Medgyesy-Schmikli Norbert

Medgyesy-Schmikli Norbert, PhD habilitált docens, tanszékvezető

 • Történettudományi Intézet
 • Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány, 17–19. századi magyarországi régió-, iskola- és színház- és népénektörténet

Rövid önéletrajz

Medgyesy S. Norbert Győrött született 1977-ben. Piliscsabán, a PPKE BTK történelem szakán tanít 2001 óta, jelenleg habilitált egyetemi docensként. 2017 óta az új Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszéket irányítja. 2002 óta a saját alapítású, tanítványaiból álló Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) szakmai vezetője. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék óraadó tanára és 1999-től a BTK Régi Magyar Drámakutató Csoport tagja.

Fogadóórák

Kedd, 12.00–13.00: Budapest, Horánszky u. 20. 103.
Szerda, 15.00–16.00: Piliscsaba, Anselmianum 214.

Szakmai önéletrajz – Medgyesy S. Norbert

2020. július 18.


I
. Személyes adatok, egyetemi oktatás, doktori képzés, elismerések

 

Személyes adatok:

 • Név: Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert (publikációs név: Medgyesy S. Norbert)
 • Születési hely és idő: Győr, 1977. február 5.
 • Munkahely és beosztás: PPKE BTK Történettudományi Intézet habilitált egyetemi docense, a Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék vezetője, Piliscsaba; az LFZE Népzene Tanszék óraadó tanára, Budapest


Tanulmányok, iskolák:

 • Liszt Ferenc Állami Zeneiskola, Győr (1983–1991)
 • Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr (1991–1995)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, történelem–régi magyarországi irodalom–medievisztika szak, Piliscsaba (1995–2001)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola – Újkori Eszmetörténeti Műhely, Piliscsaba (2001–2004)


Tudományos fokozat:

 • PhD – történettudomány: PPKE Történettudományi Doktori Iskola, 2007
 • Habilitáció – történettudomány: PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola, 2015


Nyelvismeret:

 • Német, felsőfokú „C” állami nyelvvizsga (2006)
 • Latin, középfokú „C” állami nyelvvizsga (1997)


Publikációk és hivatkozásaik
(2020. július 2.):


Munkahelyek, beosztások:

 1. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Történettudományi Intézet, Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék vezetője, Piliscsaba (2017. november 1-től; ezt megelőzően 2001. február 1-től tanársegéd, 2010-től adjunktus ugyanott.)
 2. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenepedagógia Tanszék (2007–2010), majd Népzene Tanszék, Budapest: óraadó tanár (2018–)


Oktatott tárgyak, témakörök (PPKE BTK):

Magyarország diplomácia-, eszme-, társadalom- és művelődéstörténete, 1703–1849; Történeti földrajz; A kulturális közvetítés formái: iskolarendszer és iskolakultúra; Oktatás, művelődés, színház, zene és megélt (népi) vallásosság Magyarországon a 17–18. században; Magyar nyelvű forrásolvasás, 18–19. század.


Oktatott tárgyak (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem):

Magyarország zenetörténete és népzenetörténete I–II. (1000–1711); Népi ének repertoárismeret (a kalendáriumi ünnepek művelődéstörténeti háttere, dramatikus szokásai és népénekei, azok dallam- és irodalomtörténeti vonatkozásai)


OTDK:

A PPKE BTK Kari Tudományos Diákkör (TDK) Humán Tudományi Szekció elnöke (2019-től)

Témavezetésemmel 2005 és 2019 között összesen 14 hallgató indult OTDK-n, akik közül díjat nyertek: I. helyezés: 2 fő; Különdíj: 1 fő; II. helyezés: 2 fő; III. helyezés: 2 fő; helyezést nem nyertek (5 versenyt számítva): 11 fő


Doktori képzés: műhely- és témavezetés, oktatás

 • PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, Régió- és Politikatörténeti Műhely vezetője (2019-től)
 • Végzett doktoráns: 2017. október 2-án Godena Albert summa cum laude minősítéssel megvédte A győri Magyar Vagon- és Gépgyártás edukációs vonzáskörzete és szerkezetváltásai, (1896–1914) című értekezését.  
 • Doktoránsok száma 4 fő, megosztott témavezetéssel 4 fő. Bővebben → (2020. július 2.)


Külföldi szakképzés, tanulmányutak:

 • CEEPUS-ösztöndíj: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár–Csíksomlyó, 1999. október
 • ERASMUS-ösztöndíj: Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 2000. tavaszi szemeszter
 • Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) Junior ösztöndíja: Collegium Hungaricum, Bécs, 2004
 • Csíksomlyó, Ferences Kolostor Könyvtára és Csíki Székely Múzeum Ferences Állomány (Csíkszereda): 1998, 1999, 2000, 2001, 2007, 2010


OTDK, kitüntetések, ösztöndíjak (1997–2020):

 • XIII. OTDK Miskolc, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: II. helyezés (1997. március)
 • XLIV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat (Néprajzi Múzeum, Budapest): II. helyezés (1997. május)
 • XIV. OTDK Pécs, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: I. helyzés (1999. március)
 • Pro Scientia Aranyérem (MTA, Budapest, 1999. november 2.)
 • Kopits-ösztöndíj: PPKE BTK, Piliscsaba, 1999. május
 • Kitüntető oklevél klasszikus egyházzenei művek bemutatásáért (Magyar Kultúra Napja, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr, 2006)
 • MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010–2013)
 • MTA Bolyai Emléklap, Budapest, 2014. július 2.
 • Perenye Község Díszpolgára (2012)
 • Az Év Tanára – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata (2012)
 • MMA Elismerő Oklevél:a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata a magyar művészeti oktatásért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként az MMA Elismerő Oklevelében részesítette. (Budapest, 2016. június 7. Az oklevelet átadta: Dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozat vezetője)
 • Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Művészeti Ösztöndíj Program (2020–)


Mesterkurzus
tartása „Barokk iskolakultúra, drámapedagógia és énekelt történelem” címmel: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet, Pécs, 2016. március 7–9.


