Czétány Gyögy

czetany.gyorgy@gmail.com

Oktatott tárgy
Általános filozófiatörténeti előadás
BA I. BBNSF00100

Tudományos fokozat
Phd

Egyetemi és tudományos pálya
2016-2017 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Kar, Keresztény Filozófia Intézet
Óraadó tanár

2017 Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoport
Téma: A kritika története

Végzettségek
2014 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Bölcsésztudományi kar,
Újkori filozófiatörténeti doktori iskola
A disszertáció címe: Az immanens elkülönböződés filozófiája. Az immanencia hegeli és deleuze-i
fogalma és a transzcendentális illúzió
Doktori védés: 2015. június 29-én, 100 %-os summa cum laude minősítéssel
Disszertáció: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/22309/diss.pdf?sequence=1
Tézisek: http://doktori.btk.elte.hu/phil/czetanygyorgy/tezis.pdf

2010 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, Bölcsésztudományi kar
Végzettség: okleveles filozófia szakos bölcsész
Diplomamunka: Hegel és Deleuze a fogalomról. Az adomány immanenciája, avagy egy metafizikai mozgástanulmány

Könyv
2015 A transzcendentális illúzió keletkezése és története.
Három szintézis harca egy egységes valóságért
ELTE BTK Filozófiai Intézet – L'Harmattan Kiadó – Magyar Filozófiai Társaság, Budapest.

Publikációk
2010 Az immanencia és a transzcendentális illúzió
Aspecto filozófiai folyóirat, 2011. III. évf. 1. szám.

2013 A megismerés mint recedens mozgás. A szellem mozgástana Hegel
filozófiájában
Elpis filozófiai folyóirat, 2013. VII. évf. 1. szám.
http://www.eltereader.hu/media/2014/12/Elpisz_12.pdf

2014 A transzcendens végtelen és az immanens végtelen
Különbség filozófiai folyóirat, 2014. XIV. évf. 1. szám.
http://www.kulonbsegfolyoirat.hu/index.php/kulonbseg/article/view/158

A szeretet biztonsága. Jean-Luc Marion: Az erotikus fenomén
Különbség filozófiai folyóirat, 2014. XIV. évf. 1. szám.
http://www.kulonbsegfolyoirat.hu/index.php/kulonbseg/article/view/163

2015 Sajó Sándor: Majdnem minden. A megtört totalitás dialektikája.
Budapesti Könyvszemle, 2015. XXVII. évf. 1. szám.
http://epa.oszk.hu/00000/00015/00076/pdf/EPA00015_buksz_2015_1-2_103-105.pdf

Politikai szintézis. Szücs László Gergely: A kommunikatív hatalom és az emberi jogok. Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években.
Élet és irodalom, 2015. LIX. évf. 41. szám.
http://www.es.hu/cikk/2015-10-09/czetany-gyorgy/politikai-szintezis.html

2016 A szeretet fogalma Jánosnál és Spinozánál. Gondolatok egy egyszerre univerzális és szinguláris idea lehetőségéről
Elpis filozófiai folyóirat, 2015. IX. évf. 1. szám.
http://www.eltereader.hu/media/2016/09/elpis15_FINAL_READER.pdf

A „közös" kategóriája A német ideológiában
Elidegenedés és emancipáció. Karl Marx és a Gazdasági-filozófiai kéziratok.
Szerk. Marosán Bence Péter, L'Harmattan, Budapest.
http://www.pointernet.pds.hu/kissendre/e-book/Elidegenedes_es_emancipacio_20160428.pdf

A thümosz története. Peter Sloterdijk: Harag és idő.
Kultúra és Kritika. A PPKE BTK Esztétika Tanszékének kritikai portálja.
http://kuk.hu/hu/content/thümosz-története

I mint Idea. Deleuze és a problematikus idea.
Tiszatáj irodalmi folyóirat, 2016. LXX. évf. 9. szám.

2017 A történelem transzcendentális illúziója
Különbség filozófiai folyóirat, 2017. XVII. évf. 1. szám.
http://www.kulonbsegfolyoirat.hu/index.php/kulonbseg/article/view/214

Kant's Transcendental Illusion and Hegel's Immanence
Hegel-Jahrbuch, De Gruyter, 2016.
https://www.degruyter.com/view/j/hgjb.2016.2016.issue-1/hgjb-2016-0153/hgjb-2016-0153.xml

Budapest, 2017. augusztus 31.

x