Fejérdy András Tamás

Fejérdy András Tamás, PhD egyetemi docens

 • Történettudományi Intézet
 • Újkori Történeti Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

2007–2009: MTA Történettudományi Intézet, fiatal kutató
2010–2011: MTA Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs
2011–2015: Balassi Intézet – Római Magyar Akadémia, tudományos titkár
2012– : MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs
2015– : PPKE BTK, tudományos főmunkatárs

Fogadóórák

Hétfő, 10-11

Fejérdy András 1977-ben született Budapesten. 1995-ben érettségizett a Budapesti Piarista Gimnáziumban, majd egy évig teológiát és egyháztörténelmet hallgatott Svájcban, a fribourgi egyetemen. 1996-tól az ELTE történelem–latin szakos hallgatója, 1998–2001 között Köztársasági Ösztöndíjas volt. Jeles minősítésű történelem szakos diplomáját 2002-ben, latin szakos kitüntetéses oklevelét 2003-ban vette át. 2000-től a „Kirche in Not" alapítvány ösztöndíjával a római Szent Gergely Pápai Egyetem Egyháztörténelem Karán tanult, ahol 2003-ban summa cum laude minősítésű egyháztörténelem szaklicenciátust szerzett. 2003–2006 között az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténet Doktori Programjának volt állami ösztöndíjas doktorandusza, Magyarország és a II. vatikáni zsinat című disszertációját 2010-ben védte meg. PhD tanulmányaival párhuzamosan 2004-2008 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán szerzett katolikus teológus diplomát. 2012-ben közigazgatási alap- majd 2013-ban szakvizsgát tett.
2006 nyarától 9 hónapon keresztül a Transcom Hungary Kft. németnyelvű webcenter operátoraként dolgozott, majd 2007 áprilisában az MTA Történettudományi Intézetébe nyert felvételt, mint fiatal kutató. 2010-től az intézet tudományos segédmunkatársa, 2012-től tudományos munkatársa. 2011–2015 között Olaszországban a Római Magyar Akadémia tudományos titkáraként vett részt az intézmény irányításában és a Magyarország tudományos kapcsolatainak fejlesztésében.
Fejérdy András 2004 és 2005 őszi félévében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Európai Tanulmányok Központjában német nyelvű előadásokat tartott a szentszéki diplomácia 19–20. századi történetéről, 2006-ban pedig a Szent Ignác Szakkollégiumban vezetett műhely-szemináriumot az 1956-os forradalomról. A 2007/2008-as tanévben a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában tanított latin nyelvet. 2015 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán oktat egyháztörténeti, valamint legújabb kori egyetemes történelem tárgyakat. 2017-től egyúttal a Hittudományi Karon közép- és újkori egyháztörténetet tanít.

 • pdf

  BBNTÖ00400 Bevezetés az egyháztörténetbe

  • Történelem BA
  • Történelem BA minor
 • pdf

  BBNTÖ09700 Új- és jelenkori egyháztörténet

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ09900 Új- és jelenkori egyháztörténet

  • Történelem BA

Fejérdy András fő kutatási területe katolikus egyház története a 18-20. században, különös tekintettel a Szentszék és a közép-keleteurópai térség kapcsolataira.

Jelenleg két doktorandusz témavezetését végzi:

Sármási Zoltán Schütz Antal piarista tudós paptanár társadalom- és történelemszemléletét vizsgálja.

Sulák Péter a pártállami (1945-1990) egyházpolitika gyakorlati megvalósulását és sikerességét tárja fel Szolnok megyében. 

