Őze Sándor

Őze Sándor, MTA doktora egyetemi tanár

 • Történettudományi Intézet
 • Újkori Történeti Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány, Társadalomtudomány

Rövid önéletrajz

1982-88 között az ELTE BTK magyar-történelem közép- és koraújkori speciális tanulmányok szakán tanultam. 1989-ben a KLTE Régi Magyar Irodalom tanszékén tanítottam mint tanársegéd. 1990-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Osztályára kerültem. 1994-95-ben DAAD ösztöndíjasként a müncheni Südost-Institut-ban dolgoztam. 1995-től az Eötvös Collegium kuratóriumi tagja vagyok, Az 1995-96-os tanévtől a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítok.

Szakmai önéletrajz

 

 

1963. július 9-én születtem Szentesen. Édesapám matematika-fizika, édesanyám magyar-földrajz szakos tanár és hitoktató volt lakóhelyemen, Székkutason.
1981-ben érettségiztem a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban. Egy év sorkatonai szolgálat után 1982-88 között az ELTE BTK magyar-történelem közép- és koraújkori speciális tanulmányok szakán tanultam. 1987-ben az Eötvös Kollégium ösztöndíjával Németországban, Lipcsében tartózkodtam, ahol a német reformáció török- képének tanulmányozásával foglalkoztam. 1988-ban magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szereztem. 1988-ban a Központi Statisztikai Hivatalban levéltárosként helyezkedtem el, ahol az 1941-es népszámlálás iratanyagát rendszereztem. A munka eredményeként később dokumentumkötetet jelentettem meg tanítványommal, dr.Bank Barbarával a magyarországi németek kitelepítéséről A német ügy címmel.

1989-ben a KLTE Régi Magyar Irodalom tanszékén tanítottam mint tanársegéd. 1990- ben a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Osztályára kerültem. 1991-ben a Gróf Széchenyi István és kora emlékkiállítás rendezéséért a Köztársasági Érdemrend Bronz fokozatát kaptam. Újraindítója és szerkesztőbizottsági tagja voltam a Nemzeti Múzeum Művelődéstörténeti sorozatának, ebben a sorozatban jelent meg kandidátusi disszertációm is.
1994-95-ben DAAD ösztöndíjasként a müncheni Südost-Institut-ban dolgoztam, ahol a Közép-Európai katonaparasztság intézményeivel foglalkoztam. 1996-ban kétkötetes forrásgyűjteményt jelentettem meg a XVI. sz. kanizsai katonatársadalomról – Ötszáz magyar levél (Csányi Ákos levelei Nádasdy Tamáshoz 1549- 1562) címen.

1995-től az Eötvös Collegium kuratóriumi tagja vagyok, ebben az intézményben több éven át szemináriumot vezettem Koraújkori művelődéstörténet címmel.
Az 1995-96-os tanévtől a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítok koraújkori eszme- és egyháztörténetet, ugyanebben az évben doktorátust szereztem az ELTE-n. 1996- ban kandidátusi vizsgát tettem, megvédett disszertációm címe: „Bűneiért bünteti az Isten a magyar népet". Egy XVI. századi bibliai párhuzam vizsgálata a nyomtatott egyházi irodalom alapján volt.

1998-tól docensként tartottam szemináriumot és előadást az egyetemen, Politika és művelődés a XVI-XVII. századi Magyarországon címmel. 1997 nyarán a Babes-Bolyai Egyetem nyári egyetemén tanítottam Kolozsvárott.
1997 őszén a Felekezet és identitás Közép-Európában az újkorban című nemzetközi konferenciát szerveztem, amely egy azóta is futó konferencia- és könyvsorozatot indított el a tanszéken. 1999-ben kiállítási biztosa voltam Brüsszelben az Europalia Hungaria központi kiállításának. 2000-ben a Geisteswissenschaftliches Zentrum ösztöndíjával Lipcsében dolgoztam. 2000-2001-ben vezető muzeológusa, majd igazgatója voltam a készülő Terror Házának.

