Tóth Endre

 

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek

DSc 2011 (Történelemtudományok) MTA

Kutatási terület

Kutatásai meghatározó területe egyrészt a késő római kor átmenete a kora népvándorláskorba, pogány császárkultusz átalakulása, a késő antik művelődéstörténet és tárgyi emlékei, a római örökség átmentése a kereszténység által az európai kultúrába, a késő antik vallásosság továbbélése, az uralkodói reprezentáció a császárkortól a kora középkoron keresztül a középkorig, és az uralkodói jelvényekig. Emellett kutatásokat végzett és publikált a római császárkor anyagi kultúrája, és az első ezredév történeti földrajza, római és középkori útjak és közlekedés témakörökben. A régészeti módszerű történetkutatási témákban évtizedek óta dolgozik, ezekben a témakörökben számos tanulmánya jelent meg.

Témakiírások

A Kárpát-medence római császárkori anyagi kultúrájának vizsgálata és továbbélése a magyar honfoglalásig
A feltárásokból előkerült és múzeumok raktáraiban őrzött leletanyag az első évezred első feléből nagy mennyisége és sokrétűsége miatt számos lehetőséget rejt magában a doktori disszertációt készítő számára. Két szélsőséges példát említve az anyagi és a szellemi kultúra területén: az életmód vizsgálatától a temetkezési rítusokig számos megoldandó feladatot talál a kutató. A provinciális leletek feldolgozásának alaptevése az 1930- években megtörtént. Az azóta eltelt időszakban egyrészt a leletek száma megnőtt, másrészt a kutatási módszerek megváltoztak és bővültek. Ez szükségessé teszi az újraértékelést, a pannoniai anyagi kultúra hatásának vizsgálatát a szomszédos, birodalmon kívüli területeken. Az elért eredmények —tekintve a késő antik időre egységesülő birodalmi anyagi műveltséget — nemzetközi érdeklődésre is számot tarthatnak. Mivel pedig a kelet felől érkező népvándorlás szinte mindig elérte a Kárpát-medencét, különösen fontos annak vizsgálata, hogy akár a provinciális, akár a barbaricumi kultúra milyen hatással volt az újonnan érkezettekre.

Pannonia története a késő antik időszakban, pogányság és kereszténység története és emlékei
Európa nagy részét és a Földközi-tenger vidékét magába foglaló Római Birodalom szervezetei és intézményei, valamint ennek kutatását lehetővé tevő anyagi kultúra a 4. századra legalább is a birodalom nyugati felében egységessé vált. Ez lehetővé teszi és elősegíti, hogy a korszak pannoniai emlékcsoportjainak új szemléletű kutatási módszerekkel való vizsgálatát, felhasználva és összehasonlítva a külföldön elért eredményekkel. A dunántúli késő római kori leletmennyiség gazdag és sokrétű, feldolgozása és értékelése jó néhány témakörben még várat magára. A pogány és keresztény lakosság tárgyi emlékeinek és hitvilágának a vizsgálata jó néhány fontos és kutatandó témát jelent egy doktori értekezést készítő fiatal szakembernek. Az elért eredmények pedig jogosan tartanak számot nemzetközi érdeklődésre.

Témavezetések

Eddigi doktoris hallgatók

Abszolutóriumot szerzett hallgatók

Fokozatot szerzett hallgatók

Nagyné Hudák Krisztina ELTE

Folyamatban levő védések

Várható védések

Korom Anita

Tagság tudományos testületekben

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagság, 1969–
Ókortudományi Társulat tagság 1972–
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat titkára 1982–1997
Koronabizottság titkára 1993–2002
MTA Régészeti Bizottság, tagság 1992–2002
MTA Pécsi Régészeti Albizottság, tagság 1989–
Archaeologiai Értesítő szerkesztőbizottsági tagság 2000–
Panniculus Régiségtani Egylet elnöke, Szombathely 1994 –
Szombathelyi Tudós Társaság tagja 1999–

Díjak, kitüntetések

Az Erdély története munka részszerzőjeként (Dácia, római-tartomány), megosztott Akadémiai Díj, 1987
Művelődésügyi Minisztériumtól nívó díj, 1992
Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Kuzsinszky Bálint díj, 1993. Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Rómer Flóris érem, 1997
Széchényi Professzori Ösztöndíj, 2000–2003

Oktatott órák tematikái

Rövid CV

Publikációs lista (MTMT)

ODT adatlap

x