Múzeumpedagógiai szaktanácsadó

Figyelem! A képzés a 2021–2022-es tanévben nem indul.


Létesítési határozati szám
: OH-FHF/280-2/2009

A képzésért felelős oktatók: Vereckei András

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Múzeumpedagógiai szaktanácsadó

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Bölcsészettudományi képzési terület

A felvétel feltétele: alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevél, pedagógusképzés, bölcsészettudomány vagy természettudomány képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett szakképzettség.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • ismerik a megismerési folyamat pedagógiai - pszichológiai jellemzőit, az ezeket befolyásoló tényezőket, és képesek az aktivitást, interaktivitást elősegítő életkori sajátosságoknak megfelelő tanítási stratégiákat, módszereket alkalmazni a múzeumi és az azon kívüli, kulturális örökségvédelmi helyszíneken zajló foglalkozásokon vagy programokon.
 • ismerik a szakóra szervezésének feltételrendszerét, pedagógiai többletértékeit.
 • ismerik az iskolai és az „iskolán kívüli” tudás integrációs lehetőségeit; ezáltal képesek beépíteni a tanítási-tanulási folyamatba a tanulók által a tanórán kívül, nem direkt tanulási céllal használt, tanulási forrásokat,
 • képesek a múzeumi óra tartalmának, a bemutatandó tárgy, vagy helyszín leginkább megfelelő eszközök megválasztására és a kiválasztott eszköz alkalmazására,
 • felismerik a történelmi helyszínek, az épített és szellemi kulturális örökségek adta lehetőségeket, azok felhasználását tudásátadási célokra
 • ismerik az egy- és kétirányú kommunikáció jellegzetességeit, a verbális és nem-verbális üzenetek jelentőségét, tudják, hogyan használhatják hatékonyan a helyzethez illeszkedő kommunikációs megoldásokat,
 • képesek a szülőkkel, a pedagógus kollégákkal, a múzeumi szakemberekkel, múzeumon kívüli kulturális szervezetekkel való kölcsönös együttműködésre, a hatékony kommunikációs- és konfliktusmegoldó stratégiák alkalmazására.


Személyes képességek fejlesztése
:

 • ismerik és – múzeumlátogatás, illetve múzeumi foglalkozások során – alkalmazzák azokat a módszereket és eszközöket, melyekkel a múzeumpedagógia hatékonyan hozzájárulhat a gyermekek, fiatalok és felnőttek művelődéséhez, szem előtt tartva az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés szempontjait,
 • képesek a tanulói önállóságot, aktivitást és a tanulók közti interaktivitást inspiráló tanulási környezetet biztosítani a múzeumi foglalkozáson,
 • képesek úgy megszervezni a tanítás-tanulás folyamatát a múzeumban, hogy közben teret adnak a személyes érdeklődésnek, az egyéni ötleteknek, lehetőséget biztosítva az önálló vélemények megfogalmazására, a tanulás eredményének változatos, kreatív bemutatására.
 • képesek kulturális programok megtervezésére, megszervezésére és lebonyolítására együttműködve kulturális szervezetekkel a hatékonyabb, változatos, és kreatív munka érdekében.
 • ismerik és alkalmazzák azokat a módszereket és eszközöket, melyekkel a múzeumpedagógia és a történelmi interpretáció hatékonyan hozzájárulhat a gyermekek, fiatalok és felnőttek művelődéséhez, szem előtt tartva az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés szempontjait.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, kik múzeumi keretek között, vagy azon kívül örökségvédelmi helyszínen, képzőművészeti, történettudományi, művelődéstörténeti és pedagógiai/andragógiai módszerek ismeretének birtokában képesek lesznek az iskolai kereteken kívül élményközpontú foglalkozások, programok, tanórák, szakkörök, megtartására, továbbá felnőtteknek vagy családosoknak szóló események megszervezésére és lebonyolítására. A képzésben nagy hangsúly kerül a múzeum és kulturális szervezetek (például: hagyományőrző csapatok bevonása) együttműködésének alkalmazására is, az örökséginterpretáció módszertanának bemutatására. A képzés során közvetlen célunk a helyi múzeumok és örökségvédelmi helyszínek világának sokoldalú és élményszerű megismertetése, az általuk nyújtott kulturális ismeretek és élmények hasznosításának bemutatása.

Tanterv

A képzés díja: 150.000 Ft /félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés helyszíne: Esztergom

További információ
szakiranyu@btk.ppke.hu
26/577-000/2018


A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul, a jelentkezési díjat nem áll módunkban visszatéríteni!

x