2001-2003 között a Károlyi Palota Kulturális Központ főigazgató-helyetteseként is dolgoztam.
2002 októberében az Új- és legújabb kori történelmi tanszék által szervezetem konferenciát „Ferences lelkiség hatása a kora újkori Európában" címmel. A rendezvény indította el a rendtörténeti konferenciák sorozatát, melyből ebben az évben a tizenegyediket tartjuk. Ekkor lettem sorozatszerkesztője tanszékünk művelődéstörténeti periodikájának. 2002 óta tanítok az egyetem doktori iskoláján, ahol törzstagként és az új- és legújabbkori eszme- és művelődéstörténettel foglalkozó csoportot vezetem.

2003 februárjában a Galway Egyetemen tanítottam. 2003 áprilisától a CEPUS ösztöndíj keretében tanítottam és kutattam a Babes-Bolyai Egyetemen.
2004 tavaszi szemeszterében Délkelet-Európa és a török hódítás címmel Norbert Spannenbergerrel együtt szemináriumot tartottunk a Lipcsei Egyetemen. 2004 novemberében habilitáltam a PPKE-n, értekezésemnek címe: Mámor mítosz amnézia. Identitáselemek vizsgálata a 16. századi határterület népességénél, mely 2006-ban könyv formájában is megjelent (A határ és a határtalan. Identitáselemek vizsgálata a 16. századi ütközőzóna népességénél címmel). 2005-ben könyvet jelentettem meg Magyar parasztballada. Fehérgárda a Dél- Alföldön (1949-53) címen. 2007 nyarán 4 hónapot töltöttem a KAAD ösztöndíjával a lipcsei és a hallei egyetemen, ahol a 16. századi szászországi és magyarországi szellemi kapcsolatok kutatásával foglalkoztam. 2008-ban tanulmánykötetem jelent meg Virrasztó darvak. Tanulmányok a Dél Alföld történetéből címen.

2009-ben jelent meg német nyelvű könyvem Lipcsében Reformation und Grenzgebiet címen. 2009-ben a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet munkatársaként Nemzettudat és historiográfia című könyvet jelentethettem meg az intézet kiadványaként. 2012 őszén CEPUS ösztöndíj keretében egy hónapot tanítottam és kutattam a Babes-Bolyai Egyetemen Kolozsvárott. 2013 tavaszán jelent meg a Sárréti Sasok című könyvem, mely a kommunista diktatúra elleni Békés-Bihar megyei nemzeti ellenállási mozgalmat vizsgálja. 2013 májusában megbíztak az újkori tanszék vezetésével. 2013. szeptember 1-től egy évre kineveztek a történettudományi Intézet vezetőjének. 2013 ősszén védtem meg akadémiai doktori disszertációm Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán. (1526–1566) címmel. (A munka magyar és angol változata megjelenés alatt.)

2014 tavaszán CEPUS ösztöndíjjal Szófiában tartózkodtam.

 

Piliscsaba, 2014. november 10.

 

Dr. Őze Sándor
habil. egyetemi docens

 

 • pdf

  BBNTÖ03400 Egyetemes történet 1500-1700

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ20200 Magyarország története 1500-1703 1

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ22200 Egyetemes történet 1500-1700

  • Történelem BA
  • Történelem BA minor
 • pdf

  BMNTÖ00100M Történetelmélet-történetfilozófia

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ00300M Historiográfia

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ05900M Egyetemes és magyar történelem művelődési és eszmetörténeti vonatkozásai

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNTÖ09000M Az új- és legújabbkori magyar történelem nagy krízisei és megoldási kísérletei 1.

  • Történelem MA
 • pdf

  BMNVT10900M Kereszténység III: Katolikus és protestáns felekezet-szerveződés (XVI-XVIII. sz.)

  • Vallástörténet MA
 • pdf

  BTR-DK-050 Eszmetörténet

  • Történelemtudományi doktori képzés
 • pdf

  BTR-DK-950 Szabadon választható tárgy 6.

