Ötvös István

Ötvös István, PhD egyetemi docens

 • Jelenkortörténeti Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

1999-2009: PPKE BTK Történettudományi Intézet, egyetemi tanársegéd.
2009-2013: PPKE BTK Politológia Tanszék, egyetemi adjunktus
2013: posztdoktori ösztöndíj University of Glasgow, CRCEES
2013 PPKE BTK Legújabbkor Tanszék, egyetemi docens
2014-től a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja

1972. július 21-én születtem Budapesten.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakán szereztem diplomámat 1999-ben. Két év (1997. szeptember – 1999. június) demonstrátori tevékenység után 1999. szeptember 1-jétől Egyetemünk Történettudományi Intézetének Legújabbkori Történeti Tanszékén egyetemi tanársegédi beosztásban kezdtem dolgozni. Oktatói feladataim ellátása mellett a történelem szak akkreditációs felülvizsgálatához szükséges dokumentációk elkészítése és szerkesztése képezte tanszéki munkám jelentős részét. Az első akkreditációs felülvizsgálatra 1999-ben került sor, majd minden évben be kellett adnunk az éves jelentést, és öt évente teljes felülvizsgálat történt, melyek anyagait mindig én állítottam össze.
Ezzel egyidőben a 1998. szeptember 1. - 2002. október 1. között a Történeti Hivatal (jelenleg Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) megbízott munkatársaként iratrendezési és állományvédelmi feladatok ellátását végeztem, megbízási munkaviszony keretében.
Időközben felvételt nyertem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történettudományi Doktoriskolájába, ahol Izsák Lajos DSc. témavezető irányítása mellett 2001 és 2007 között elkészítettem doktori disszertációmat. A „Koncepcióváltások, a Rajk-per katonai vonala" címmel benyújtott dolgozat védésére 2007 júniusában került sor.
Tanszéki oktatói és adminisztratív munkám és a doktori iskola mellett 2005 folyamán megbízott kutató-asszisztensként dolgoztam a School of Slavonic and East European Studies, University College London által irányított „East Looks" West projektben. Feladatom a magyar útirajz irodalom bibliográfiajának összeállítása, az adatok szűrése és ellenőrzése, valamint a primer irodalom annotálásának elkészítése volt. A kutatási program bibliográfiai eredményeit a Bracewell, Wendy et al. (ed.) „A Bibliography of East European Travel Writing on Europe (East Looks West, Vol. 3.)" Central European University Press, 2008., címmel megjelent kötetben publikálták.
Időközben Egyetemünk Bölcsészettudományi Karán a Politikatudományi Intézet megszervezése érdekében a Politológia Tanszékre helyeztek át 2009. szeptember 1-jétől. Itt előbb egyetemi adjunktusként dolgoztam, majd 2012-től megbízottként a tanszékvezetői feladatokat is elláttam. Részt vettem az ideiglenes akkreditáció felülvizsgálatában és a végleges akkreditációs dokumentáció elkészítésében.
Doktori disszertációm sikeres megvédése után 2010 novemberétől 2018 tavaszáig minden szemeszterben CEEPUS pályázat keretében a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem történelem szakos képzésben meghívott vendégoktatóként vettem részt.
Mindeközben 2013 február 1 – 2013. június 30. között a University of Glasgow, Center for Russian, Central and East European Studies posztdoktori ösztöndíjasa voltam, Skóciában.
Docensi kinevezésemet 2013. márciusában kaptam meg, majd szeptember 1-jei hatállyal visszahelyeztek a Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete Jelenkortörténeti Tanszékre, tanszékvezetői beosztásba.
Az Egyetemünk által elnyert Támop - 4.2.1. B-11/2/KMR-2011-0022 sz. pályázat keretében 2012-2013 között kutatóként vettem részt.
A Magyar Országgyűlés Hivatala megbízásából több kutatási projektben vettem részt. Az „Országgyűlés Halottai" kutatás vezetőjeként 2011-ben az Országgyűlés Hivatalának munkatársai közül az első és második világháborús hősi halottak felkutatása volt a feladatom. Ezután felkértek a „Kossuth tér 1956" kutatási projekt vezetésére, melynek célja a később megvalósított Kossuth téri Emlékhely előkészítése volt. A 2012-ben kezdett munkát külföldi ösztöndíjam miatt már az időközben megszervezett Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság fejezte be.
A Magyar Országgyűlés 2014. február 3-án a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjává választott. A NEB keretében az un. „katonai munkacsoport" vezetésének feladata hárult rám. (Konferenciáink és kiadványaink lásd a publikációs jegyzékben.)
A Katonai Munkacsoport tevékenysége során feltárta az 1956. november 9-étől szervezett Forradalmi Honvéd Karhatalom vezető állományának életrajzát, melyből 89 személy, valamint a Munkásőrség szervezeti felépítését és vezető állományát, melyből 375 személy teljes életrajza kerül publikálásra a NEB honlapján. A munkacsoport teljes ágazati jelentésének elkészülése 2022-re várható.
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízottjaként részt vettem a tankönyvfejlesztési projektben, melynek keretében elkészítettem az általános iskolák 8. osztálya számára kiadott történelem tankönyv törzsanyagát 2015-ben.
A következő évben a Kúria Büntető-Közigazgatási-Munkaügyi és Polgári Kollégiumai által irányított „Az ítéleti bizonyosság elméleti és gyakorlati kérdései" tárgykörét vizsgáló Joggyakorlat-Elemző Csoport szakértő tagjaként dolgoztam. A kétéves (2016-17) projekt eredményeit itt tették közzé: https://kuria-birosag.hu/hu/joggyak_csop/osszefoglalo-velemeny-az-iteleti-bizonyossag-elmeleti-es-gyakorlati-kerdesei
A KAP támogatásával Egyetemünkön 2015-ben és 2016-ban megszerveztem az „Censorship Research in the Easter Bloc" műhelykonferenciát. A projekt sajnos csak a konferenciák megszervezésére adott lehetőséget, kiadvány publikálására nem.
A Magyar Országgyűlés Hivatala és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központjának közös szervezésében 2018 januárjában indult meg az Országgyűlési Képviselői Adatbázis kutatása. Az öt csoportra osztott kutatáson belül a „Szocializmus" korszak (1944-1990) kutatásvezetőjeként 2520 parlamenti képviselő adatbázisának felállítása, életrajzok megírása és 12 un. „ciklus-összefoglaló" tanulmány elkészítése tartozott feladataim közé. A kutatás által felölelt 45 éves periódusban 12 parlamenti ciklus történeti összegzését – amit személyesen készítettem –, valamint a képviselői életrajzokat – melyet a kutatócsoport tagjaival együtt készítettünk – várhatóan 2021 végén fogja publikálni az Országgyűlés Hivatalának Közművelődési és Közgyűjteményi Igazgatóság, a Parlament honlapján. A kutatás jelenleg is folyamatosan zajlik.
Első doktoránsom, Gulyás Martin 2019-ben védte meg disszertációját Egyetemünkön. Riba András László doktori fokozatszerzési eljárását 2020 májusában indítottuk meg, védése őszre várható. További négy doktoránsom még hallgatói státuszban van.

