Medgyesy-Schmikli Norbert

Medgyesy-Schmikli Norbert, PhD habilitált docens

 • Történettudományi Intézet
 • Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék

Szakterületek

Bölcsészettudomány

Rövid önéletrajz

Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, történelem–régi magyarországi irodalom–medievisztika szak, Piliscsaba (1995–2001)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola – Újkori Eszmetörténeti Műhely, Piliscsaba (2001–2004)
2001 óta a PPKE BTK Újkori Történeti Tanszék tanársegéde, 2010-től adjunktusa, 2016-tól habilitált docense. 2012-től a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola témavezetője és tanára.

Fogadóórák

Kedd 16:00-17:00, Budapest, Tárogató út
Szerda 9.00-10.00, Piliscsaba, Anselmianum 203.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok:


Név: Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert
Születési hely: Győr
Születési idő: 1977. február 5.
Munkahely és beosztás: PPKE BTK Történettudományi Intézet, Újkori Történeti Tanszék, Piliscsaba, habilitált egyetemi docens

 

Tanulmányok, iskolák:


Radnóti Mikós (1983–1985), majd Kossuth Lajos Általános Iskola (1985–1991), Győr
Liszt Ferenc Állami Zeneiskola, zongora tanszak, Győr (1983–1991)
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr (1991–1995)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, történelem–régi magyarországi irodalom–medievisztika szak, Piliscsaba (1995–2001)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola – Újkori Eszmetörténeti Műhely, Piliscsaba (2001–2004)

 

Tudományos fokozat:


PhD – történettudomány: PPKE Történettudományi Doktori Iskola, 2007. március 12., minősítés: summa cum laude. (Nyilvános védés: Piliscsaba, 2006. október 20.)

Habilitáció – történettudomány: PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola, 2015. június 16; minősítés: summa cum laude. (Habilitációs előadás: 2015. március 23.)

Publikációk és hivatkozásaik:


https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10020701

 

Munkahelyek, beosztások:


1. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Újkori Történeti Tanszék, Piliscsaba:

2001. február 1. –2009. december 31.: egyetemi tanársegéd;

2010. január 1. –2015. december 31.: egyetemi adjunktus;

2016. január 1-től: egyetemi docens.


A PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola Újkori Eszmetörténeti Műhelyének 2012. június 1-től témavezetője és 2013. február 1-től oktatója. Doktoránsok száma: 4,5 fő. (Bővebben: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=10296)

 

2. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenepedagógia Tanszék (2007–2010), majd Népzene Tanszék, Budapest: óraadó tanár

 

Oktatott tárgyak (PPKE BTK):


1. Magyarország diplomácia-, eszme-, társadalom- és művelődéstörténete, 1703–1849

2. Történeti földrajz

3. Nevelés- és oktatástörténet

4. Oktatás, művelődés, színház és vallásosság a 17–18. században

5. Magyar nyelvű forrásolvasás, 18–19. század

 

Kutatócsoporti és szakbizottsági tagság:


1. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, Régi Magyar Dráma Kutatócsoport (1999–)
2. OTKA K 101571-es számú, „Szerzetesi kultúra Magyarországon a 18. században" című pályázat (2012. január 1. –)
3. PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola Tanácsa (2014. június 13.–)                                                                    4. PPKE BTK Fegyelmi Bizottság (2016. január 1-től)
5. PPKE BTK Könyvtári Bizottság (2007–2009)

 

Nyelvismeret:


Német, felsőfokú, „C" típusú állami nyelvvizsga (2006)
Latin, középfokú, „C" típusú állami nyelvvizsga (1997)

 

Ösztöndíjak, külföldi képzés, tanulmányi versenyek, kitüntetések:


Szülőföldünk Honismereti Pályázat – Kisfaludy Napok, Győr: Arany fokozat (1995. március)

XIII. OTDK Miskolc, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: II. helyezés (1997. március)

XLIV. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat (Néprajzi Múzeum, Budapest): II. helyezés (1997. május)

Köztársasági Ösztöndíj (1998–2000)

XIV. OTDK Pécs, Humántudományi Szekció, Régi magyar irodalom alszekció: I. helyzés (1999. március)

Kopits-ösztöndíj (PPKE BTK, Piliscsaba, 1999. május)

CEEPUS-ösztöndíj: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár–Csíksomlyó, 1999. október

Pro Scientia Aranyérem (MTA, Budapest, 1999. november 2.)