  • Történelemtudományi doktori képzés

Kutatási terület:

Újkori eszmetörténet
Felekezet és identitás kapcsolata az újkori Kelet-Közép Európában
Historiográfia

 

 

Kutatások:

Eredményes pályázati tevékenység, elnyert projektek vezetése, ill. érdemi részvétel azok megvalósításában.

 

 • 1986-ban Eötvös kollegiumi ösztöndíj, Lipcse (3 hónap) Az oszmán hatalom megítélése a 16. századi német társadalomban
 • 1990 Magyar Hitelbank ösztöndíja, 1 év. Az első könyvem a Bűneiért Bünteti Isten a magyar népet című ekkor születik.
 • 1993 OKTK ösztöndíj: a Csányi- Nádasdy levelezés kiadása.
 • 1994-95 DAAD ösztöndíj, München, Südost-Institut (9 hónap) Katonaparaszti társadalmak a koraújkori Európában
 • 2000-ben a Geisteswissenschaftliches Zentrum ösztöndíj, Lipcse 1 hónap historiográfia
 • 2003. áprilisától a CEPUS ösztöndíj keretében 1 hónapot tanítottam és kutattam a Babes- Bolyai Egyetemen Kolozsvárott. Az Erdély története oktatási segédanyag keletkezik ekkor.
 • 2006 nyarán Geisteswissenschaftliches Zentrum ösztöndíjával 1 hónapot Lipcsében dolgoztam. A „Perzeption des osmanischen Orients. Vergleichende Studien zu einem Strukturenmerkmal Ostmitteleuropas" kutatóprogramban vettem részt (Lipcsei Egyetem, Lipcse) tudományos szaktanácsadóként. Ekkor születik a Határ és a határtalan című könyvem.
 • 2007 nyarán 4 hónapot töltöttem a KAAD ösztöndíjával a Lipcsei és a Hallei egyetemen a 16. századi szászországi és magyarországi szellemi kapcsolatok. kutatásával. Az Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán. (1526–1566) című akadémiai doktori disszertációm anyagát gyűjtöm ekkor és kiadásra készítem elő a Lipcsei Egyetemmel közösen megjelentett könyvem: Reformation und Grenzgebiete címmel.
 • 2012 őszén egy hónapot töltöttem CEPUS ösztöndíjjal Kolozsvárott A BabesBólyai egyetemen
 • 2013 novemberében TÁMOP program ösztöndíja keretében a jereváni Állami egyetemen hallgatóimmal együtt egy konferencián vettünk részt.
 • 2014 tavaszán a Szófiai Szent Kelemen egyetemen CEPUS ösztöndíjjal tartózkodtam.
 • A Varsói Katolikus Egyetemen és a Krakkói Jagelló Egyetemen ugyanez év őszén TÁMOP program ösztöndíjával stratégiai látogatást tettünk egy kelet-közép- európai project kialakítása céljából.
 • 2014. júniusától A KAP 1. 2. 14. (Központi Alap Program) Felekezet és identitás fogalmai és kérdései a kollektív szimbólumok tükrében az oszmán- keresztény határrégióban a 15-16. században című project vezetője vagyok. A támogatás a vatikáni alap finanszírozásából jött létre. A project nemzetközi (Szófia, Kolozsvár, Halle, Lemberg, Jereván, Krakkó, Brünn) egyetemi oktatóinak részvételével működik.

 

 

Kiállítások kurátora:

 

 • 1991. Gróf Széchenyi István és kora. Magyar Nezeti Múzeum
 • 1999. - Frontiéres et Identité. - In: Hungaria Regia, Brüsszel 1999. okt 7., az Europália Hungaria központi kiállítása / kiállítási biztos Luc Duerloo, Őze Sándor. A kiállítási katalógus angol és francia nyelven
 • 2002. - Örményország kincse: titkok az Ararátról. Budapest, Károlyi Palota Kulturális Központ,   2002. július 1. - október 31.
 • 2014. - Kossuth tér 1956. október 25. A múzeum kurátora Őze Sándor.