Kutatócsoporti és szakbizottsági tagság:

 1. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Régi Magyar Dráma Kutatócsoport (1999–)
 2. PPKE Nevelés- és Oktatástörténeti Kutatócsoport tagja (2017 januárjától)
 3. OTKA K 101571-es számú, „Szerzetesi kultúra Magyarországon a 18. században” című pályázat (2012–2016)
 4. Részvétel a KAP-1.7.-14/005 számú, „Pázmány tehetségút program” keretében (2014–2016)


Egyetemi bizottsági tagságok:

 1. PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsa tagja (2014. június 13.–)
 2. PPKE BTK Fegyelmi Bizottság tagja (2016. január 1-től)
 3. PPKE BTK Kinevezési Bizottság tagja (2020. június 1-től)
 4. PPKE BTK Könyvtári Bizottság tagja (2007–2009)


II
. Kutatási terület

 1. Neveléstörténet és iskolakultúra, barokk iskoladrámák és színlapjaik, népénekek és alkalmazásuk napjainkban:
  1997 óta folyamatos részvétel a Régi Magyar Drámai Emlékek című könyvsorozat (MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport és Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest) kritikai szövegkiadási és forráskutatási munkájában (RMDE XVIII. század Ferences iskoladrámák-sorozat), amely jelenleg a XVIII. századi csíksomlyói ferences misztériumdrámák szövegét jelenti.
  2010 óta: a hazai, XVII–XVIII. századi nyomtatott és kéziratos iskoladráma-színlapok (periochák) teljes feltárása, adattárának elkészítése és kritikai kiadásának előkészítése. A XVII–XVIII. századi hazai történelemoktatás és az iskolai színjátszás, továbbá a korabeli világi mecenatúra kapcsolatának elemzése a feltárt korabeli színlapok alapján.  A klasszikus iskolakultúra színpadi és énekelt műfajainak alkalmazása napjaink oktatásában: iskoladrámák, népi játékok, históriás énekek, epikus népénekek.

 2. Perenye község néphagyománya és Velem–Szent Vid újkori kultuszformái:
  1995 óta végzett rendszeres helyi, saját néprajzi és népzenei gyűjtés alapján a vasi Perenye község XVI–XIX. századba visszanyúló néphagyományának rendszerezése, forrásainak feltárása, kottás és hangzó formában való kritikai és népszerűsítő kiadása. 2019 óta a vasi Velem Szent Vid-búcsújáróhely és régiója XVII–XX. századi kultusztörténetének felkutatása és elemzése.

 3. Lajtha László Sopron és Vas megyei népénekgyűjtései, rendszerezése és hangzó anyag kiadása: a Lajtha László zeneszerző és népzenekutató vezette Népzenekutató Csoport által az 1950-es és 1960-as években Sopron és Vas megyék területén gyűjtött XVII–XVIII. századi eredetű; évköri, búcsújáró és halottvirrasztó népénekek, bakternóták, valamint jeles napi dramatikus szokások történeti földrajzi, liturgikus, paraliturgikus, művelődés-, irodalom- és zenetörténeti rendszerezése, elemzése, továbbá oktatási céllal hangzó anyag kiadása.


III. Művészeti és egyetemi közösségi tevékenység:

 

A Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) célja, előadásai

A Boldog Özséb Színtársulat (BÖSZK) Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán jött létre 2002 júniusában, Dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész (Történettudományi Intézet, habilitált egyetemi docens) szervezésében. A színjátszókör úgy, mint a barokk időszakban, diákokból, jelen esetben egyetemi hallgatókból és doktoranduszokból áll. A Színtársulat névadójának a közeli Pilisben élt remetét, a Pálos Rend alapítóját, Boldog Özsébet (1200–1270) választották. 

A színtársulat célja: bemutatni, újra színpadra állítani a komoly hagyománnyal, zene-, irodalom- és művelődéstörténeti, valamint néprajzi értékekkel rendelkező XVII–XVIII. századi, magyarországi iskolai színjátszásnak a XXI. században is alkalmazható remekműveit és minél több helyre eljuttatni a magyar nyelvterületen. Ezekkel a magyar nyelvű, többnyire versben írt, 25–30 szereplőt megmozgató, ma is élvezhető darabokkal a BÖSZK a megelevenítés jól bevált pedagógiáját alkalmazza. Művészeti módszerrel (vers, dráma, ének-zene, tánc és improvizáció) és élvezetesen tanít verstant, retorikát, zenét, színpadi kiállást és hús-vér emberként jelenít meg történeti, irodalmi, vallási tényanyagot, kiemelten honismeretet.

Daragics Éva (2002–2006), Godena Albert (2006–2011), Barta Árpád (2012–2015), Sulics Fruzsina (2015) és újra Godena Albert (2016), Horváth-Simon Eszter és 2019-től Gerbei Anita rendező ügyel arra, hogy a veretes, barokk szövegek szó szerint, hitelesen, eredeti szépségükben szólaljanak meg a színpadon. Modernizálást vagy csekély átírást csak akkor enged meg a Színtársulat, ha a szövegértés megkívánja. A díszleteket és a jelmezeket a darab cselekményének és a megjelenített korszaknak megfelelően állítja össze a rendező.