Budapest, 2020. szeptember 16.

 • pdf

  BBNNT00600 Magyar politika- és diplomáciatörténet

  • Nemzetközi tanulmányok BA
  • Nemzetközi tanulmányok BA minor
 • pdf

  BBNTÖ03201 Magyarország története 1914-1990 1

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ08300 Magyarország története 1914-1990 2

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ20800 Magyarország története 1914-1945

  • Történelem BA
  • Történelem BA minor
 • pdf

  BBNTÖ21100 Magyarország története 1945-1990

  • Történelem BA
 • pdf

  BMNTÖ01500M Magyarország története (1914-1990)

  • Történelem MA

Kutatóként Magyarország 1945 utáni, tágabban XX. századi történetével foglalkozom. Szűkebb értelemben a koncepciós perek világát tekintem kutatási területemnek.

Gulyás Martin doktoránsom 2019-2020-as tanévben sikeresen védte meg disszertációját "Szocializmust akartunk, de magyar úton." A forradalmi munkástanácsok a szocialista rendszer szétesése és újjáépülése időszakában. (1956-57)

Riba András László fokozatszerzési eljárása jelenleg folyamatban van.

Három további hallgatóm jelenleg is a doktoriskola hallgatója.

 

Publikációim:

Koncepcióváltások. A Rajk-per katonai vonala. Gödöllő-Bp., Attraktor Kiadó 2012. 247 oldal.

A Rajk-per és a Rajk-perek. In: Takács Tibor (2020): A Rajk-per éve. Közelítések 1949-hez. ABTL-Kronosz, Budapest- Pécs, 2020.

Szervezés- ujjászervezés. Hadsereg és fegyveres erők a kommunista Magyarországon, 1945-1958. In: Ötvös István (szerk.): A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban. NEB Könyvtár, 2018, 7-22

„A mi emberünk". Államvédelem vagy pártvédelem? In Andreides Gábor-M. Madarász Anita-Soós Viktor Attila (szerk.): Diplomácia – Hírszerzés – Állambiztonság. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2018, 405-419.