 

 


 

Fokozatot szerzett doktoránsaim és kutatási témájuk:

 

Asztalos Bernadett: „Ha Isten velünk, ki ellenünk..." Nádasdy Tamás magánélete négy
megközelítésben, levéltári források alapján (PhD 2011)


Guitmann Barnabás: A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere (PhD 2010)

 

Kovács Bálint: Die Kulturelle Vermittlungsrolle der Literatur und Religion bei der
Integration der Armenier in Siebenbürgen (18. JahrhundertAz erdélyi örmény művelődés
szerkezete a 17-18. században (PhD 2010)

 

Kovács Eszter: Magyarországi jezsuiták és a cseh rendtartomány (Csehország,
Morvaország és szilézia) 1773-ig. Az úkori cseh állam jezsuita rendházainak magyarországi
kapcsolatai 1556-1773 (PhD 2009)

 

Polyák Mariann: Görög katolikus és állami elemi népiskolák Bereg vármegyében a
dualizmus elején (PhD 2013)

 

Sziráki Szilvia: Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben (PhD 2011)

 

Szilágyi Csaba: Szántó Arátor István és a jubileumi év (PhD 2003)

 

Kálmán Péter Peregrin: Út a keleti politikáig - a Magyar Katolikus Egyház társadalmi
szerepének átalakulása az 1956-1963 közötti időszakban (PhD 2014)

 

Bogdan Adamczyk: „Isten Szolgája fr. Kelemen Didák" életének és tetteinek recepciója (PhD 2014)

 

Jelenlegi doktorandusz hallgatók és kutatsi témájuk, az abszolutórium várható évével:

 

 

Kovács Katalin Anita: Erdélyi fejedelemi udvar diplomáciai és ideológiai kapcsolatai a
protestáns Európával, különös tekintettel Németalföldre a a 17. században (PhD 2015)

 

Ecseriné Simon Szilvia: Református házassági szokások a 17. században a Dunántúlon (PhD 2015)

 

Kováts Péter: Vas vármegye a tanácsköztársaság idején 1919 (abszolvált)

 

Horváth Gábor: Migráció a török hódoltság utáni Magyarországon (abszolvált)

 

Szuromi Kristóf: A törökökről alkotott kép alakulása a 15-18. századi európában és
Magyarországon (PhD 2016)

 

Bojtos Anita: A Pálos rend XVII. századi története, különös tekintettel a rend
szellemiségére (PhD 2015)

 

Balázs József: Keresztény felekezetek viszonya az iszlámhoz a XVI. század középén KözépKelet
Európában (PhD 2015)

 

Csízi Katalin: Német-magyar akadémiai kapcsolatok a XVIII. század második felében (PhD 2013)

 

László Anikó: Apokaliptikus államelmélet és világszemlélet a XVII. századi Erdélyben (PhD 2015)

 

Tulok Péter: II. Rákóczi György erdélyi fejedelem tevékenysége a külföldi sajtóban (PhD 2015)

 

 


 

 

Témavezetésem alatt született szakdolgozatok

 

1998

 

Szvitek József

Zichy Istvánnak, a nádori csapatok feladatköre, és az 1555. évi török hadjáratban betöltött szerepe magyar nyelvű levelezése alapján

 

 

 

 

 

2000 (tavasz)

 

Gálffy Zsuzsanna A török 1566. évi magyarországi hadjárata a német újságirodalom tükrében
Plauschin András Egy postillás könyv a XVI. század végéről (Sóvári Soós Kristóf prédikációs könyve)

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 (ősz)

 

Schmikli Norbert A Csíksomlyón 1721-1748 között bemutatott passiójátékok apokrif jeleneteinek forrásai
Takács Katalin Katolikus Debrecenből kálvinista Róma

 

2001 (tavasz)

 

Asztalos Bernadett Nádasdy Tamás és családjának életmódja
Sziklai Márta Németújvár Batthyány III. Boldizsár idején, Bagody András levelei alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 (tavasz)

 

