Szent László nyomában 2017. október 25.

Lezajlott a Szent László nyomában nemzetközi emlékprogram lengyelországi része.

„Szent László küzd, harcol és győz a kereszténységért. [...] A nemzet akkor válik kereszténnyé, mikor eszményeit keresztelik meg. A régi vitézséget Szent László tüntette föl önmagán; e jellemvonása által szívén ragadta meg a nemzetet." Prohászka Ottokár Szent László királyról szóló prédikációjának szellemében indult útnak 2017.október 8-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének delegációja Lengyelországba.

Szent László nyomában Zágráb és Nagyvárad felé

A Szent László nyomában nemzetközi emlékprogram előzményeként említhető, hogy a PPKE történelem szakos hallgatói egy horvátországi (és szlovéniai) tanulmányúton vettek részt 2017 áprilisában Bedők Péter és Biró Bence, Történelem MA-s hallgatók szervezésében. A Szent László-évhez kötődően meglátogatták a Szent László alapította zágrábi katedrálist a Lovagkirály karereklyéjével. Az út során alkalom adódott Bántornyán és Velemérben a Szent László-freskóciklusok előtt elidőzni. A hazafelé vezető úton, Zala vármegye területén több olyan települést is felkerestek, amely a Lovagkirály nevét őrzi, mint Búcsúszentlászló vagy Pusztaszentlászló. A PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulata (BÖSZK) énekével segítette a helyi magyarság kulturális értékeinek ápolását.

A BÖSZK Nagyváradon is fellépett az emlékprogram keretében 2017. május 13-án a Salamon király, Lászlónak foglya című, XVIII. századi jezsuita iskoladrámával.

További információ:
http://www.magyarkurir.hu/kulhoni/szent-laszlorol-szolo-iskoladramat-mutattak-be-nagyvaradi-vartemplomban-kepriport

A Szent László nyomában nemzetközi emlékprogram célja

A Szent László nyomában nemzetközi emlékprogram a magyar nemzetpolitika és katolikus művelődés ügyének teremt diplomáciai és egyetemközi fórumot. A 2017-es Szent László Emlékév lehetőséget nyújt a Lovagkirály határokon és korszakokon átívelő, máig ható közép-európai emlékezetének reprezentálására.
Az emlékprogram a Pro Patria Egyesület támogatásával és a Közép-Európai Régiók Kutatásáért Alapítvány megvalósításával jött létre. Aktív résztvevői voltak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Történettudományi Intézetének (Piliscsaba) oktatói és hallgatói.
A programot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a lengyel katolikus egyház, a lengyel Sejm, a varsói Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem (UKSW), a varsói magyar nagykövetség és a krakkói Magyar Főkonzulátus támogatásával rendezték meg 2017. október 8. és 12. között Lengyelországban.

Varsói inauguráció

2017. október 9-én Varsóban a Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem tanévnyitó szentmiséjén vettünk részt, amelynek főcelebránsa Kazimierz Nycz, varsói bíboros érsek, az egyetem nagykancellárja volt. A tanévnyitót a PPKE Boldog Özséb Színtársulata zárta, melynek keretében Kakucs Katalin és Sárközi Mária Stella, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenész növendéke moldvai népdalcsokorral, majd a BÖSZK kórusa dunántúli népdalokkal bűvölte el a lengyel hallgatóságot. A délután folyamán a magyar delegáció tagjaival a Varsói Felkelés Múzeumába látogattunk.

Nemzetközi emlékkonferencia

Október 10-én a Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem adott otthont a Szent László Nyomában – Szent László király emlékezete és a közép-európai együttműködés az I. keresztes hadjárattól a visegrádi csoportig című nemzetközi emlékkonferenciának. A konferencia védnökei őeminenciája Kazimierz Nycz varsói bíboros érsek, Marek Kuchinski, a Sejm elnöke és őexellenciája Dr. Kovács Orsolya, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott lengyelországi nagykövete voltak. Dr. Kovács Orsolya szeretettel köszöntötte a konferencia résztvevőit és a gelencei freskóról, a Szent László-legenda képi megjelenítéséről, a Világosság és a Sötétség; a Jó és a Rossz harcáról, Szent László krisztusi párhuzamairól szónokolt. A fővédnökök felszólalásai után a konferenciát a házigazda, Ft. Waldemar Graczyk, a Wyszyński Egyetem Történeti Intézetének igazgatója nyitotta meg, majd az egyetem rektora, Ft. Stanisław Dziekoński után Dr. Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára tartotta meg ünnepélyes köszöntőjét. Dr. Szilágyi Péter a Lovagkirály szellemiségén keresztül világított rá a jelenben is kamatoztatható keresztényi szeretetre, helytállásra és felelősségvállalásra.