ERASMUS-ösztöndíj: Johannes Gutenberg Universität, Mainz, 2000. tavaszi szemeszter

Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) Junior ösztöndíja: Collegium Hungaricum, Bécs, 2004. augusztus–szeptember

Faludi-ösztöndíj (JTA–Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, 2007)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010–2013)

Perenye község Díszpolgára (2012)

Az Év Tanára – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata (2012)

Bolyai Emléklap (MTA, Budapest, 2014. július 2.)

MMA Elismerő Oklevél: a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata

a magyar művészeti oktatásért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló

munkája elismeréseként az MMA Elismerő Oklevelében részesítette. (Budapest, 2016.

június 7. Az oklevelet átadta: Dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, az MMA

Művészetelméleti Tagozat tagozatvezetője)

 

Kutatási terület, kiadványok, konferencia-szervezések:

 

I. Kutatási terület:

1. Neveléstörténet és iskolakultúra, barokk iskoladrámák és színlapjaik:
A XVIII. századi csíksomlyói ferences misztériumdrámák (passiójátékok) közép- és kora újkori forrásainak feltárása (1996 óta) és publikálása monográfia formájában (2009). Egyenként több hetes kutatóutak: Csíksomlyó, Ferences Rendház Könyvtára és Csíki Székely Múzeum Ferences Állomány (Csíkszereda), 1998, 1999, 2000, 2001, 2007, 2010.
Emellett 1997 óta részvétel a Régi Magyar Drámai Emlékek című könyvsorozat (MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport és Akadémiai Kiadó–Argumentum Kiadó, Budapest) kritikai szövegkiadási és forráskutatási munkájában (RMDE XVIII. század – Ferences iskoladrámák-sorozat).
2009 óta: a hazai, XVII–XVIII. századi nyomtatott és kéziratos iskoladráma-színlapok (periochák) teljes feltárása, adattárának elkészítése és kritikai kiadásának előkészítése.

2. A Nyugat-Dunántúl alsófokú iskolái és vallásgyakorlata (1674–1782):
A Dráva és a Mura folyókig terjedő történelmi (1777 előtti) győri egyházmegye (nagyjából Győr, Moson, Sopron, Vas és Zala vármegyék területe) 18. századi conscriptiói és canonica visitatiói bőséges forrásként szolgálnak, hogy pontosan felmérhető legyen e terület anyanyelvi és vallási megoszlása, iskolahálózata és iskolamestereinek – a korabeli értelmiségieknek – oktatási és kegyességtörténeti tevékenysége.

3. XVII–XVIII. századi epikus-historikus énekek, népénekek:
2007 óta Szent István és Szent László királyok, továbbá más magyar szentek tiszteletére írt XVII–XVIII. századi epikus-historikus költemények és népénekek feltárása, kritikai kiadása, elemzése és népszerűsítő, kottás publikálása hangzó anyag kíséretében.

4. Perenye község néphagyománya:
1995 óta végzett rendszeres helyi, saját néprajzi és népzenei gyűjtés alapján a vasi Perenye község XVI–XIX. századba visszanyúló néphagyományának rendszerezése, forrásainak feltárása, kottás és hangzó formában való kritikai és népszerűsítő kiadása.

 

II. Hazai és nemzetközi tudományos konferencia-szervezések:

 

1. „A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára" című nemzetközi tudományos konferencia. PPKE BTK, Piliscsaba, 2002. október 14–16. Előadók száma: 5 országból 87 fő. Kiegészítő programok: könyvbemutató, kiállítás-megnyitó, csíksomlyói passiójáték (1767) előadása (Boldog Özséb Színtársulat), énekes mise a Kájoni János Schola közreműködésével.