Guitman Barnabás Repurgatores Ecclesiæ. Bártfa reformációja és reformátorai a kezdetektől 1565-ig
Keresztury Klára Protestáns énekkultúra a XVI. században
Kosztolányi Örs Az Erdélyi Fejedelemség jogtörténete Báthory Gábor uralkodása idején

 

2002 (ősz)

 

Kovácsné Csillár Zsuzsanna Szigetvár funkcióváltozása az 1556-os ostrom után

 

 

 

2003 (tavasz)

 

Boros Zoltán Nádasdy Tamás birtokigazgatási rendszere Sennyey Ferenc leveleinek tükrében

 

 

 

 

 2003 (ősz)

 

Varró Péter Kóka község története a török kortól az úrbérrendezésig

 

 

 

2004 (tavasz)

 

Babos János Birtokváltozások Zrínyi III. és IV. Miklós idejében
Fábián Erzsébet Zsadányi református egyház története
Polyák Mariann Egy magyar-örmény élete a dualizmus korában
Kovács Bálint

Az erdélyi örmény katolikus egyház és a Sacra Congregatio de Propaganda Fide kapcsolata a XVIII. Század első évtizedeiben

Rákosi Ottó Végvár és környezet. A végvárrendszer és a történeti ökológia kérdései
Szabó Adrienn Devecser a török korban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 (tavasz)

 

Beke Eszter

Főúri esküvő Nádasdy Tamás nádor udvarában (1560. január 21.) – Szlúny Anna és Oláh Császár Miklós esküvője

 

 

 

 

2006 (ősz)

 

Bódi Zsuzsanna Reformáció Budakeszin és a Zsámbéki-medencében
Tóth Sándor György „Valamikor vár volt a Sió partján" – Az ozorai vár és környezete a 16-18. században
Gábori Dávid Örmények Erdély társadalmában a 17-19. században
Gattyán Andor Egervár története Nádasdy Tamás korában
Horváth Gábor Erdélyi örmény canonica visitatiók
Kiszel René A gyulai uradalom története
Simon Szilvia A házasság kérdése a XVII. századi dunántúli református népesség körében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 (ősz)

 

Bardon Mónika A Sümegi végvár XVI-XVII. sázadi története
Molnár Sándor A zalavári vár és apátság története a török időszak alatt

 

 

 

 

 

 

2008 (tavasz)

 

 Cserjési András Örmény kisebbségi sors és kulturális fennmaradás 
László Anikó   Apokaliptika és nemzettudat a XVII. Századi protestáns prédikációs gyakorlatban
 Tokodi Gábor István Örmények a Kárpát-medencében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 (tavasz)

 

Fürjes János A győri vár építéstörténete a hadászat fejlődésének tükrében
Varga Lujza A Bethlen Gábor kép fejlődése a magyar történettudományi szakirodalom és közgondolkodásban
Beke Péter Patrona Hungariae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009 (ősz)

 

Szádoczki Bálint A várnai csata hagyománya a 16-17. századi Magyarországon

 

 

 

 2010 (tavasz)

 

Balázs József Két mű bemutatása Bibliander 1543-as gyűjteményéből
Diószegi Mónika A XVIII. századi szlovák migráció hatása Pilisszentkereszt történetében
Sárdi Tibor A zalai végek hadinépe a török kiűzése után
Steiner Orsolya Johann Heinrich Alsted és a Gyulafehérvári egyetem
Bagi György A haldokló Erdély motívuma a 17-18. századi erdélyi emlékíróknál
Kirinovics-Bőle Petra A ráckevei protestantizmus magyarországi kapcsolatai
Mécses Hilda Az Esztergomi reneszánsz vízgép
Pál Adrienn Zalavár története a török korban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 (ősz)

 

Koczián Balázs Birodalmi városok politikája a városi és fejedelmi reformáció árnyékában (1519-1555)
Palkó György A bukovinai székelyek
Szuromi Kristóf A Gyulai végvár Kerecsényi László kapitánysága alatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 (tavasz)

 