Fejérdy András által szervezett konferenciák

 

1. Convegno Internazionale. Accademia d'Ungheria in Roma, Istituto Storico Fraknói. La Chiesa Cattolica dell'Europa Centro-orientale di fronte al comunismo: atteggiamenti, strategie, tattiche. 24 aprile 2012. Palazzo Falconieri – Via Giulia, 1 Roma.
2. Pastoral Responsibility and/or Evangelical Witness. The Vatican "Ostpolitik" during Pius XII, John XXIII and Paul VI: Historiographical Status quo and New Perspectives. International Conference. Rome, 26 September 2014. (Accademia d'Ungheria in Roma, Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese, Università Europea di Roma, Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università Comenius di Bratislava)
3. «Inutile strage». I catttolici e la Santa Sede nella Prima Guerra mondiale 15–17. ottobre 2014. Pontificio Comitato di Scienze Storiche in collaborazione con l'Accademia di Ungheria in Roma e la Commission Internationale d'Histoire et d'Études du Christianisme.
4. Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'Ungheria. Convegno promosso dall'Ambasciata di Ungheria presso la Santa Sede e dall'Accademia d'Ungheria in Roma in occasione del 95° anniversario dell'istituzione della Nunziatura di Budapest (1920) e del 25° anniversario della sua riapertura (1990). 12 Giugno 2015 – Accademia d'Ungheria, Sala Liszt.
5. 1956. Contexts, Impact, Remembrance. Budapest (MTA Székház) 2016. május 24-26.
6. Egyháztörténészek 3. országos találkozója. – Emlékiratok, naplók és magánlevelezések mint az egyháztörténet-írás forrásai. Murga, 2016. június 8-9.
7. La Rivoluzione ungherese del 1956 e l'Italia. Roma (Accademia d'Ungheria in Roma) 2106. október 19-20.
8. Vallási közösségek, gyűjtemények és ellenállás a szocializmus idején. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont COURAGE kutatóprogram – Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete – Budapest Főváros Levéltára. Budapest (Budapest Főváros Levéltára) 2017. április 7.
9. Confrontation – Cooperation – Coordination. Christian Churches in the Soviet Bloc. International workshop, (Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága) 2017. szeptember 26.

 

Fejérdy András hazai konferenciaelőadásai

 

1. Állambiztonsági játszmák a Pápai Magyar Intézet megalakítása körül. Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban c. konferencia. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Budapest, 2010. május 6–7.
2. Magyar főpapok a II. Vatikáni Zsinaton. (fiatal kutatók fóruma) MTA TTI. Tanácsterem. Budapest, 2010. június 1.
3. (Soós Istvánnal közösen) Giuseppe Garampi és Klimo György levelezése. Klimo György püspök és kora. Egyház, művelődés, kultúra a 18. században c. konferencia. Dómmúzeum. Pécs, 2010. október 14.
4. Az 1959–1965 közötti szentszéki–magyar kapcsolatok történetének forrásai. Történetírás, kutatás, kutathatóság és az egyházak – konferencia Gergely Jenő halálának első évfordulóján. ELTE BTK Történeti könyvtár. Budapest, 2010. december 9–10.
5. Magyar főpásztorok a II. Vatikáni Zsinaton. „A II. Vatikáni Zsinat: Isten ajándéka az Egyház és a világ számára". Teológiai Tanári Konferencia a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján a hit évében 2013. jan. 30 - febr. 1. PPKE Hittudományi Kar.
6. Parole e/o atti: atteggiamenti dell'episcopato ungherese di fronte alla Shoa. – Az Egyház tevékenysége Magyarországon a holokauszt idején / Activity of the Church during the time of Holocaust in Hungary. Budapest, 28 October, 2014 (Magyarországi Apostoli Nunciatúra, Magyar Katolikus Püspöki Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
7. (Soós Istvánnal közösen) Giuseppe Garampi és az egri érseki könyvtár. – Magyarországi Tudósok Levelezése. OTKA-konferencia 2014. november 28. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék.
8. Religion and religious policy in the period of the Cold War and détente. 1956. Contexts, Impact, Remembrance. Budapest (MTA Székház) 2016. május 24-26.
9. „I was Francis Moly" – Magyary Gyula prelátus visszaemlékezései: az oral history és az emlékirat határmezsgyéjén. Egyháztörténészek 3. országos találkozója. – Emlékiratok, naplók és magánlevelezések mint az egyháztörténet-írás forrásai. Murga, 2016. június 8-9.
10. Szent Márton élete, példája napjainkig. „Te megosztanád a köpenyedet?" A Pázmány Péter Katolikus Egyetem műhelykonferenciája. Budapest, (Sapientia Szerzetesi Főiskola) 2016. szeptember 15.
11. Katolikus újságíró kettős szerepben 1956 után: Mihelics Vid és a II. vatikáni zsinat. 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás. Eger (Eszterházy Károly Egyetem) 2016. szeptember 8-10.
12. A vallásosság megőrzésének tűrt és/vagy tiltott terei. Vallási közösségek, gyűjtemények és ellenállás a szocializmus idején. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont COURAGE kutatóprogram – Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete – Budapest Főváros Levéltára. Budapest (Budapest Főváros Levéltára) 2017. április 7.
13. Lénárd Ödön gyűjteménye. Vallási közösségek, gyűjtemények és ellenállás a szocializmus idején. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont COURAGE kutatóprogram – Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete – Budapest Főváros Levéltára. Budapest (Budapest Főváros Levéltára) 2017. április 7.
14. Regular meetings of Church policy leaders in the Soviet Bloc. Confrontation – Cooperation – Coordination. Christian Churches in the Soviet Bloc. International workshop, (Budapest, Nemzeti Emlékezet Bizottsága) 2017. szeptember 26.