2. „Vállal magasb mindeneknél" A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia. Xantus János Múzeum, Győr, 2007. június 25–27. Előadók száma: 31 fő. Kulturális programok: Benyák Bernát: Salamon című történeti drámájának (1772) előadása (Boldog Özséb Színtársulat), a középkori Szent László-matutinum és laudes éneklése a Győri Bazilikában, a Szent László-herma előtt.

3. „800 éves a Ferences Rend. Tudományos konferencia a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről" című nemzetközi tudományos konferencia. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest–PPKE BTK, Piliscsaba, 2009. október 14–15. Előadók száma: 64 fő. Művészeti program: 18. századi Csíksomlyói Passiójáték bemutatása a Boldog Özséb Színtársulat előadásában.

4. „Szent László király győri tisztelete. Műhelykonferencia az első győri körmenet 250. évfordulóján" című szimpózium. Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr, 2013. június 27. Előadók száma: 5 fő, kamara-kiállítással egybekötve.

 

III. Mesterkurzus tartása:

„Barokk iskolakultúra, drámapedagógia és énekelt történelem" címmel: Pécsi

Tudományegyetem Művészeti Kar, Zeneművészeti Intézet, Pécs, 2016. március 7–9.

 

IV. Egyetemi színtársulat:

 

A XVIII. századi, magyarországi barokk iskoladrámákat rendszeresen előadó Boldog Özséb Színtársulat megalapítása (2002) és vezetése. Eddig 48 alkalommal léptünk színpadra a magyar nyelvterület egészén. A színtársulat 2008 óta együttműködik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem–Zeneakadémia Népzene Tanszékével. A színtársulat eddig előadott 7 színdarabjából 2010-ben és 2016-ban Régi Magyar Színpad címmel 8 tagú DVD-lemezsorozat jelent meg kísérőfüzetekkel, audiovizuális egyetemi jegyzetként.

 

Közösségi tevékenység:


Boldog Özséb Színtársulat alapítója (2002) és vezetője
Szent László Társulat társelnöke, Budapest (2004–)
Pro Scientia Aranyérmesek Társasága tagja (1999–)
Magyar Egyházzenei Társaság tagja (1997–)
A Győri Székesegyház Scholája (1987–1991)
PPKE BTK Kájoni János Schola alapítója és vezetője (2002–2008)

 

Curriculum Vitae

 • pdf

  BBNTÖ00600 Történeti földrajz

  • Történelem BA
  • Történelem BA minor
 • pdf

  BBNTÖ03001 Magyarország története 1703-1914 1

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ05500 Magyarország társadalomtörténete 1703-1914

  • Történelem BA
 • pdf

  BBNTÖ20600 Magyarország története 1703-1848

  • Történelem BA
 • pdf

  BMNTÖ01000M Magyarország története (1703-1848) 1.

  • Történelem MA
 • pdf

  BTR-DKK-04 Konzultáció IV. félév

  • Történelemtudományi doktori képzés
 • pdf

  BTR-DK-920 Szabadon választható tárgy 3.

  • Történelemtudományi doktori képzés
 • pdf

  BTR-DK-930 Szabadon választható tárgy 4.

  • Történelemtudományi doktori képzés

Kutatás, témavezetés

 

I. Kutatási terület:

 

1. Neveléstörténet és iskolakultúra, barokk iskoladrámák és színlapjaik:

A hazai, XVII–XVIII. századi nyomtatott és kéziratos iskoladráma-színlapok (periochák) teljes feltárása, adattárának elkészítése és kritikai kiadásának előkészítése.

 

2. A Nyugat-Dunántúl alsófokú iskolái és vallásgyakorlata (1674–1782):

A Dráva és a Mura folyókig terjedő történelmi (1777 előtti) győri egyházmegye (nagyjából Győr, Moson, Sopron, Vas és Észak-Zala vármegyék területe) 18. századi conscriptiói és canonica visitatiói bőséges forrásként szolgálnak, hogy pontosan felmérhető legyen e terület anyanyelvi és vallási megoszlása, iskolahálózata és iskolamestereinek – a korabeli értelmiségieknek – oktatási és kegyességtörténeti tevékenysége.