A családias közösségként működő BÖSZK tizennyolc esztendő alatt, 2002. október 14-e és 2020 márciusa között összesen 162 pázmányos bölcsész egyetemista és doktorandusz társulati taggal, 92 előadással, a Kárpát-medence 25 helyszínén ápolta ezt az értékteremtő és identitáserősítő hagyományt. A BÖSZK előadásai gyakran kapcsolódnak tudományos konferenciákhoz, könyvbemutatókhoz, kiállítás-megnyitókhoz és történeti évfordulókhoz. A Szent László-év országos megnyitóján a Boldog Özséb Színtársulat tagjai tartották az „Értünk támadt fényes csillag, Virág ország gyökerén” – Szent László király énekelt életrajza című előadást a Győri Bazilikában, amelyet XII–XIX. századi történeti, liturgikus, népzenei és irodalmi forrásokból Medgyesy S. Norbert állított össze, lásd →) Ugyanez az „énekelt történelem” hangzott el győri Szent László-ereklye (450 év után először történt) Nagyváradra érkezésekor, 2017. május 14-én.

A BÖSZK a művészet eszközeivel hidat ver a XVII–XVIII. század sokszínű iskolakultúrája és a jelen diáksága között. Nemcsak szolgai másolása a barokk előadásoknak, hanem transzformálás a mai ember világába – a klasszikus erkölcsi, didaktikus, történeti és keresztény hitbeli mondanivalót megőrizve. 

A BÖSZK előadásai láthatók a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadójának youtube-csatornáján.

A BÖSZK honlapja →


IV
. Perenye hagyományainak összegyűjtése, kiadása és újratanítása diákoknak

A vasi Perenye község teljes zenei és szöveges néphagyományát 1995 és 2014 között Medgyesy S. Norbert összegyűjtötte. Szakrális részének kiadását lásd az Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei című, saját szerkesztésű kötet (Magyar Napló, Bp. 2011, 20122. 520 p. ISBN 978-963-9961-48-7) CD-ROM lemezén, amelyen az adatközlőktől és néhány esetben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendékeinek előadásában 448 felvétel hallható, összesen 598’11” időtartamban.

2012 októbere óta Dömény Krisztián citeratanárral (Bartók Béla Konzervatórium, Budapest; Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Szentendre) Medgyesy S. Norbert a tanév során kéthavonta és rendszeres nyári tábor keretében Perenyében, egy 17 fős, 8–19 esztendős korosztályt magában foglaló csoportnak tanítja a 20 esztendős népi gyűjtés legértékesebb tételeit: népdalokat (köztük gyermekjátékdalokat), népszokásokat, egyházi népénekeket és archaikus népi imádságokat.


V
. Közösségi és hitéleti tevékenység

 1. A perenyeiek fogadalmi Velem Szent Vid-zarándoklata társelőénekese (2003–), a Győr megyei Kunsziget község húsvétvasárnap hajnali Jézuskeresés szokásának (2013–) és fogadalmi Szent Antal-körmenetének (2016–) előénekese
 2. Szent László Társulat (alapítás: 1861) társelnöke (2006–)
 3. A győri Szent Erzsébet-templom segédkántora (2018 novemberétől)
 4. A klotildligeti Jézus Szíve-plébániatemplom scholájának tagja (2013–)


VI
. A PPKE BTK Kájoni János Schola (2002–2008) működése

A Kájoni János Schola Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatóiból jött létre 2002 szeptemberében Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, tanársegéd (Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék) szervezésében. A Schola célja: a liturgia szolgálata elsősorban a PPKE BTK szentmiséin és más lelki alkalmain. Repertoárunk anyagát egyszólamú művek alkotják a középkori, magyarországi esztergomi rítus (az un. „Magyar Gregoriánum”) és a magyar népének-hagyomány klasszikus kincsestárából. Ezt egészítjük ki az archaikus népi imádságokkal, a kántálókkal és a jeles napokhoz kötődő énekes tételekkel.

A Schola névadója Kájoni János (1629–1687) erdélyi ferences egyházzenész, iskola-és nyomdaalapító, orgonista és orgonaépítő, a Cantionale Catholicum című énekeskönyv (Csíksomlyó, 1676) szerkesztője és kiadója, Domokos Pál Péter népzenekutató, zenetörténész (1901–1992) szavával élve: „Erdély magyarjainak énekes Pázmány Pétere.”

Kiemelt éneklések: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára című nemzetközi tudományos konferencia miséje (Piliscsaba, 2002. október 15.); Szent Erzsébetről konferencia-hangverseny és érseki mise (Csíksomlyói Kegytemplom, 2007. november 17.); Premier hangverseny XV–XVIII. századi Szent László-énekekből (Győri Bazilika, 2008. június 28.); Piliscsabai Egyházzenei Napok (2007, 2008).

A Kájoni Schola tagjait a PPKE BTK hallgatói jelentették, összesen 43 főt.


VII
. Medgyesy S. Norbert hazai és nemzetközi tudományos konferencia-szervezései (2002–2017)