Bognár Gergely Felekezeti viszonyok a 17. századi szász történetírásban Miles Mátyás Siebenbürgische Würgengel című krónikája alapján
Soltész Ildikó A melanchthoni történetszemlélet hatása Magyarországon a 16. század első felében

 

2011 (ősz)

 

Németh Edvárd Magyarnak lenni. Közelítések a magyar nemzeti identitás kérdéséhez a XX. Század elején

 

 

 

 

2012 (tavasz)

 

Czöndör Pál Orvoslás a koraújkori Erdélyben
Kovács György A palásti csata

 

 

 

 

 

2013 (tavasz)

 

Szuromi Kristóf A kegyetlentől a szamaritánusig: A török-kép kialakulása a 16-17

 

 

 

 2014 (tavasz)

 

M. Nagy Sándor Az 1717-es utolsó tatárjárás Erdélyben

 

 

 

2014 (ősz)

 

Jánoska Laura A búcsúzarándoklatok és a katolikus ifjusági találkozók
fiatalokra gyakorolt hatása

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=4262

Fontosabb konferenciák, előadások:

 

 

1. „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet". Egy bibliai toposz a XVI. századi Magyarországon. (MTA Irodalomtudományi Intézet, REBAKUCS felolvasó-ülés, Budapest, Irodalomtudományi Intézet, 1989. március)

 

2. A reformáció történelemszemlélete. (A meghasonlott kereszténység. A reformáció és a katolikus megújulás időszaka Magyarországon. Szombathely, 1999. január 22.)

 

3. A német ügy. Adatok a KSH kitelepítésekre vonatkozó dokumentumaiból. (Német kisebbségi konferencia, Budapest, 1990.)

 

4. A Nemzeti Casino serleglakomái. (Széchenyi István és kora. Muzeológiai konf., Sopron, 1991.)

 

5. A kanizsai katonaság és a környék viszonya Csányi Ákos jelentései alapján. (Nagykanizsa török alóli felszabadulásának 300. évfordulóján tartott nemzetközi konferencia. Nagykanizsa, 1992.)

 

6. Diszkriminált évszázadok. A Molnár Erik vita és a 17-18. századi szabadságküzdelmeink. (Bercsényi Miklós és kora. Hódmezővásárhely, 1993.október 8-9.)

 

7. "A kereszténység védőpajzsa" vagy "Üllő és verő közé szorult ország" (Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1994. nov. 21-22.)

 

8. Die Aussiedlung der Deutschen aus Ungarn und das Statistische Amt. (Vertreibung, Um- und Aussiedlung der Deutschen und Magyaren in Ungarn nach dem II. Weltkrieg. Ungarisches Institut, München. Bóly, 1995. október 6.)

 

9. A hadigazdálkodás szerepe a vörösbor elterjedésében a XVI. századi Dél- Dunántúlon. (Hagyomány és korszerűség a XVI. században. Végvári konferencia, Noszvaj. 1995. október.)

 

10. "Gott bestraft das ungarische Volk für seine Sünden" - Untersuchung einer biblische Paralelle auf Grund der Kirchlichen Literatur des 16. Jahrhunderts. (Egyháztörténeti konferencia, Lublin, 1996. szeptember 1-4.)

 

11. Adatok a reformáció elterjedéséhez Nádasdy Tamás kanizsai uradalmában. (Nemzetközi helytörténeti konferencia, Nagykanizsa, 1996. október 17.)

 

12. Felekezetváltás a XVI. századi végvári katonaságnál. (Felekezetek és identitás az újkori Kelet-Közép-Európában. Nemzetközi egyháztörténeti konferencia, Piliscsaba, 1998. április 16-18.)

 

13. Keleti és nyugati hatalmi ideológiák összeütközése a 16. századi Kárpát- medencében. (V. Károly és Közép-Európa. Pécs.PTE, BTK., 2000. május 26.)

 

14. Apokaliptika és nemzettudat a XVI. századi Magyarországon. (Religio, retorika, nemzettudat. MTA Irodalomtudományi Intézet, DE, Debrecen, 2002. május 23-25.)