 

3. XVII–XVIII. századi epikus-historikus énekek, népénekek:

2007 óta Szent István és Szent László királyok, továbbá más magyar szentek tiszteletére írt XVII–XVIII. századi epikus-historikus költemények és népénekek feltárása, kritikai kiadása, elemzése és népszerűsítő, kottás publikálása hangzó anyag kíséretében.

 

4. Perenye község néphagyománya:

1995 óta végzett rendszeres helyi, saját néprajzi és népzenei gyűjtés alapján a vasi Perenye község XVI–XIX. századba visszanyúló néphagyományának rendszerezése, forrásainak feltárása, kottás és hangzó formában való kritikai és népszerűsítő kiadása.

II. Témakiírások a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskolájában:

 

1. Művelődéstörténet, iskolarendszer és ünnepeik Magyarországon 1650–1848 között.
2. Történelemszemlélet, társadalom és színházi kultúra Magyarországon 1711–1918 között.
3. A természeti környezet változása, település- és iparfejlesztés, kultúrtáj-változás Magyarországon 1840–1914 között.

 

Bővebben: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=10296

Medgyesy S. Norbert előadásai

hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon

(1997–2016)

1997. augusztus 28. – 2016. december 1. között:

összesen 4 konferencia-szervezés és 62 előadás

 

 

1. Csíksomlyói Mária-siralmak

A magyar színház születése. Eger, 1997. augusztus 27–30.

 

2. Bevezetés a csíksomlyói passiójátékok forrásaiba

Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Nemzetközi konferencia, Pápa, 1999. június 21.

 

3. Johannes Gritsch devóciós passiójának nyomai a csíksomlyói színpadon

Szent és profán. A magyar színjátszás európai gyökerei. Eger, 2000. augusztus 23–26.

 

4. A csíksomlyói misztériumdrámák eredete

Pro Scientia Aranyérmesek V. Tudományos Konferenciája. Sopron, 2000. november 5–7.

 

5. Vázlat a magyar katolikus egyház szenvedéseiről 1945-1963 között

Między integracją a komunizmem. Społeczeństwa i kościoły Europy środkowej.

Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Szczecin, 8-9. Czerwca 2001. R (2001. június 8–9.)

 

6. Szent Ágota, Nepomuki Szent János és Szent Vendel tisztelete Perenyén

Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Nemzetközi konferencia, Pápa, 2002. június 24–27.

 

7. A hitoktatás és a színjátszás kapcsolata néhány ferences és egy piarista dráma alapján

School and Theatre – Iskola és Színház. Nemzetközi tudományos konferencia –

International conference. Miskolc University, 2002. szeptember 5–7.

Szervező titkára voltam: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és

kultúrájára. Die Wirkung der franziskanischen Spiritualität auf die neuzeitliche Geschichte

und Kultur Mitteleuropas. (PPKE BTK, Piliscsaba, 2002. október 14–16.)

Előadásaim ezen a konferencián:

 

8. A mikházi kolostor missziós munkája a 18. században – eddig ismeretlen forrás alapján. (Piliscsaba, 2002. október 15.)

 

9. A ferences lelkiség hatása az 1767-es csíksomlyói passiójátékra – Bevezető előadás az

„Inductio de passione Christi" című misztériumdráma és az „Aranymiatyánk" ének

előadásához. (Piliscsaba, 2002. október 14.)

 

10. A búcsújárás és a Mária-kegyképtípusok a barokk kori Magyarországon

A Győri Vérrel Könnyező Szűzanya tisztelete. Győr, 2003. március 19.

 

11. Karácsonykor vagy a nagyhéten játszották? Az Ádám-siralom hagyományvilágunkban.

A világ színháza – a színház világa. Dráma és színház Európában a 19. század elejéig.

(Theatre of World – the World of Theatre. Drama and Theatre in Europe until the 19th

century) 5. egri dráma- és színháztörténeti konferencia. Eger, 2003. augusztus 25–27.

 

12. Adalékok a váci domonkos kolostor 18. századi történetéhez

A domonkos rend kultúrateremtő szerepe az újkorban. Piliscsaba, 2003. október

28–29.

 

13. A jezsuita iskoladráma-programok kutatása – tervek és első eredmények

A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Piliscsaba, 2004. november 8–10.