 1. „A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára” című nemzetközi tudományos konferencia. PPKE BTK, Piliscsaba, 2002. október 14–16. Előadók száma: 5 országból 87 fő. Kiegészítő programok: könyvbemutató, kiállítás-megnyitó, csíksomlyói passiójáték (1767) előadása (Boldog Özséb Színtársulat), énekes mise.
 2. „Vállal magasb mindeneknél” A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia. Xantus János Múzeum, Győr, 2007. június 25–27. Előadók száma: 31 fő. Kulturális programok: Benyák Bernát: Salamon című történeti drámájának (1772) előadása (Boldog Özséb Színtársulat), a középkori Szent László-matutinum éneklése a Győri Bazilikában.
 3. „800 éves a Ferences Rend. Tudományos konferencia a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről” című nemzetközi tudományos konferencia. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest–PPKE BTK, Piliscsaba, 2009. október 14–15. Előadók száma: 64 fő. Művészeti program: 18. századi Csíksomlyói Passiójáték előadása (Boldog Özséb Színtársulat)
 4. „Szent László király győri tisztelete. Műhelykonferencia az első győri körmenet 250. évfordulóján” című szimpózium. Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr, 2013. június 27. Előadók száma: 5 fő, kamara-kiállítással egybekötve.
 5. „Nevelés- és kultúrtörténeti konferencia.”A PPKE BTK Nevelés- és Oktatástörténeti Kutatócsoport első szimpóziuma, PPKE BTK, Piliscsaba, 2017. február 22. Előadók száma: 19 fő, ebből 5 fő OTDK-n részt vett vagy szakdolgozó tanítvány.


VIII. Internetes interjúk, híradások, előadások →

 • pdf

  Európa kulturális régiói BTR–DK–020

  • Történelemtudományi doktori képzés
 • pdf

  Folklór és irodalom BBNMI 02600

  • Történelem BA
 • pdf

  Iskola- és népi kultúra, egyházzene, népi vallásosság BBNSF84100, BBNSF88100

  • Történelem BA
 • pdf

  Iskolarendszer és iskolakultúra BMNTÖ15200M, BMLTÖ15200M

  • Történelem MA
 • pdf

  Magyarország története 1703–1849 BBNTÖ18200, BBNTÖ20400, BBNTÖ30400

  • Történelem BA
 • pdf

  Történeti földrajz BBNTÖ06600

  • Történelem BA

I. Kutatási terület:

 

 1. Neveléstörténet és iskolakultúra, barokk iskoladrámák és színlapjaik, népénekek és alkalmazásuk napjainkban:
  1997 óta folyamatos részvétel a Régi Magyar Drámai Emlékek című könyvsorozat (MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport és Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest) kritikai szövegkiadási és forráskutatási munkájában (RMDE XVIII. század Ferences iskoladrámák-sorozat), amely jelenleg a XVIII. századi csíksomlyói ferences misztériumdrámák szövegét jelenti.
  2010 óta: a hazai, XVII–XVIII. századi nyomtatott és kéziratos iskoladráma-színlapok (periochák) teljes feltárása, adattárának elkészítése és kritikai kiadásának előkészítése. A XVII–XVIII. századi hazai történelemoktatás és az iskolai színjátszás, továbbá a korabeli világi mecenatúra kapcsolatának elemzése a feltárt korabeli színlapok alapján.  A klasszikus iskolakultúra színpadi és énekelt műfajainak alkalmazása napjaink oktatásában: iskoladrámák, népi játékok, históriás énekek, epikus népénekek.

 2. Perenye község néphagyománya és Velem–Szent Vid újkori kultuszformái:
  1995 óta végzett rendszeres helyi, saját néprajzi és népzenei gyűjtés alapján a vasi Perenye község XVI–XIX. századba visszanyúló néphagyományának rendszerezése, forrásainak feltárása, kottás és hangzó formában való kritikai és népszerűsítő kiadása. 2019 óta a vasi Velem Szent Vid-búcsújáróhely és régiója XVII–XX. századi kultusztörténetének felkutatása és elemzése.

 3. Lajtha László Sopron és Vas megyei népénekgyűjtései, rendszerezése és hangzó anyag kiadása: a Lajtha László zeneszerző és népzenekutató vezette Népzenekutató Csoport által az 1950-es és 1960-as években Sopron és Vas megyék területén gyűjtött XVII–XVIII. századi eredetű; évköri, búcsújáró és halottvirrasztó népénekek, bakternóták, valamint jeles napi dramatikus szokások történeti földrajzi, liturgikus, paraliturgikus, művelődés-, irodalom- és zenetörténeti rendszerezése, elemzése, továbbá oktatási céllal hangzó anyag kiadása.II
. Témakiírások a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskolában:

 

 1. Művelődéstörténet, iskolarendszer és ünnepeik Magyarországon 1650 és 1848 között.
 2. Történelemszemlélet, társadalom és a színházi kultúra kapcsolata Magyarországon 1711 és 1918 között.
 3. A természeti környezet változása, település- és iparfejlesztés, kultúrtáj-változás Magyarországon 1711 és 1914 között.


Bővebben →

Medgyesy S. Norbert előadásai
hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon

(1997–2020)

1997. augusztus 28. – 2020. szeptember 30-a között:

összesen 4 konferencia-szervezés és 74 előadás

 

 1. Csíksomlyói Mária-siralmak
  A magyar színház születése. Nemzetközi tudományos konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar Dráma Kutatócsoport szervezésében, Eger, 1997. augusztus 27–30.

 2. Bevezetés a csíksomlyói passiójátékok forrásaiba
  Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Nemzetközi konferencia, Pápa, 1999. június 21.

 1. Johannes Gritsch devóciós passiójának nyomai a csíksomlyói színpadon
  Szent és profán. A magyar színjátszás európai gyökerei. Nemzetközi tudományos konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar Dráma Kutatócsoport szervezésében, Eger, 2000. augusztus 23–26.

 1. A csíksomlyói misztériumdrámák eredete
  Pro Scientia Aranyérmesek V. Tudományos Konferenciája. Sopron, 2000. november 5–7.

 1. Vázlat a magyar katolikus egyház szenvedéseiről 1945-1963 között
  Między integracją a komunizmem. Społeczeństwa i kościoły Europy środkowej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Szczecin, 8-9. Czerwca 2001. R (2001. június 8–9.)

