociológiai Intézet (Szociális Tanulmányok Tanszék) megbízott oktatójaként a Bevezetés a pedagógiába, Egészségtudományi alapismeretek, Hátránycsökkentő pedagógiai módszerek, Speciális nevelési szükségletű gyermekek pedagógiája című tantárgyakat tanítja.
Óraadóként más hazai felsőoktatási intézményben is oktatott: SOTE Magatartástudományi Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, Apor Vilmos Tanítóképző Főiskola.

 

 

Forgács Judit
óraadó

E-mail: Forgacs.Judit@uni-nke.hu

 

Janurikné Csonka Erika Irén
óraadó

E-mail: csonkaerika@freemail.hu

 

Lévai Márta
óraadó

E-mail: levai.alive@gmail.com

 

Negrea Vidia
óraadó

E-mail: vidia.negrea@gmail.com

  

Nistor Mihaela
óraadó

E-mail: nistor.mihaela@indamail.hu

 

Vidáné Ugrin Erzsébet
óraadó

E-mail: ugrinerzsi@gmail.com

 

Vighné Vincze Erzsébet
óraadó

E-mail:vigherzsi62@gmail.com

x