 

14. A magyarországi barokk iskoladráma-színlapok feltárásának és kiadásának főbb kérdései

Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája. Szent István Egyetem, Gödöllő, 2004.

november 26–28.

 

15. A csíksomlyói misztériumdrámák forráskérdéséhez

MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 2005. január 19.

 

16. 19. századi népi kéziratos énekeskönyvek Gencsapátiból és Perenyéből

Népi vallásosság a Kárpát-medencében VII. konferencia. Székely Nemzeti Múzeum,

Sepsiszentgyörgy, 2005. szeptember 19–23.

 

17. Adalékok a ciszterci eredetű himnuszok csíksomlyói alkalmazásához a XVII–XVIII. században

A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. Piliscsaba, 2005. november 7–8.

 

18. Nagyheti siralomszövegek felvidéki illetőségű énekeskönyvekben, különös tekintettel Herchl Antal iskolamester munkásságára

A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban. Konstantin Filozófus Egyetem

Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2005. december 8–9.

 

19. Összefoglaló elemzés a csíksomlyói misztériumdrámák forrásairól

Későbarokk és klasszicizmus a magyar színpadon. (Nemzetközi színház- és drámatörténeti konferencia, Nagyvárad, 2006. augusztus 28–31. (Előadás: 2006. augusztus 29.)

 

20. A pápai és a sátoraljaújhelyi pálos gimnázium története a XVIII–XIX. században

VII. Nemzetközi Pálos Rendtörténeti Konferencia. Magyar Pálos Rend–PPKE BTK, Piliscsaba, 2006. október 16–18.

 

21. Dasein der franziskanischen Spiritualität in einigen Momenten der barocken Mysterienspiele von Csíksomlyó

Bettelorden in Mitteleuropa. Geschichte, Kunst, Spiritualität. Diözesanarchiv Sankt Pölten (DASP), Sankt Pölten (Ausztria), 2007. március 19–22.

Tudományos-szervező titkár voltam:

„Vállal magasb mindeneknél" – Konferencia a Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulója alkalmából.

Rendező szerv: Szent László Társulat, Budapest; Helyszín és időpont: Xantus János

Múzeum, Győr, 2007. június 25–27.

Előadásom a konferencián:

 

22. Szent László alakja a XVII–XVIII. századi kéziratos és nyomtatott énekeskönyvekben

„Vállal magasb mindeneknél" – Konferencia a Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulója alkalmából, Xantus János Múzeum, Győr, 2007. június 26.

 

23. A magyar katolikus népénekkutatás historiográfiája

A PPKE BTK Lelkiségtörténeti Műhely I. konferenciája, Piliscsaba, 2007. október 12.

 

24. A XVII–XVIII. századi piarista drámaprogramok kutatásának első eredményei

(előadás Tar Gabriella-Nórával közösen)

A piarista rend Magyarországon, Piliscsaba, 2007. november 5–6.

 

25. Iskoladráma és népének – Énekeskönyvi dallamokon, saját szöveggel énekelt tételek a csíksomlyói misztériumdrámákban

A PPKE BTK Lelkiségtörténeti Műhely II. konferenciája, Piliscsaba, 2009. április 24.

 

26. Allegorikus figurák a csíksomlyói misztériumdrámákban

A dráma(szöveg) metamorfózisa. Kapcsolattörténetek. — Metamorphose des (Dramen)Textes und seine Darstellung auf der Bühne. Kontaktgeschichte(n), Kolozsvár, 2009. június 4–7.

 

27. XVII–XVIII. századból való énekszövegek, dallamok és népszokások Perenye hagyományában

Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság konferenciája, Balatonfüred, 2009. október 1–3. (Előadás: október 2.)

Tudományos-szervező titkár voltam:

800 éves a Ferences Rend. Tudományos konferencia a Rend lelkiségéről, történelmi

hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről.

Rendező szervek: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest;

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Művelődéstörténeti

Műhely, Piliscsaba; Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest

Időpontja: 2009. október 14–15.

Helyszíne: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest; Pázmány Péter

Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba

Előadásom a konferencián:

 

28. Az Eucharisztia kérdésköre (vita és úrnapi játék) a csíksomlyói színpadon a XVIII. században (Piliscsaba, 2009. október 15.)