 

Fejérdy András külföldi konferencia előadásai

 

1. Patria, democrazia, libertà. Tipologia e modelli delle feste nazionali ungheresi. – Journée d'études. Célébrer la nation. Les commémorations patriotiques entre affirmation identitaire et transferts culturels. 1er avril 2011. Ecole française de Rome, Piazza Navona, 62.
2. Kardinal József Mindszenty und die ungarischen Priester im Exil. – Zum Gedenken an die wiener Jahre von Josephus Kardinal Mindszenty (1971–1975). Gemeinsame Tagung des Instituts für Ungarische Geschichtsforschung in Wien Balassi Institut – Collegium Hungaricum Wien mit dem Collegium Pazmaneum Wien, am 18. November 2011 im Collegium Pazmaneum Wien, 1090 Wien, Bolzmanngasse 14.
3. Le strategie della Santa Sede per effetuare nomine episcopali in Ungheria tra 1945–1964. (Convegno Internazionale. Accademia d'Ungheria in Roma, Istituto Storico Fraknói. La Chiesa Cattolica dell'Europa Centro-orientale di fronte al comunismo: atteggiamenti, strategie, tattiche. 24 aprile 2012. Palazzo Falconieri – Via Giulia, 1 Roma.)
4. L'archivio dei Padri Conciliari Ungheresi: fonti, limiti e prospettive della ricerca. Un aproccio metodologico. (Convegno Internazionale di Studi Il Concilio Ecumenico Vaticano II alla luce degli archivi dei Padri Conciliari Nel 50o anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II (1962-2012) Città del Vaticano, 3-5 ottobre 2012)
5. Hungary and Vatican II: A case study of the impact of the Vatican II on a Soviet-dominated Country. (Drawing New Strength from Vatican II: A Resource for Facing the Challenges of a Post-Communist Church and Society? Summer school for students from Central and Eastern Europe. Faculty of Social Sciences, Pontifical University of St Thomas (Angelicum)Sept 20 – Sept 29 2012 in collaboration with The Irish College in Rome and Adjuvantes ONLUS, Rome )
6. Gasparri e l'Ungheria. Workshop Pietro Gasparri Cardinale Segretario di Stato di Pio XI (1922-1930) Giovedi, 13 giugno 2013, Università Europea di Roma.
7. Politica ecclesiastica del regime comunista e resistenza pacifica in Ungheria. Convegno internazionale: „La Chiesa nell'Europa dell'Est durante il comunismo: tra i martiri e la resistenza silenziosa" Martedì, 10 dicembre 2013. Roma, Pontificio Istituto Orientale, Aula Magna.
8. Die ungarische Nationalsynode vom Jahre 1822 und die Wiener Regierung. Tagung Konzil und Fürst. Wien, 18.–21. September 2014. Institut für Historische Theologie, Gesellschaft für Konziliengeschichte.
9. Trattative vaticane con Budapest e Praga: spunti per un'analisi comparativa. – Pastoral Responsibility and/or Evangelical Witness. The Vatican "Ostpolitik" during Pius XII, John XXIII and Paul VI: Historiographical Status quo and New Perspectives. International Conference. Rome, 26 September 2014. (Accademia d'Ungheria in Roma, Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese, Università Europea di Roma, Facoltà di Teologia Cattolica dell'Università Comenius di Bratislava)
10. Discussant - Pio XII e la Seconda Guerra Mondiale: eventi, ipotesi e novità dagli archivi / Pio XII and the Second World War: Assumptions and New Archival Evidences. Conferenza Internazionale /International Conference. Roma, 2 ottobre 2014 / Rome, October 2nd, 2014. Università degli Studi Guiglelmo Marconi.