 

15. Ferencesek és a reformáció kapcsolata a XVI. századi Magyarországon. (Ferences lelkiség az újkori Közép-Európában. Nemzetközi egyháztörténeti konferencia, Piliscsaba, 2002. október 12-15.)

 

16. Wandel des Türkenbildes bei den ungarischen Protesten im 16. Jahrhundert. (Ösztöndíjzáró előadás a GWZO –ban, Lipcse, 2000. május 20.)

 

17. Konfession und Identität zur Frühneuzeit in Ungarn ( Galway, 2003. február 28.)

 

18. Egy végvári katonáról. (Bollók János emlékkonferencia. Budapest, Eötvös Collegium, 2003. november.)

 

19. Die Verbreitung der Reformation in Ungarn, im sechszehnten Jahrhundert in ethnisch ungarischen Gebieten.(Religions- und Kulturgeschichtsschreibung im Donauraum: Forschungsstand, Initiativen, Methoden, Theorien. Fraidenstadt-Tübingen, 2004. szeptember 15- 19.)

 

20. A szent had. Hadiprédikáció Magyarországon a 16-17. században Bornemisza Péter, Pázmány Péter, Tolnai Mihály és Nagyari István művei alapján. (A politika műfajai a régi magyar irodalomban. MTA, Irodalomtudományi Intézet, Gyula 2005. május 25.)

 

21. Szekfű Gyula törökkoros munkássága. (Szekfű Gyula emlékkonferencia, Budapest, Eötvös Collegium, 2006. november)

 

22. Az apokaliptika mint a politikai propaganda eszköze a 16. századi Magyarországon. (Konferencia a hatalom, legitimáció jegyében. MTA, Miskolci Területi Bizottság. Miskolc, 2005. november 9.)

 

23. Szegedi Kis István temesvári tartózkodása Skaricza Máté életrajza alapján. (Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. MTA, Babes-Bólyai Egyetem, Kolozsvár, 2006. május 24-25.)

 

24. Migrations- und Konfessionsparameter des ungarischen Ethnikums im Dreieck Tisza-Maros-Körös nach der Vertraibung der Osmanen. (Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Ulm, 2007. Mai. 10-12.)

 

25. Унгарското кралство и идеологията на кръстоносните походи от началото на османската угроза до изграждането на хабсбургската отбранителна линия (1395 – 1556). (Szent Kelemen Egyetem, Történeti Intézet, Szófia, 2006.)

 

26. A művelődés közege és szektorai a 16. századi magyar határvidék népességénél. (A reformáció kezdetei Magyarországon. KGRE, Budapest, 2008. november 9.)

 

27. Az apokaliptikus gondolkodás az újkorban és Magyarország. (Nemzeti művelődés és egységesülő világ. ELTE Összehasonlító Irodalom Tudományi Intézete, Budapest 2007. december)

 

28. Horváth Mihály és a dél-alföldi függetlenségi hagyomány. (A piarista rend Magyarországon. Piliscsaba, 2007. november 9.)

 

29. A forradalom előzményei: ellenállási mozgalmak vidéken. (Forradalom és szabadságharc ötven év távlatából 1956. Budapesti Lengyel Intézet, Eötvös Collegium, PPKE BTK Történeti Intézet, Budapest - Piliscsaba, 2006. november 6-7. )

 

30. Ferencesek és a reformáció kapcsolata a XVI. századi Magyarországon. (Ferences lelkiség az újkori Közép-Európában. PPKE, BTK, nemzetközi egyháztörténeti konferencia, Piliscsaba, 2002. október 12-15.)

 

31. Örmények a Dél-Alföldön a török kiűzése után. (Az örmény diaszpórák az újkori Közép-Kelet-Európában című nemzetközi konferencia, Piliscsaba, 2007. április 24-25.)

 

32. Nádasdy Tamás nádor és az örményesi pálos kolostor. (Decus Solitudinis. Pálos évszázadok. Piliscsaba, 2006. október 17.)