 1. Szent Ágota, Nepomuki Szent János és Szent Vendel tisztelete Perenyén
  Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Nemzetközi konferencia, Pápa, 2002. június 24–27.

 1. A hitoktatás és a színjátszás kapcsolata néhány ferences és egy piarista dráma alapján
  School and Theatre – Iskola és Színház. Nemzetközi tudományos konferencia – International conference. Miskolc University, 2002. szeptember 5–7.

Szervező titkára voltam: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. Die Wirkung der franziskanischen Spiritualität auf die neuzeitliche Geschichte und Kultur Mitteleuropas. (PPKE BTK, Piliscsaba, 2002. október 14–16.)
Előadásaim ezen a konferencián:

 1. A mikházi kolostor missziós munkája a 18. században – eddig ismeretlen forrás alapján. (Piliscsaba, 2002. október 15.)

 2. A ferences lelkiség hatása az 1767-es csíksomlyói passiójátékra – Bevezető előadás az „Inductio de passione Christi” című misztériumdráma és az „Aranymiatyánk” ének előadásához. (Piliscsaba, 2002. október 14.)

 1. A búcsújárás és a Mária-kegyképtípusok a barokk kori Magyarországon
  A Győri Vérrel Könnyező Szűzanya tisztelete. A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár szervezésében, Győr, 2003. március 19.

 1. Karácsonykor vagy a nagyhéten játszották? Az Ádám-siralom hagyományvilágunkban.
  A világ színháza – a színház világa. Dráma és színház Európában a 19. század elejéig. (Theatre of World – the World of Theatre. Drama and Theatre in Europe until the 19th century) 5. egri dráma- és színháztörténeti konferencia. Eger, 2003. augusztus 25–27.

 1. Adalékok a váci domonkos kolostor 18. századi történetéhez
  A domonkos rend kultúrateremtő szerepe az újkorban. PPKE BTK, Piliscsaba, 2003. október 28–29.

 1. A jezsuita iskoladráma-programok kutatása – tervek és első eredmények
  A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. PPKE BTK, Piliscsaba, 2004. november 8–10.

 1. A magyarországi barokk iskoladráma-színlapok feltárásának és kiadásának főbb kérdései
  Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2004. november 26–28.

 1. A csíksomlyói misztériumdrámák forráskérdéséhez
  MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2005. január 19.

 1. 19. századi népi kéziratos énekeskönyvek Gencsapátiból és Perenyéből
  Népi vallásosság a Kárpát-medencében VII. konferencia. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2005. szeptember 19–23.

 2. Adalékok a ciszterci eredetű himnuszok csíksomlyói alkalmazásához a XVII–XVIII. században
  A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. PPKE BTK, Piliscsaba, 2005. november 7–8.

 1. Nagyheti siralomszövegek felvidéki illetőségű énekeskönyvekben, különös tekintettel Herchl Antal iskolamester munkásságára
  A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban. Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2005. december 8–9.

 1. Összefoglaló elemzés a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól
  Későbarokk és klasszicizmus a magyar színpadon. Nemzetközi színház- és drámatörténeti konferencia, Nagyvárad, 2006. augusztus 28–31. (Előadás: 2006. augusztus 29.)

 1. A pápai és a sátoraljaújhelyi pálos gimnázium története a XVIII–XIX. században
  VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia. Magyar Pálos Rend–PPKE BTK, Piliscsaba, 2006. október 16–18.

 1. Dasein der franziskanischen Spiritualität in einigen Momenten der barocken Mysterienspiele von Csíksomlyó
  Bettelorden in Mitteleuropa. Geschichte, Kunst, Spiritualität. Diözesanarchiv Sankt Pölten (DASP), Sankt Pölten (Ausztria), 2007. március 19–22.

Tudományos-szervező titkár voltam:
„Vállal magasb mindeneknél” – Konferencia a Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulója alkalmából.
Rendező szerv: Szent László Társulat, Budapest; Helyszín és időpont: Xantus János Múzeum, Győr, 2007. június 25–27.
Előadásom a konferencián:

 1. Szent László alakja a XVII–XVIII. századi kéziratos és nyomtatott énekeskönyvekben
  „Vállal magasb mindeneknél” – Konferencia a Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulója alkalmából, Xantus János Múzeum, Győr, 2007. június 26.

 1. A magyar katolikus népénekkutatás historiográfiája
  A PPKE BTK Lelkiségtörténeti Műhely I. konferenciája, Piliscsaba, 2007. október 12.

 1. A XVII–XVIII. századi piarista drámaprogramok kutatásának első eredményei (előadás Tar Gabriella-Nórával közösen)
  A piarista rend Magyarországon, Piliscsaba, 2007. november 5–6.


 2. Iskoladráma és népének – Énekeskönyvi dallamokon, saját szö­veg­­gel énekelt tételek a csíksomlyói misztériumdrámákban
  A PPKE BTK Lelkiségtörténeti Műhely II. konferenciája, Piliscsaba, 2009. április 24.

 1. Allegorikus figurák a csíksomlyói misztériumdrámákban
  A dráma(szöveg) metamorfózisa. Kapcsolattörténetek. — Metamorphose des (Dramen)Textes und  seine Darstellung auf der Bühne.  Kontaktgeschichte(n), Kolozsvár, 2009. június 4–7.


 2. XVII–XVIII. századból való énekszövegek, dallamok és népszokások Perenye hagyományában
  Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság konferenciája, Balatonfüred, 2009. október 1–3. (Előadás: október 2.)

