Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd Verseny

A versenyről

A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2018/2019-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd verseny országos döntőjét.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyarnyelvkiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk ajogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában aretorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége. Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.


A versenyfeladat

Egy szabadon választott és egy kötelező szövegértő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása, felolvasása; elsősorban a 20–21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg nehaladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annakvalamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  • a) jó szövegértés és szöveghűség,
  • b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  • c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  • d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

Kérjük az illetékes tanszékeket, illetőleg a beszédművelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a versenyzők felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntőt 2019. május 17-én rendezzük meg Esztergomban.

A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsőoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2019. április 18-ig (az erre szolgáló lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyző(k) és a részt vevő tanár(ok) nevét.

A jelentkezéseket a következő e-mail címre kérjük megküldeni: esztergom@btk.ppke.hu 

A rendező intézmény a verseny részletes programját a jelentkezőnek közvetlenül küldi meg. Kérjük, hogy a versenyző a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 8 példányban hozza magával, s jelentkezésekor adja le a szervezőirodában. A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el. Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10–15 fő) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.

x