 

29. XVII. századi népénekdallamok a rohonc-szalonaki uradalom Perenye községéből – mai népi gyűjtés szerint

„Batthyány I. Ádám és köre." Konferencia a 400 éve született Batthyány I. Ádám dunántúli főkapitány tiszteletére. PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Piliscsaba, 2010. november 25–26.

 

30. Nemrég felfedezett, 19. századi kéziratos népénekeskönyv Perenyéből

Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében. (Népi vallásosság a Kárpát-medencében 9.) Nyitra–Alsóbodok, 2011. október 5–8. (Előadás: október 6.)

 

31. Laskai Osvát nagypénteki prédikációinak hatása a 18. századi csíksomlyói ferences passiójátékokra

Obszerváns ferencesek Magyarországon a középkorban és a kora újkorban.

Műhelykonferencia Laskai Osvát (?–1511) halálnak 500. évfordulója alkalmából.

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2011. november 28.

 

32. Régi és új – az iskoladrámák, a népi dramatikus játékok és a népénekek tanu(l)sága

„Régi" és „új" előadási hagyomány a népzenében. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem, 2012. április 19.

 

33. Magyar történeti és mitológiai színjátékok a 18. századi nyitrai és rózsahegyi gimnáziumban – a drámaprogramok (periochák) tanúsága szerint

„Drámák határhelyzetben – Dramas in a border case – Hraničné situácie v dráme"

című nemzetközi színház- és drámatörténeti konferencia, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, 2012. szeptember 4–7. (Előadás napja: szeptember 7.)

 

34. XVIII. századi jezsuita és piarista iskoladráma-programok tanúsága a korabeli oktatás történelemszemléletéről

A PPKE Történettudományi Doktori Iskola Eszmetörténeti Műhelyének tudományos konferenciája, Piliscsaba, 2012. november 9–10. (Előadás napja: november 10.)

 

35. A törökökről alkotott kép a XVII–XVIII. századi Szent László-énekekben és az iskoladrámákban

„Az oszmán-magyar kényszerű együttélés és hozadéka" című konferencia, PPKE BTK, Piliscsaba, 2012. december 6–7. (előadás napja: december 6.)

 

36. Ismeretlen színielőadás az utolsó ítéletről Csíksomlyón

„Menny és pokol a barokk kori ember életében: a mindennapoktól a műalkotásig." A

PPKE Lelkiségtörténeti Műhelyének VI. tudományos konferenciája, Budapest, 2013. április 5–6. (Előadás napja: 2013. április 6.)

 

37. Esterházy Pál nádor alapítványából bemutatott iskoladrámák és jutalmazott diákok a 18. században

„Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában" című nemzetközi tudományos konferencia, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet

REBAKUCS (Reneszánsz–Barokk Kutatócsoport) szervezésében, Kőszeg, 2013.

május 22–25. (Előadás napja: május 25.)

Tudományos titkár voltam:

„Szent László király győri tisztelete. Műhelykonferencia az első győri körmenet 250.

évfordulóján", Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár Díszterme, Győr, 2013.

június 27.

Előadásom címe a konferencián:

 

38. Szent László király győri tisztelete 1750–1815 között

 

39. Bacchanáliák a kolostorban (énekek és színjátékok ételekről és italokról a XVIII. században)

„Szerzetesek asztala – A kolostorok titkai; a Budapesti Szerzetesi Gyűjteményi Nap

2013 konferenciája", a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár, a Jézus Társasága

Magyarországi Rendtartomány Levéltára és Könyvtára, a Piarista Rend Magyar

Tartománya Központi Levéltára és Könyvtára szervezésében, Tamási Alajos

Tanulmányi Ház, Budapest, 2013. szeptember 17.

 

40. Die Schuldramen als didaktisches Mittel bei der Durchführung der Trienter Reformen 450 Jahre Concilium Tridentinum. Das Konzil von Trient und die katholische

Konfessionalisierung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert.

Internationle Tagung, PPKE, Budapest, 2013. október 7–9. (Az előadás napja: 2013. október 8.)

