Kutatási programok

Felekezet és identitás fogalmai és kérdései a kollektív szimbólumok tükrében az oszmán-keresztény határrégióban a 15–19. században Kutatócsoport

Az elmúlt évek világviszonylatban is kutatott eszmetörténeti tematikája volt a „nemzeti tér emlékezet" és annak kapcsolódása a nemzeti szimbólumrendszerhez. Ez a szimbolika nemzeti mítoszokká alakult át bizonyos elemek együttállásából. A múlt átértékelése mindig jövő orientált. Ha uralmat vagy hatalmi viszonyokat kívánnak legitimálni vagy fellazítani, megingatni, a mindenkori politika szereplőinek fontos kérdése az, hogy milyen történelmi szimbólumrendszert és milyen értelmezési modelleket tudnak mozgósítani, és mire kívánják azt felhasználni. Az emlékezés csoport általi „kicövekelt" (Jan Assmann terminusa) eseményei a történésfolyamból kiemelt elemei azok, melyek a csoporthoz való viszonyon keresztül azután létrehozzák az egyén identitását.

Törekvésünk arra irányul, hogy megvilágítsuk a valamikori határrégió 19. századi tudati elemeinek koraújkori kontinuitását, amely máig hatóan befolyásolja az itt élő nemzeteket és csoportok fogalmi rendszerét. A nemzetfogalom, a hozzákapcsolódó toposzok, a bibliai alapú történelemszemlélet nemcsak a kor kultúrtörténetének jelentős alakzatai, hanem ezen túlmenően a kulturális emlékezet, a kollektív identitás alapvető elemei is. A történészek közül sokan a modern nemzettudat kialakulásának első korszakát a 16. századra teszi. Föltételezik, hogy a nemzetek korai generációjához tartozó társadalmak olyan sajátosságokat őriztek meg, amelyek megkülönböztetik őket a felvilágosodás korának nyelvi-kulturális alapon tudatosodó nemzeteitől A különböző keresztény felekezetekhez kötődő magatartásformák milyen módon köthetőek európai eszmetörténeti változásokhoz? Hogyan kapcsolódik a formálódó nemzettudatokhoz, van-e politikai mozgatóereje. Kötődik-e hozzá nemzeti messianizmus?

Projektvezető:
Dr. Őze Sándor (habil. egyetemi docens PPKE, MTA Doktora)

Résztvevő kutatók:
Dr. Medgyesy Norbert (PPKE adjunktus)
Prof. Puskás Bernadett (külső oktatónk)
Dr. Sziráki Szilvia (külső előadónk a székesfehérvári ciszerci gimnázium tanára)
Dr. Kovács Eszter (OSZK Régi Nyomtatványok Tára)
Szuromi Kristóf doktoráns
Balázs József doktoráns
Bojtos Anita doktoráns
Dr. Szelke László (külső előadónk)
Dr. Maciej Szymanowski (külső előadónk)

A kutatócsoport kiadványai:

Kovács Eszter: Iszlámismeret Csehországban a 16–17. század fordulóján. Bp. 2017.

Eszmetörténeti tanulmányok. Dolgozatok a 2012. november 10-én Piliscsabán rendezett konferencia előadásaiból. Szerk.: Bojtos Anita – Novotnik Ádám. Doktoriskolai konferenciák 1. Budapest – Piliscsaba, 2016.

Őze Sándor: Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán. (1526–1566) Bp. 2016.

Sándor Őze: Apocalypticism in Early Reformation Hungary. Leipzig-Budapest,

Sziráki Szilvia: Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben. PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola és a Történettudományi Intézet sorozata. Monográfiák 3. Bp, 2015.

Az európai iszlámkép Theodor Bibliander gyűjteményének tükrében. Szerk.: Bojtos Anita

Kovács Eszter: „Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószóllója...". Cseh–magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-ig.

x