A Pázmány BTK a Könyvhéten 2021. szeptember 10.

Roland Barthes és Ottlik Géza kutatóinak kötetei mutatkoztak be

Az Ünnepi Könyvhétre időzítve újabb külföldi tanulmánykötete jelent meg a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karon 2013 óta működő Francia kapcsolat komparatisztikai és kultúratudományi kutatócsoportnak.  Az Ádám Anikó és Radvánszky Anikó által szerkesztett « Les sorties du texte » Études sur Roland Barthes (A szöveg kijáratai. Tanulmányok Roland Barthes-ról) címet viselő kiadvány a kutatócsoport nyolcadik Párizsban megjelent kötete. Roland Barthes a 20. század második felének kiemelkedő, emblematikus figurája, aki az irodalom-és társadalomtudományok területén egymást követő értelmiségi generációkra gyakorolt döntő hatást. A ’60-as, ’70-es években írt esszéi és könyvei programadó írások a strukturalista és posztstrukturalista irányzatok és iskolák számára.  A tanulmánykötet a barthes-i életmű megvilágítását tűzi ki célul a mai irodalomértésünk perspektívájából. Legfőképp arra a kérdésre keresi a választ, hogy az életmű egészének mozgásban lévő, folyamatosan újradefiniált fogalmai, új és új alakban megfogalmazódó problémafelvetései, valamint plurális és az ellentmondásosságot is felvállaló írásmódja miként hasznosítható a szövegekkel kapcsolatos munkánkban, milyen módon határozza meg a mai irodalomképünket és irodalomesztétikánkat. A tanulmányok az életmű („szemiológiai”, „textuális”, „morális”) korszakait, egyes műveit értelmezik, valamint a jelenkori hatástörténeti összefüggéseit vizsgálják.

A Könyvhéten találkozhattak az érdeklődők az idén megjelent Ottlik-tanulmánykötettel is, amelyet karunk oktatója, Osztroluczky Sarolta, a Magyar Irodalomtudományi Tanszék egyetemi adjunktusa szerkesztett. Az A mindenség ernyőjére kivetítve  (Kortárs Kiadó) könyv keletkezéstörténete 2019-be nyúlik vissza, ekkor volt hatvan éve, hogy Ottlik Géza remekműve, az Iskola a határon először megjelent. E fontos esemény hatvanadik évfordulója jó alkalomnak tűnt arra, hogy új kérdésirányokból kerülhessünk ismét párbeszédbe Ottlik Iskolájával. A mindenség ernyőjére kivetítve című, kétnapos regénykonferenciát 2019 novemberében rendezte a Kar, ennek az anyagából jelent meg a könyv idén.

x