Legitim forradalom? Kommentár 2016/5. sz.

Másodlagos haszon. A rehabilitálási folyamat politikai használata,1953-1963. In: A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Kelet-Közép Európában. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Lehotczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont, Beregszász, 2016. 45-55.

Az antikommunista politika okairól, céljairól és meghaladásának lehetőségeiről. Kommentár 2015/6. sz. 91-98.

Koncepciós perek. Rubicon, 2015/10. 54-59.

Az én hősöm. Vörös János vezérezredes, honvédelmi miniszter. Múlt-Kor, 2015. tél, 149.

Paralleled stories revived. Show trials and Popular Front Policy in Hungary. Analele Universitatii Bucuresti, Stiinte Politice, Anul XVI – 2014, Nr. 2. 39-53.

Többszörös koncepció, avagy létezett-e spanyol szál a Rajk-ügyben? Betekintő 2014/1. sz. lásd itt: http://www.betekinto.hu/2014_1_otvos

Harc az elsőbbségért. Adalékok az ÁVH, a Katpol, és BM szervek küzdelmeihez (1944-1949), In: Simon F. Nándor (szerk.): A XIX-XX századi magyar állam nemzetbiztonsági szervezetei. Nemzetbiztonsági Szolgálat, 2014. 191-206.

Párhuzamos történet – Koncepciós per és népfrontpolitika Magyarországon. In: Kahler Frigyes et al. (szerk.): Utak és útkereszteződések. Ünnepi Tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére, Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, Bp., 2013, 303-311.

Előjáték vagy főhang. Értelemzési kísérlet Páter Kiss Szaléz ügyéhez. In: Őze Sándor et al. (szerk.): 800 éves a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről, Magyar Napló Kiadó, Bp., 2013. 450-468.

Államvédelem a kalapszalon nyomában. Kommentár, 2012/2.; Vö: http://kommentar.info.hu/iras/2012_2/allamvedelem_a_kalapszalon_nyomaban; (utolsó letöltés 2013. 03. 20.)

Egy szerelmes politikus találkozása egy per koncepciójával. Az 1950. évi tábornok-per egyik háttere. Betekintő, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata. 2011/3. sz. Vö.: betekinto.hu/2011_3_otvos ; (utolsó letöltés 2013. 03. 20.)

Kádártól Rajkig – megjegyzések a politikai perek okaihoz. Kommentár 2011/3. 45-55.

Az elbizonytalanodás koreográfiája, in Kiss Gy. Csaba - Pápay György (szerk.), Közép-Európa jegyében. Írószövetségek a demokráciáért és a nemzeti függetlenségért, Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa - Kortárs Kiadó, Budapest, 2011, 13-26.

Szorítóban. Adalékok a magyar katolikus tábori lelkészet felszámolásának történetéhez. Historicus Polonus-Hungarus. Szerk,: Tomasz Gałuszka, Illés Pál Attila, Marek Miławicki, Zágorhidi Czigány Balázs, Wydawnictwo Espirit, Krakow, 2010. 513-528.

Kémkedés és koncepció. A Pálffy- és a Sólyom-per egyik rejtett összefüggése. Valóság. 2009. LII. Évf. 11. sz. 38-55.

A mellékper mellékpere. A Deszkás János elleni eljárás elemei. Kommentár, 2007/1. 51-60.
Hivatkozik
- Bank Barbara: „A párt érdeke mindenek felett." Hárman a spanyolosok közül – Marschall László és társai perének 1954-es felülvizsgálata c. cikkében Vö.: http://www.natarch.hu/archivnet/old/rovat/cikk.phtml?cikk_kod=300

„Jogerős ítéletem nincs..." Egy 1950-es per dimenziói. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2004. 329-346.

Az 1947-es Almásy-Szilágyi – ügy. In: Tanulmányok a XIX-XX. századi történelemből. ELTE BTK. Bp. 2001. 249-262.

Hadsereg és politika. Adalékok a honvédség személyügyi viszonyaihoz egy koncepciós per tükrében. In: Ezredforduló – századforduló – hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. PPKE. Piliscsaba. 2001. 586-602.

A Vörös János elleni vizsgálatok, 1945-1950. In: Katonai perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945-58. Szerk.: Okváth Imre, Történeti Hivatal, Bp., 2001. 37-70.