Tudományos-szervező titkár voltam:
800 éves a Ferences Rend. Tudományos konferencia a Rend lelkiségéről, történelmi hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről.
Rendező szervek: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Művelődéstörténeti Műhely, Piliscsaba; Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest
Időpontja: 2009. október 14–15.
Helyszíne: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba
Előadásom a konferencián:

 1. Az Eucharisztia kérdésköre (vita és úrnapi játék) a csíksomlyói színpadon a XVIII. században (Piliscsaba, 2009. október 15.)

 2. XVII. századi népénekdallamok a rohonc-szalonaki uradalom Perenye községéből – mai népi gyűjtés szerint
  „Batthyány I. Ádám és köre.” Konferencia a 400 éve született Batthyány I. Ádám dunántúli főkapitány tiszteletére. PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Piliscsaba, 2010. november 25–26.

 1. Nemrég felfedezett, 19. századi kéziratos népénekeskönyv Perenyéből
  Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében. (Népi vallásosság a Kárpát-medencében 9.) Nyitra–Alsóbodok, 2011. október 5–8. (Előadás: október 6.)

 1. Laskai Osvát nagypénteki prédikációinak hatása a 18. századi csíksomlyói ferences passiójátékokra
  Obszerváns ferencesek Magyarországon a középkorban és a kora újkorban. Műhelykonferencia Laskai Osvát (?–1511) halálnak 500. évfordulója alkalmából. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2011. november 28.

 1. Régi és új – az iskoladrámák, a népi dramatikus játékok és a népénekek tanu(l)sága
  „Régi” és „új” előadási hagyomány a népzenében. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem, 2012. április 19.

 1. Magyar történeti és mitológiai színjátékok a 18. századi nyitrai és rózsahegyi gimnáziumban – a drámaprogramok (periochák) tanúsága szerint
  „Drámák határhelyzetben – Dramas in a border case – Hraničné situácie v dráme” című nemzetközi színház- és drámatörténeti konferencia, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2012. szeptember 4–7. (Előadás napja: szeptember 7.)

 1. XVIII. századi jezsuita és piarista iskoladráma-programok tanúsága a korabeli oktatás történelemszemléletéről
  A PPKE Történettudományi Doktori Iskola Eszmetörténeti Műhelyének tudományos konferenciája, Piliscsaba, 2012. november 9–10. (Előadás napja: november 10.)

 1. A törökökről alkotott kép a XVII–XVIII. századi Szent László-énekekben és az iskoladrámákban
  „Az oszmán-magyar kényszerű együttélés és hozadéka” című konferencia, PPKE BTK, Piliscsaba, 2012. december 6–7. (előadás napja: december 6.)

 1. Ismeretlen színielőadás az utolsó ítéletről Csíksomlyón
  „Menny és pokol a barokk kori ember életében: a mindennapoktól a műalkotásig.” A PPKE Lelkiségtörténeti Műhelyének VI. tudományos konferenciája, Budapest, 2013. április 5–6. (Előadás napja: 2013. április 6.)

 1. Esterházy Pál nádor alapítványából bemutatott iskoladrámák és jutalmazott diákok a 18. században
  „Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában” című nemzetközi tudományos konferencia, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet REBAKUCS (Reneszánsz–Barokk Kutatócsoport) szervezésében, Kőszeg, 2013. május 22–25. (Előadás napja: május 25.)

Tudományos titkár voltam:
„Szent László király győri tisztelete. Műhelykonferencia az első győri körmenet 250. évfordulóján”, Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár Díszterme, Győr, 2013. június 27.
Előadásom címe a konferencián:

 1. Szent László király győri tisztelete 1750–1815 között

 1. Bacchanáliák a kolostorban (énekek és színjátékok ételekről és italokról a XVIII. században)
  „Szerzetesek asztala – A kolostorok titkai; a Budapesti Szerzetesi Gyűjteményi Nap 2013 konferenciája”, a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára és Könyvtára, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára és Könyvtára szervezésében, Tamási Alajos Tanulmányi Ház, Budapest, 2013. szeptember 17.

 1. Die Schuldramen als didaktisches Mittel bei der Durchführung der Trienter Reformen
  450 Jahre Concilium Tridentinum. Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert. Internationle Tagung, PPKE, Budapest, 2013. október 7–9. (Az előadás napja: 2013. október 8.)

 1. A szemléltető történelemoktatás néhány példája a XVIII. század első feléből
  Tér, identitás, felekezetek és művelődés a Kárpát-medencében és Közép-Európában. PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola konferenciája, Piliscsaba, 2013. november 28.

 1. Históriás költemények és könyörgő népénekek Árpád-házi Szent Erzsébet és más női szentek tiszteletére a 17–18. századból
  A nők és a régi magyarországi vallásosság. VII. Lelkiségtörténeti konferencia, Budapest, 2014. április 24–26. (Előadás: 2014. április 25.)

 1. A halottvirrasztó rendje, szövegei és 17–19. századi dallamai a vasi Perenye hagyományában
  Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében, X. tudományos konferencia. A Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola szervezésében. Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2014. május 20–23. (Előadás: 2014. május 21.)

 1. A 18. századi drámaprogramok nevelés- és művelődéstörténeti megközelítése
  Szerzetesség a 18. századi Magyarországon (Az OTKA K 101571-es számú pályázat konferenciája), Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2014. október 17.

 1. Musikalische Relationen an der Jesuiten und Piaristen Schuldramen-Theaterzetteln (Periochen) im 18. Jahrhundert in Ungarn
  Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Internationale Konferenz. Ján Stanislav–Institut für Slawistik der Slowakischen Akademie der Wissenschaften–Österreichisches Kulturforum–Slowakische Musikwissenschaftliche Assoziation, Bratislava / Pressburg / Pozsony, 2014. október 22–24. (Az előadás napja: 2014. október 24.)

