Fröhlich Ida

 

 

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

CSc 1984 (Történelemtudományok) MTA

DSc 2001 (Irodalom- és kultúratudományok) MTA


Kutatási terület

A fogság utáni kor, a perzsa-hellénisztikus-római kori zsidóság története és vallástörténete, a holt-tengeri tekercsek irodalma.


Témakiírások

téma 1

téma 2

 

Történetszemlélet, történeti emlékezet a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó irodalmában

A téma forrásai a késői bibliai könyvek, az ószövetségi apokrif és pszeudepigráfikus irodalom, valamint a holt-tengeri tekercsek (qumráni szövegek) irodalma. Valamennyi forráscsoportban számottevő a múlttal való foglalkozás, akár a közelmúlt eseményeit beszélik el a művek (pl. 1-2 Makkabeusok), akár a régmúlttal és máshonnan is ismert történeti hagyományokkal foglalkoznak (1-2Krónikák, továbbá az „újraírt Bibliák" szövegei), akár egy közösség vall saját történetéről prófétai vagy zsoltár-szöveg interpretációján keresztül (a qumráni pesarim, prófétai könyvekhez és zsoltárokhoz írt interpretációk). A doktori témák a múlthoz való viszonyulást, a múlt feldolgozásának formáit vizsgálják a korszak műveiben, valamint ezek kapcsolatát az ókori Kelet történeti emlékezettel kapcsolatos forrásaival.

téma 3

Mágia és démonhit a Második Szentély korának (Kr.e. 6 – Kr.u. 1.sz.) zsidó forrásaiban

A téma forrásai a holt-tengeri tekercsekben (qumráni szövegek) és egyéb forrásokban (geníza) fellelhető, első sorban mágikus orvoslással és bajelhárítással kapcsolatos szövegek, amulettek és varázstálak szövegei, amelyek képet adnak használóik hitvilágáról, valamint azokról a bajokról, betegségekről, amelyeket gyógyítani kívántak, továbbá azokról az elemi károkról, emberek közötti viszonyokról, amelyeket problematikusnak tekintettek, és amelyek ellen védekezni kívántak.
Témavezetések

Abszolutóriumot szerzett doktoranduszok


Rados Tamás
Roboz Erika
Palatinus Zsuzsanna


Fokozatot szerzettek


Gátas József (2014)
Tamási Balázs (2014)
Dávid Nóra Margaréta(2009)
Kray Nóra (1997)


Folyamatban levő doktori cselekmények


Tagság tudományos testületekben

MTA köztestületi tag; MTA Vallástudományi Elnöki Bizottság, tag; Scheiber Sándor-díj, kuratóriumi tag; Bolyai Ösztöndíj kuratóriumi tag; Magyar Ókortudományi Társaság, tag; Magyar Hebraisztikai Társaság, alapító tag, elnök; JBSCE (Jewish and Biblical Studies in Central Europe) (alapító tag, elnök); European Association for Biblical Studies, tag; Society for Biblical Literature, USA, tag; Henoch, szerk. biz. tag.


Díjak, kitüntetések

Az Ókortudományi Társaság Révay József díja (1973), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2002), PPKE BTK Pázmány-emlékérem (1999), Scheiber Sándor-díj (2002)
A Soros Alapítvány támogatása a "Történeti hagyományteremtés a perzsa és hellénisztikus kori zsidó irodalomban" c. munka elkészítéséhez (1987-88); HESP-Soros, Hebraisztika szak oktatása a PPKE BTK-n (1995); AMFK "A Közel-Kelet és Európa. Hagyományok és találkozások" (1994-95); OTKA "Bibliai exegézis a qumráni közösségben" (1995-99), AMFK "Számítógép a forrásfeldolgozásban" (1997), FEPP (Felsőoktatási Együttműködési és Programfinanszírozási Pályázat), "Vallások a Római Birodalomban". Az ELTE és a Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Tanítóképzővel közös pályázat (1999-2002), OTKA, "Ószövetségi apokrifák fordítása" (200-2004), OTKA Tudományos iskolák, "Ószövetségi apokrif és pszeudepigráfikus irodalom magyarul"


Oktatott órák tematikái


Rövid CV


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x