Könyvtárhasználati szabályzat

A részletes Könyvtárhasználati Szabályzatot a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának II. része tartalmazza. Itt közérthető  formában, illetve a legfontosabb paragrafusok kiemelésével olvashatók a legfontosabb tudnivalók.

Belépési nyilatkozat

A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata - teljes terjedelemben

A kölcsönzés helyszínei, elérhetőségek, gyakorlati tudnivalók

Kilépőjegy - Formanyomtatvány (a Karról kilépő hallgatók könyvtári tartozás-mentességének igazolása)

Beiratkozás

A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára nyilvános könyvtár. Tagja lehet minden 18. életévét betöltött állampolgár vagy az egyetemmel jogviszonyban álló személy. A beiratkozás térítésmentes, évente meghosszabbítható.

Szolgáltatások

A kapott olvasójeggyel a Kar hallgatói és oktatói részére a könyvtár valamennyi szolgáltatása igénybe vehető. Korlátozott jogú olvasóink (külsősök) számára csak a kijelölt állományegységek helybeni tanulmányozása, az online katalógus és a honlap használata, az előfizetett tartalom vezetékes internetre bekötött számítógépekről való böngészése és a fénymásolás megengedett.

"10. § (2) A Könyvtár a következő szolgáltatásokat nyújtja:
a) könyvtárlátogatás
b) a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
c) az állományfeltáró eszközök (katalógus) használata
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
e) kölcsönzés
f) szakirodalmi tájékoztatás
g) a különgyűjtemények használata
h) licenszelt adatbázisokhoz való helyi és távoli hozzáférés.

(3) Szakirodalmi tájékoztatást, a különgyűjtemények kutatását, a licenszelt adatbázisok távoli használatát, valamint kölcsönzés szolgáltatást csak a Karral hallgatói vagy oktatói jogviszonyban álló személyek vehetnek igénybe. Kivételesen nyomós indokból egyes könyvtári állománycsoportok más könyvtárhasználók számára is kölcsönözhetővé tehetők."

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az esztergomi gyűjteményből (Iohanneum) engedéllyel pedagógusok vagy szakmai tanulmányokat folytató külsős diákok is kölcsönözhetnek, illetve az Egyetem más karain tanuló diákok és oktatók is igénybe vehetik a könyvtári szolgáltatások teljeskörű használatát.

Kölcsönzés

A kölcsönzés az arra kijelölt helyszíneken történik (11. § (1)). A kölcsönzési adatokat az elektronikus katalógusban tartjuk nyilván a Huntéka integrált könyvtári rendszerben. A Huntéka online felületén az olvasók saját belépési kódjaikkal meg tudják tekinteni adataikat, ugyanitt lehetőségük van online hosszabbításra és előjegyzésre is.

Kölcsönzési idő, késedelmi díjak

"11. § (5) Kölcsönözni csak olyan könyvtárhasználó jogosult, akinek nincs három napnál régebben lejárt könyvtartozása a Könyvtár felé.
(6) Egy könyvtárhasználónál egyidejűleg legfeljebb öt könyvtári könyv lehet kikölcsönözve.
(7) A már kölcsönzésben lévő könyv iránti újabb kölcsönzési igény esetén az új igény előjegyzésbe vehető.
(8) A kölcsönzés maximális időtartama a példány kölcsönzési besorolásától függően:
a) 1 munkanap
b) 7 munkanap
c) 60 munkanap
d) 120 munkanap.
(9) A hét munkanapos vagy annál rövidebb kölcsönzési idő legfeljebb öt alkalommal meghosszabbítható (a katalógus online felületén, személyesen, e-mailben vagy telefonon) a kölcsönzési idő lejárta előtt. A lejárt határidejű könyv kölcsönzése nem hosszabbítható. Ugyancsak nem hosszabbítható a másvalakinek előjegyzett könyv kölcsönzése.
(10) Különösen indokolt esetben a könyvtárvezető kifejezett írásbeli engedélyével a kölcsönzési idő legfeljebb fél év időtartamra hosszabbítható.
(11) Oktatók és kutatók a kutatási projekt teljes futamidejére kérhetik a szükséges szakirodalom kölcsönzését, példányszám korlátozása nélkül.

12. § (1) A kölcsönzési idő lejártát 2 nappal megelőzően a könyvtárhasználó – az általa megadott e-mail címre – elektronikus emlékeztető üzenetet kap. A kölcsönzési határidő lejártáról – a lejáratot követő három napon belül – a könyvtárhasználó az általa megadott e-mail címre értesítést kap.
(2) A kölcsönzési idő túllépése esetén a könyvtárhasználó köteles a késedelem teljes időtartamára az Egyetemi Tanács által az adott évre közzé tett díjtáblázat szerinti késedelmi díjat megfizetni [a térítési díjakat ld. itt]. Amennyiben a késedelem időtartama eléri a harminckét munkanapot, úgy a Könyvtár az adott kiadványt elveszettnek minősíti, és a könyvtárhasználó köteles az adott kiadvány új beszerzési értékének kétszeresét kártérítésként megfizetni – a késedelmi díjon felül. Ezt követően a könyv visszaszolgáltatására lehetőség nincs.

[...]

(5) A hallgatói jogviszonnyal rendelkező könyvtárhasználók könyvtári befizetést csak a Neptun rendszeren keresztül teljesíthetnek.
(6) A késedelmi díj vagy kártérítés megfizetéséhez kapcsolódóan semmilyen mentesség, vagy kedvezmény nem adható.
(7) A hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező könyvtárhasználók esetén a pénztartozást a Könyvár haladéktalanul jelzi a Gazdasági Igazgatóság számára.

A kölcsönzés helyszínei, elérhetőségek, gyakorlati tudnivalók

x