Biblioterápia

BIBLIOTERÁPIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Létesítési határozati szám: OH-FHF/2137-2/2OO9.

Indítási határozati szám: FNYF/131-1/2019.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 25.

A képzésért felelős oktatók: Imrei Andrea, Ádám Anikó

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fejlesztő biblioterapeuta

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudományi képzési terület

A felvétel feltétele: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél az orvos- és egészségtudomány, társadalomtudományok, pedagógusképzés, művészeti képzés, bölcsészettudomány, művészetközvetítés, teológusképzés, jogi és igazgatással kapcsolatos képzési területekről.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
• a biblioterápiás szakmai olvasási attitűd kialakítása és fejlesztése
• irodalomelméleti, alkalmazott irodalomtudományi jártasság szakirányú fejlesztése
• irodalomesztétikai tudás biblioterápiás szakirányú fejlesztése
• lélektani, mentálhigiénés ismeretek szakirányú fejlesztése
• biblioterápiás csoport önálló vezetéséhez szükséges kompetenciák kialakítása és fejlesztése
• dialógusalapú terápiás megközelítés
• folyamatközpontú csoportvezetés
• szaktudományos eredmények nyomon követése és integrálása a biblioterápiás tevékenységbe
• a biblioterápiás munka szakszerű jegyzőkönyvezése

Személyes képességek fejlesztése:
Segítői attitűd, preventív szemlélet, kommunikációs készség, konfliktuskezelés, problémaérzékenység, empatikus készség, kapcsolatkialakítási/építési, együttműködési és alkalmazkodási készség, tolerancia, stresszkezelési képesség, önreflexiós képesség, önértékelés és önszabályozás több szempont alkalmazásának képessége, kreatív íráskészség kialakítása, nyelvi kreativitás, szervezőkészség

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Preventív, rehabilitációs és terápiás célok megvalósításában, klinikai alkalmazásban, orvosi, pszichológiai ellenőrzés mellett
• pszichiátriában a krízisintervenció területén (szuicidológia és addiktológia)
• egyéb integrált pszichológiai szakterületen, tanácsadói munkában
• gyermekgyógyászatban
• hospice és palliatív medicinában
• geriátriában
• onkológiai kiegészítő terápiában
• pszichoedukációban
• terhesgondozás, csecsemőgondozás területén
• krónikus betegellátásban kiegészítő terápiaként
Oktatásban
• a pedagógiában a személyiségfejlesztés és az egyes tantárgy-pedagógiák releváns területein
• gyógypedagógiában
• tehetséggondozásban
• óvónők és általános iskolai tanárok fejlesztő munkájában
• hitoktatásban
Szociális területen
• szociális munkában
• mentálhigiénés tevékenységben
Pasztorációban
• gyermek- ifjúsági- és családpasztorációban
Jogi- és igazgatási területen
• büntetés-végrehajtó intézményekben
• nevelőtisztek reszocializációs munkájában
• börtönpszichológiában
Könyvtáros-informatikusi szakterületen
• közkönyvtárak ifjúsági vagy felnőtt olvasói számára kialakított biblioterápiás szolgálatban
• gyermekkönyvtárakban az olvasóvá nevelés programjának megvalósításában
Humánerőforrás-fejlesztésben
• kommunikációs készségek fejlesztésére
• vezetői és teamkészségek fejlesztésében
• vezetői coachingban
• döntéshozatal és stratégiai gondolkodás fejlesztésében
Nonprofit szféra
• önsegélyező betegcsoportok programjaiban
• gyermek- és ifjúsági táborok szervezésében, tevékenységstruktúra kialakításában
• karitatív szervezetek programjának működtetésében

Tantárgylista

A képzés tervezett kezdete: 2019. szeptember
A képzés díja: 130.000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés helyszíne: Budapest

Jelentkezés módja: Jelentkezési lapon
csatolandó dokumentumok:
• diplomamásolat (angol nyelven is, ha van)
• 9000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (befizethető banki átutalással az OTP 11707024-20433873 számlaszámra. A bizonylaton kérjük feltüntetni a választott képzés nevét.)

Postacímünk
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Oktatáskoordinációs Osztály (Emericanum)
2081 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2717

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!
Hallgatói információk →

x