 1. Adalékok a 19. századi Szent László-népénekekhez és a Lovagkirály 18–19. századi győri tiszteletének történetéhez – a legújabb kutatások alapján
  Előadás a Szent László és Székesfehérvár című tudományos konferencián, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum–Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház, 2014. október 25.

 1. A Makula nélkül való tükör alapján színpadra állított jelenetek a XVIII. századi Csíksomlyó és Kanta gimnáziumában
  Előadás a Makulátlan tükör – Könyvbemutató és műhelykonferencia a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről című szimpóziumon, MTA–PPKE Barokk Irodalom- és Lelkiségtörténeti Műhely konferenciája, Budapest, 2014. december 4.

 1. A 18. századi jezsuita és piarista iskolai színjátszás főpapi mecénásai
  Előadás Az egyházi reprezentáció megnyilvánulásai Magyarországon 1800-ig című VIII. Lelkiségtörténeti Konferencián, PPKE–MTA Barokk Lelkiségtörténeti Műhely, Budapest, PPKE Szent II. János Pál pápa terem, 2015. április 16–18. (Az előadás napja: 2015. április 16.)

 1. Interregionális búcsújáró körzetek a vasi Perenye életében 1855–1918 között – írott források és a szóbeli emlékezet alapján
  Előadás a Berényi István történész, földrajztudós jubileumi születésnapja tiszteletére tartott Régiók és kultúrtájak karaktere című műhelykonferencián, PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Piliscsaba, 2015. május 7. (A konferencia tudományos titkára voltam.)

 1. Jáki Sándor Teodóz OSB (1929–2013): a liturgikus és paraliturgikus zenei anyanyelv értékelője és apostola a katedrálistól a legkisebb falvakig
  Előadás a Magyar Egyházzenei Társaság XII., „Hozzád emelem…” – A liturgikus zene irányai című kongresszusán, Győr, 2015. május 8–10. (Az előadás napja: 2015. május 9.)

 1. Világi mecénások, színpadi cselekmény és éneklő allegóriák összefüggése a 18. századi jezsuita és piarista gimnáziumokban
  Előadás A szövegtől a szcenikáig, Kutatások a korai dráma- és színháztörténet területén – X. egri drámatörténeti konferencia az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Irodalomtudományi Tanszéke szervezésében című nemzetközi tudományos konferencián, Eger, 2015. szeptember 1–4. (Az előadás napja: 2015. szeptember 4.)

 1. História a barokk iskolai színpadon és énekelt történelem az iskolamesteri kéziratokban – közös dalolással egybekötött előadás
  Előadás „Az élet kincsesháza” – művészeti nevelés, művészettel nevelés a közoktatásban című konferencián, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata, Budapest, Pesti Vigadó, Makovecz terem, 2015. szeptember 25–26. (Az előadás napja: 2015. szeptember 25.)

 1. A Kenyeri (1708), a Vépi (1731), a Dőri (1763-1774) és a Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855) keletkezésének (iskola) történeti háttere és sajátosságai
  Előadás a „Hegyet hágék, lőtőt lépék…” Konferencia Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós emlékére című szimpóziumon, Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma, Balassagyarmat, 2015. november 3–4. (Előadás: 2015. november 3.)

 1. Die Psalmen in den katholischen Gesangbüchern und Mysterienspielen aus dem 17–18. Jahrhundert
  Előadás a The use of Psalms in Jewish and christian traditions. International Conference Held at Pázmány Péter Catholic University, Budapest, 3–4. November 2015. (Előadás: 2015. november 4.)

 1. A hazai misztériumjáték-előadások 15–17. századi gyökerei, műfajközi összefüggései
  Előadás a Dráma és liturgia című tudományos konferencián. Nemzeti Színház, Bajor Gizi Szalon, Budapest, 2016. május 7.

 1. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapításának és történetének regionális összefüggései
  Előadás A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza című, a  szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézete, a Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi Osztálya és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történet Földrajzi Albizottsága (Budapest-Nyíregyháza) által szervezett tudományos konferencián. Bocskai István Katolikus Gimnázium, Szerencs, 2016. május 27.

 1. Történelemoktatás, családi és nemzeti önreprezentáció a 18. századi iskolai színpadon
  Előadás a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Magyar Színháztörténeti kérdések tudományközi megközelítésben szekciójában, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2016. augusztus 24.

 1. Ördögfigurák a csíksomlyói színjátékokban a 17–18. században
  Előadás a Szellemek, démonok, szerzetesek című műhelykonferencián, a Budapesti Szerzetesi Gyűjteményi Nap keretében, Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, Budapest, 2016. szeptember 16.

 1. Szerzetesi oktatási központok, iskolamesterek és színpadi-zenei tevékenységük a 17–18. században
  Nyitóelőadás a Kultúra és zene: Városok, templomok és kastélyok zenéje Magyarországon című tudományos konferencián a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum, a Fejér Megyei Múzeumegyesület és a Károlyi József Alapítvány szervezésében, a 7. Quartettissimo Fesztivállal együttműködve. Székesfehérvár, Városháza nagy tanácsterme, 2016. szeptember 22–24. (Az előadás napja: 2016. szeptember 22.)

 1. Ördögök a csíksomlyói passióban
  Előadás a Jégtörő írók. Emlékülés Tamási Áron és Sütő András jegyében című konferencián. MMA Művészetelméleti Tagozat, Budapest, Pesti Vigadó, Makovecz Terem, 2016. szeptember 30.

 1. Liturgikus, misztérium- és népi játékok, dramatikus népénekek egykor és a 21. században
  Nyitóelőadás a III. Országos Egyházzene-pedagógiai Konferencia – A Liturgikus játékok pedagógiai kincsei című szimpóziumon, Gödöllő, Királyi Kastély Barokk Színházterme, 2016. október 21.

