Könyvtárhasználati szabályzat

A részletes Könyvtárhasználati Szabályzatot a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának II. része tartalmazza. Itt közérthető  formában, illetve a legfontosabb paragrafusok kiemelésével olvashatók a legfontosabb tudnivalók.

Belépési nyilatkozat

A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata - teljes terjedelemben

Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a Kar helyszínein nincs lehetőség fénymásolásra sem egyéb másolásra/sokszorosításra!


Beiratkozás

Könyvtári beiratkozásra az Egyetemmel jogviszonyban álló diákok és dolgozók számára van lehetőség. A könyvtári tagság térítésmentes, évente meghosszabbítható.

Átmenetileg szünetelnek a nyilvános könyvtári szolgáltatások.


Szolgáltatások

A kapott olvasójeggyel a Kar hallgatói és oktatói részére a könyvtár valamennyi szolgáltatása igénybe vehető. Korlátozott jogú olvasóink (külsősök) számára csak a kijelölt állományegységek helybeni tanulmányozása, az online katalógus és a honlap használata, az előfizetett tartalom vezetékes internetre bekötött számítógépekről való böngészése megengedett.

"10. § (2) A Könyvtár a következő szolgáltatásokat nyújtja:
a) könyvtárlátogatás
b) a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
c) az állományfeltáró eszközök (katalógus) használata
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
e) kölcsönzés
f) szakirodalmi tájékoztatás
g) a különgyűjtemények használata
h) licenszelt adatbázisokhoz való helyi és távoli hozzáférés.

(3) Szakirodalmi tájékoztatást, a különgyűjtemények kutatását, a licenszelt adatbázisok távoli használatát, valamint kölcsönzés szolgáltatást csak a Karral hallgatói vagy oktatói jogviszonyban álló személyek vehetnek igénybe. Kivételesen nyomós indokból egyes könyvtári állománycsoportok más könyvtárhasználók számára is kölcsönözhetővé tehetők."


Kölcsönzés

A kölcsönzés az arra kijelölt helyszíneken történik (11. § (1)). A kölcsönzési adatokat az elektronikus katalógusban tartjuk nyilván a Huntéka integrált könyvtári rendszerben. A Huntéka online felületén az olvasók saját belépési kódjaikkal meg tudják tekinteni adataikat, ugyanitt lehetőségük van online hosszabbításra és előjegyzésre is.


Kölcsönzési idő, késedelmi díjak

"11. § (5) Kölcsönözni csak olyan könyvtárhasználó jogosult, akinek nincs három napnál régebben lejárt könyvtartozása a Könyvtár felé.
(6) Egy könyvtárhasználónál egyidejűleg legfeljebb öt könyvtári könyv lehet kikölcsönözve.
(7) A már kölcsönzésben lévő könyv iránti újabb kölcsönzési igény esetén az új igény előjegyzésbe vehető.
(8) A kölcsönzés maximális időtartama a példány kölcsönzési besorolásától függően:
a) 1 munkanap
b) 7 munkanap
c) 60 munkanap
d) 120 munkanap.
(9) A hét munkanapos vagy annál rövidebb kölcsönzési idő legfeljebb öt alkalommal meghosszabbítható (a katalógus online felületén, személyesen, e-mailben vagy telefonon) a kölcsönzési idő lejárta előtt. A lejárt határidejű könyv kölcsönzése nem hosszabbítható. Ugyancsak nem hosszabbítható a másvalakinek előjegyzett könyv kölcsönzése.
(10) Különösen indokolt esetben a könyvtárvezető kifejezett írásbeli engedélyével a kölcsönzési idő legfeljebb fél év időtartamra hosszabbítható.
(11) Oktatók és kutatók a kutatási projekt teljes futamidejére kérhetik a szükséges szakirodalom kölcsönzését, példányszám korlátozása nélkül.

12. § (1) A kölcsönzési idő lejártát 2 nappal megelőzően a könyvtárhasználó – az általa megadott e-mail címre – elektronikus emlékeztető üzenetet kap. A kölcsönzési határidő lejártáról – a lejáratot követő három napon belül – a könyvtárhasználó az általa megadott e-mail címre értesítést kap.
(2) A kölcsönzési idő túllépése esetén a könyvtárhasználó köteles a késedelem teljes időtartamára az Egyetemi Tanács által az adott évre közzé tett díjtáblázat szerinti késedelmi díjat megfizetni [a térítési díjakat ld. itt]. Amennyiben a késedelem időtartama eléri a harminckét munkanapot, úgy a Könyvtár az adott kiadványt elveszettnek minősíti, és a könyvtárhasználó köteles az adott kiadvány új beszerzési értékének kétszeresét kártérítésként megfizetni – a késedelmi díjon felül. Ezt követően a könyv visszaszolgáltatására lehetőség nincs.

[...]

(5) A hallgatói jogviszonnyal rendelkező könyvtárhasználók könyvtári befizetést csak a Neptun rendszeren keresztül teljesíthetnek.
(6) A késedelmi díj vagy kártérítés megfizetéséhez kapcsolódóan semmilyen mentesség, vagy kedvezmény nem adható.
(7) A hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező könyvtárhasználók esetén a pénztartozást a Könyvár haladéktalanul jelzi a Gazdasági Igazgatóság számára.

x