Major Balázs

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

PhD 2008 (Történelemtudományok) 


Kutatási terület

A késő-antik és középkori településhálózat a Kelet-Mediterráneumban
A Közel-Kelet késő-antik és középkori hadiépítészete, barlangvárak
A szíriai tengerparti régió történeti és régészeti topográfiája
Középkori magyar uralkodói központok és környezetük
A középkori Európa és Bizánc várépítészete

 

Témakiírások

Hadiépítészet és haditechnika a 11–13. századi Levantén

A keresztes háborúk kora a középkori Európa történetének egyik legmeghatározóbb, ám sok szempontból kevéssé kutatott területe, annak ellenére is, hogy a téma nagyon komoly kulturális, történelmi és aktuálpolitikai jelentőséggel bír napjainkban is, mind a keleti mind pedig a nyugati kultúrkör számára. A fentebbi okok miatt erősen átpolitizált témakör objektívabb kutatását és megítélését nagyban előmozdítja, ha a történelmi forrásokat együtt vizsgáljuk a korszak anyagi kultúrájának fennmaradt emlékeivel, melyek rendkívül gazdag információt hordoznak a korszak történelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatairól. Különösen érdekes ebből a szempontból a középkori Európa és Ázsia metszéspontjában levő szentföldi területeken zajló fokozott katonai tevékenység, mely a korszak legaktívabb hadiépítészeti és haditechnikai kohója volt.
Az elmúlt évtized külföldi kutatási programjai kapcsán a témakörben összegyűjtött több ezer kötetes történeti forrás és nemzetközi szakirodalom-gyűjtemény kiváló alapot nyújt a PPKE saját közel-keleti koncesszióin kiépített terepi kutatási programok során összegyűjtött anyag feldolgozására. Ebből a szempontból kiemelendő a PPKE saját kutatási programjaként végzett margati keresztes vár feldolgozása, ahol a középkori anyagi kultúra emlékeinek, valamint a történelmi források és a szakirodalom eredményeinek kombinálásával tágabb
kontextusba helyezve komoly nemzetközi érdeklődésre is számot tartó új eredmények érhetőek el a középkori hadiépítészet, haditechnika, civilizációk közti kulturális és technológiai csere, valamint gazdasági kapcsolatok témakörében.
Mindez nemcsak az anyagot történeti szempontból feldolgozó magyar (és esetleg külföldi) hallgatóink, hanem az egész egyetem nemzetközi hírnevét is öregbítheti.

Forma és funkció a 11–13. századi európai hadiépítészetben

A középkori Európa mind gazdasági, mind társadalmi, mind pedig kulturális téren drasztikus fejlődésen ment keresztül az ezredfordulót követő két évszázadban. A változások, melyek a dinamikusan fejlődő nemzetközi kereskedelem és az emberek millióinak életét érintő és a korabeli mobilitást mind fizikai, mind társadalmi értelemben meglódító keresztes hadjáratok
következtében Európa mellett a Mediterráneum muszlim területeire is kiterjedtek, valamint a korabeli Bizáncot is érintették, a legújabb kutatások szerint jól tükröződnek a korszak európai katonai építészetében.
A korszakra jellemző várépítési hullám révén létrejött erődítéseket elsősorban katonai, haditechnikai szempontból vizsgáló korábbi kutatások mellett nagyon fontos, hogy komolyabb figyelmet fordítsunk a középkori várakban rejlő egyéb gazdag információkra is. A várak formai és funkcióbeli jellegzetességei komoly többletinformációt hordoznak nemcsak azok építtetőiről és használóiról, de a korabeli gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatokról is, mely kizárólag az emlékek és a rájuk vonatkozó történeti források párhuzamos és összehangolt kutatásával nyerhető ki. Különösen fontos és új kutatási irány a 11-13. századi európai hadiépítészet emlékeinek más régiók hasonló emlékanyagával és történeti forrásaival történő összevetése, melyre a PPKE szíriai, libanoni és hamarosan kezdődő észak-iraki várkutató projektjei kapcsán felhalmozott történeti források és
szakirodalom kiváló alapot nyújt.
További fontos feladat a korabeli magyarországi várak és paloták európai kontextusba történő helyezése, melyre a PPKE Régészeti Tanszékének a koraközépkori Magyarország legfontosabb királyi központjában Esztergomban 2013-ban megkezdett kutatási programja szolgáltatja a saját alapot. A korszak legkvalitásosabb nemzetközi előképeinek felhasználásával kiépített esztergomi vár és királyi palota, valamint a környező udvarházak és vadászkastélyok korábban feltárt maradványai és a PPKE jelen kutatásai során felszínre kerülő anyag tágabb európai kontextusba helyezése mindenképpen új, nemzetközi érdeklődésre is számot tartó kutatási iránnyal kecsegtet.

 

Témavezetések

Eddigi doktoris hallgatók

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Folyamatban levő védések

Várható védések
Fodorné Sárközi Julianna

Tagság tudományos testületekben

Union Européenne des Arabisants et Islamisants
Council for British Research in the Levant
Society for the Study of the Crusades and the Latin East
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
MTA – Iszlámtudományi Munkacsoport
MTA – Fiatal Kutatók Testülete
Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete 

Díjak, kitüntetések

Oktatott órák tematikái

Hadiépítészet és társadalom a középkori Levantén

 

Rövid CV


Publikációs lista (MTMT)


ODT adatlap

x