 1. Nagypénteki énekek a Kájoni-Hymnariumban: népzsolozsma, stációs népének vagy korai passiójáték?
  Előadás a Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon című műhelykonferencián. MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, PPKE BTK, Sophianum, Budapest, 2016. december 1.

Tudományos titkár voltam:
Nevelés- és kultúrtörténeti konferencia: a PPKE BTK Neveléstörténeti Kutatócsoport első szimpóziuma, 2017. február 22. szerda, 8.30–18.00, Piliscsaba, Stephaneum, 1. előadóterem. Összesen 19 előadás hangzott el. Előadásom címe a konferencián:

 1. Ünnepek és iskolamesterek a 18. századi kisiskolákban – dramatikus játékokkal és epikus-historikus népénekekkel

 1. Misztériumjátékok és történeti népénekek az esztendő ünnepköreiben (interaktív előadás)
  IX. Győri Zenei Nevelési Konferencia, Győr, 2017. május 11–14. (Előadás helye és napja: Győri Hittudományi Főiskola Díszterme, 2017. május 12.)

 1. A nyugat-dunántúli népénekgyűjtés földrajzi és művelődéstörténeti háttere és máig élő példái
  Konferencia a 125 esztendeje született Lajtha László tiszteletére. Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozat, Budapest, Pesti Vigadó Makovecz Terme, 2017. május 24.
  Az előadás előtt Sopron és Vas megyei népénekek a Lajtha-csoport gyűjtéséből címmel Soós Réka népi énekművész, a Sebő-együttes tagja és Sárközi Mária Stella, az LFZE Népzene Tanszék népi ének szakirány hallgatója énekelt szerkesztésemben 13 népéneket a liturgikus év rendjében, búcsús Mária-énekekkel kiegészítve.

 1. Szent László király liturgikus és paraliturgikus tisztelete Győrött, a XVIII–XIX. században és a barokk irodalomban
  Tudományos konferencia Szent László királyról a Győri Egyházmegye szervezésében, Richter János Konferencia- és Hangversenyterem, Győr, 2017. június 26.

 1. A perenyeiek fogadalmi zarándoklata és népénekei Velem – Szent Vid-kápolnába (1849–2016)
  Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11. Szervezők: Laczkó Dezső Múzeum, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, Pápa, 2017. augusztus 21–24. (Előadás: Pápa, 2017. augusztus 23.)

 1. Szent László XVIII–XIX. századi emlékezete – Pamięč o św. Władysławie w XVIII i XIX wieku
  Előadás a Międzynarodowa Konferencja Naukova. Śladami Świętego Władysława. Współpraca Środkowoeuropejska od pierwszej wyprawy Krzyżowej po Grupę Wyszehradzką című nemzetközi konferencián. Szervezők: Universytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Nauk Historycznych, Instytut Politologii; Pázmány Péter Catolic University Faculty of Humanities and Social Sciences. Helyszín: Warsawa, Kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, sala 201, időpont: 10 pażdziernika 2017.
  (Stefan Wyszyński Katolikus Egyetem, Varsó, 2017. október 10.)

 1. A Kájoni-Hymnarium Eucharisztia-énekeiről
  Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. XI. Lelkiségtörténeti Konferencia; PPKE BTK, Barokk Lelkiség és Irodalom Kutatócsoport, Budapest, 2018. április 6‒7. (Az előadás napja: 2018. április 6.)

 1. Historische Schauspiele über die Stephanskrone zum Anlass der Königskrönungen (Pressburg/Bratislava, 1688; Tyrnau, 1712) [A Szent Koronához és a királykoronázásokhoz kötődő történeti játékok (Pozsony, 1688; Nagyszombat, 1712)]
  Elmélet és gyakorlat a 17–19. század színpadán (Források, hatások, latin és anyanyelvi szövegek, utak a hivatásos színjátszás felé) – Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre (Sources, influences, texts in Latin and in the vernacular, ways towards professional stage); szervezők: MTA BTK ITI Régi Magyar Dráma Kutatócsoport és az  Eszterházy Károly Egyetem, Eger; helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, Líceum, Eger, 2018. szeptember 6–8. (Előadás napja: 2018. szeptember 6.)

 1. Nevelési tervek, oktatás és kutatómunka a bakonybéli tanárképző főiskolán
  Bakonybél 1000. Tudományos konferencia a Bakonybéli Apátság alapításának ezeréves évfordulója alkalmából. Szervezők: Pannonhalmi Főapátsági Levéltár és a bakonybéli Szent Mauriciusz-monostor; helyszín és időpont: Faluház, Bakonybél, 2019. május 18.

 2. „Pro Festo Corporis Christi” – Eucharisztikus színjátékok a 17–18. századi Magyarországon
  Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2. (15. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia.) Szervező: Szegedi Tudományegyetem BTK, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék; helyszín: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, 2019. október 10–11. (Előadás: 2019. október 10.)

 1. Kájoni János szövegfordításai és dramatikus passióénekei Hymnariumában
  Joannes Kájoni 390. Tudományos emlékkonferencia. Szervező: Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége; helyszín: Csíkszereda, 2019. november 16.

 2. Premontreiek részvétele a hazai középfokú oktatásban az 1810-es évektől az államosításig
  900 éves a premontrei rend. Konferencia a rend magyarországi történetéről, kulturális és művelődéstörténeti jelentőségéről – nemzetközi tudományos szimpózium. Szervező: Magyar Premontrei Cirkária; helyszín és időpont: Gödöllő, 2020. szeptember 10–12. (Előadás: 2020. szeptember 10.)
Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x