További információ:
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/szent-laszlo-alakja-iranyt-mutat-az-identitasvalsagban-szenvedo-europa-szamara

A konferencia bevezetőjét Jonalta M. Marszalska, a Wyszyński Egyetem Történeti és Társadalomtudományi Karának dékánhelyettese, majd Ft. Fodor György prorektor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánja tartotta, aki Szent László követendő példáját hangsúlyozta a mindennapi élet megélésében. Az ünnepélyes köszöntők után a BÖSZK kórusának előadása gazdagította a konferenciát, ahol elhangzott az Üdvözlégy, kegyes Szent László király kezdetű Szent László-ének, a Szent László-szekvencia és egy latin antifóna a Szent László-zsolozsmából (Fons aeterne pietatis), végül Lukács evangéliumának részlete háromszólamú előadásban.

A konferencia első, Plenáris szekciója a Szent Lászlóhoz kötődő átfogó középkori hátteret foglalta össze, amely a többi szekció alapjául szolgált. Az elhangzottak elengedhetetlenek voltak a történelmet átívelő Szent László-kultusz magyar és lengyel hatásainak vizsgálatához. A PPKE Medievisztika Tanszékének a vezetője, Veszprémy László professzor bemutatta a Lovagkirályhoz köthető legendákat, és keresztes vezérként való tiszteletét. Waldemar Graczyk, az UKSW Történeti Intézetének igazgatója felvázolta a XI. század első felének lengyel politikai irányvonalait, és taglalta az Árpádoknak a Piast-ház külpolitikájában betöltött szerepét.

A második szekció, az Imázs és devóció a Szent László-kultusz képi megjelenítése és a hozzá kötődő vallásos tisztelet témája köré szerveződött. Polgár Attila, a PPKE doktorandusza Szent László attribútumáról, a csatabárdjáról számolt be új kutatási eredményekkel, amelyek értelmében különös párhuzam fedezhető fel a legendás csatabárd és a Skandináviában a X–XI.században elterjedt fegyver között. Bartłomiej Dźwigała, az UKSW adjunktusa Szent László képeit mutatta be a Rajna és a Szajna mentén, majd Jolanta Marszalska, az UKSW Történeti és Társadalomtudományi Karának dékánhelyettese, Gryficei Teodor vajda és Árpád-házi Szent Kinga kolostoralapításairól beszélt. Szakálos Éva, az Esztergomi Múzeum művészettörténésze, a PPKE doktorandája a Gömör vármegyében található középkori Szent László-ábrázolásokat elemezte és mutatott rá a freskók elhelyezkedésének szimbolikus és praktikus oldalára.

A harmadik szekció, az Emlékezet és identitás a Szent László-kultusz újkori jelentőségét és annak népi, identitásképző jellegét hangsúlyozta. Ft. Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora a Szent László-herma és koponyaereklye természettudományos vizsgálatának folyamatát és eredményeit mutatta be, amelyeket a legmodernebb technikai műszerek segítségével diagnosztizáltak. Szent László koponyaereklyéjének a négydimenziós „fénymásolásával" teljesen élethű másolatot tudtak létrehozni. Az arcrekonstrukció egy hipermaszkulin koponyára épül, amelyen a rekonstrukció értelmében erős, széles izomzat feltételezhető. Lukácsi Zoltán kitért Szent László krisztusi ábrázolására, amely nagyon fontos szándékolt üzenete a Szent László-kultusz képi megjelenítésének, valamint a rekonstrukció révén megismert eredeti arcvonások és a háromszáz évvel későbbi herma arcvonásai közti különleges hasonlóságra. Radosław Lolo, a Pułtuski Bölcsészeti Akadémia dékánja a pułtuski Szent László-kultuszról, a Báthoryak és a jezsuiták kapcsolatáról tartott előadást. Medgyesy S. Norbert, a PPKE docense Szent László XVIII–XIX. századi emlékezetét a korabeli prédikációkon és az oktatásban is alkalmazott historikus népénekeken keresztül mutatta be. Tevelÿ Arató György – történész-levéltáros, az emlékprogram tudományos szervező-titkára – a Szent László-kultusz és a Regnum Marianum állameszméjének egymásra gyakorolt kölcsönös hatását taglalta. Előadásában rávilágított arra, hogy az erősödő Szent László-kultusszal – az Athleta Mariae, Mária katonája eszméjével – a protestáns hatás miatt gyengülő Mária-kultusz ismét megerősödött.

