A Történettudományi Intézet kötetei 2019. szeptember 4.

A Történettudományi Intézet 2019. május 7-i szakestjén mutatta be az elmúlt öt évben megjelent köteteit. A hírt megnyitva olvasható a kötetek listája évek szerint.

2014

Énekek Szent István király tiszteletére. Szerk.: Kovács Andrea – Medgyesy S. Norbert. Bp. 2014.

Fejérdy Gergely: Vida Jenő és a gellérthegyi villa. Bp. 2014.

Kőszeghy Miklós: Föld alatti Izrael. Az Ószövetség világának anyagi kultúrája. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Tanszékének kiadványai. 12. Bp. 2014.

Társadalom- és életmód-történeti kalandozások térben és időben. A nyugat-dunántúli végektől a Kárpátokig. Szerk.: J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, 2014.

2015

Keleti keresztény kultúra határainkon innen és túl. Szerk.: Bojtos Anita. Rendtörténeti konferenciák 9. Piliscsaba – Budapest, 2015.

Kovács Eszter: „Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószóllója…”. Cseh–magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-ig. Piliscsaba 2015.

Miklós Kőszeghy – Wolfgang Zwickel (Hrsg.): Nationale Identität im Alten Testament. Kleine Arbeiten zum Alten und Neuen Testament. 12. Waltrop 2015

Miklós Kőszeghy: Keine Stadt lebt für sich allein. Jerusalem und seine Umgebung vor dem babylonischen Exil. Alter Orient und Altes Testament. Band 421. Münster, 2015.

Páncélosokkal az életért. „Koszorús Ferenc a holokauszt hőse”. Szerk. Hantó Zsuzsa, Szekér Nóra. Bp. 2015.

Sándor Őze: Apocalypticism in Early Reformation Hungary. Leipzig-Budapest, 2015.

Sziráki Szilvia: Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola és a Történettudományi Intézet sorozata. Monográfiák 3. Bp. 2015.

Sziráki Szilvia: Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola és a Történettudományi Intézet sorozata. Monográfiák 3. Bp. 2015.

Társadalom térben és időben. Tanulmányok az új és modernkori Magyarország eszme-, művelődés- és társadalomtörténetéből. Szerk. Szuly Rita – Kránitz Péter, Piliscsaba – Budapest, 2015

2016

Balázs József – Szuromi Kristóf: Az európai iszlámkép Theodor Bibliander gyűjteményének tükrében. Piliscsaba 2016.

Eszmetörténeti tanulmányok. Dolgozatok a 2012. november 10-én Piliscsabán rendezett konferencia előadásaiból. Szerk.: Bojtos Anita – Novotnik Ádám. Doktoriskolai konferenciák 1. Budapest – Piliscsaba, 2016.

Horváth Miklós: Once Again Sovereignty. Studies from the History of Hungary after 1945. Bp. 2016.

Jaczkó Sándor: A váradi egyház 1524. évi zsinati határozatai. Bp. 2016.

Maciej Szymanowski: Nemzeti értékek a csehszlovák, lengyel és magyar kommunista sajtópropagandában 1949–1953. PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola és a Történettudományi Intézet sorozata. Monográfiák 4. Bp. 2016

Medgyesy S. Norbert: Énekelt Történelem I. Az államalapítás kora. Bp. 2016.

Mohay Gergely: Filozófiai koncepciók Polybios történetírásában. Bp. 2016.

Őze Sándor: Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán. (1526–1566) Bp. 2016.

Remény és pokol – 1956. Szerk. Horváth Miklós. Bp. 2016.

Szelke László: A Gresham a nácik ellen. Az ellenzék, az embermentés és az ellenállás hálózatai. Bp. 2016.

Tusor, Péter: The Baroque Papacy (1600–1700). Sette Città, 2016.

2017

A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (11–18. század). Szerk: Medgyesy S. Norbert. Bp. 2017.

A Magyarországi Középkori Latinság Szótára VI. K–M. — Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae VI. K–M. Szerk.: Szovák Kornél. Bp. 2017.

Énekek Szent Márton püspök tiszteletére. Szerk.: Kovács Andrea – Medgyesy S. Norbert – Rétfalvi Balázs. Budapest – Szombathely, 2017.

Guitman Barnabás: Hit, hatalom, humanizmus. Bártfa reformációja és művelődése Leonhard Stöckel korában. Bp. 2017.

Inkább létezni, mint látszani. Ullmann Péter Ágoston premontrei szerzetes emlékezései. Szerk.: Ö. Kovács József, Szabó Csaba. Bp. 2017

J. Újváry Zsuzsanna: Reformáció és katolikus megújulás. Tanulmányok a reformáció kezdetének 500. évfordulójára. Bp. 2017.

Kovács Eszter: Iszlámismeret Csehországban a 16–17. század fordulóján. Bp. 2017.

Medgyesy S. Norbert – Kiss Tamás: Athleta Patriae. A haza bajnoka. Szent László király élete és tisztelete. HN 2017.

Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945. Szerk.: Csikós Gábor – Kiss Réka – Ö. Kovács József. Bp. 2017.

Vidéktörténet 1. Főszerk.: Horváth Gergely Krisztián. Szerk.: Csikós Gábor, Hegedűs István, Ö. Kovács József. Bp. 2017.

2018

A dolgozó népet szolgálták? Fegyveres testületek és pártirányításuk a szocializmusban. Bp. 2018.

Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat története. Összeáll., bev. és jegyz. Fejérdy András. A zsinati dekrétumokat ford. Rihmer Zoltán. Bp. 2018. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti Források 15.)

András Bácskay: Therapeutic Ptescriptions against Fever in Ancient Mesopotamia. Alter Orient und Altes Testament. Band 447. Münster, 2018.

Bácskay András: Orvoslás az ókori Mezopotámiában. A mezopotámiai gyógyító rítusok elmélete és gyakorlata. Bp. 2018.

Chronica de gestis Hungarorum e codice picto saec. XIV.. chronicle of the deeds of the Hungarians from the fourteenth-century illuminated codex. Edited and translated by János M. Bak, László Veszprémy. Budapest–New York, CEU Press – OszK, 2018. (Central European Medieval Texts, volume 9).

Életmód-történeti pillanatképek I., szerk.: J. Újváry Zsuzsanna – Mezei Emese, Bp. 2018.

Maciej Szymanowski: Na vẏchod od západu, na západ od vẏchodu. Stṙedoevropské reflexe 1989–2017. Hn. 2018.

Maciej Szymanowski: Żywe pochodnie (Eleven fáklyák). Brno 2018.

Szovák Kornél: Szent István. Budapest: Kossuth Kiadó, 2018. (Sorsfordítók a magyar történelemben)

The First International Conference of Nations under Genocide. Ed.: István Ötvös – Zsuzsanna Keresztfalvi. Bp. 2018.

Tíz évhét. Tanulmányok Fröhlich Ida 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Dávid Nóra – Fodor György – Őze Sándor. Bp. 2018.

Studies to the Illuminated Chronicle , János M. Bak, László Veszprémy, eds. Bp. 2018 (=CEMT Subsidia 1).

2019

Veszprémy László: Történetírás és történetírók az Árpád-kori Magyarországon (XI-XIII. század közepe). Rerum Fides 2. Bp. 2019.

Vidéktörténet 2. Főszerk.: Horváth Gergely Krisztián. Szerk.: Csikós Gábor, Hegedűs István, Ö. Kovács József. Bp. 2019.

x