Pázmány nyomában

Tartalomjegyzék

 

Címnegyed, ajánlás, tabula

Ajkay Alinka: Egy hipotézis és néhány bizonyság

Bajáki Rita: Mit üzen Pázmány?

Balázs Mihály: Forgách Imre és Béza levélváltása

Bán Izabella: Pázmány bűnbánati zsoltárai a prédikációk tükrében

Bartók István: „Stabat mater” (?) — Jegyzetek egy Pázmány-prédikációhoz

Báthory Orsolya: A lúd, a hattyú és a Felelet

Bene Sándor: Andreas Pannonius lélekfelfogásának forrásaihoz — Bartholomaeus Anglicus: De proprietatibus rerum

Bitskey István: Pázmány prédikációi és a Tridentinum

Blum, Paul Richard: Péter Pázmánys Seelenlehree

Bogár Judit: Pázmány Péter alakja a 18. századi protestáns irodalomtörténet-írásban

Csorba Dávid: Kálvinista Kalauzok

Csörsz Rumen István: Gúnyos-gúnytalan — Közelítések a 18. századi magyar közköltészet humorához

Di Francesco, Amedeo: Pázmány képe Márai Sándor műveiben

Dóbék Ágnes: Pázmány-recepció és intertextualitás XX. századi művekben

T. Erdélyi Ilona: Peregrináció és tudásvágy — Somosi János sárospataki tanár úti naplója 1814-ből

Fazakas Gergely Tamás–Száraz Orsolya: „a’ mint ezt Pázmány Péter Cardinál szépen meg mutattya” — Kolosvári Pál és a Haller György felett mondott halotti prédikációja (1630)

Finta Gábor: A múlt különbözősége — Babits Mihály Októberi ájtatosság

Forgó András: Pázmány Péter a 18. század végi vallásügyi vitában — Egy röpirat tanulságai

Gábor Csilla: Elmélet a gyakorlatban: Pázmány prédikációja az elmélkedésről és az imádságról

Guitman Barnabás: Szükségesnek tartotta-e Pázmány Péter Erdély önálló államiságát?

Horváth Csaba Péter: Hogyan írt prédikációt Telegdi Miklós és Pázmány Péter?

Horváth Kornélia: A nyelv reflexiója az irodalmi szövegben (Ottlik Géza Minden megvan)

Hubert Ildikó: Szaicz Leó, Szép és ritkább magyar mondások

Illik Péter: „Kétszáz ezer Magyar héjával vagyon Magyar Ország ez tizenhárom esztendő alatt...” — Apokaliptikus túlzás vagy szomorú realitás?

Jelenits István: Pázmány és Szent Tamás imádságai

Juhász Szandra: Két „kompilációs” levél a Lochner-hagytékban

H. Kakucska Mária: Vivesz János Lajos, Pázmány Péter, Juan Luis Vives (Orczy Lőrinc) és Hargittay Emil

Kardeván Lapis Gergely: Ha úr ír — Egy századvégi hírlapi vita mentalitástörténeti nézőpontból

Kecskeméti Gábor–Szekler Enikő: Egy Pázmány-exemplum filológiai háttere és intertextuális kapcsolatai

Kiczenko Judit: Arany János és a Szent István-rend

Kilián István: Pázmány és színjáték

Knapp Éva: Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban

Lázár István Dávid: Szántó (Arator) István SJ tevékenysége a római Collegium Hungaricum megalapításában

Maczák Ibolya: Három ómódi hattyú — Pázmány Péter alakja a kortárs szépirodalomban

Martí Tibor: Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek nemzetközi és hazai kapcsolatrendszeréhez: Három kiadatlan Pázmány-levél

Medgyesy S. Norbert: Fidelis defensor, Patriae, Deo, Imperatori ac Populis — Iskoladráma Pázmány kortársáról, Esterházy Miklós nádorról

Őze Sándor: A nem birodalmi német protestantizmus álláspontja a török kérdésben a reformáció első időszakában

Radvánszky Anikó: „Hol vagytok Lutheránusok, hogy protestáljatok?” — Adalék az eperjesi vésztörvényszék történetéhez Zrínyi Ilona Radvánszky Jánosnak címzett levele alapján

Réger Ádám: Pázmány-hivatkozások Kájoni János Hymnariumában

Sipos Lajos: Babits Mihály és az „ellenkultúra” képviselői a Tanácsköztársaságban

Szabó Ferenc SJ: Szent Bernát hatása Pázmány misztikájára

Szelestei N. László: Adatok Pázmány Péter prédikációinak 17. századi használatához, I. — Kuzmics Péter kanonok Szent György-napi prédikációja

Szilágyi András: Illusztrált díszcímlapok Pázmány Péter Kalauz című művéhez és Káldi György bibliafordításához

Tarjányi Eszter: Ars poetica-szerű szonettek, szonett-szerű ars poeticák — Arany János: Az ihlet perce és a Naturam furcâ expellas

Teszelszky, Kees: A magyar toposzok használata a kora újkori Németalföldön — Szent Gellért, Szent István, Szűz Mária és a magyar korona megjelenése a németalföldi irodalomban

Thimár Attila: „A méret a lényeg?” — Gondolatok a Kalauz könyvformájáról

Tusor Péter: Ki lehetett Pázmány jezsuita feljelentője?

J. Újváry Zsuzsanna: „De látom az Isten igéjének éhségét” — Adatok a szatmári jezsuita misszió rendházalapításának történetéhez

Vámos Hanna–Vadai István: Pázmány Péter és I. Rákóczi György titkosírása

Voigt Vilmos: Meglepetés: Pázmány imádságos könyvének proverbium-használata

Melléklet, névmutató

x