11. Il Vescovo di Alba Reale, Ottokár Prohászka, e la Grande Guerra. – «Inutile strage». I catttolici e la Santa Sede nella Prima Guerra mondiale 15–17. ottobre 2014. Pontificio Comitato di Scienze Storiche in collaborazione con l'Accademia di Ungheria in Roma e la Commission Internationale d'Histoire et d'Études du Christianisme.
12. La fine della "belle époque" a due facce: la società del Regno d'Ungheria all'alba della Grande Guerra. In: "Sacro egoismo" o "fellonia senza pari"? Austria e Italia nella Prima Guerra Mondiale / Österreich und Italien im Ersten Weltkrieg. Convegno internazionale 27–29. maggio / 27.–29. Mai 2015. Österreichisches Historisches Institut – Istituto storico austriaco, Roma
13. La Santa Sede e la definizione del nuovo testo del giuramento di fedeltà allo Stato nel 1924. Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l'Ungheria. Convegno promosso dall'Ambasciata di Ungheria presso la Santa Sede e dall'Accademia d'Ungheria in Roma in occasione del 95° anniversario dell'istituzione della Nunziatura di Budapest (1920) e del 25° anniversario della sua riapertura (1990). 12 Giugno 2015 – Accademia d'Ungheria, Roma
14. Martyrs hongrois du 20ème siècle. Chaire tournante. A Párizsi Magyar Intézet és az Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Université Sorbonne - Paris 4 előadássorozata. 20. Octobre 2015. Institut Hongrois Collegium Hungaricum Paris.
15. A vatikáni "Ostpolitik". Historiográfiai status quo és kutatási perspektívák. Historiográfiai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai. Nemzetközi tudományos konferencia Nagyvárad, 2015. október 29–31. Szervezők: Posticum Egyháztörténeti és Társadalomtudományi Intézet, Nagyvárad Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest (Pécsi Egyháztörténeti Intézet METEM – Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Budapest Szacsvay Akadémia, Nagyvárad)
16. Tra Padri Conciliari e Governo ungherese. Il ruolo del giornalista cattolico Vid Mihelics durante il Concilio Vaticano II. Convegno Internazionale di Studi. Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi. Città del Vaticano, 9–11 dicembre 2015. (Pontificio Comitato di Scienze Storiche).
17. The Impact of Nostra Aetate in Hungary. In Memory and Celebration: 50 years with Nostra Aetate. Rome (Pontificia Universita Gregoriana) 2016. március 17.
18. La lettre du cardinal Ottaviani e la réception du concile Vatican II en Hongire. Concile Vatican II et crise doctrinale: rome et les églises nationales (1966-1967) Lyon (Institut des sciences de l'homme) 2016. május 12-13.
19. Ungheria 1956: La Chiesa cattolica nella rivoluzione – la rivoluzione nella Chiesa cattolica. L'Eredita del 1956 – conferenza storico-culturale. Milano (Universita cattolica Sacro Cuore) 2016. május 26-27.
20. Tra continuita e discontinuita: la rivoluzione ungherese del 1956 e la politica orientale della Santa Sede. La Rivoluzione ungherese del 1956 e l'Italia. Roma (Accademia d'Ungheria in Roma) 2106. október 19-20.
21. Gerarchia clandestina in Ungheria: progetti e tentativi di realizzazione. Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965. Venezia (Facolta di Diritto Canonico San Pio X.) 2016. október 27.

 

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x