A negyedik szekció, A regionalitás modern kihívásai, a társszervező egyetem, a varsói Stefan Wyszyński Bíboros Egyetem külön kérésére került be az emlékkonferencia szekciói közé. A kortárs témákkal foglalkozó politológiai szekció a közép-európai együttműködés lehetőségeit dolgozta föl és az ezt megelőző szekciókban terítékre kerülő, Szent László kulturális és politikai emlékezetéhez köthető értékek mai szerepét taglalta. Héjj Dominik, a Wyszyński Egyetem politológus történésze a nemzeti traumák feldolgozásáról beszélt a magyar és a lengyel történelemben. Izabela Bukalska szociológus a Kárpát-medencei magyarság 1989 utáni helyzetét, kihívásait, problémáit vázolta, majd előadása nyomán élénk vita bontakozott ki a kérdés tudományos alapfogalmairól. Antoni Dudek, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézet tanácsának a tagja az 1990/91-es közép-európai összefogás problémáinak adott hangot, végül Maciej Szymanowski, a Sejm marsalljának főtanácsadója és a PPKE megbízott előadója a szentek politikában betöltött szerepére hívta fel a figyelmet.
Őze Sándor professzor, a PPKE Történettudományi Intézetének vezetője zárta és foglalta össze a konferencián elhangzottakat és fejezte ki együttműködési-, illetve további tudományos konferenciák létrehozására vonatkozó terveit. Az emlékkonferencia tudományos anyagából a szervezők tanulmánykötetet szeretnének létrehozni, melynek a kiadásán közösen dolgozik a két egyetem.

Hallgatói együttműködés

A varsói konferencia után lehetőség nyílt arra, hogy a konferencia előadóinak kötetlen beszélgetésével párhuzamosan a PPKE és az UKSW történész hallgatói bemutassák egymásnak az egyetemüket, az egyetemi életet és egymás kutatási területének, érdeklődési körének megismerésével váljanak a nemzetközi tudományos kapcsolatépítés részévé.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem delegációja Varsóból Krakkóba utazott – a częstochowai kegyhely érintésével. Krakkóban, a Magyar Főkonzulátuson október 12-én „mini-konferencia" megrendezésére került sor a Jagelló Egyetemmel együttműködésben. Dr. Körmendy Adrienne főkonzul asszony meleg szívvel köszöntött minket, hangot adott annak, hogy számára óriási öröm, hogy a Szent László-évben ellátogattunk Krakkóba egy hosszú távú együttműködés kezdeteként. Elsőként Pálfalvi Lajos, a PPKE Lengyel Tanszékének vezetője előadásán vettünk részt Szent Lászlónak a lengyel kortárs irodalomban való megjelenéséről, majd Mihał Schmidt, a Jagelló Egyetem doktoranduszának előadását hallgattuk meg a krakkói céhrendszerről. A konferenciát a BÖSZK énekes előadása zárta moldvai népdalcsokorral, gregorián Szent László-énekekkel és a Bogurodzica kezdetű, XIV. századi ólengyel Mária-énekkel.

A Közép-Európai Régiók Kutatásáért Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sikeres utat tud maga mögött, és reméli, hogy a közeljövőben további tudományos munkákkal folytatódhat a nemzetközi kapcsolatépítés.

A nemzetközi emlékprogram lengyelországi képei erre a linkre kattintva érhetőek el.

A beszámolót írta: Telek Nóra, PPKE Történelem MA

x