Törvényes erőszak? címmel tartott előadást a 2020.09.16-17-én megrendezett Mi, a rendszer ellenségei című konferencián a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatalában.

Népfront és párturalom. A kommunista politizálás két arca. Előadás a Kommunizmus Bűnei Alapítvány és a Konrad Adenauer Stiftung közös, A Kominform hatása a kommunisták magyarországi tevékenységére című konferencián. 2017. október 5.

Második felvonás. Ujjáéledt –e a Magyar Közösség 1949 után? Előadás a Veritas Történetkuató Intézet és Budapest Főváros Levéltára közös, A Magyar Testvéri Közösség elleni per. 70 éve végezték ki Donáth Györgyöt című konferencián. 2017. október 6.

Részvétel a The Heritage in 21st Century Europe of the Crimes Committed by Communist Regmes című konferencián. Tallinn, 2017. augusztus 23.

Az újrakezdés előzményei: hadseregszervezés Magyarországon 1945 és 1956 után. Előadás és köszöntő beszéd a Dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban című nemzetközi konferencián. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Zrínyi terem, 2017. március 13.

2017.02.27. „Legitimitás és forradalom" című előadás tartása az 1956-os forradalom hatása és következménye a szomszédos keleti blokk országokban című nemzetközi konferencián, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász.

2017.02.18. Előadás tartása a MILKO Egyesület rendezésében tartandó GULÁG konferencián, Zenta

2016.12.08. Előadás tartása az „1956 és nemzetközi környezete" című konferencián, Külügyi és Külgazdasági Intézet, Budapest.

2016.12.06. „A forradalmi legitimáció alakváltozatai '56-ban" című előadás tartása a „Válságos ősz - 1956" című nemzetközi tudományos konferencián, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

2016.11.17-20. „Legitim forradalom?" című előadás tartása a „Hadifogság, gulág, málenkij robot - Kárpát-medencei magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiban (1944-1953)" című nemzetközi konferencián, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász,

2016.10.27. „Az 1956-os forradalom politikai kontextusai" Előadás a stockholmi magyar nagykövetség által rendezett műhelykonferencián, Magyarország Nagykövetsége, Stockholm.

2016.10.26. „Az '56-os forradalom politikatörténete" Plenáris előadás a Svéd Királyság Parlamentjében, Stockholm.

2016.10.25. „Judiciary in the 1950s in Hungary" című előadás tartása a „Czechoslovak judiciary int he 1950s and the Central European context" című nemzetközi konferencián, Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prága,

2016.10.23. 1956 Erdélyben című kiállítás megnyitásán kurátor, Kolozsvár.

2016.10.20. „Az '56-os forró ősz" Részvétel Poznan Régi Főterén (Stary Rynek) rendezett megnyitó ünnepségen és előadás tartása az azt követő, a Działyński palotában tartott konferencián, Poznan.

2016.10.06. „A hatalom erőszakos legitimációja" címé előadás tartása „Az erőszak tere: 1956" című tudományos konferencián, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

2016. június 15. „Út az '56-os forradalomhoz" Előadás az „1956 – A kommunizmus megreformálhatatlansága" címmel rendezett nemzetközi konferencián, Európai Parlament, Brüsszel

2016. június 4. Előadás tartása a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett Gulág konferencián, MILKO Egyesület, Szabadka

2016. május 20. Annual Censorship Workshop PPCU,

2016. március 11. „Kommunista erőszakszervezetek Magyarországon." Előadás a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület előadássorozata keretében, Szabadka.

2015. november 20-21. „Hogyan hasznosultak a politikai perek? Előadás „A kommunizmus áldozatai, rehabilitációs alternatívák Közép-Kelet Európában" című a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász által szervezett nemzetközi konferencián

2015. szeptember 18-19. „Politikai elitek változása: arisztokrácia – értelmiség a második világháború után." IVth Arenberg Conference for History Nobiltiy and Power in Central Europe from 1918 to date. PPKE, Budapest,

2015. augusztus 17-23. „Harc az elsőbbségért 1945-1948." VIII. Történettudományi Találkozó a Vásárhelyi Történelmi Kör szervezésében, Hódmezővásárhely.

2015. március 18. The Framework of the Censorship Administration in Hungary. Annual Cenzorship Workshop in Pázmány PCU. Budapest.

2015. február 11. „A koncepciós eljárások szerkezete," Előadás a „Jog és kommunizmus" címmel rendezett konferencián; Konrad Adenauer Stiftung – Kommunizmus Bűnei alapítvány, Budapest.

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x