 

33. Egy bibliai toposz karrierje a 16. századi Magyarországon (Biblia a történelemben. Evangélikus Egyetem, Budapest, 2008. december)

 

34. Fehér gárda a Dél-Alföldön (Jelenlévő múlt. Békés Megyei Levéltár, Gyula, 2008. október)

 

35. A Tisza- Maros-Körös szög városainak migrációja a török kiűzése után. (Vámbéri emlékkonferencia. Dunaszerdahely, 2008. október)

 

36. Koráncáfolatok a 16-17. század fordulóján Közép-Európában (A Biblia a történelemben. Tiszántúli Református Egyázkerület, Miskolci Akadémiai Bizottság. Miskolc, 2008. november)

 

37. A reformáció elterjedése a 16. századi Magyarországon a magyar etnikumú területeken. (Habilitációs előadás, Piliscsaba, PPKE BTK, 2004. november) Német összefoglalóval

 

38. Habilitációs előadás: A művelődés közege a 16. századi magyarországi határterület (Habilitációs előadás, Piliscsaba, PPKE BTK, 2004. november)

 

39. A helvét reformáció elterjedése a 16. századi Magyarországon. (Borzsák István emlékkonferencia. Budapest, Eötvös Collegium, 2009.)

 

40. Dániel birodalmai a korai reformáció Magyarországán. (Tíz éves a Történelemtudományi Doktori Iskola. Piliscsaba, 2009)

 

41. Dániel próféta birodalmai a koraújkori magyar és európai államelméletben. (Vámbéri Ármin emlékkonferencia. Dunaszerdahely, 2009. október.)

 

42. Bűneiért bünteti Isten a magyar népet. Egy bibliai toposz szerepe. (Bűn, bűnhődés, büntetés. Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozat, Budapest, 2010. május)

 

43. Protestáns mártírológia a kora Újkorban. (Mártíromság és katonai hivatástudat a 16. századi Magyarországon. Debreceni Egyetem, 2011. február)

 

44. Nagy Sándor kapuján belül és kívül. Örmény és magyar kép formálódása a keresztény Európában a középkorban és koraújkorban. (Örmények a Kárpát-medencében. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2013.)

 

45. Katholische Péter-Pázmány-Universität Budapest. Die apokalyptische Auffassung des Islam bei katholischen Autoren nach dem Konzil von Trient. 450 Jahre Concilium Tridentinum, Das Konzil von Trient und die katholische Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert

 

46. Egy kálvinista az európai nagypolitikában - Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. Kálvin –konferencia. Magyar-Francia Baráti Társaság. Hódmezővásárhely, 2013. november 8.)

 

47. „Magyarország a kereszténység védőbástyája". Nemzeti hivatástudat a 16. században.(Benda Kálmán születésének 100. évfordulójára rendezett emlékkonferencia, Budapest, Ráday Könyvtár, 2013. november 27.)

 

48. A Kárpát-medence, mint befogadó társadalmi közeg: etnikumok, felekezetek a 16-18. századi Magyarországon. („Az erdélyi magyar-örmények történetének évszázadai" Nemzetközi Történész Konferencia 2014. szeptember 3.Gyergyószentmiklós Babes-Bólyai Egyetem)

 

49. A KSH és a német kitelepítés. (Nyelvi, kulturális és társadalmi átalakulások mint a migrációs folyamatok következményei, konferencia a barnagi németek betelepítésének 300. évfordulóján – Veszprém Megyei Levéltár)

 

50. Szegedi Kis István Szerepe Gyula környékének reformációjában.Város Uradalom vár. 2014. Szeptember 19. Békés megyei levéltár

 

51. Párkányi csata emlékére szervezett lengyel-magyar nemzetközi szimpózium moderátora voltam. 2013. október 17.

 

52. Workshop Jereván 2013. október 18.

 

53. Workshop szervezés 2014. június 23. (Krakkó Jagelló Egyetem, Szófia, Kolozsvár, Brüno, Halle, Jereván, Lemberg)

 

54. Doktoranduszok eszmetörténeti konferenciája szervezője voltam

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x