Történelemtudományi Doktori Iskola

A PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolája 2000-ben jött létre, a korábbi Gazdaságtörténeti doktori program folytatásaként, a korábbi tematikai kínálat jelentős bővítésével. Az iskola műhely-rendszerben működik: a hallgató a gazdaság- régió- és politikatörténeti műhely mellett az életmódtörténeti, vallás- és eszmetörténeti (ókori, középkori, újkori), valamint az egyháztörténeti műhelyekben folytathatnak tanulmányokat és kutatást. Szándékunk, hogy ezekben a műhelyekben újjáélesszük a magyar tudományosságban sokáig elhanyagolt területeken folyó kutatásokat (eszmetörténet, egyháztörténet), valamint újfajta, a rokon tudományok (szociológia, földrajz, néprajz, közgazdaságtan, filozófia) módszereit alkalmazó és szemléletét tükröző kutatásokat (régiótörténet, életmódtörténet) vezessünk be az iskola programjába. A műhely-programok kialakításánál éppen ezért hangsúlyt helyeztünk a rokon tudományokkal való kapcsolatra. A képzésben lehetőség van hadtörténeti tanulmányok folytatására is.

A doktori képzésben kötelező közös alapozó előadásokat a Doktori Iskola meghatározó egyéniségei, a műhelyek vezetői tartják. Az előadások során a hallgató nem pusztán az egyes műhelyek kutatási területéről, a kutatás problémáiról kap képet, hanem módszertani, megközelítési mintákat is az egyes kutatási területek szemszögéből. A meghirdetett kínálatból választható kutatószemináriumokban forráselemzéseken alapuló műhelymunka folyik. A kutatószemináriumok célja, hogy a hallgatókat konkrét források elemzése során vezesse be a tudományos kutatás módszereibe, és adjon segítséget a témáikkal kapcsolatos szakirodalom feldolgozásában. Kutatószemináriumokat a doktori iskola hallgatói nem csak saját témavezetőiktől vehetnek fel. Az iskola munkájában kívánatosnak tartjuk, hogy a hallgatók más témavezetők és kutatók megközelítési módszereivel is megismerkedjenek, és disszertációjuk elkészítéséhez több oldalról kapjanak segítséget. A kutatószemináriumok meghirdetésénél a diákok előzetes javaslatait, kéréseit is figyelembe vesszük.

Kari könyvtárunkban a növekvő könyvállomány mellett számos elektronikus adatbázis és interneten hozzáférhető folyóirat áll rendelkezésre. A hallgatók rendelkezésére áll a Hittudományi Kar felújított könyvtára is, valamint az esztergomi szemináriumi könyvtár és levéltár gazdag anyaga (utóbbi főleg forráskutatások céljaira). A hallgatók számára publikációs lehetőséget jelent a Doktori Iskola évente megjelenő kiadványa (Khronosz). Egyetemünk kiemelt felsőoktatási intézmény, több nemzetközi kutatóegyetemi hálózat tagja. Ez a tagság intézményi szinten biztosít kapcsolatokat a kari doktori iskolákban folyó munka számára is.

Dr. Zimányi Vera emlékezete

Pályázat megvédett disszertációk kiadásáról

A PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola pályázat útján támogatja megvédett PhD-disszertációk kiadását a következő szempontok alapján:

- - az adott szakterület új kutatási eredménye

- - módszertani, forráshasználati szakszerűség

- - itthoni és külföldi szakirodalmi tájékozottság

- - a disszertáció kritériumain túllépő kidolgozottság és színvonalas nyelvezet

Pályázati dokumentáció: három oldalnyi összefoglaló a kéziratról, CV, publikációs jegyzék

A pályázathoz célszerű szakmai ajánlást csatolni. További előnyt jelent a kiadási költségek bizonyos részének vállalásáról szóló igazolás.

Benyújtási határidő: febr. 15. és szept. 15.

Pályázati döntés: egy hónapon belül.

A pályázat benyújtható: postai úton, a Doktori és Habilitációs Iroda címére (Bp. 1088 Mikszáth K. tér 1.), illetve elektronikusan az alábbi címre: kiss.kornelia@btk.ppke.hu

A Történelemtudományi Doktori Iskola tavaszi féléves tanácsüléseinek dátumai:

 

x