 

41. A szemléltető történelemoktatás néhány példája a XVIII. század első feléből

Tér, identitás, felekezetek és művelődés a Kárpát-medencében és Közép-Európában.

PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola konferenciája, Piliscsaba, 2013. november 28.

 

42. Históriás költemények és könyörgő népénekek Árpád-házi Szent Erzsébet és más női szentek tiszteletére a 17–18. századból

A nők és a régi magyarországi vallásosság. VII. Lelkiségtörténeti konferencia,

Budapest, 2014. április 24–26. (Előadás: 2014. április 25.)

 

43. A halottvirrasztó rendje, szövegei és 17–19. századi dallamai a vasi Perenye hagyományában

Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében, X. tudományos konferencia. A

Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola szervezésében.

Hittudományi Főiskola, Veszprém, 2014. május 20–23. (Előadás: 2014. május 21.)

 

44. A 18. századi drámaprogramok nevelés- és művelődéstörténeti megközelítése

Szerzetesség a 18. századi Magyarországon (Az OTKA K 101571-es számú pályázat

konferenciája), Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2014. október 17.

 

45. Musikalische Relationen an der Jesuiten und Piaristen Schuldramen-Theaterzetteln (Periochen) im 18. Jahrhundert in Ungarn

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei.

Internationale Konferenz. Ján Stanislav–Institut für Slawistik der Slowakischen

Akademie der Wissenschaften–Österreichisches Kulturforum–Slowakische

Musikwissenschaftliche Assoziation, Bratislava / Pressburg / Pozsony, 2014. október

22–24. (Az előadás napja: 2014. október 24.)

 

46. Adalékok a 19. századi Szent László-népénekekhez és a Lovagkirály 18–19. századi győri tiszteletének történetéhez – a legújabb kutatások alapján

Előadás a Szent László és Székesfehérvár című tudományos konferencián,

Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum–Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház, 2014. október 25.

 

47. A Makula nélkül való tükör alapján színpadra állított jelenetek a XVIII. századi Csíksomlyó és Kanta gimnáziumában

Előadás a Makulátlan tükör – Könyvbemutató és műhelykonferencia a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről című szimpóziumon, MTA–PPKE Barokk

Irodalom- és Lelkiségtörténeti Műhely konferenciája, Budapest, 2014. december 4.

 

48. A 18. századi jezsuita és piarista iskolai színjátszás főpapi mecénásai

Előadás Az egyházi reprezentáció megnyilvánulásai Magyarországon 1800-ig című

VIII. Lelkiségtörténeti Konferencián, PPKE–MTA Barokk Lelkiségtörténeti Műhely,

Budapest, PPKE Szent II. János Pál pápa terem, 2015. április 16–18. (Az előadás napja: 2015. április 16.)

 

49. Interregionális búcsújáró körzetek a vasi Perenye életében 1855–1918 között – írott források és a szóbeli emlékezet alapján

Előadás a Berényi István történész, földrajztudós jubileumi születésnapja tiszteletére

tartott Régiók és kultúrtájak karaktere című műhelykonferencián, PPKE BTK

Történelemtudományi Doktori Iskola, Piliscsaba, 2015. május 7. (A konferencia tudományos titkára voltam.)

 

50. Jáki Sándor Teodóz OSB (1929–2013): a liturgikus és paraliturgikus zenei anyanyelv értékelője és apostola a katedrálistól a legkisebb falvakig

Előadás a Magyar Egyházzenei Társaság XII., „Hozzád emelem..." – A liturgikus zene

irányai című kongresszusán, Győr, 2015. május 8–10. (Az előadás napja: 2015. május 9.)

 

51. Világi mecénások, színpadi cselekmény és éneklő allegóriák összefüggése a 18. századi jezsuita és piarista gimnáziumokban

Előadás A szövegtől a szcenikáig, Kutatások a korai dráma- és színháztörténet

területén – X. egri drámatörténeti konferencia az MTA BTK Irodalomtudományi

Intézete és az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Irodalomtudományi Tanszéke

szervezésében című nemzetközi tudományos konferencián, Eger, 2015. szeptember

1–4. (Az előadás napja: 2015. szeptember 4.)

 

52. História a barokk iskolai színpadon és énekelt történelem az iskolamesteri kéziratokban – közös dalolással egybekötött előadás

Előadás „Az élet kincsesháza" – művészeti nevelés, művészettel nevelés a

közoktatásban című konferencián, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti

Tagozata, Budapest, Pesti Vigadó, Makovecz terem, 2015. szeptember 25–26. (Az

előadás napja: 2015. szeptember 25.)

 

53. A Kenyeri (1708), a Vépi (1731), a Dőri (1763-1774) és a Perenyei kéziratos énekeskönyv (1855) keletkezésének (iskola) történeti háttere és sajátosságai

Előadás a „Hegyet hágék, lőtőt lépék..." Konferencia Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós

emlékére című szimpóziumon, Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma,

Balassagyarmat, 2015. november 3–4. (Előadás: 2015. november 3.)

 

54. Die Psalmen in den katholischen Gesangbüchern und Mysterienspielen aus dem 17–18. Jahrhundert

Előadás a The use of Psalms in Jewish and christian traditions. International

Conference Held at Pázmány Péter Catholic University, Budapest, 3–4. November

2015. (Előadás: 2015. november 4.)


55. A hazai misztériumjáték-előadások 15–17. századi gyökerei, műfajközi összefüggései

Előadás a Dráma és liturgia című tudományos konferencián. Nemzeti Színház, Bajor

Gizi Szalon, Budapest, 2016. május 7.

 9

56. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapításának és történetének regionális

összefüggései

Előadás A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza című, a szerencsi Bocskai István

Katolikus Gimnázium, a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi

Intézete, a Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi Osztálya és a Magyar Tudományos

Akadémia Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Történet Földrajzi Albizottsága

(Budapest-Nyíregyháza) által szervezett tudományos konferencián. Bocskai István

Katolikus Gimnázium, Szerencs, 2016. május 27.

 

57. Történelemoktatás, családi és nemzeti önreprezentáció a 18. századi iskolai színpadon

Előadás a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Magyar Színháztörténeti

kérdések tudományközi megközelítésben szekciójában, Pécsi Tudományegyetem, Pécs,


58. Ördögfigurák a csíksomlyói színjátékokban a 17–18. században

Előadás a Szellemek, démonok, szerzetesek című műhelykonferencián, a Budapesti Szerzetesi Gyűjteményi Nap keretében, Magyar

Ferences Könyvtár és Levéltár, Budapest, 2016. szeptember 16.

59. Szerzetesi oktatási központok, iskolamesterek és színpadi-zenei tevékenységük a 17–18. században

Nyitóelőadás a Kultúra és zene: Városok, templomok és kastélyok zenéje Magyarországon című tudományos konferencián a

Székesfehérvári Szent István Király Múzeum, a Fejér Megyei Múzeumegyesület és a Károlyi József Alapítvány szervezésében, a 7.

Quartettissimo Fesztivállal együttműködve.

Székesfehérvár, Városháza nagy tanácsterme, 2016. szeptember 22–24. (Az előadás napja: 2016. szeptember 22.)

60. Ördögök a csíksomlyói passióban

Előadás a Jégtörő írók. Emlékülés Tamási Áron és Sütő András jegyében című konferencián. Magyar Művészeti Akadémia

Művészetelméleti Tagozat, Budapest, Pesti Vigadó, Makovecz Terem, 2016. szeptember 30.

61. Liturgikus, misztérium- és népi játékok, dramatikus népénekek egykor és a 21. században

Nyitóelőadás a III. Országos Egyházzene-pedagógiai Konferencia – A Liturgikus játékok pedagógiai kincsei című szimpóziumon,

Gödöllő, Királyi Kastély Barokk Színházterme, 2016. október 21.

62. Nagypénteki énekek a Kájoni-Hymnariumban: népzsolozsma, stációs népének vagy korai passiójáték?

Előadás a Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon című műhelykonferencián.

MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, PPKE BTK, Sophianum, Budapest, 2016. december 1.

 

Az alábbi listát külső forrásból ágyaztuk be az oldalba. Az itt megjelenített tartalom és a megjelenítés teljes egészében független a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, a Magyar Tudományos Művek Tárából származik.
x